વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: علاء
  • નોંધેલ: ૧૨:૧૩, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦ (૧૧ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૫,૦૫,૫૭૭
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૮૧૪
  • વૈશ્વિક જૂથો કારભારીઓ, VRT permissions agents
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wikipedia.org૧૭:૩૬, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wikipedia.org૧૫:૧૯, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૦૬:૪૨, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ady.wikipedia.org૦૬:૪૨, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૧૧:૩૧, ૮ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
af.wikibooks.org૨૨:૫૨, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૨૨:૫૨, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૨૨:૫૨, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૧૫:૧૯, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૦૭:૨૫, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
alt.wikipedia.org૧૭:૧૨, ૨૧ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ami.wikipedia.org૧૮:૪૯, ૧૮ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૦૬:૫૪, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wiktionary.org૨૨:૫૨, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૨૧:૪૬, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikisource.org૧૨:૩૨, ૧૧ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૨૨:૫૩, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૦૯:૩૫, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wiktionary.org૨૨:૫૩, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
api.wikimedia.org૧૭:૧૫, ૨૧ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૧૯:૨૨, ૧૨ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૨:૧૩, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦નવું ખાતુ(?)૧,૯૦,૮૭૦abusefilter, bureaucrat, checkuser, editor, interface-admin, reviewer, sysop
ar.wikibooks.org૧૯:૨૭, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૨૭૨sysop
ar.wikimedia.org૧૫:૧૦, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૧૧:૩૫, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૮૨૫sysop
ar.wikiquote.org૧૪:૪૨, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૨૧rollbacker
ar.wikisource.org૧૬:૪૪, ૩ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨૨sysop
ar.wikiversity.org૧૯:૨૮, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૬૧rollbacker
ar.wiktionary.org૧૬:૩૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯૧autopatrolled, rollbacker
ary.wikipedia.org૧૨:૫૧, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૨૨:૧૭, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫૦
ast.wikipedia.org૦૭:૪૭, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wiktionary.org૨૨:૫૪, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૧૫:૧૨, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
as.wikisource.org૨૨:૫૪, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૧૪:૫૬, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
avk.wikipedia.org૧૮:૫૦, ૧૮ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૧૫:૨૩, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
awa.wikipedia.org૧૨:૩૨, ૧૧ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૧૫:૨૩, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૨૨:૫૫, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૧૫:૧૨, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
az.wikipedia.org૨૧:૪૧, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
az.wikibooks.org૨૨:૫૫, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૧૫:૨૩, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૨૨:૫૫, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૧૫:૨૩, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikipedia.org૧૦:૩૪, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikisource.org૧૭:૨૫, ૨૧ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૧૬:૨૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bat-smg.wikipedia.org૨૧:૨૩, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૧૫:૨૪, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikibooks.org૧૬:૪૭, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૧૪:૨૬, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wiktionary.org૧૭:૨૬, ૨૧ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bd.wikimedia.org૦૪:૩૫, ૪ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૧૫:૨૪, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૧૫:૫૯, ૮ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૦૯:૪૭, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikibooks.org૨૨:૫૬, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikimedia.org૨૩:૦૩, ૧૧ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૨૨:૫૬, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૨૨:૫૬, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૨૨:૫૬, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૨૧:૪૭, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikibooks.org૨૨:૫૬, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૨૨:૫૭, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
bg.wikiquote.org૧૫:૦૬, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikisource.org૧૫:૦૬, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૧૧:૩૪, ૧૯ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૦૧:૧૩, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
bi.wikipedia.org૧૫:૨૫, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૦૭:૨૧, ૭ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
bm.wikipedia.org૦૯:૧૪, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૧૪:૧૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
bn.wikibooks.org૨૨:૫૭, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૧૪:૩૭, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikivoyage.org૦૦:૫૪, ૧૧ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૨૨:૫૭, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૨૧:૨૨, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૦૪:૩૬, ૪ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૧૫:૨૫, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikimedia.org૧૨:૪૫, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૨૨:૫૮, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૨૨:૫૮, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૨૨:૫૮, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૦૯:૦૯, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikibooks.org૨૨:૫૯, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૨૨:૫૯, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૨૨:૫૯, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૨૨:૫૯, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૧૬:૨૫, ૩ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૨૧:૫૦, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૧૫:૨૬, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૨૧:૧૭, ૧૭ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
