વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wikipedia.org૨૧:૪૭, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wikibooks.org૨૧:૫૩, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wiktionary.org૧૪:૪૪, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wikipedia.org૧૨:૫૬, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૦૫૧
ab.wiktionary.org૧૯:૧૩, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૧૨:૫૦, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
advisory.wikimedia.org૧૯:૨૪, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ady.wikipedia.org૧૫:૧૫, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
af.wikipedia.org૧૮:૨૧, ૪ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૭
af.wikibooks.org૧૫:૩૫, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૧૫:૪૧, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
af.wiktionary.org૧૬:૧૩, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૧૧:૫૨, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikibooks.org૨૧:૫૩, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wiktionary.org૧૪:૪૬, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૧૦:૪૫, ૪ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૦
alt.wikipedia.org૧૮:૩૮, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ami.wikipedia.org૨૧:૨૮, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૧૦:૪૦, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
am.wikiquote.org૧૪:૪૭, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wiktionary.org૧૬:૩૨, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૧૨:૪૮, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikibooks.org૧૪:૪૭, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikiquote.org૧૪:૪૭, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikisource.org૨૨:૨૫, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૧૬:૨૧, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૧૧:૫૨, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
an.wiktionary.org૧૬:૨૧, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
api.wikimedia.org૧૪:૦૬, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૧૨:૫૨, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
ar.wikipedia.org૧૮:૧૯, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
ar.wikibooks.org૧૮:૧૧, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ar.wikimedia.org૧૯:૦૦, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૧૮:૦૪, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૧૬:૩૩, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૧૭:૫૧, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiversity.org૧૬:૧૦, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૧૬:૧૯, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ary.wikipedia.org૧૪:૧૫, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૧૫:૦૪, ૨૫ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
ast.wikipedia.org૧૨:૦૬, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
ast.wikibooks.org૨૧:૫૪, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikiquote.org૧૪:૪૮, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wiktionary.org૧૬:૧૯, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૧૨:૪૭, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
as.wikibooks.org૨૧:૫૩, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikisource.org૧૭:૫૪, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wiktionary.org૧૪:૪૮, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૧૫:૧૭, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
avk.wikipedia.org૧૪:૧૫, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૧૨:૫૫, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
av.wiktionary.org૧૮:૫૨, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
awa.wikipedia.org૧૪:૧૫, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૧૨:૪૫, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ay.wikibooks.org૨૧:૫૩, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૧૬:૩૨, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૧૮:૫૭, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
az.wikipedia.org૧૦:૫૫, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૯
az.wikibooks.org૧૮:૧૦, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૧૬:૩૩, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૧૭:૫૪, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૧૬:૨૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikipedia.org૧૫:૧૫, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikisource.org૧૪:૧૧, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૧૮:૨૨, ૧૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
bat-smg.wikipedia.org૧૨:૦૭, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ba.wikipedia.org૧૨:૦૨, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪૫
ba.wikibooks.org૧૭:૧૦, ૧૭ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૧૨:૩૯, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
bcl.wiktionary.org૨૨:૪૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bd.wikimedia.org૧૯:૦૦, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૧૧:૫૮, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૧૬:૧૦, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૧૨:૧૮, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
be.wikibooks.org૧૮:૧૧, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikimedia.org૧૯:૦૦, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૧૬:૩૪, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૧૭:૫૪, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૧૬:૨૧, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૧૦:૫૫, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
bg.wikibooks.org૧૮:૧૧, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૨૨:૨૬, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૧૬:૩૩, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikisource.org૧૭:૫૪, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૨૧:૪૮, ૧ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૧૦:૪૪, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wiktionary.org૧૪:૫૩, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૧૮:૫૪, ૨ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikibooks.org૨૧:૫૩, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wiktionary.org૧૪:૫૩, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૧૨:૫૩, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૧૯:૧૬, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikibooks.org૨૧:૫૩, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikiquote.org૧૪:૫૪, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wiktionary.org૧૪:૫૪, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
bn.wikibooks.org૧૭:૧૦, ૧૭ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૧૭:૫૧, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikivoyage.org૧૮:૦૬, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૧૬:૧૯, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૧૮:૧૪, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikibooks.org૨૧:૫૩, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wiktionary.org૧૮:૦૦, ૧૮ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૧૨:૦૫, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૮
br.wikipedia.org૧૨:૦૧, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikimedia.org૧૮:૫૯, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૧૫:૪૧, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૧૭:૫૪, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૧૬:૧૯, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૧૨:૦૦, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮૭
