વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: .snoopy.
  • નોંધેલ: ૧૭:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮ (૧૪ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૪૯,૨૭૨
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૬૨૨
  • વૈશ્વિક જૂથ વૈશ્વીક ઊલટાવનાર
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wikipedia.org૨૦:૨૬, ૩૦ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
aa.wikibooks.org૨૦:૨૮, ૩૦ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ab.wikipedia.org૧૨:૦૨, ૨૧ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૧૨:૧૪, ૪ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૧૭:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
af.wikibooks.org૦૯:૩૩, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૧૩:૫૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૧૯:૦૩, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૧૧:૨૧, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૧૧:૩૯, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૧૨:૦૨, ૨૧ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૧૯:૪૪, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikibooks.org૧૭:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮ઈ-મેલ વડે ખાતરી કરો(?)
ang.wikisource.org૧૧:૨૯, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૧૯:૦૨, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૧૨:૦૨, ૨૧ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wiktionary.org૧૯:૦૪, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૨:૦૨, ૨૧ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikibooks.org૧૧:૨૪, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૧૯:૦૦, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૧૯:૦૧, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૧૧:૨૮, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૧૯:૦૨, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૧૯:૦૫, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikipedia.org૧૨:૦૨, ૨૧ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૧૪:૫૯, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikisource.org૧૮:૫૯, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૧૮:૫૨, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૧૨:૦૨, ૨૧ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૧૨:૦૨, ૨૧ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૨૦:૩૪, ૩૦ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
az.wikibooks.org૧૯:૦૩, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૧૯:૦૫, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૧૧:૨૮, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૧૯:૦૩, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૧૭:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
bat-smg.wikipedia.org૧૯:૪૩, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૦૫:૪૭, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૦૬:૧૦, ૧૪ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૧૨:૦૩, ૨૧ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૧૧:૨૬, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૨૦:૨૫, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikimedia.org૧૯:૦૩, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૦૬:૨૯, ૪ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikibooks.org૧૧:૨૫, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૦૯:૨૩, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૦૯:૩૧, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikisource.org૧૧:૨૯, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૧૮:૫૨, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૧૨:૦૩, ૨૧ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૧૧:૫૭, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૦૮:૦૮, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૧૨:૦૭, ૨૫ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૧૨:૦૩, ૨૧ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikibooks.org૦૭:૨૯, ૧૨ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૧૧:૨૮, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૧૯:૦૪, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૧૨:૦૩, ૨૧ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikimedia.org૧૮:૫૩, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૧૯:૦૩, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૧૯:૦૧, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૧૯:૦૦, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૧૨:૦૩, ૨૧ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikibooks.org૧૯:૦૪, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૧૪:૩૬, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૦૯:૩૧, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૧૧:૨૮, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૧૧:૨૨, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૧૧:૨૨, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૦૯:૨૫, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikibooks.org૧૧:૨૪, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૦૯:૨૪, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૧૮:૫૩, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૧૧:૨૮, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૧૯:૪૪, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૦૭:૩૧, ૮ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ce.wikipedia.org૧૪:૩૬, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cho.wikipedia.org૧૧:૨૧, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૧૯:૪૩, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૧૪:૩૯, ૧ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
chy.wikipedia.org૧૧:૨૧, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૧૨:૧૪, ૪ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૭:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૭૧૦autopatrolled, rollbacker
co.wikipedia.org૧૨:૦૭, ૨૫ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૧૧:૨૨, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૧૨:૧૯, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૧૭:૧૬, ૧૯ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikibooks.org૧૧:૨૪, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૧૯:૦૪, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૦૯:૩૧, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૧૧:૨૮, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૧૧:૨૬, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૧૮:૫૩, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cu.wikipedia.org૧૩:૪૩, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૨૦:૦૮, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikibooks.org૧૧:૨૬, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikibooks.org૧૯:૦૪, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૧૯:૦૦, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૧૧:૨૯, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૧૮:૫૩, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૧૨:૦૧, ૨૧ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikibooks.org૧૧:૨૪, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૧૪:૦૦, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૧૧:૨૮, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૭:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૬autoreview
de.wikibooks.org૧૧:૨૩, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૧૮:૫૩, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૧૧:૪૬, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૧૧:૨૮, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૧૧:૨૬, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૦૮:૪૮, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૧૨:૨૬, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૧૮:૫૯, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૧૨:૧૯, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dty.wikipedia.org૧૮:૫૨, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૦૯:૧૯, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wiktionary.org૧૯:૦૨, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૧૧:૨૨, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૦૭:૩૧, ૮ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૩:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikibooks.org૧૧:૨૬, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૦૯:૩૧, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૧૧:૨૮, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૧૧:૨૭, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૧૮:૫૮, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૧૯:૦૩, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eml.wikipedia.org૧૩:૩૮, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૭:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૬૩૭extendedconfirmed, rollbacker
