વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Érico
  • નોંધેલ: ૦૩:૧૦, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨ (૧૦ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૨,૭૯,૨૩૮
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૭૦૩
  • વૈશ્વિક જૂથ Ombuds
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
ab.wikipedia.org૨૨:૪૨, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
ace.wikipedia.org૨૨:૩૬, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૮
ady.wikipedia.org૧૮:૨૦, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૦૦:૧૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
af.wikibooks.org૨૩:૨૦, ૨૧ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૦૦:૦૩, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
af.wiktionary.org૨૨:૪૨, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૦૫:૪૪, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
als.wikipedia.org૨૨:૨૧, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૦૫:૪૫, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૨૧:૪૫, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikibooks.org૦૨:૨૮, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૦૦:૦૦, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૨૨:૨૦, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
an.wiktionary.org૦૦:૦૦, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૦૫:૪૭, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૭:૫૮, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૩
ar.wikibooks.org૨૨:૪૭, ૬ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૨૨:૨૧, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૦૩:૧૨, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૨૧:૧૦, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiversity.org૨૨:૨૬, ૧૭ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૨૧:૨૧, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૨૧:૨૧, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૧
ast.wikipedia.org૦૦:૧૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
ast.wiktionary.org૦૩:૩૧, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૨૦:૫૬, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikisource.org૧૭:૫૭, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૦૩:૩૬, ૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
avk.wikipedia.org૦૦:૧૭, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૦૨:૩૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૨૩:૫૭, ૭ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૦૦:૦૧, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૧૫:૧૪, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૨૦:૩૧, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૧
az.wikibooks.org૧૯:૫૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૦૩:૫૪, ૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૧૮:૩૬, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૨૧:૪૧, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikipedia.org૦૦:૪૯, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૧૬:૩૫, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
bat-smg.wikipedia.org૨૧:૪૮, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૦૨:૪૫, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૨૨:૫૭, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૨૦:૫૫, ૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૦૦:૧૩, ૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૨૧:૦૧, ૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
be.wikimedia.org૦૯:૨૭, ૧૯ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૦૯:૩૦, ૧૯ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૨૦:૨૮, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૨૧:૨૮, ૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૨૧:૦૮, ૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
bg.wikibooks.org૦૦:૩૭, ૬ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૧૭:૪૮, ૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૨૧:૦૮, ૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikisource.org૨૧:૦૦, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૨૧:૦૪, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૨૧:૪૨, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૨૧:૩૬, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૨૦:૦૫, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૦૫:૪૮, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૨૧:૦૯, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
bn.wikisource.org૦૨:૩૬, ૬ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૧૯:૪૩, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૨૧:૫૭, ૧ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૨૨:૩૨, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૧૬:૩૫, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikimedia.org૦૦:૫૬, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૨૩:૪૮, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૦૦:૨૬, ૧૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૨૨:૩૩, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
bs.wikibooks.org૨૦:૩૪, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૦૪:૫૮, ૧૨ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૨૨:૨૧, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૨૧:૩૯, ૩ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૨૧:૫૨, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૨૩:૦૮, ૪ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૨૨:૩૩, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૨૩:૫૦, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
ca.wikibooks.org૦૧:૨૦, ૩ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikimedia.org૦૭:૪૩, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૨૨:૨૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭૭
ca.wikiquote.org૨૧:૫૯, ૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૨૩:૦૯, ૮ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૨૩:૪૬, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૨૩:૦૫, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૨૧:૨૮, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૧૪:૦૫, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ce.wikipedia.org૦૦:૨૪, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૦૩:૦૩, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૦૨:૧૧, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૦૫:૨૩, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૨૨:૨૪, ૧૭ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૨૨:૫૨, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૮:૩૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૦૦,૧૨૧sysop
co.wikipedia.org૨૨:૦૨, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
co.wiktionary.org૨૨:૦૫, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૨૨:૨૭, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૦૧:૧૫, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૨૩:૦૮, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wiktionary.org૨૧:૦૪, ૬ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૨૨:૪૨, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikibooks.org૧૯:૫૩, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૦૪:૩૯, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૨૧:૦૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૨૦:૪૩, ૭ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૨૨:૦૦, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૨૧:૫૮, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cu.wikipedia.org૨૧:૪૧, ૧૬ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૨૨:૦૮, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૨૧:૧૧, ૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikibooks.org૦૩:૦૦, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૨૩:૪૮, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૧૬:૦૫, ૨૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૧૮:૧૯, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikibooks.org૨૦:૦૧, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૦૩:૫૭, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૨૨:૪૭, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૧૯:૫૧, ૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૮:૨૫, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧autoreview
