વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: *Youngjin
  • નોંધેલ: ૧૨:૩૧, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧ (૧૦ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૬૭,૦૯૭
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૭૪૭
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wikipedia.org૦૬:૪૫, ૫ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wikipedia.org૦૮:૨૦, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૨૩:૨૮, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ady.wikipedia.org૧૮:૧૩, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૦૦:૧૭, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikibooks.org૨૧:૫૬, ૨૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૧૮:૧૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૨૧:૫૬, ૨૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૧૮:૧૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૧૮:૧૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૦૦:૦૯, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikiquote.org૧૮:૧૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wiktionary.org૧૮:૧૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૧૮:૧૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikibooks.org૧૮:૧૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૧૮:૧૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૧૮:૧૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wiktionary.org૧૮:૧૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૧૮:૧૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૦:૧૫, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ar.wikibooks.org૨૧:૫૮, ૨૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૨૧:૫૮, ૨૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૨૧:૫૮, ૨૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૨૧:૫૮, ૨૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiversity.org૨૧:૫૮, ૨૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૨૧:૫૮, ૨૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ary.wikipedia.org૦૭:૩૪, ૧૯ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૧૫:૪૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikipedia.org૧૧:૧૮, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wiktionary.org૧૮:૧૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૧૮:૧૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikisource.org૨૧:૫૮, ૨૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૧૮:૧૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૧૮:૧૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૦૦:૦૯, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૧૪:૪૮, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૧૮:૧૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikibooks.org૨૧:૫૯, ૨૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૨૧:૫૯, ૨૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૧૮:૧૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૨૧:૫૯, ૨૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikipedia.org૦૬:૪૫, ૫ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૧૮:૧૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bat-smg.wikipedia.org૦૦:૦૯, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૦૦:૦૯, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikibooks.org૦૨:૧૩, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૨૧:૫૯, ૨૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bd.wikimedia.org૦૮:૧૩, ૫ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૨૧:૫૯, ૨૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૧૧:૪૫, ૩ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
be.wikipedia.org૨૦:૩૫, ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikibooks.org૨૧:૫૯, ૨૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૨૧:૫૯, ૨૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૨૨:૦૦, ૨૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૧૮:૧૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૧૩:૪૯, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikibooks.org૧૮:૧૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૧૮:૧૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૧૮:૧૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikisource.org૧૮:૧૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૧૮:૧૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૦૦:૦૯, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૧૪:૩૬, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૦૦:૦૯, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૧૮:૧૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૧૬:૪૩, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikibooks.org૧૮:૧૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૦૧:૫૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૧૮:૧૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૧૮:૧૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૧૮:૧૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૦૦:૦૯, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikimedia.org૧૮:૨૮, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૧૮:૧૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૦૧:૫૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૦૦:૦૯, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૨૦:૪૦, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikibooks.org૦૦:૦૯, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૨૨:૦૩, ૨૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૦૦:૦૯, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૧૮:૧૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૦૦:૦૯, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૦૦:૦૯, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૦૦:૦૯, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૦૫:૪૨, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikibooks.org૦૦:૦૯, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikimedia.org૦૮:૧૭, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૧૧:૦૧, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૧૮:૧૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૦૧:૫૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૦૦:૦૯, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૦૦:૦૯, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૧૮:૧૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૧૪:૧૯, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ce.wikipedia.org૦૦:૦૯, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cho.wikipedia.org૦૬:૪૬, ૫ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૧૮:૧૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૧૮:૧૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૦૦:૦૯, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૧૮:૧૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૦૦:૦૯, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૦૮:૦૨, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૦૭૧autopatrolled, filemover, rollbacker
co.wikipedia.org૧૩:૧૪, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૧૮:૧૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૦૦:૦૯, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૧૮:૧૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૦૬:૦૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wiktionary.org૧૮:૧૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૦૮:૩૯, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikibooks.org૦૦:૦૯, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૨૨:૦૩, ૨૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૦૦:૦૯, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૦૧:૫૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૧૮:૧૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૦૦:૦૯, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cu.wikipedia.org૦૦:૦૯, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૧૮:૧૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikibooks.org૧૮:૧૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૧૮:૦૫, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikibooks.org૦૦:૦૯, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૧૮:૧૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૦૧:૫૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૧૬:૪૦, ૨૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૧૧:૧૫, ૧૯ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikibooks.org૦૦:૧૦, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૦૦:૧૦, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૦૧:૫૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૦૦:૦૯, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૦૯:૫૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
