વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: 1233
  • નોંધેલ: ૦૮:૪૫, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨ (૧૦ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૧૩,૭૭૫
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૧૩૪
  • વૈશ્વિક જૂથ Global IP block exemptions
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
ace.wikipedia.org૦૫:૦૧, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૧૫:૧૨, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૦૭:૨૨, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૦૭:૦૦, ૯ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૪:૦૯, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૧૦:૩૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૨૧:૪૦, ૧૬ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૦૭:૪૬, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૧૨:૧૯, ૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૦૮:૦૬, ૧૨ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bd.wikimedia.org૦૯:૪૦, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૦૯:૪૦, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૦૭:૪૪, ૩ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૨૦:૧૩, ૨ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૧૫:૨૨, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૦૧:૩૭, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૧૪:૦૦, ૧ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikimedia.org૨૩:૫૨, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૦૬:૨૯, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૧૪:૪૪, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikimedia.org૧૪:૪૪, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૧૬:૫૦, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૦૮:૦૭, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭૦
cs.wikipedia.org૧૦:૪૩, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૧૫:૦૪, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૧:૧૮, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૧૭:૨૭, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
din.wikipedia.org૦૬:૨૮, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૧૪:૩૨, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૧:૫૭, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૦૮:૪૫, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨નવું ખાતુ(?)૧,૪૪૪eventcoordinator, extendedconfirmed, ipblock-exempt, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org૦૭:૫૮, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૦૭:૫૮, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૦૭:૫૮, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૦૭:૫૮, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૦૭:૫૮, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૦૭:૫૮, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૦૭:૫૮, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૧૮:૫૮, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૩:૩૧, ૧૯ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikisource.org૧૭:૩૬, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૧૭:૩૬, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૧૦:૨૪, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૧૬:૫૫, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૦૪:૧૨, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૨૧:૩૯, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૧૩:૪૩, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૨૩:૩૫, ૧૪ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૩:૫૬, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૧૪:૧૧, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૦૫:૫૫, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૧૪:૪૯, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૧૦:૨૦, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૦૩:૫૯, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૧૨:૫૧, ૯ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૧૪:૩૦, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૧૩:૦૪, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૦૪:૧૭, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૦૭:૦૪, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૫:૫૬, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૦૭:૫૮, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૦૩:૪૦, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૦૫:૦૨, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૦૭:૦૭, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૩:૧૫, ૨૨ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૧૩:૪૭, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૦૬:૨૩, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૧૪:૪૫, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૦૮:૧૬, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૦૮:૪૭, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૩:૩૮, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૧૨:૫૩, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૦૭:૫૮, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
meta.wikimedia.org૦૭:૦૬, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૮૫autopatrolled
mk.wikipedia.org૧૪:૩૧, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૧૫:૫૬, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૦૮:૪૭, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૧૫:૩૧, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૦૩:૫૦, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૧૭:૩૦, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૧૪:૪૭, ૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૦૮:૦૯, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૧૪:૩૪, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૧૬:૦૯, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૦૯:૦૫, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pwn.wikipedia.org૦૫:૪૭, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૧૨:૨૩, ૪ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૦૫:૫૪, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikimedia.org૦૩:૪૨, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૦૨:૩૧, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૦૭:૦૮, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૧૪:૨૩, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૦૬:૩૯, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૦૭:૪૦, ૨૬ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૧૧:૧૭, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૦૪:૧૬, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૦૨:૧૪, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૦૭:૫૮, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikipedia.org૦૯:૦૮, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૧૫:૫૯, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૪:૧૬, ૩ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૦૯:૩૫, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૧૨:૩૯, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૦૨:૩૧, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૧૧:૩૮, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૧૫:૧૭, ૪ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૪:૩૪, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૧૫:૧૭, ૪ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૯:૩૫, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૦૯:૦૮, ૧૩ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૧૩:૫૯, ૧ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૫:૦૪, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૧૬:૦૫, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૫:૩૯, ૩ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૦૨:૪૪, ૧૪ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૦૭:૫૮, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪૧
wikimania2015.wikimedia.org૧૫:૦૭, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૧૫:૦૮, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૧૧:૪૮, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૧૫:૧૨, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૦૪:૫૭, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૧૪:૨૬, ૭ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૧૪:૨૮, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૧૪:૨૯, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૦૬:૫૩, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૧૫:૫૦, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
zh.wikipedia.org૦૮:૩૨, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦,૬૬૯extendedconfirmed, ipblock-exempt, patroller, rollbacker
zh.wikibooks.org૦૩:૧૭, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૦૦:૫૬, ૧૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૦૫:૩૭, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૧૫:૨૬, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૧૪:૫૨, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૦૬:૪૬, ૧૯ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
zh.wiktionary.org૦૮:૧૩, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)