bs.wikibooks.org૧૫:૩૫, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૧૮:૦૫, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૧૬:૩૩, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૧૭:૫૪, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૧૬:૨૧, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૧૦:૪૧, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૧૨:૫૫, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૧૩:૫૫, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ca.wikibooks.org૧૭:૦૩, ૧૭ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikimedia.org૦૧:૦૬, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૧૮:૦૪, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૧૬:૩૩, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૨૩:૫૧, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૧૬:૧૮, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૧૨:૫૪, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૪ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૧૧:૪૫, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
ce.wikipedia.org૨૦:૨૪, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૦
cho.wikipedia.org૨૧:૪૭, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૧૮:૪૮, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૧૪:૧૬, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૧૧:૫૫, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikibooks.org૨૧:૫૩, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wiktionary.org૧૪:૫૫, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૧૨:૫૭, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૧૨:૦૭, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૬:૦૪, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૪૮,૨૬૫sysop
co.wikipedia.org૧૨:૩૭, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૨
co.wikibooks.org૨૧:૫૪, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikimedia.org૦૧:૦૬, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikiquote.org૧૪:૫૬, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૧૬:૨૧, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૧૨:૫૧, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
cr.wikipedia.org૧૪:૫૨, ૨૭ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૬
cr.wikiquote.org૧૪:૫૭, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wiktionary.org૧૪:૫૭, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૧૨:૧૯, ૪ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wiktionary.org૧૬:૨૨, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૧૦:૫૫, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
cs.wikibooks.org૧૮:૧૦, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩
cs.wikinews.org૧૮:૦૪, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૧૬:૩૩, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૧૭:૫૧, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૧૬:૧૦, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૧૬:૧૮, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cu.wikipedia.org૧૩:૧૦, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૧૨:૦૪, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikibooks.org૧૫:૩૫, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૧૧:૫૮, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
cy.wikibooks.org૧૫:૩૫, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૧૬:૩૪, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૧૭:૫૬, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૧૬:૧૯, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dag.wikipedia.org૧૬:૫૩, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૧૩:૫૫, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
da.wikibooks.org૧૮:૧૦, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૧૬:૩૪, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૧૭:૫૫, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૧૯:૪૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૨:૦૨, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪નવું ખાતુ(?)૪,૭૧૬autoreview, editor
de.wikibooks.org૧૫:૦૬, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪૭
de.wikinews.org૧૮:૦૧, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૧૨:૩૩, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૧૯:૧૨, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૨૧:૦૩, ૨૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫૮
de.wikivoyage.org૧૬:૪૩, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧૨autopatrolled
de.wiktionary.org૧૬:૧૧, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૪
din.wikipedia.org૧૫:૧૪, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૧૨:૪૩, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wiktionary.org૨૨:૪૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dk.wikimedia.org૦૧:૦૮, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૧૨:૫૧, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
dty.wikipedia.org૧૫:૧૯, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૧૮:૧૨, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
dv.wiktionary.org૧૬:૩૨, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૧૯:૦૨, ૨ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
dz.wiktionary.org૧૪:૫૭, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૧૮:૫૮, ૨ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૯:૧૬, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
el.wikibooks.org૧૮:૧૧, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikinews.org૧૮:૦૪, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૧૬:૩૩, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૧૭:૫૪, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૧૬:૦૯, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૧૮:૦૬, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૧૬:૧૮, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eml.wikipedia.org૧૦:૫૮, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૨:૧૩, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૬૧,૯૨૬extendedconfirmed, extendedmover
en.wikibooks.org૧૬:૦૪, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૯૫૯editor
en.wikinews.org૧૬:૦૪, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૫
en.wikiquote.org૧૬:૦૪, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪૧
en.wikisource.org૧૬:૦૪, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૩૦૮
en.wikiversity.org૧૬:૦૪, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯૦
en.wikivoyage.org૧૬:૦૪, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
en.wiktionary.org૧૬:૦૪, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૩૦૩
eo.wikipedia.org૧૬:૨૦, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૮
eo.wikibooks.org૧૭:૦૯, ૧૭ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૧૮:૦૫, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૧૬:૩૩, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૧૭:૫૫, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikivoyage.org૨૨:૪૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૧૬:૧૯, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૩:૫૫, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩૪
es.wikibooks.org૧૭:૧૧, ૧૭ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૩
es.wikinews.org૧૮:૦૨, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૧૬:૩૩, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikisource.org૧૭:૫૧, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiversity.org૧૬:૧૦, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikivoyage.org૧૫:૨૬, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૧૬:૧૮, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૨૨ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
et.wikibooks.org૧૮:૧૧, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikimedia.org૦૧:૦૪, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૧૬:૩૪, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૧૭:૫૫, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૧૬:૧૮, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૨૧:૨૫, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikibooks.org૧૫:૩૪, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૧૬:૩૪, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikisource.org૧૭:૫૬, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૧૬:૧૯, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૧૨:૫૦, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
