વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: 12З4567
  • નોંધેલ: ૧૫:૧૮, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૯ (૩ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૧૦,૬૧૧
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૭૦
  • વૈશ્વિક જૂથ Global IP block exemptions
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wikipedia.org૦૯:૪૪, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૧૩:૫૪, ૨ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૧૫:૫૦, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૧૫:૪૬, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૨૩:૪૪, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૦૬:૩૪, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૦૩:૪૧, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૦૬:૩૪, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૦૧:૨૦, ૧૭ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
cs.wikipedia.org૧૫:૧૯, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૦૭:૩૧, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
el.wikipedia.org૧૫:૧૯, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૫:૧૮, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૯નવું ખાતુ(?)૬૭
en.wikibooks.org૨૨:૫૯, ૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૦૦:૪૭, ૭ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૨૨:૫૮, ૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૨૨:૫૯, ૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૨૨:૫૮, ૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૦૦:૪૭, ૭ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૦૬:૩૪, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૫:૧૪, ૫ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૧૫:૧૯, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૦૬:૩૪, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૨૩:૪૪, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૦૯:૪૩, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૬:૧૮, ૬ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૦૮:૫૩, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૧૫:૧૬, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૧૫:૧૬, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hz.wikipedia.org૦૯:૪૩, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૫:૧૦, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૦૧:૨૦, ૧૭ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૦૪:૩૮, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૦૬:૪૫, ૬ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૧૨:૪૧, ૮ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૧૨:૩૫, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૦૬:૪૩, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikipedia.org૦૯:૪૩, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૧૬:૪૫, ૨૪ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૫:૧૮, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૨૨:૫૯, ૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૧૫:૧૮, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
mn.wikipedia.org૧૬:૧૮, ૬ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૦૮:૫૩, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૧૫:૧૦, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mus.wikipedia.org૦૯:૪૪, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૧૨:૦૫, ૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૦૭:૧૨, ૨૦ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૦૮:૫૩, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૬:૧૮, ૬ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૦૬:૩૫, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૩:૦૧, ૨૯ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૦૫:૫૪, ૧૭ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૪:૧૪, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૦૧:૨૦, ૧૭ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૦૬:૩૩, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૧૫:૨૮, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૫:૪૦, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૦૬:૩૫, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૬:૧૮, ૬ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૨૨:૫૯, ૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨
wuu.wikipedia.org૧૮:૪૬, ૧૬ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૦૭:૦૦, ૨૬ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
zh-yue.wikipedia.org૦૦:૫૨, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૦૧:૨૦, ૧૭ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦,૩૬૯extendedconfirmed, ipblock-exempt
zh.wikibooks.org૧૨:૧૬, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૦૮:૪૯, ૨૦ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૧૨:૫૪, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૦૫:૦૩, ૨૭ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૦૪:૩૭, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)