de.wikibooks.org૦૩:૨૩, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૨૨:૧૬, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૨૩:૪૨, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૦૪:૩૯, ૨૯ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૨૩:૪૬, ૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૨૧:૪૯, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
de.wiktionary.org૨૨:૫૭, ૬ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
din.wikipedia.org૦૩:૨૧, ૪ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૦૨:૧૬, ૯ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪૨
dsb.wikipedia.org૧૯:૦૨, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dty.wikipedia.org૦૪:૦૯, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wiktionary.org૧૯:૩૨, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૦૦:૦૨, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૨૨:૫૮, ૪ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૫:૪૩, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
el.wikibooks.org૦૨:૧૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikinews.org૧૭:૧૭, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૨૩:૦૪, ૧૭ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૦૪:૨૮, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૨૨:૨૬, ૨ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૨૩:૫૦, ૧૭ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૦૧:૨૧, ૧૪ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eml.wikipedia.org૨૩:૨૫, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૦૩:૧૦, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૮,૭૭૮extendedconfirmed, rollbacker
en.wikibooks.org૧૫:૪૮, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
en.wikinews.org૧૫:૪૮, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૬
en.wikiquote.org૨૦:૧૮, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
en.wikisource.org૧૮:૩૮, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૧૫:૪૮, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૫
en.wikivoyage.org૦૦:૨૫, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૧૮:૪૧, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૧૯:૨૮, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૩
eo.wikibooks.org૦૨:૨૫, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૨૨:૫૫, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૦૦:૫૪, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૨૨:૧૮, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૧૯:૨૮, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૨૦:૧૮, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૪૧૯rollbacker
es.wikibooks.org૨૧:૧૬, ૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૫
es.wikinews.org૨૨:૩૭, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
es.wikiquote.org૨૧:૨૩, ૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૭
es.wikisource.org૨૧:૫૨, ૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૯
es.wikiversity.org૦૨:૧૧, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૮
es.wikivoyage.org૧૧:૦૭, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૨૧:૧૩, ૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૩rollbacker
et.wikipedia.org૦૫:૨૪, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikibooks.org૧૨:૩૬, ૩ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૦૧:૨૨, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૦૭:૩૫, ૬ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૨૦:૩૫, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
eu.wikibooks.org૦૦:૪૬, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૨૩:૨૫, ૩૦ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૦૩:૧૧, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૨૨:૩૫, ૩ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
fa.wikibooks.org૨૨:૩૯, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૧૯:૩૨, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૨૧:૨૧, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૧૮:૩૫, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૨૩:૩૧, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ff.wikipedia.org૦૧:૧૨, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૨૦:૨૭, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
fi.wikibooks.org૨૧:૩૦, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૦૦:૦૪, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૧૪:૦૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikisource.org૦૦:૧૭, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૧૮:૩૯, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikivoyage.org૦૧:૨૫, ૧૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૨૨:૧૪, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wikipedia.org૦૦:૦૨, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૦૦:૦૮, ૧૯ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૧૦:૦૧, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૨૩:૧૯, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૧૯:૫૧, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૨૨:૨૦, ૬ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૮:૩૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨૭
fr.wikibooks.org૨૩:૪૦, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૨૩:૩૭, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
fr.wikiquote.org૨૦:૦૫, ૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
fr.wikisource.org૨૩:૫૭, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૨૩:૫૭, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૧૬:૪૪, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૦૩:૧૮, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૨૨:૪૯, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૨૧:૩૪, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૧૯:૫૬, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૧૨:૪૪, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૦૦:૧૦, ૩ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૨૩:૩૦, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૨૧:૫૧, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gcr.wikipedia.org૦૦:૫૪, ૫ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૨૨:૨૨, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૨૨:૨૨, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૨૧:૫૨, ૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૪
gl.wikibooks.org૨૦:૩૫, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૦૧:૨૬, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૦૧:૨૦, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૨૨:૫૭, ૬ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૨૨:૪૯, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૧૯:૨૭, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૦૫:૫૪, ૬ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૨૧:૫૮, ૧૪ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૦૦:૨૨, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
gu.wikiquote.org૦૧:૨૭, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૦૦:૦૨, ૩ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૨૧:૫૧, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૨૧:૧૨, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૨૨:૫૮, ૪ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wiktionary.org૦૧:૨૫, ૧૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૨૦:૫૬, ૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૦૨:૨૧, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