ca.wikibooks.org૨૩:૦૦, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikimedia.org૧૭:૨૪, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૨૩:૦૦, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૦૮:૧૬, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૧૧:૪૯, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૨૩:૦૧, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૦૬:૪૪, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૧૨:૫૫, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૧૧:૪૭, ૧૩ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ce.wikipedia.org૧૫:૨૬, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
cho.wikipedia.org૧૨:૩૩, ૧૧ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૦૪:૩૭, ૪ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૨૩:૦૧, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૦૬:૪૪, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૪ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૧૪:૩૭, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮૪confirmed, rollbacker
commons.wikimedia.org૨૧:૨૩, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮,૮૭૮sysop
co.wikipedia.org૦૯:૧૫, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikimedia.org૧૯:૪૪, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૨૩:૦૩, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૧૫:૨૭, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૦૪:૨૯, ૪ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૧૪:૫૩, ૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wiktionary.org૨૩:૦૩, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૧૧:૨૯, ૮ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikibooks.org૨૧:૫૦, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૨૩:૦૪, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૨૩:૦૪, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૧૧:૫૦, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૨૩:૦૫, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૧૩:૫૮, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cu.wikipedia.org૦૬:૪૪, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૧૫:૨૮, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikibooks.org૨૩:૦૫, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૧૫:૨૮, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikibooks.org૨૩:૦૫, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૨૩:૦૫, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૨૩:૦૬, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૨૩:૦૬, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dag.wikipedia.org૧૮:૫૦, ૧૮ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૧૫:૧૪, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikibooks.org૧૫:૨૮, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૨૩:૦૬, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૧૧:૫૧, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૨૩:૦૬, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૨૧:૫૫, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૦
de.wikibooks.org૦૮:૦૧, ૭ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૦૮:૦૧, ૭ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૨૩:૦૭, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૧૧:૫૨, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૨૩:૦૭, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૧૪:૨૭, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
de.wiktionary.org૧૫:૨૯, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
din.wikipedia.org૧૮:૨૫, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૧૫:૨૯, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wiktionary.org૧૮:૧૨, ૨૧ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dk.wikimedia.org૦૮:૧૪, ૧૯ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૦૧:૨૩, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dty.wikipedia.org૧૫:૩૬, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૧૫:૨૯, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wiktionary.org૨૩:૦૮, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૦૪:૩૯, ૪ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૧૨:૧૦, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
el.wikibooks.org૨૩:૦૮, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikinews.org૨૩:૦૮, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૨૩:૦૯, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૧૧:૫૨, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૦૮:૦૭, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૨૩:૦૯, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૧૧:૫૨, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eml.wikipedia.org૧૭:૫૦, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૯:૨૪, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૪૫૪autoreviewer, extendedconfirmed
en.wikibooks.org૨૧:૨૩, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૨૧:૨૩, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૯
en.wikiquote.org૨૧:૨૩, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
en.wikisource.org૨૧:૨૩, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
en.wikiversity.org૨૧:૨૩, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫૬
en.wikivoyage.org૨૧:૨૩, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૨૧:૨૩, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૬
eo.wikipedia.org૦૮:૦૪, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikibooks.org૨૩:૧૧, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૦૯:૪૬, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૦૪:૩૯, ૪ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૧૫:૩૨, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikivoyage.org૧૮:૧૫, ૨૧ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૨૩:૧૨, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૦૩:૪૨, ૨૫ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૧
es.wikibooks.org૧૫:૩૨, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikinews.org૧૨:૫૭, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૧૫:૩૨, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikisource.org૧૧:૫૪, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiversity.org૨૩:૧૨, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikivoyage.org૨૧:૫૩, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૧૫:૩૨, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૧૫:૩૨, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikibooks.org૨૩:૧૩, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikimedia.org૧૮:૧૫, ૨૧ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૧૫:૧૮, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૧૫:૧૮, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૧૧:૪૬, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૦૭:૨૯, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