de.wikibooks.org૦૦:૧૦, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૦૧:૫૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૦૦:૧૦, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૦૧:૫૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૦૧:૫૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૨૨:૦૨, ૨૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૧૮:૧૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
din.wikipedia.org૦૭:૩૪, ૧૯ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૧૪:૨૩, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૧૪:૪૮, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dty.wikipedia.org૨૨:૩૬, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૨૨:૪૭, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wiktionary.org૧૮:૧૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૧૮:૧૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikibooks.org૦૦:૧૦, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikinews.org૦૧:૫૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૦૦:૧૦, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૦૧:૫૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૦૧:૫૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૨૧:૦૫, ૨૧ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૦૦:૧૦, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eml.wikipedia.org૦૦:૧૦, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૨:૩૧, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪૫
en.wikibooks.org૦૬:૦૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
en.wikinews.org૦૬:૦૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૦૬:૦૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૦૬:૦૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૦૬:૦૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૦૦:૪૪, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
en.wiktionary.org૦૬:૦૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૧૬:૪૪, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikibooks.org૦૦:૧૦, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૦૧:૫૭, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૧૮:૧૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૦૧:૫૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૨૨:૦૪, ૨૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૦૮:૪૭, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikibooks.org૦૦:૧૦, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikinews.org૦૧:૫૭, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૨૦:૧૦, ૨૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikisource.org૦૧:૫૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiversity.org૦૧:૫૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikivoyage.org૧૮:૧૧, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૧૮:૧૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૦૦:૧૦, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikibooks.org૦૦:૧૦, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૦૦:૧૦, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૧૮:૧૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૨૨:૦૪, ૨૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૦૮:૦૯, ૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikibooks.org૦૦:૧૦, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૦૦:૧૦, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૦૦:૧૦, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૦૦:૧૦, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૦૭:૦૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
fa.wikibooks.org૧૮:૧૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૧૮:૧૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૦૦:૧૦, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૧૮:૧૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૦૦:૩૧, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૧૮:૧૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ff.wikipedia.org૦૦:૧૦, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૦૦:૧૦, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૧૮:૪૨, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikibooks.org૧૮:૧૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૨૨:૦૩, ૨૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૦૦:૧૦, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikisource.org૦૧:૫૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૧૨:૨૭, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikivoyage.org૦૮:૧૩, ૫ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૧૮:૧૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wikipedia.org૦૯:૩૧, ૬ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૧૮:૧૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૦૬:૪૧, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૦૦:૧૦, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikisource.org૦૧:૫૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૦૦:૧૦, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૦૦:૧૦, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૦૦:૧૦, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૦૭:૫૨, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
fr.wikibooks.org૧૨:૫૧, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૨૨:૦૩, ૨૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૦૦:૧૦, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૦૧:૫૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૧૮:૧૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૨૧:૨૨, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૧૮:૧૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૦૦:૧૦, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૦૦:૧૦, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikibooks.org૦૦:૧૦, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૨૨:૦૪, ૨૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૦૦:૧૦, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૦૨:૫૮, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૦૨:૦૨, ૧૬ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૨૨:૦૪, ૨૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૦૦:૧૦, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wiktionary.org૦૦:૧૦, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikibooks.org૦૦:૧૦, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૦૦:૧૦, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૦૧:૫૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૧૮:૧૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૦૦:૧૦, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૦૦:૧૦, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૦૬:૪૫, ૫ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૦૦:૧૦, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikiquote.org૨૨:૦૬, ૨૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૨૨:૦૬, ૨૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૨૨:૦૬, ૨૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૦૦:૧૦, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wiktionary.org૧૮:૧૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wiktionary.org૧૮:૧૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૦૦:૧૦, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૦૮:૨૭, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikibooks.org૦૦:૧૦, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikinews.org૧૮:૧૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૦૦:૧૦, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૦૧:૫૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૦૨:૦૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૧૩:૫૭, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૦૦:૧૦, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wiktionary.org૦૨:૧૩, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૦૦:૧૪, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikibooks.org૦૦:૧૦, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૦૦:૧૦, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiversity.org૦૨:૧૨, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikivoyage.org૦૨:૧૩, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૦૦:૧૦, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ho.wikipedia.org૦૬:૪૬, ૫ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૧૩:૫૩, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikibooks.org૦૦:૧૧, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૧૮:૧૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૦૧:૫૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૨૨:૦૪, ૨૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૦૦:૧૧, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wiktionary.org૧૮:૧૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૦૦:૧૧, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૧૬:૪૬, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikibooks.org૦૦:૧૧, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૦૦:૧૧, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikisource.org૦૧:૫૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૦૦:૧૧, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૦૦:૧૧, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikibooks.org૦૦:૧૧, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૦૦:૧૧, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૧૮:૧૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૨૨:૦૪, ૨૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hz.wikipedia.org૦૬:૪૬, ૫ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૦૦:૧૧, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikibooks.org૧૮:૧૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૨૨:૦૪, ૨૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૧:૫૨, ૮ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
id.wikibooks.org૦૦:૧૧, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikiquote.org૧૮:૧૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૦૦:૨૬, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૦૦:૧૧, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikipedia.org૦૦:૧૧, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikibooks.org૦૦:૧૧, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૦૦:૧૧, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૦૦:૧૧, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ii.wikipedia.org૦૬:૪૬, ૫ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૧૮:૧૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૧૬:૩૧, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૦૬:૦૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
io.wikipedia.org૨૧:૦૦, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wiktionary.org૨૨:૦૪, ૨૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૦૦:૧૧, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikibooks.org૧૮:૧૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૦૦:૧૧, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૦૦:૨૬, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૨૨:૦૪, ૨૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૦૭:૨૮, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
it.wikibooks.org૦૦:૧૧, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૧૮:૧૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૧૮:૧૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૨૧:૪૩, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiversity.org૦૧:૫૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikivoyage.org૨૨:૦૨, ૨૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૦૦:૧૧, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wikipedia.org૧૮:૧૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wiktionary.org૧૮:૧૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jam.wikipedia.org૧૮:૧૨, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૦૬:૪૫, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
ja.wikibooks.org૦૦:૧૧, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૨૨:૦૩, ૨૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૧૮:૧૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૦૧:૫૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૧૮:૧૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૧૧:૦૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૧૮:૧૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wiktionary.org૧૮:૧૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૦૮:૪૧, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
jv.wiktionary.org૦૦:૧૧, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૦૦:૧૧, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૦૦:૧૧, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૦૦:૫૦, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikibooks.org૦૦:૧૧, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૦૦:૧૧, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૦૦:૧૧, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૦૦:૧૧, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૧૮:૧૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૦૪:૪૯, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kj.wikipedia.org૦૬:૪૭, ૫ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૧૮:૧૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikibooks.org૧૮:૧૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૧૮:૧૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૦૦:૧૧, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wiktionary.org૦૦:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૦૦:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikibooks.org૦૦:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૦૦:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૧૮:૧૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikiquote.org૦૦:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૦૧:૫૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૧૮:૧૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૦૦:૪૩, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૧૧:૨૩, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૩,૧૩૫bureaucrat, suppress, sysop
ko.wikibooks.org૨૩:૫૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૦૧:૧૭, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૩૦
ko.wikiquote.org૦૮:૦૪, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૧૭:૩૭, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
ko.wikiversity.org૧૭:૫૯, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૦
ko.wiktionary.org૧૧:૦૩, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૦