en.wikibooks.org૧૬:૨૧, ૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)editor
en.wikinews.org૧૬:૨૧, ૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૧૭:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
en.wikisource.org૧૬:૨૧, ૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૧૬:૨૧, ૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૦૭:૫૩, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૧૬:૨૧, ૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૦૭:૩૮, ૨૯ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikibooks.org૧૧:૨૫, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૧૯:૦૨, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૧૯:૦૩, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૦૬:૩૫, ૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૧૯:૦૧, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૭:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૩૬
es.wikibooks.org૧૧:૨૩, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikinews.org૧૯:૦૧, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૧૨:૧૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikisource.org૧૧:૨૮, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiversity.org૧૧:૨૬, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૧૪:૦૮, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૧૭:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮ઈ-મેલ વડે ખાતરી કરો(?)૧૧
et.wikibooks.org૧૧:૨૬, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૧૯:૦૫, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૧૧:૨૯, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૧૮:૫૨, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૧૩:૪૧, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૧૯:૦૧, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૧૮:૫૧, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikibooks.org૧૧:૨૪, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૧૯:૦૧, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૦૯:૩૧, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૧૧:૨૮, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૧૯:૦૧, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૧૯:૦૨, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ff.wikipedia.org૧૧:૨૧, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૧૦:૦૨, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૧૪:૨૮, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikibooks.org૧૧:૨૩, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikimedia.org૧૯:૦૧, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૨૦:૪૪, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૧૯:૦૨, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikisource.org૧૭:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮ઈ-મેલ વડે ખાતરી કરો(?)
fi.wikiversity.org૧૨:૧૮, ૪ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikivoyage.org૧૯:૦૨, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૧૯:૦૧, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wikipedia.org૧૧:૨૧, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૧૮:૫૯, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikisource.org૧૧:૨૯, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૧૯:૦૦, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૦૫:૫૦, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૭:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૬૯
fr.wikibooks.org૧૧:૨૩, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૧૯:૦૪, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૦૯:૩૧, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૧૪:૨૫, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૧૧:૨૬, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૧૧:૨૧, ૮ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૦૬:૫૬, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૧૯:૦૨, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૦૬:૦૨, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikibooks.org૧૯:૦૧, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૧૯:૦૧, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૨૦:૨૫, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૧૮:૫૮, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૧૫:૦૭, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૧૯:૦૧, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૧૪:૫૩, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikibooks.org૧૧:૨૫, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૧૮:૫૯, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૧૧:૨૯, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૧૮:૫૮, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૧૨:૦૨, ૨૧ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૧૮:૫૫, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૨૦:૧૦, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૧૯:૦૦, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૧૮:૫૯, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૧૯:૦૩, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૧૮:૫૫, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૧૧:૫૭, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wiktionary.org૧૯:૦૩, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૧૨:૦૭, ૨૫ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૨૧:૧૭, ૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikibooks.org૧૧:૨૩, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૦૯:૩૧, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૧૧:૨૮, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૧૯:૦૪, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૧૯:૦૨, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૧૭:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
hi.wikibooks.org૧૮:૫૮, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૧૯:૦૧, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૧૯:૦૩, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ho.wikipedia.org૧૧:૨૧, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૦૮:૦૭, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikibooks.org૧૧:૨૪, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૧૯:૦૨, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૧૧:૨૮, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૧૯:૦૧, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૧૨:૧૯, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wiktionary.org૧૮:૫૩, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૧૩:૩૫, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikisource.org૧૧:૨૯, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૧૭:૩૩, ૧૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikibooks.org૧૧:૨૩, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૦૯:૩૧, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikisource.org૧૧:૨૮, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૧૯:૦૧, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૧૫:૦૭, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૧૮:૫૯, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૧૧:૨૮, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hz.wikipedia.org૧૧:૨૧, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૧૯:૦૧, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikibooks.org૧૧:૨૬, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૦૮:૨૫, ૨૯ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikibooks.org૧૧:૨૪, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikiquote.org૧૦:૫૭, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૧૧:૨૮, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikipedia.org૧૯:૪૪, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ii.wikipedia.org૧૧:૨૧, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૧૧:૨૧, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૧૧:૨૦, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૭:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૮
io.wiktionary.org૧૯:૦૧, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૧૪:૫૨, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikibooks.org૧૧:૨૪, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૧૯:૦૧, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૧૧:૨૮, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૧૯:૦૧, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૭:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮ઘર વિકિ(?)૪૨,૬૮૧sysop
it.wikibooks.org૧૭:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૬૯