eu.wikibooks.org૨૩:૧૩, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૨૩:૧૩, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikisource.org૧૨:૩૪, ૧૧ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૨૩:૧૪, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૧૫:૩૩, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૧૧:૧૮, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૨
fa.wikibooks.org૧૫:૩૩, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
fa.wikinews.org૧૫:૩૩, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૧૫:૩૪, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
fa.wikisource.org૧૫:૩૪, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૧૫:૩૪, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
fa.wiktionary.org૦૫:૦૨, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ff.wikipedia.org૦૪:૪૦, ૪ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૧૧:૫૫, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૧૮:૫૪, ૧૬ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikibooks.org૦૪:૨૭, ૨ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikimedia.org૦૪:૨૮, ૨ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૦૪:૨૮, ૨ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૦૪:૨૮, ૨ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikisource.org૧૧:૫૬, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૦૪:૨૮, ૨ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikivoyage.org૦૪:૨૯, ૨ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૦૪:૨૯, ૨ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wikipedia.org૧૫:૩૪, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૨૩:૧૬, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૧૭:૪૧, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૨૧:૫૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikisource.org૨૩:૧૬, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૨૩:૧૬, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૦૬:૪૭, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૨૩:૧૬, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૦૩:૪૨, ૨૫ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨૯
fr.wikibooks.org૦૪:૧૦, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૦૯:૧૬, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૧૫:૩૫, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૧૧:૫૬, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૦૯:૧૬, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૧૪:૨૯, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૧૫:૧૭, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૨૩:૧૭, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૦૭:૨૨, ૭ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikibooks.org૨૩:૧૮, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૨૩:૧૮, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૦૯:૧૮, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૨૦:૩૨, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૧૧:૫૬, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૦૬:૪૭, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gcr.wikipedia.org૧૨:૫૩, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૧૮:૩૬, ૧૭ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wiktionary.org૨૩:૧૮, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૧૫:૩૬, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૧૫:૩૬, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikibooks.org૨૩:૧૮, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૨૩:૧૯, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૨૩:૧૯, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૨૩:૧૯, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૦૬:૪૭, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૨૩:૧૯, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૦૬:૪૭, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wiktionary.org૧૮:૧૭, ૨૧ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૦૬:૫૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૦૪:૪૦, ૪ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૧૩:૧૮, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikiquote.org૨૩:૧૯, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૨૩:૨૦, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૨૩:૨૦, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૦૬:૪૭, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wiktionary.org૨૩:૨૦, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૦૬:૪૮, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૧૫:૩૬, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wiktionary.org૨૩:૨૦, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૨૩:૨૧, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૨૩:૨૦, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
he.wikibooks.org૨૩:૨૧, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikinews.org૦૪:૪૧, ૪ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૧૫:૩૬, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૧૪:૧૭, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૧૫:૩૭, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૧૫:૩૭, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૦૬:૪૮, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
hif.wiktionary.org૧૨:૧૨, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૨૩:૧૭, ૮ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
hi.wikibooks.org૧૨:૫૪, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૨૩:૨૨, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikisource.org૦૧:૦૮, ૬ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiversity.org૧૩:૦૪, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikivoyage.org૦૧:૦૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૧૨:૫૪, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ho.wikipedia.org૧૨:૩૫, ૧૧ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૧૪:૨૭, ૬ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
hr.wikibooks.org૨૩:૨૨, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૨૩:૨૨, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૨૩:૨૨, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૨૩:૨૨, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૦૪:૩૦, ૨ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wiktionary.org૨૩:૨૨, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૨૦:૨૪, ૭ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikisource.org૧૨:૩૫, ૧૧ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૧૦:૫૭, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
hu.wikibooks.org૧૪:૩૦, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૨૩:૨૩, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikisource.org૧૧:૫૮, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૦૯:૪૮, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૦૭:૨૮, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