krc.wikipedia.org૦૦:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikipedia.org૧૩:૪૪, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૦૦:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૦૦:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૦૦:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૧૮:૧૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikibooks.org૦૦:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૦૦:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૦૦:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૦૦:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૦૦:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wiktionary.org૧૮:૧૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૦૦:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikibooks.org૦૦:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૦૦:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૦૦:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૦૦:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૧૫:૪૯, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikibooks.org૧૮:૧૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૦૦:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૦૧:૫૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wiktionary.org૦૦:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૦૦:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૦૦:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૦૦:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૦૦:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૧૮:૧૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૦૦:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૨૩:૧૯, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikibooks.org૦૦:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૧૮:૧૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૦૧:૫૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૦૦:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૧૮:૨૧, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૦૦:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wiktionary.org૦૦:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૦૫:૦૮, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wikipedia.org૦૦:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wiktionary.org૧૮:૨૧, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lrc.wikipedia.org૧૩:૦૬, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૦૦:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૧૮:૧૯, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikibooks.org૦૦:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikiquote.org૧૮:૧૯, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikisource.org૦૧:૫૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૧૮:૧૯, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૦૦:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wiktionary.org૦૦:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૦૦:૩૧, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૦૦:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૧૮:૨૧, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૦૬:૦૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૨૨:૫૬, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૩૩૭translationadmin
mg.wikipedia.org૦૦:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wikibooks.org૦૦:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૦૦:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૦૦:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mh.wikipedia.org૦૬:૪૭, ૫ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૦૦:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૧૮:૧૯, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૧૮:૧૯, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૦૦:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikibooks.org૦૦:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૦૧:૫૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૧૮:૧૯, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૧૮:૨૧, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikibooks.org૧૮:૨૧, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૦૦:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૧૮:૨૧, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૧૮:૨૧, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૦૦:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wiktionary.org૦૦:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૦૦:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૧૫:૨૦, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikibooks.org૦૦:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૧૮:૧૯, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૦૧:૫૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૦૦:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૦૦:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikibooks.org૦૦:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wiktionary.org૧૮:૨૧, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૧૮:૨૧, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wiktionary.org૦૦:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mus.wikipedia.org૦૬:૪૭, ૫ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૧૮:૧૯, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૦૦:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૧૮:૧૯, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૧૮:૨૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૦૦:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૦૦:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wiktionary.org૦૦:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૦૦:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૧૮:૨૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wiktionary.org૧૮:૨૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૦૦:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૦૨:૦૧, ૧૬ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wiktionary.org૦૦:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૦૦:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikibooks.org૦૦:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૦૦:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૦૦:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ng.wikipedia.org૦૬:૪૭, ૫ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૦૦:૨૦, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikibooks.org૦૦:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikimedia.org૦૬:૪૭, ૫ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૦૦:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikisource.org૧૮:૨૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikivoyage.org૨૨:૦૨, ૨૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૦૦:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૦૦:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikiquote.org૦૦:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૧૮:૨૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૧૮:૨૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૨૨:૪૧, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikibooks.org૦૦:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikimedia.org૨૧:૨૭, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૨૨:૦૩, ૨૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૦૦:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૦૧:૫૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૦૦:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૧૮:૨૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૦૦:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૦૦:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૧૮:૨૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૦૦:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikibooks.org૧૮:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૦૦:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