he.wikibooks.org૨૧:૧૦, ૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikinews.org૨૨:૪૮, ૬ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૨૩:૩૬, ૬ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૦૨:૨૧, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૦૦:૪૦, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૧૯:૪૫, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
hif.wikipedia.org૨૧:૨૮, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
hi.wikipedia.org૨૩:૨૬, ૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮
hi.wikibooks.org૦૪:૦૨, ૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૧૩:૪૮, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikisource.org૦૨:૦૧, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૨૩:૨૭, ૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૨૩:૪૧, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
hr.wikibooks.org૨૨:૪૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૨૧:૨૮, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૨૩:૪૫, ૨૯ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૨૧:૪૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૧૯:૦૨, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wiktionary.org૧૯:૪૭, ૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૦૦:૧૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩,૨૭૫
hu.wikipedia.org૨૩:૦૪, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikibooks.org૨૨:૧૯, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૦૨:૪૮, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikisource.org૦૦:૫૬, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૧૫:૦૫, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૨૦:૪૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
hy.wikibooks.org૧૯:૧૪, ૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૦૧:૨૭, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૦૫:૩૯, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૦૧:૨૦, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hyw.wikipedia.org૦૨:૦૭, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hz.wikipedia.org૦૦:૩૬, ૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૨૩:૨૪, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૨૧:૩૨, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૦૦:૦૦, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૫
id.wikibooks.org૨૦:૨૩, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikiquote.org૨૦:૨૩, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૦૦:૦૦, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૧૮:૫૫, ૨૨ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikipedia.org૨૦:૦૩, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૦૧:૧૬, ૯ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૧૭:૦૦, ૪ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૦૦:૧૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૫:૪૮, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૨
inh.wikipedia.org૦૧:૨૬, ૧૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૨૧:૧૧, ૧૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
io.wiktionary.org૨૦:૨૦, ૧૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૨૧:૦૮, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikibooks.org૨૨:૧૮, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૨૩:૪૯, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૦૧:૫૮, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૧૯:૩૮, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૦૪:૨૯, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૩
it.wikibooks.org૦૧:૦૨, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૨૧:૪૨, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૨૧:૨૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
it.wikisource.org૦૪:૦૫, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiversity.org૨૨:૦૭, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikivoyage.org૧૮:૩૭, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૧૮:૫૯, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wikipedia.org૧૯:૩૭, ૭ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jam.wikipedia.org૧૯:૨૯, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૨૦:૫૧, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
ja.wikibooks.org૧૧:૩૭, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૨૧:૦૯, ૨૫ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૨૧:૧૩, ૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૨૧:૨૩, ૩ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૦૨:૩૭, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૨૩:૦૦, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૨૨:૪૨, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૨૧:૩૯, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
jv.wikisource.org૧૬:૩૪, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wiktionary.org૧૭:૩૪, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૨૩:૫૮, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૧૯:૧૯, ૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૨૩:૫૦, ૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ka.wikibooks.org૦૧:૫૮, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૧૮:૦૦, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૨૨:૧૯, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૨૩:૦૮, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbp.wikipedia.org૧૯:૩૦, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૨૩:૦૮, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૦૨:૨૬, ૬ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kj.wikipedia.org૧૩:૧૫, ૧૯ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૧૯:૨૩, ૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
kk.wiktionary.org૦૭:૩૫, ૬ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૨૩:૦૮, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wiktionary.org૨૩:૦૮, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૦૨:૧૫, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૨૦:૩૭, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૨૦:૧૨, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૧૭:૦૪, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૧૭:૨૮, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૨૩:૦૧, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
ko.wikibooks.org૦૦:૧૮, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૦૦:૪૬, ૧૬ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૨૩:૪૮, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૦૦:૧૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiversity.org૦૩:૧૯, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૧૮:૫૫, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
krc.wikipedia.org૨૩:૧૮, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૧૯:૩૯, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૨૩:૦૩, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૨૧:૨૯, ૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ku.wikiquote.org૨૨:૨૩, ૩ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૨૩:૧૮, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૨૩:૦૯, ૪ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૨૨:૫૯, ૨૮ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wiktionary.org૨૩:૪૦, ૬ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૨૦:૫૭, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikibooks.org૦૦:૪૪, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૦૦:૪૪, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૨૨:૦૯, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૦૦:૫૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