hy.wikibooks.org૦૯:૪૮, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૦૯:૪૮, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૦૯:૪૯, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૦૯:૪૯, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hyw.wikipedia.org૨૩:૪૯, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hz.wikipedia.org૧૨:૧૨, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૧૫:૩૮, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikibooks.org૨૩:૨૪, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૧૨:૦૮, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૦૭:૩૦, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૮
id.wikibooks.org૨૩:૨૪, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikiquote.org૨૩:૨૪, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૧૧:૫૮, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૨૩:૨૪, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikipedia.org૧૫:૩૮, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૨૩:૨૫, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૧૫:૩૯, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ii.wikipedia.org૧૨:૩૫, ૧૧ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૧૫:૩૬, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૧૫:૩૯, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૨૧:૨૩, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૧
inh.wikipedia.org૧૪:૧૯, ૧૬ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૧૫:૩૯, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wiktionary.org૦૪:૩૦, ૨ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૧૫:૧૯, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikibooks.org૨૩:૨૫, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૨૩:૨૫, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૨૩:૨૬, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૨૩:૨૬, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૦૩:૪૨, ૨૫ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૮
it.wikibooks.org૧૫:૩૦, ૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૧૭:૦૮, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૧૫:૪૦, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
it.wikisource.org૧૫:૪૦, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
it.wikiversity.org૧૬:૫૯, ૨૫ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
it.wikivoyage.org૧૨:૫૬, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૨ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wikipedia.org૧૫:૪૦, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wiktionary.org૨૩:૨૭, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jam.wikipedia.org૧૧:૫૯, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૪:૦૭, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯
ja.wikibooks.org૨૦:૧૩, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૨૩:૨૭, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૧૫:૪૧, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૧૧:૫૯, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૨૩:૨૭, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikivoyage.org૧૮:૧૮, ૨૧ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૧૫:૪૧, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૦૬:૪૯, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wiktionary.org૨૩:૨૮, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૧૫:૪૧, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
jv.wikisource.org૧૮:૧૮, ૨૧ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wiktionary.org૨૩:૨૮, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૦૬:૪૯, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૨૦:૪૨, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૧૫:૪૧, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikibooks.org૨૩:૨૮, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૨૩:૨૮, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૨૩:૨૮, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૧૫:૪૧, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbp.wikipedia.org૧૮:૨૭, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૧૨:૦૦, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૨૩:૨૯, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kj.wikipedia.org૧૨:૩૬, ૧૧ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૧૪:૩૧, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
kk.wikibooks.org૨૩:૨૯, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૧૫:૪૧, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૧૪:૦૧, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wiktionary.org૨૩:૨૯, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૧૫:૪૨, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikibooks.org૨૩:૩૦, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૨૩:૩૦, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૧૩:૦૭, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikiquote.org૨૩:૩૦, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૨૩:૩૦, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૨૩:૩૦, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૦૪:૩૧, ૨ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૧૨:૧૦, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
ko.wikibooks.org૨૩:૩૦, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૨૩:૩૦, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૨૩:૩૧, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૨૨:૪૪, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiversity.org૨૩:૩૧, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૧૫:૪૩, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
krc.wikipedia.org૨૧:૫૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikipedia.org૧૯:૩૫, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૨૦:૨૧, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૧૫:૨૦, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૨૩:૩૧, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૧૫:૨૦, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikibooks.org૨૦:૨૨, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૨૩:૩૨, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૨ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૧૫:૪૩, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૨૦:૦૭, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wiktionary.org૨૩:૩૨, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૨૦:૨૭, ૭ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikibooks.org૨૩:૩૨, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૨૩:૩૨, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૨૩:૩૨, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૦૨:૪૧, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૧૭:૦૧, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikibooks.org૨૩:૩૩, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૨૩:૩૩, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૧૨:૦૧, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wiktionary.org૨૩:૩૩, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૦૭:૫૭, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૧૫:૪૪, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૨૩:૩૩, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૧૫:૪૪, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lfn.wikipedia.org૧૮:૫૨, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૨૩:૩૪, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૦૯:૧૯, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikisource.org૧૮:૧૯, ૨૧ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૦૭:૨૩, ૭ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikibooks.org૨૩:૩૪, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikinews.org૧૮:૧૯, ૨૧ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૨૩:૩૪, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૨૩:૩૪, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૦૪:૪૩, ૪ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lld.wikipedia.org૧૮:૫૨, ૧૮ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૧૭:૧૩, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
lmo.wiktionary.org૧૮:૧૯, ૨૧ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૧૨:૦૧, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wiktionary.org૨૩:૩૫, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૦:૪૦, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)checkuser
lo.wikipedia.org૨૧:૫૭, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wiktionary.org૨૩:૩૫, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lrc.wikipedia.org૦૬:૫૦, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૨૩:૩૫, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૧૧:૩૦, ૮ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
lt.wikibooks.org૨૩:૩૫, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikiquote.org૨૩:૩૫, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikisource.org૨૩:૩૫, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૦૪:૩૨, ૨ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૧૫:૨૩, ૧ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
lv.wiktionary.org૨૩:૩૬, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mad.wikipedia.org૧૮:૫૨, ૧૮ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૧૫:૨૧, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
map-bms.wikipedia.org૨૩:૩૬, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૧૫:૨૧, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૨૧:૨૩, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૨translationadmin
meta.wikimedia.org૧૦:૪૦, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭,૨૯૨steward, sysop, translationadmin
mg.wikipedia.org૧૦:૫૭, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wikibooks.org૨૩:૩૬, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૧૫:૪૫, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૨૧:૫૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mh.wikipedia.org૧૨:૩૬, ૧૧ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૧૫:૪૫, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wiktionary.org૧૮:૨૦, ૨૧ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૧૬:૦૯, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૨૩:૩૭, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૧૪:૩૫, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikibooks.org૨૩:૩૭, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikimedia.org૧૭:૧૧, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૨૩:૩૭, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૨૩:૩૭, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૨૩:૨૫, ૮ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
ml.wikibooks.org૨૩:૩૮, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૨૩:૩૮, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૧૨:૫૭, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૨૩:૩૮, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wikipedia.org૧૮:૨૦, ૨૧ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૧૨:૧૦, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wiktionary.org૨૩:૩૮, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wikipedia.org૧૨:૩૬, ૧૧ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wiktionary.org૧૮:૨૦, ૨૧ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૧૫:૪૬, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૨૦:૨૪, ૭ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikibooks.org૧૨:૫૮, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૨૩:૩૯, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૧૨:૫૯, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૧૨:૫૯, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૧૨:૫૨, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૦
ms.wikibooks.org૨૩:૩૯, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wiktionary.org૨૩:૩૯, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૧૫:૪૬, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wiktionary.org૨૩:૩૯, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mus.wikipedia.org૧૨:૩૭, ૧૧ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૦૬:૫૧, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mx.wikimedia.org૧૩:૧૭, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૦૬:૫૧, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૧૫:૪૬, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
my.wiktionary.org૨૩:૪૦, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૧૫:૪૭, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૦૯:૫૩, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wiktionary.org૨૩:૪૦, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૨૩:૪૦, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikisource.org૧૨:૩૭, ૧૧ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૦૬:૫૨, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wiktionary.org૨૩:૪૦, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૦૭:૨૩, ૭ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૦૭:૧૧, ૪ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wiktionary.org૨૩:૪૧, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૧૬:૩૯, ૨૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikibooks.org૨૩:૪૧, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૨૩:૪૧, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૨૦:૨૬, ૭ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ng.wikipedia.org૧૨:૩૭, ૧૧ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wikipedia.org૨૧:૦૬, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wiktionary.org૧૮:૨૧, ૨૧ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