olo.wikipedia.org૦૩:૫૩, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૨૦:૩૨, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wiktionary.org૦૦:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૦૦:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૦૦:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૧૮:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૧૦:૫૧, ૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pag.wikipedia.org૧૮:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૧૮:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pap.wikipedia.org૧૮:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૦૦:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikibooks.org૧૮:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૦૦:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૦૦:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૦૦:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૦૦:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૧૮:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૦૦:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૧૨:૨૨, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikibooks.org૦૦:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikimedia.org૧૫:૫૮, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૨૨:૦૩, ૨૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૦૦:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikisource.org૧૮:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૨૨:૦૨, ૨૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૧૧:૦૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikipedia.org૦૦:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૧૮:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wiktionary.org૦૨:૦૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૧૮:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૧૮:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૦૦:૧૭, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૨૧:૩૨, ૨૮ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikibooks.org૦૦:૧૭, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૧૮:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૦૦:૧૭, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikisource.org૧૮:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૧૮:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
pt.wikivoyage.org૨૨:૦૨, ૨૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૦૦:૧૭, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૧૮:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wiktionary.org૧૮:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૧૮:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૦૦:૧૭, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૧૮:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૧૮:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wiktionary.org૧૮:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૧૮:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૦૨:૦૧, ૧૬ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ro.wikibooks.org૦૦:૧૭, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૧૮:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૧૮:૨૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૨૦:૫૭, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikivoyage.org૨૨:૦૨, ૨૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૦૦:૧૭, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૦૦:૧૭, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૦૩:૪૨, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
ru.wikibooks.org૧૮:૨૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૨૨:૦૩, ૨૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૦૦:૧૭, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૧૫:૪૯, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiversity.org૦૧:૫૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૨૨:૦૨, ૨૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૦૦:૧૭, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wikipedia.org૧૮:૨૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૧૮:૨૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૧૭:૦૩, ૨૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikisource.org૦૧:૫૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૦૦:૧૭, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikibooks.org૦૦:૧૭, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૦૦:૧૭, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૦૧:૫૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૧૮:૨૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૦૦:૧૭, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wiktionary.org૦૦:૧૭, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૧૮:૨૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wikipedia.org૦૦:૧૭, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૦૦:૧૭, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wiktionary.org૦૦:૧૭, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૦૦:૧૭, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૦૯:૦૭, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૦૦:૧૭, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૦૦:૧૭, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૦૦:૧૭, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wiktionary.org૦૦:૧૭, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૦૮:૨૭, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૧૮:૨૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikipedia.org૦૦:૧૭, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikibooks.org૦૦:૧૭, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૦૦:૧૭, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૧૮:૫૦, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikibooks.org૦૦:૧૭, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૦૦:૧૭, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૦૧:૫૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૦૦:૧૭, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૧૩:૦૨, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikibooks.org૦૦:૧૭, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૦૦:૧૭, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૧૮:૨૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૧૩:૦૧, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૦૦:૧૭, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૧૮:૨૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wiktionary.org૧૮:૨૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૧૮:૨૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૧૪:૫૮, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wikipedia.org૧૮:૨૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wiktionary.org૧૮:૨૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૦૮:૦૪, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikipedia.org૧૮:૨૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikibooks.org૦૦:૧૭, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikinews.org૦૧:૫૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૦૦:૧૭, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૦૦:૧૭, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૧૮:૨૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૧૪:૧૫, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikibooks.org૦૦:૧૭, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૨૨:૦૩, ૨૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૦૦:૧૭, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૦૧:૫૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૦૦:૧૭, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૧૮:૨૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૧૮:૨૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૧૮:૨૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wikipedia.org૧૮:૨૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wiktionary.org૧૬:૫૫, ૨૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૦૦:૧૮, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikiquote.org૦૦:૧૮, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૦૦:૧૮, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૦૦:૩૪, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikibooks.org૦૦:૧૮, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૨૨:૦૩, ૨૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૦૦:૧૮, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૦૧:૫૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૦૨:૦૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૨૨:૦૨, ૨૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૦૦:૧૮, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૧૮:૨૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wiktionary.org૨૨:૦૪, ૨૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૧૮:૨૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૧૮:૨૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikibooks.org૦૦:૧૮, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૨૨:૦૩, ૨૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૦૦:૧૮, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૦૧:૫૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૧૮:૨૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tcy.wikipedia.org૧૮:૧૩, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ten.wikipedia.org૦૬:૪૮, ૫ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૧૫:૪૨, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૦૬:૫૪, ૧ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikidata.org૦૯:૧૮, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪sysop, translationadmin
