બાહ્ય કડીઓ શોધો

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

વાઇલ્ડ કાર્ડ જેવા કે "*.wikipedia.org" અહીં વપરાયા હોઈ શકે છે. ઓછામાં ઓછું ઉચ્ચસ્તરનું ડોમેઇન જરૂરી છે, દા.ત. *.org".
માન્ય પ્રોટોકોલ્સ: bitcoin:, ftp://, ftps://, geo:, git://, gopher://, http://, https://, irc://, ircs://, magnet:, mailto:, mms://, news:, nntp://, redis://, sftp://, sip:, sips:, sms:, ssh://, svn://, tel:, telnet://, urn:, worldwind://, xmpp: (જો કોઇ પ્રોટોકોલ આપેલ નહી હોય તો http:// એ મૂળભૂત ગણાશે).

બાહ્ય કડીઓ શોધો