fa.wikipedia.org૧૮:૧૯, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikibooks.org૧૮:૧૦, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૧૮:૦૪, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૧૬:૩૩, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૧૭:૫૧, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૧૫:૨૬, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૧૬:૧૯, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ff.wikipedia.org૧૧:૫૪, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૧૨:૩૯, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૧૩:૫૫, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૭
fi.wikibooks.org૧૮:૧૧, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikimedia.org૧૯:૦૧, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૧૮:૦૪, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૧૬:૩૩, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikisource.org૧૭:૫૧, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૧૬:૧૦, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikivoyage.org૧૮:૦૬, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૧૬:૧૯, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wikipedia.org૧૮:૫૯, ૨ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૧૬:૨૦, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૨૧:૨૮, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૧૨:૩૭, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
fo.wikisource.org૧૭:૫૭, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૧૬:૩૨, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૧૨:૫૧, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૧૨:૩૯, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૩:૫૫, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦,૩૨૯
fr.wikibooks.org૧૭:૧૧, ૧૭ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૧૮:૦૨, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
fr.wikiquote.org૧૬:૩૩, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૧૨:૨૫, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૧૬:૧૦, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૧૫:૨૬, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૨૦:૦૭, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
fur.wikipedia.org૧૨:૪૭, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
fy.wikipedia.org૧૨:૦૩, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikibooks.org૧૫:૩૫, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૨૦:૧૬, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૧૨:૫૦, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
gan.wikipedia.org૧૮:૧૩, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૧૨:૦૨, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikibooks.org૨૧:૫૩, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikiquote.org૧૪:૫૯, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૦૭:૫૫, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gcr.wikipedia.org૧૯:૧૫, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૧૨:૦૭, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wiktionary.org૧૬:૨૧, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૧૨:૩૯, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૧૧:૪૨, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
gl.wikibooks.org૧૮:૧૦, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૧૬:૩૪, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૧૭:૫૬, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૧૬:૧૯, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૧૨:૪૮, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikibooks.org૨૧:૫૨, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૧૬:૨૧, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૧૫:૨૧, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wiktionary.org૧૪:૧૬, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૧૫:૧૯, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૧૮:૫૫, ૨ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikibooks.org૨૧:૫૪, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૧૨:૦૫, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikibooks.org૨૧:૫૨, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikiquote.org૧૬:૩૪, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૧૭:૫૧, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૧૬:૩૨, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
guw.wikipedia.org૧૮:૨૬, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૧૨:૪૩, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wiktionary.org૧૬:૩૨, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૧૨:૪૪, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૧૨:૫૭, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
ha.wiktionary.org૧૬:૩૨, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૧૨:૫૨, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૮:૧૯, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
he.wikibooks.org૧૮:૧૦, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikinews.org૧૮:૦૫, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૧૬:૩૩, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૧૨:૧૪, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૧૫:૨૬, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૧૬:૨૦, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૧૨:૩૭, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૧
hif.wiktionary.org૧૬:૨૧, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૧૩:૫૫, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૯
hi.wikibooks.org૧૮:૧૧, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૮૩
hi.wikiquote.org૧૬:૩૪, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikisource.org૧૭:૫૬, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiversity.org૧૫:૦૦, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikivoyage.org૧૫:૨૫, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૧૬:૧૮, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ho.wikipedia.org૨૧:૪૭, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૧૨:૦૧, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦૪
hr.wikibooks.org૧૮:૧૧, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૧૬:૩૩, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૧૭:૫૫, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૧૬:૧૯, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૧૨:૩૭, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wiktionary.org૧૬:૨૧, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૧૧:૫૮, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikisource.org૧૫:૦૧, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૧૮:૧૦, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
hu.wikibooks.org૧૮:૧૦, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikinews.org૧૫:૦૧, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૧૬:૩૩, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikisource.org૧૭:૫૧, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૧૬:૧૮, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
hy.wikipedia.org૧૮:૧૯, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikibooks.org૧૫:૩૪, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૧૬:૩૩, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૦૯:૪૯, ૧૭ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૧૬:૧૮, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hyw.wikipedia.org૧૫:૨૨, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hz.wikipedia.org૨૧:૪૨, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૧૬:૨૦, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ia.wikibooks.org૧૮:૧૧, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૧૬:૨૧, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૮:૩૨, ૨૨ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૫