nl.wikibooks.org૧૪:૫૦, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikimedia.org૦૭:૪૮, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૧૭:૨૯, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૨૩:૪૨, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikisource.org૧૨:૦૨, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikivoyage.org૦૪:૪૬, ૪ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૧૫:૪૭, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૧૯:૫૧, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
nn.wikiquote.org૨૩:૪૨, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૨૧:૫૮, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૦૬:૫૨, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૨૩:૧૮, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
no.wikibooks.org૨૩:૪૩, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikimedia.org૦૮:૪૬, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૨૩:૪૩, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૨૩:૪૩, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૨૩:૪૩, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૦૯:૫૪, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nqo.wikipedia.org૧૨:૩૭, ૧૧ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૧૨:૧૦, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૨૧:૫૯, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૨૦:૨૯, ૭ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૧૭:૩૫, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૨૩:૪૪, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૨૦:૨૪, ૭ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikibooks.org૨૩:૪૪, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૨૩:૪૪, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
olo.wikipedia.org૨૦:૦૪, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૧૨:૪૪, ૧૪ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wiktionary.org૨૩:૪૫, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૧૫:૪૮, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikisource.org૨૩:૪૫, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૨૩:૪૫, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૨૧:૫૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૧૯:૨૭, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pag.wikipedia.org૦૬:૫૩, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૦૬:૫૩, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pap.wikipedia.org૦૬:૫૩, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૧૨:૦૩, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
pa.wikibooks.org૧૨:૪૦, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૧૮:૨૯, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૧૪:૨૭, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૧૫:૨૩, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૧૨:૦૩, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૧૩:૦૦, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૦૭:૩૧, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭autoreview
pl.wikibooks.org૦૯:૫૨, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikimedia.org૦૬:૨૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૧૨:૧૦, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૧૫:૪૮, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikisource.org૧૮:૪૦, ૧૮ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૨૧:૫૯, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૦૬:૫૩, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikipedia.org૧૫:૪૮, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikisource.org૦૧:૪૭, ૯ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૧૫:૪૮, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
pnb.wiktionary.org૨૩:૪૭, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૦૬:૫૪, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૧૫:૨૩, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
ps.wikivoyage.org૦૧:૫૨, ૧૭ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૨૨:૦૦, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૨૧:૫૧, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
pt.wikibooks.org૨૩:૪૮, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikimedia.org૧૮:૨૬, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૦૭:૨૬, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૧૩:૦૩, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikisource.org૨૩:૪૯, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૨૩:૪૯, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikivoyage.org૨૩:૪૯, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૧૬:૫૨, ૨ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pwn.wikipedia.org૨૧:૨૩, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૨૦:૨૦, ૭ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wiktionary.org૨૩:૪૯, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૨૦:૨૪, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૧૬:૩૦, ૨૩ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૨૦:૨૯, ૭ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૨૩:૫૦, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wiktionary.org૨૩:૫૦, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૨૩:૫૦, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૦૯:૨૪, ૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
ro.wikibooks.org૨૩:૫૦, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૦૪:૪૭, ૪ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૨૩:૫૦, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૨૩:૫૦, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikivoyage.org૨૩:૫૦, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૨૩:૫૦, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૦૬:૫૪, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૩:૪૫, ૧૫ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૭uploader
ru.wikibooks.org૧૭:૩૨, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikimedia.org૦૪:૪૯, ૪ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૧૭:૩૨, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૦૬:૫૪, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૧૨:૦૪, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiversity.org૦૮:૧૯, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૧૪:૦૩, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૧૭:૩૩, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
rw.wikipedia.org૧૫:૪૯, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૨૩:૫૨, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૦૬:૫૪, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikiquote.org૧૨:૧૬, ૧૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikisource.org૨૩:૫૨, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૧૨:૧૬, ૧૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૦૧:૧૬, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