la.wikibooks.org૦૪:૧૬, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૨૨:૧૯, ૩ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૦૦:૦૪, ૯ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wiktionary.org૦૧:૨૬, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૨૨:૩૬, ૪ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૨૧:૩૪, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૨૧:૨૯, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૦૦:૦૮, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lfn.wikipedia.org૦૧:૨૭, ૧૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૦૧:૧૩, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૨૩:૨૬, ૩ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૨૧:૨૩, ૧૭ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૨૩:૧૯, ૧૯ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૦૪:૧૪, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૦૨:૩૯, ૬ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૨૨:૪૩, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wikipedia.org૧૯:૩૫, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wiktionary.org૦૧:૩૭, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lrc.wikipedia.org૧૪:૨૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૧૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૧૩:૪૭, ૭ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
lt.wikibooks.org૦૨:૨૦, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikiquote.org૨૩:૪૭, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૦૧:૧૯, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૨૧:૦૪, ૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩
lv.wiktionary.org૨૧:૧૦, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૦૫:૪૬, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૦૨:૨૧, ૬ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૧૮:૩૫, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૨૧:૩૧, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૦autopatrolled
meta.wikimedia.org૦૩:૧૦, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૩૩૮global-renamer
mg.wikipedia.org૨૨:૦૩, ૯ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wikibooks.org૨૨:૨૪, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૨૦:૨૭, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૨૨:૩૬, ૪ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૨૩:૩૩, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૨૧:૪૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૦૧:૫૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૨૩:૦૮, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
mk.wikibooks.org૨૨:૩૯, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૨૨:૩૩, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
ml.wikibooks.org૧૯:૦૩, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૨૨:૧૯, ૩ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૦૨:૦૧, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૧૮:૧૯, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૦૨:૪૫, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wiktionary.org૦૪:૫૧, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wikipedia.org૦૫:૦૦, ૬ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૨૧:૩૦, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૦૨:૩૦, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૦૧:૨૭, ૧૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૨૩:૧૩, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૨૧:૫૫, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૫
ms.wikibooks.org૦૪:૩૧, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૨૨:૨૨, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૨૩:૧૨, ૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
mx.wikimedia.org૦૬:૨૦, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૨૩:૦૮, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૨૩:૧૫, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
my.wiktionary.org૨૧:૦૬, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૨૧:૪૪, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૦૦:૧૭, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wiktionary.org૦૧:૨૭, ૧૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૨૧:૫૯, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikisource.org૧૪:૧૬, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૨૦:૩૭, ૨૫ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૨૧:૩૬, ૪ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૨૧:૨૩, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
nds.wiktionary.org૨૩:૫૮, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૨૧:૨૮, ૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikibooks.org૨૧:૫૧, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૨૧:૨૮, ૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૨૧:૧૪, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ng.wikipedia.org૦૯:૪૬, ૧૯ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૨૦:૨૬, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
nl.wikibooks.org૨૨:૫૧, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikimedia.org૦૪:૩૯, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૦૪:૫૦, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૧૪:૦૯, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikisource.org૦૩:૦૯, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikivoyage.org૧૭:૧૭, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૦૦:૦૫, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૨૧:૧૩, ૨૫ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikiquote.org૦૧:૨૭, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૧૬:૫૯, ૪ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૧૯:૩૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૧૯:૨૪, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
no.wikibooks.org૦૧:૦૯, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikimedia.org૦૮:૦૨, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૦૫:૪૮, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૨૦:૪૫, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૨૧:૨૩, ૩ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૨૩:૧૬, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૨૩:૪૯, ૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૧૯:૫૭, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૨૧:૫૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૦૧:૧૯, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૦૩:૧૧, ૬ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૨૨:૫૬, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
oc.wikibooks.org૦૧:૪૨, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૨૦:૩૮, ૧૪ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
olo.wikipedia.org૦૧:૨૮, ૧૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૧૯:૪૯, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wiktionary.org૦૧:૨૮, ૧૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૦૨:૦૯, ૬ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikisource.org૨૩:૨૫, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૦૮:૪૩, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૦૧:૩૧, ૬ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૨૨:૪૧, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫૭
pag.wikipedia.org૦૪:૧૮, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૨૩:૧૫, ૭ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pap.wikipedia.org૦૦:૨૭, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૨૧:૦૫, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikibooks.org૦૨:૧૩, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૨૧:૫૦, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૨૦:૫૮, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૦૦:૧૦, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૦૬:૦૯, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૦૧:૦૯, ૭ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૨૧:૪૩, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૨૩:૦૪, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