it.wikinews.org૧૭:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૪
it.wikiquote.org૧૭:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૪
it.wikisource.org૧૮:૩૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiversity.org૧૮:૨૩, ૩૦ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikivoyage.org૧૫:૧૬, ૨ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
it.wiktionary.org૧૬:૫૮, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wiktionary.org૧૨:૩૫, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૫:૧૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikibooks.org૧૧:૨૩, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૧૯:૦૩, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૧૮:૫૯, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૧૧:૨૮, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૧૧:૨૭, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૧૯:૦૨, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૨૦:૦૯, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૧૯:૦૨, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૧૧:૨૮, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikibooks.org૧૧:૨૫, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૧૪:૨૪, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૧૯:૦૩, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૧૮:૫૫, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૧૧:૨૨, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kj.wikipedia.org૧૧:૨૧, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૧૯:૦૦, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikibooks.org૧૮:૫૮, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wiktionary.org૧૯:૦૩, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૧૮:૪૭, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikibooks.org૧૯:૦૧, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૧૯:૦૨, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૧૮:૩૧, ૩ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૧૧:૨૯, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૧૮:૫૯, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૦૭:૩૨, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikibooks.org૧૧:૨૫, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૧૧:૨૮, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
krc.wikipedia.org૧૯:૦૧, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikipedia.org૧૧:૨૧, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૧૯:૦૦, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૧૯:૦૫, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૧૯:૦૧, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૧૮:૫૫, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૧૭:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૪
kw.wiktionary.org૧૯:૦૩, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૧૩:૪૦, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikibooks.org૧૯:૦૧, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૧૯:૦૪, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૧૮:૫૯, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૧૩:૫૧, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૧૭:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
la.wikibooks.org૧૧:૨૬, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૧૧:૨૮, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૧૧:૨૧, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૧૦:૦૧, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૧૯:૦૩, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૧૧:૨૧, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૦૫:૩૪, ૩ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૧૯:૦૨, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૧૧:૨૮, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૧૮:૫૩, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૧૪:૪૧, ૧ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૪
ln.wiktionary.org૧૯:૦૧, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૦૬:૪૭, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wikipedia.org૧૮:૫૫, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wiktionary.org૧૯:૦૪, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૨૨:૨૪, ૫ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikibooks.org૧૧:૨૫, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikiquote.org૦૯:૩૧, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikisource.org૧૧:૨૯, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wiktionary.org૧૮:૫૮, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૧૯:૦૧, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૧૦:૦૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૬:૦૭, ૫ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૧૭:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૫૦૭autopatrolled
mg.wikipedia.org૦૮:૨૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wikibooks.org૧૯:૦૩, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૧૨:૧૭, ૪ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mh.wikipedia.org૧૧:૨૧, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૦૯:૫૨, ૨૦ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikibooks.org૧૧:૨૪, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૧૧:૨૮, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૧૯:૦૩, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૧૧:૫૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikibooks.org૧૯:૦૨, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૧૯:૦૨, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૧૧:૨૮, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૧૯:૦૩, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૧૮:૫૯, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikibooks.org૧૧:૨૬, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૧૨:૦૬, ૨૫ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૧૮:૫૨, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૦૬:૦૨, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikibooks.org૧૮:૫૨, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wiktionary.org૧૯:૦૧, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wiktionary.org૧૯:૦૧, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mus.wikipedia.org૧૧:૨૧, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૧૨:૧૪, ૪ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૧૯:૦૨, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૧૯:૦૧, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૧૦:૧૮, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૧૯:૦૧, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૧૯:૪૫, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wiktionary.org૧૮:૫૯, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૦૭:૪૩, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૧૮:૫૮, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikibooks.org૧૪:૪૧, ૧ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
na.wiktionary.org૧૮:૫૮, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૧૯:૦૧, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૦૬:૫૪, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wiktionary.org૧૯:૦૦, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૧૫:૧૦, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૧૨:૩૦, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૧૫:૦૦, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ng.wikipedia.org૧૧:૨૧, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૧૦:૧૭, ૩ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikibooks.org૧૧:૨૩, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૧૨:૨૪, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૧૯:૦૧, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikisource.org૧૧:૨૮, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૧૩:૩૫, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikiquote.org૧૯:૦૩, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૦૬:૩૬, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૦૯:૧૭, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikibooks.org૧૧:૨૫, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૦૯:૨૫, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૧૧:૨૮, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૦૮:૫૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૧૫:૧૦, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૧૯:૦૨, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૧૧:૨૧, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૧૭:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮ઈ-મેલ વડે ખાતરી કરો(?)