sa.wikibooks.org૨૩:૫૨, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૨૩:૫૬, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૧૨:૫૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૨૩:૫૩, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૧૩:૨૦, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wiktionary.org૨૩:૫૩, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૧૫:૪૯, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wikipedia.org૦૬:૫૪, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૧૫:૨૪, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
sd.wiktionary.org૨૩:૫૩, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૦૪:૩૫, ૨ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૨૩:૧૮, ૧૧ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૦૪:૫૦, ૪ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૨૩:૫૪, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shi.wikipedia.org૧૨:૦૪, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikipedia.org૨૦:૫૮, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wiktionary.org૧૮:૨૩, ૨૧ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૦૨:૨૩, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
sh.wiktionary.org૨૩:૫૪, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shy.wiktionary.org૧૮:૨૪, ૨૧ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૩:૫૭, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩
simple.wiktionary.org૧૫:૫૦, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikipedia.org૧૨:૦૫, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
si.wikibooks.org૨૩:૫૪, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૦૫:૩૭, ૨ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wikipedia.org૧૮:૨૪, ૨૧ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૧૨:૪૧, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikibooks.org૨૩:૫૫, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૨૩:૫૫, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૨૩:૫૫, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૨૩:૫૫, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૧૬:૩૦, ૨૩ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikibooks.org૨૩:૫૫, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૨૩:૫૫, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૨૩:૫૫, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૨૩:૫૫, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૨૩:૫૬, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
smn.wikipedia.org૧૮:૨૪, ૨૧ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૨૩:૫૬, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wiktionary.org૨૩:૫૬, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૨૦:૨૮, ૭ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૧૬:૪૫, ૩ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wikipedia.org૧૧:૦૦, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
so.wiktionary.org૨૩:૫૬, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૨૧:૨૩, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
sq.wikipedia.org૧૦:૦૭, ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪autoreview, editor, reviewer
sq.wikibooks.org૨૩:૫૬, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikinews.org૨૩:૫૬, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૨૩:૫૭, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૨૩:૫૭, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૨૩:૫૭, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૧૧:૫૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
sr.wikibooks.org૨૩:૫૭, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૦૪:૫૧, ૪ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૨૩:૫૭, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૧૨:૦૬, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૨૩:૫૭, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૧૩:૫૫, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૨૩:૫૮, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૨૨:૦૧, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wikipedia.org૨૩:૫૮, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wiktionary.org૨૩:૫૮, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૧૫:૫૧, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
su.wikiquote.org૨૩:૫૮, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૨૩:૫૮, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૩:૪૬, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
sv.wikibooks.org૦૧:૧૭, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૨૩:૫૮, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૨૩:૫૯, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૦૧:૧૭, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૦૧:૧૭, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૨૩:૫૯, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૦૧:૧૭, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૦૦:૧૦, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wiktionary.org૧૨:૪૬, ૧૪ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૦૯:૫૭, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szy.wikipedia.org૧૨:૩૮, ૧૧ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૧૧:૪૮, ૧૬ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
ta.wikibooks.org૧૨:૪૬, ૧૪ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૧૯:૨૦, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૨૩:૫૯, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૨૩:૫૯, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૧૫:૫૨, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tay.wikipedia.org૧૮:૨૫, ૨૧ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tcy.wikipedia.org૧૨:૪૭, ૧૪ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ten.wikipedia.org૦૭:૩૦, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૦૬:૨૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)bureaucrat, sysop
test.wikipedia.org૧૨:૦૩, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
test.wikidata.org૦૦:૦૦, ૧૬ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tet.wikipedia.org૦૯:૫૮, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૧૬:૫૬, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikibooks.org૦૦:૦૦, ૧૬ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૦૦:૦૦, ૧૬ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૦૦:૦૦, ૧૬ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૦૦:૦૦, ૧૬ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૧૫:૫૨, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikibooks.org૦૦:૦૧, ૧૬ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૦૦:૦૧, ૧૬ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૬:૧૮, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