tet.wikipedia.org૧૮:૨૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૦૦:૧૮, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikibooks.org૧૮:૨૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૦૦:૧૮, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૦૧:૫૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૦૦:૧૮, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૧૮:૨૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikibooks.org૧૮:૨૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૧૮:૨૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૦૦:૨૬, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikibooks.org૦૦:૧૮, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૧૮:૨૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૦૧:૫૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૦૦:૧૮, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૧૮:૨૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wiktionary.org૧૮:૨૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૦૦:૧૮, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wiktionary.org૦૦:૧૮, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૧૭:૨૬, ૭ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikibooks.org૦૦:૧૮, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wiktionary.org૦૦:૧૮, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૧૮:૨૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wiktionary.org૧૮:૨૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૧૮:૨૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૧૧:૦૧, ૨૮ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૦૦:૧૮, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૨૦:૩૭, ૩ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikibooks.org૦૦:૧૮, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૨૨:૦૩, ૨૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૦૦:૧૮, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikisource.org૦૧:૫૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૦૦:૧૮, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wikipedia.org૧૮:૨૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wiktionary.org૧૮:૨૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૦૦:૧૮, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikibooks.org૦૦:૧૮, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૧૮:૨૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૧૮:૨૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૧૮:૨૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૦૭:૦૬, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૦૦:૧૮, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૦૦:૧૮, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૦૦:૧૮, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૧૮:૨૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૦૩:૪૨, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikibooks.org૦૦:૧૮, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૨૨:૦૩, ૨૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૦૦:૧૮, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૧૮:૨૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૨૨:૦૨, ૨૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૦૦:૧૮, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૦૦:૧૮, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikibooks.org૦૦:૧૮, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૦૦:૧૮, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૦૦:૧૮, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૧૮:૨૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikibooks.org૧૮:૨૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikiquote.org૧૮:૨૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૦૦:૧૮, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૦૦:૧૮, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikisource.org૦૧:૫૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૨૧:૦૫, ૨૧ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૦૦:૧૮, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૦૦:૧૮, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૦૦:૨૬, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikibooks.org૦૦:૧૮, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikiquote.org૦૦:૧૮, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૦૧:૧૭, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૧૨:૧૮, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૦૦:૧૮, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૧૮:૨૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૧૬:૩૨, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૦૦:૧૮, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૧૮:૨૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૦૦:૧૮, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૧૮:૨૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૨૦:૨૧, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬,૩૪૬sysop, translationadmin
wikimania2011.wikimedia.org૦૬:૪૮, ૫ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2013.wikimedia.org૦૦:૧૭, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2014.wikimedia.org૨૦:૨૬, ૩૦ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2015.wikimedia.org૧૮:૧૪, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૨૩:૨૭, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૦૩:૩૭, ૬ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૦૧:૨૬, ૨ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૦૩:૪૧, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૦૦:૧૮, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikiquote.org૦૦:૧૮, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૧૮:૨૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૧૬:૫૧, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૦૦:૧૮, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૧૮:૨૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૦૦:૧૮, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૨૦:૪૨, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikisource.org૦૧:૫૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૦૦:૧૮, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૦૦:૧૮, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૧૮:૨૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૧૫:૩૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૦૩:૫૮, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૧૩:૦૫, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૨૨:૦૧, ૨૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૧૮:૨૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૧૩:૨૬, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૦૮:૫૩, ૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
zh.wikibooks.org૧૮:૨૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૧૮:૨૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૧૮:૨૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૧૮:૨૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૨૧:૨૪, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૧૮:૨૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૧૮:૨૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wiktionary.org૧૮:૨૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)