pl.wikibooks.org૨૧:૨૩, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikimedia.org૦૯:૩૩, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૨૩:૩૬, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૨૩:૧૫, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikisource.org૨૨:૪૩, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૨૨:૫૬, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૧૧:૩૭, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
pnb.wikipedia.org૧૮:૫૩, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wiktionary.org૦૪:૦૦, ૧૮ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૨૧:૧૫, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૦૪:૦૨, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૨૦:૦૧, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૦૩:૧૦, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨ઘર વિકિ(?)૧,૩૭,૨૬૯bureaucrat, checkuser, sysop
pt.wikibooks.org૧૮:૪૦, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૬
pt.wikimedia.org૧૪:૪૨, ૨૫ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૦૪:૦૨, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૪૮૨autoreview, editor, editprotected, reviewer
pt.wikiquote.org૨૧:૧૫, ૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૦
pt.wikisource.org૦૧:૦૪, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧૭autoreview, editor
pt.wikiversity.org૨૧:૧૮, ૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૭
pt.wikivoyage.org૨૩:૪૪, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
pt.wiktionary.org૧૮:૩૫, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨૯
qu.wikipedia.org૦૩:૪૪, ૯ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
rm.wikipedia.org૨૧:૦૭, ૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૨૧:૫૮, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૨૧:૩૩, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૨૧:૦૮, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૨૩:૪૧, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૧૮:૩૨, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩
ro.wikibooks.org૧૯:૩૯, ૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૨૩:૫૧, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૦૦:૩૧, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૨૧:૪૯, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikivoyage.org૨૦:૩૫, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૨૩:૫૧, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૨૨:૦૯, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૦૪:૨૯, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨uploader
ru.wikibooks.org૨૩:૫૭, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikimedia.org૧૯:૪૨, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૨૧:૧૧, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૦૦:૧૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૨૦:૫૨, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiversity.org૨૩:૨૭, ૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૧૬:૪૭, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૨૧:૨૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
rw.wikipedia.org૨૨:૩૬, ૪ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૦૨:૫૨, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikisource.org૦૧:૧૬, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૧૯:૪૫, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૨૦:૩૭, ૧ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૦૪:૫૩, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૨૦:૩૬, ૧ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૨૩:૪૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wiktionary.org૦૨:૩૬, ૭ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
sco.wikipedia.org૦૨:૧૮, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૪૭
sc.wikipedia.org૨૩:૦૯, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૨૧:૪૯, ૩ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wiktionary.org૧૯:૩૯, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૦૪:૫૭, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૦૦:૧૮, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikipedia.org૦૯:૦૧, ૪ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૨૧:૦૯, ૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૬
sh.wiktionary.org૦૨:૫૯, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૨૨:૩૭, ૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૨૦૬rollbacker
simple.wikiquote.org૦૯:૧૮, ૧૯ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૨૦:૩૮, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
si.wikipedia.org૦૨:૨૧, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૨૩:૩૯, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૨૧:૦૦, ૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૧
sk.wikibooks.org૨૦:૧૬, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૨૨:૨૮, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૨૨:૧૩, ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૨૨:૧૨, ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૦૬:૦૯, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
sl.wikibooks.org૨૦:૩૫, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૦૧:૫૨, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૨૧:૪૦, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૨૧:૫૬, ૨૮ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૦૩:૫૪, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૦૪:૦૦, ૬ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wiktionary.org૨૧:૫૩, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૦૩:૨૧, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
wikisource.org૦૦:૧૩, ૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
so.wikipedia.org૨૧:૪૫, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૩
species.wikimedia.org૧૫:૪૮, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikipedia.org૧૯:૪૫, ૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૧
sq.wikibooks.org૦૦:૨૯, ૩ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikinews.org૦૫:૧૮, ૧૭ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૦૧:૨૬, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૧૯:૩૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૨૩:૪૫, ૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૨૨:૩૩, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
sr.wikibooks.org૨૩:૦૨, ૧૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૨૦:૫૨, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૦૦:૧૭, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૨૨:૪૬, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૦૧:૦૬, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૨૧:૩૩, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૨૧:૩૫, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૨૨:૨૬, ૧૭ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
strategy.wikimedia.org૨૨:૨૩, ૬ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
st.wikipedia.org૨૩:૦૩, ૪ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૧૯:૨૨, ૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikiquote.org૦૦:૩૧, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૨૦:૪૬, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
sv.wikibooks.org૨૦:૪૦, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૨૩:૨૦, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૦૦:૧૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૨૦:૨૦, ૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૨૨:૨૪, ૧૭ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૧૬:૪૯, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૨૨:૫૭, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૦૨:૧૧, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wiktionary.org૦૧:૪૫, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૨૦:૩૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