oc.wikibooks.org૧૯:૦૪, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૦૭:૨૪, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
olo.wikipedia.org૧૯:૦૧, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૦૭:૨૪, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wiktionary.org૧૯:૦૩, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikisource.org૧૮:૫૨, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૧૯:૦૧, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa-us.wikimedia.org૨૦:૧૭, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pag.wikipedia.org૧૫:૧૦, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૧૯:૦૧, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pap.wikipedia.org૧૯:૦૦, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૧૮:૫૨, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૧૯:૦૦, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૧૯:૦૧, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૧૨:૨૫, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૦૮:૦૬, ૨૯ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikibooks.org૧૧:૨૩, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૦૯:૩૧, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikisource.org૧૧:૨૮, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૧૯:૦૧, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૧૯:૦૧, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikipedia.org૧૧:૧૫, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૧૨:૧૪, ૪ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૧૮:૫૮, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૧૯:૦૫, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૦૮:૦૦, ૨૯ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikibooks.org૧૧:૨૩, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikimedia.org૧૧:૦૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૧૯:૦૪, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૦૯:૩૧, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikisource.org૧૧:૨૭, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૧૧:૨૬, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikivoyage.org૧૮:૫૩, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૧૨:૩૦, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
quality.wikimedia.org૧૭:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
qu.wikipedia.org૧૪:૧૩, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wiktionary.org૧૮:૫૯, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૧૫:૧૦, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૧૯:૪૫, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
roa-rup.wikipedia.org૦૭:૨૩, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wiktionary.org૧૪:૪૩, ૧ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
roa-tara.wikipedia.org૦૮:૦૧, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikibooks.org૧૧:૨૫, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૦૯:૨૪, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૧૧:૨૮, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૦૮:૦૭, ૨૯ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
ru.wikibooks.org૧૧:૨૪, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૧૯:૦૨, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૦૯:૩૧, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૧૧:૨૭, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiversity.org૧૧:૨૬, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૧૮:૫૯, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wikipedia.org૧૧:૨૧, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૧૮:૫૯, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikisource.org૧૯:૦૩, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૧૪:૨૪, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikibooks.org૧૯:૦૧, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૧૯:૦૨, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૧૯:૦૪, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૦૭:૪૫, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wiktionary.org૧૯:૦૩, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૧૩:૪૩, ૧૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wikipedia.org૧૯:૦૩, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૧૧:૨૪, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wiktionary.org૧૪:૧૪, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૧૪:૧૪, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૧૨:૧૬, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૦૮:૨૯, ૨૯ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wiktionary.org૧૯:૦૪, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૭:૨૩, ૭ જુલાઇ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૦
simple.wikibooks.org૨૦:૦૫, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૧૭:૨૩, ૭ જુલાઇ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
si.wikipedia.org૧૮:૫૩, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikibooks.org૧૯:૦૨, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૧૯:૦૩, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૧૦:૩૪, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikibooks.org૧૦:૩૪, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૧૦:૩૪, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૧૦:૩૪, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૧૦:૩૪, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૧૦:૩૪, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikibooks.org૧૦:૩૪, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૦૯:૩૧, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૧૧:૨૮, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૧૯:૦૩, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૦૮:૪૦, ૧૪ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૧૧:૨૧, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૦૭:૩૭, ૩ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wikipedia.org૧૪:૦૪, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wiktionary.org૧૯:૦૩, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૦૯:૨૫, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikipedia.org૧૮:૨૦, ૩૦ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikibooks.org૧૧:૨૩, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikinews.org૧૮:૫૮, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૧૯:૦૫, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૧૨:૫૧, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૧૯:૦૧, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૦૭:૪૬, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikibooks.org૧૧:૨૪, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૧૯:૦૩, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૧૯:૦૩, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૧૧:૨૮, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૧૧:૫૭, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૧૯:૦૨, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૧૯:૦૧, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
strategy.wikimedia.org૧૨:૧૯, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wikipedia.org૧૧:૨૧, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikiquote.org૧૯:૦૪, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૧૦:૩૪, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૩:૦૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikibooks.org૧૦:૩૪, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૧૦:૩૪, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૧૦:૩૪, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૧૦:૩૪, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૧૯:૦૨, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૧૯:૦૨, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૧૦:૩૪, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૧૭:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮ઈ-મેલ વડે ખાતરી કરો(?)
sw.wikibooks.org૧૦:૩૪, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wiktionary.org૧૦:૩૪, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૧૦:૩૪, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૧૦:૩૩, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikibooks.org૧૦:૩૪, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૧૦:૩૩, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૧૯:૦૧, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૧૧:૨૯, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૧૯:૦૪, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ten.wikipedia.org૧૧:૫૮, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૧૯:૦૦, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૧૭:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
test.wikidata.org૧૯:૦૪, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૧૮:૫૯, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikibooks.org૧૮:૫૮, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૧૧:૨૮, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૧૫:૦૭, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૧૯:૦૩, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૩:૨૭, ૨૭ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikibooks.org૧૧:૨૪, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikinews.org૦૯:૨૪, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૧૯:૦૩, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૧૧:૨૮, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૦૮:૪૦, ૧૪ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૦૮:૨૨, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wiktionary.org૧૮:૫૯, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wiktionary.org૧૯:૦૩, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૦૮:૪૬, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikibooks.org૧૧:૨૪, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wiktionary.org૦૬:૩૫, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૧૧:૨૨, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૧૯:૦૧, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૧૯:૦૪, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૨૧:૩૦, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
tr.wikibooks.org૧૧:૨૪, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૧૨:૧૪, ૪ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૦૯:૩૧, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikisource.org૧૧:૨૮, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૧૯:૦૨, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wikipedia.org૦૮:૦૯, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૧૦:૪૯, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikibooks.org૧૯:૦૨, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૧૪:૪૫, ૧ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
tw.wikipedia.org૧૧:૨૧, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૧૯:૦૦, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૧૯:૦૦, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૧૮:૫૫, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૧૮:૫૫, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikibooks.org૧૯:૦૩, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૦૯:૨૫, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૦૯:૩૧, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૧૧:૨૮, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૧૯:૦૪, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૧૯:૦૩, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૦૭:૩૭, ૮ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikibooks.org૧૧:૨૬, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૧૯:૦૩, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૧૯:૦૨, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૧૪:૨૯, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikiquote.org૧૯:૦૨, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૨૦:૨૪, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૧૭:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮ઈ-મેલ વડે ખાતરી કરો(?)
vec.wikisource.org૧૯:૦૨, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૦૯:૧૩, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૧૯:૦૦, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૧૧:૫૭, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૦:૩૩, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikibooks.org૧૧:૨૩, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikiquote.org૧૦:૩૩, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૧૦:૩૩, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૧૯:૦૧, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૧૦:૩૩, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૧૦:૩૩, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૦૯:૨૭, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૩૭૭
vo.wikibooks.org૧૦:૩૩, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૧૦:૩૩, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૧૦:૦૧, ૩ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૧૯:૦૩, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૨૦:૧૧, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૩૭૮
wikimania2008.wikimedia.org૧૧:૫૨, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2009.wikimedia.org૦૭:૧૬, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2010.wikimedia.org૧૯:૪૫, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૧૨:૪૫, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૧૯:૨૩, ૫ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikiquote.org૧૯:૦૩, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૧૦:૩૩, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૧૦:૩૩, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૧૦:૩૩, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૧૦:૩૩, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikibooks.org૧૦:૩૩, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૧૯:૩૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikisource.org૧૦:૩૩, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૧૦:૩૩, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૧૦:૩૩, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikibooks.org૧૦:૩૩, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૦૬:૪૮, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikibooks.org૧૦:૩૩, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૧૦:૩૩, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૧૦:૩૩, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૧૨:૦૩, ૨૧ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikibooks.org૧૦:૩૩, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikiquote.org૧૦:૩૩, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૧૦:૩૩, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૧૦:૩૩, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૧૪:૩૩, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૧૩:૪૪, ૨૫ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikibooks.org૧૧:૨૪, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૧૯:૦૨, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૦૯:૩૧, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૧૧:૨૭, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૧૯:૦૦, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૦૯:૨૮, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૧૪:૪૬, ૧ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૦
zu.wikibooks.org૨૦:૨૧, ૩૦ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
zu.wiktionary.org૧૭:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮ઈ-મેલ વડે ખાતરી કરો(?)