th.wikibooks.org૦૦:૦૧, ૧૬ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૦૮:૪૧, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૦૦:૦૧, ૧૬ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૦૮:૪૧, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૧૨:૪૭, ૧૪ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wiktionary.org૦૦:૦૧, ૧૬ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૧૫:૫૩, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
tk.wiktionary.org૦૦:૦૧, ૧૬ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૧૧:૩૧, ૮ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikibooks.org૦૬:૩૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wiktionary.org૦૬:૩૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૦૬:૫૬, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wiktionary.org૦૦:૦૨, ૧૬ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૦૦:૦૨, ૧૬ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૧૫:૫૩, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૦૦:૦૨, ૧૬ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
trv.wikipedia.org૧૦:૩૫, ૨ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૦૬:૩૭, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૨autoreview
tr.wikibooks.org૦૯:૨૨, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikimedia.org૧૩:૦૩, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૦૯:૨૩, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૦૯:૨૩, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikisource.org૦૯:૨૩, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikivoyage.org૧૮:૨૫, ૨૧ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૦૪:૩૬, ૨ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wikipedia.org૦૦:૦૩, ૧૬ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wiktionary.org૦૦:૦૩, ૧૬ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૧૫:૫૪, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikibooks.org૦૪:૫૨, ૪ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૦૪:૫૨, ૪ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૦૦:૦૩, ૧૬ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૦૪:૫૨, ૪ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૦૦:૦૪, ૧૬ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૦૪:૫૩, ૪ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૦૪:૩૭, ૨ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૧૫:૫૪, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૦૦:૦૪, ૧૬ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૩:૧૬, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૦
uk.wikibooks.org૧૪:૦૫, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૧૪:૩૪, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૧૪:૩૪, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૧૪:૦૫, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૦૪:૫૩, ૪ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૧૪:૦૫, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૦૮:૨૫, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૫
ur.wikibooks.org૨૨:૦૨, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૦૦:૦૫, ૧૬ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૦૪:૩૭, ૨ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૧૬:૦૯, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
uz.wikiquote.org૦૦:૦૬, ૧૬ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૦૪:૫૩, ૪ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૦૬:૫૭, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikisource.org૦૦:૦૬, ૧૬ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૦૦:૦૬, ૧૬ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૦૬:૫૭, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૦૦:૦૬, ૧૬ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૦૯:૫૧, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
vi.wikibooks.org૧૨:૦૩, ૭ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikiquote.org૦૦:૦૭, ૧૬ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૦૦:૦૨, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૦૪:૩૦, ૪ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૦૪:૫૪, ૪ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૦૭:૨૪, ૭ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૧૫:૫૫, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૦૪:૫૪, ૪ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૨૦:૪૧, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૦૧:૧૭, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikisource.org૧૮:૨૬, ૨૧ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૧૫:૫૫, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૦:૪૦, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૬૨,૫૪૭checkuser, sysop
wikimania2014.wikimedia.org૧૭:૩૮, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2015.wikimedia.org૧૩:૧૬, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૧૫:૫૫, ૧ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૦૯:૪૭, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
wikimania2018.wikimedia.org૨૦:૪૩, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૭
wikimania.wikimedia.org૨૩:૨૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૪૧
wo.wikipedia.org૦૧:૧૭, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikiquote.org૦૦:૦૮, ૧૬ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૦૦:૦૮, ૧૬ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૨૦:૩૪, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૦૦:૦૮, ૧૬ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૦૬:૫૭, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૧૫:૫૬, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikisource.org૦૦:૦૯, ૧૬ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૧૫:૫૬, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૦૬:૫૭, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yue.wiktionary.org૧૮:૨૭, ૨૧ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૧૩:૨૧, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wiktionary.org૧૨:૩૯, ૧૧ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૦૩:૧૬, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૨૦:૩૪, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૧૫:૫૬, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૦૦:૧૦, ૧૬ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૦૦:૧૦, ૧૬ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૧૫:૨૭, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૧૫:૪૪, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૪
zh.wikibooks.org૦૦:૦૫, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૨૦:૩૫, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૧૫:૫૬, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૦૭:૨૨, ૩ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૧૫:૧૮, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૧૫:૫૭, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૦૭:૨૨, ૩ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૧૩:૦૧, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wiktionary.org૦૦:૧૧, ૧૬ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)