szy.wikipedia.org૦૧:૪૩, ૫ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૦૨:૨૧, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
ta.wikibooks.org૦૦:૫૮, ૨૧ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૨૧:૨૪, ૨૮ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૨૩:૦૦, ૨૭ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૦૧:૫૩, ૭ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૨૩:૦૮, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tcy.wikipedia.org૦૧:૨૯, ૧૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ten.wikipedia.org૦૫:૧૪, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૦૨:૨૦, ૨૯ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૧૯:૩૭, ૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૪
test.wikidata.org૨૧:૧૬, ૬ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tet.wikipedia.org૧૯:૨૪, ૧ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૦૨:૩૦, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
te.wikisource.org૧૬:૧૫, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૧૮:૦૦, ૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૨૧:૧૫, ૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
tg.wiktionary.org૧૯:૪૫, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૯:૪૫, ૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
th.wikibooks.org૦૪:૧૭, ૧૬ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૦૪:૧૭, ૧૬ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૨૦:૩૧, ૧ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૦૪:૧૭, ૧૬ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૦૧:૦૮, ૭ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૨૧:૦૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૦૩:૩૨, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
tl.wikibooks.org૨૨:૦૨, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
tl.wiktionary.org૨૧:૫૫, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૧૨:૫૭, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wiktionary.org૨૨:૨૫, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૨૨:૪૦, ૧૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૨૩:૪૧, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૨૧:૨૭, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૦૪:૪૧, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૬
tr.wikibooks.org૨૦:૩૬, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikimedia.org૧૭:૧૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૨૦:૫૦, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૦૧:૧૨, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikisource.org૦૬:૧૨, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૨૨:૫૭, ૬ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wikipedia.org૦૦:૨૮, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wiktionary.org૦૫:૫૨, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૦૨:૩૫, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૨૩:૧૮, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૦૦:૦૨, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૨૨:૫૯, ૪ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૧૧:૩૭, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૨૨:૫૧, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૦૪:૦૧, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૨૨:૪૭, ૭ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૨૧:૨૧, ૧૪ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૦૧:૨૩, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
uk.wikibooks.org૧૮:૪૩, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૦૦:૦૭, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૧૯:૫૭, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૨૦:૫૭, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૦૦:૪૦, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૧૮:૪૩, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૦૦:૧૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
ur.wikibooks.org૧૯:૪૯, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૨૨:૩૦, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૨૦:૦૯, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
uz.wiktionary.org૧૯:૩૭, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૨૧:૧૫, ૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikisource.org૦૪:૦૫, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૧૮:૩૮, ૧૯ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૨૨:૩૭, ૪ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૦૦:૧૭, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
vi.wikibooks.org૦૦:૩૮, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikiquote.org૦૨:૦૦, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૧૯:૫૫, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૦૧:૨૯, ૧૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૦૨:૧૮, ૧૫ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૨૧:૦૫, ૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૨૧:૦૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૨૨:૧૨, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૦૩:૨૧, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૦૦:૧૧, ૧૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૨૧:૪૬, ૧ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૮:૧૭, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૯૩૯
wikimania2007.wikimedia.org૦૮:૪૩, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2009.wikimedia.org૧૬:૫૯, ૪ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2012.wikimedia.org૨૩:૨૨, ૪ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૪
wikimania2013.wikimedia.org૨૦:૦૧, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2014.wikimedia.org૦૨:૨૩, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2015.wikimedia.org૨૨:૨૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૦૫:૨૬, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૨૩:૦૨, ૨૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૨૦:૪૫, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૧૧:૪૦, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૦૪:૫૬, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikiquote.org૦૧:૨૮, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૦૪:૧૭, ૬ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૦૦:૧૬, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૨૩:૧૪, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૦૪:૪૧, ૧૯ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૦૨:૧૧, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૦૨:૧૧, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૦૫:૫૨, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yue.wiktionary.org૧૯:૪૬, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૨૨:૩૭, ૪ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૨૨:૩૬, ૨૮ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૧૭:૨૩, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૧૯:૫૨, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૦૦:૧૫, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૧૮:૨૬, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૨૧:૫૩, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
zh.wikibooks.org૨૩:૫૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૦૦:૧૨, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૨૧:૪૯, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૨૧:૩૫, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૧૯:૪૬, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૦૪:૫૬, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૨૩:૩૩, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૧૬:૧૦, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wiktionary.org૦૪:૦૦, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)