id.wikibooks.org૧૭:૧૧, ૧૭ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikiquote.org૧૬:૩૩, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૧૭:૫૫, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૧૬:૧૮, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikipedia.org૧૬:૨૦, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikibooks.org૧૫:૨૯, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૧૬:૨૨, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૧૨:૫૬, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ii.wikipedia.org૨૧:૪૭, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૧૯:૦૪, ૨ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wiktionary.org૧૫:૩૦, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૧૨:૩૭, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૬:૦૪, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫,૭૭૭
inh.wikipedia.org૧૫:૧૭, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૧૬:૨૦, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wiktionary.org૧૬:૧૨, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૧૨:૦૧, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikibooks.org૧૮:૧૧, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૧૬:૩૪, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૧૭:૫૫, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૧૬:૨૦, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૩:૫૫, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯
it.wikibooks.org૧૧:૨૭, ૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૧૮:૦૪, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૧૬:૩૩, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૫
it.wikisource.org૨૨:૪૫, ૧ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiversity.org૧૬:૧૦, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikivoyage.org૧૫:૨૬, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૧૬:૧૮, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wikipedia.org૧૮:૫૬, ૨ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wiktionary.org૧૬:૩૨, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jam.wikipedia.org૧૫:૧૮, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૩:૫૫, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
ja.wikibooks.org૧૮:૧૦, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
ja.wikinews.org૧૮:૦૪, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૧૬:૩૪, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૧૭:૫૧, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૧૬:૧૦, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikivoyage.org૧૪:૧૭, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૧૬:૨૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૧૬:૨૦, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wiktionary.org૧૬:૩૨, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૧૨:૦૧, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikisource.org૧૬:૫૩, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wiktionary.org૧૬:૨૦, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૧૦:૪૩, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૧૨:૫૨, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૧૮:૨૫, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikibooks.org૧૮:૧૧, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૧૬:૩૪, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૧૬:૨૨, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૧૨:૫૩, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbp.wikipedia.org૧૫:૧૮, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kcg.wikipedia.org૧૨:૪૪, ૧૬ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૧૨:૫૬, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૧૮:૫૭, ૨ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kj.wikipedia.org૨૧:૪૭, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૦૯:૧૬, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૮
kk.wikibooks.org૧૮:૧૨, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikiquote.org૧૫:૩૩, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૧૬:૨૨, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૧૦:૫૮, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wiktionary.org૧૬:૩૨, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૧૨:૪૩, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
km.wikibooks.org૧૮:૧૧, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૧૬:૨૨, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૧૪:૪૯, ૨૭ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
kn.wikibooks.org૨૧:૫૪, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikiquote.org૧૬:૩૪, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૧૭:૫૨, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૧૬:૧૮, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૧૨:૪૭, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૧૮:૧૩, ૪ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
ko.wikibooks.org૧૮:૧૦, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૧૮:૦૫, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૧૬:૩૩, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૧૭:૫૧, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiversity.org૧૬:૧૦, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૧૬:૧૮, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
krc.wikipedia.org૧૨:૫૧, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikipedia.org૨૧:૪૨, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikiquote.org૧૫:૩૩, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૧૨:૪૮, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
ks.wikipedia.org૧૯:૦૦, ૨ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikibooks.org૨૧:૫૨, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikiquote.org૧૫:૩૪, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૧૫:૩૪, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૧૧:૪૫, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikibooks.org૧૫:૩૫, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૧૬:૩૪, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૧૬:૧૮, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૧૨:૪૪, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૨૮૮
kw.wikipedia.org૧૨:૪૮, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikiquote.org૧૫:૩૫, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wiktionary.org૧૬:૩૨, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૧૨:૦૪, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
ky.wikibooks.org૧૫:૩૫, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
ky.wikiquote.org૧૫:૪૧, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૧૬:૨૦, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૧૨:૪૭, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૧૧:૪૫, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૯
la.wikibooks.org૧૮:૧૧, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૧૬:૩૪, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૧૭:૫૫, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wiktionary.org૧૯:૪૦, ૨૫ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૧૨:૫૪, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૧૩:૧૮, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikibooks.org૨૧:૫૨, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikiquote.org૧૫:૩૫, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૧૬:૨૨, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૧૨:૫૧, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lfn.wikipedia.org૧૫:૨૦, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૧૯:૦૨, ૨ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૧૨:૪૭, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikisource.org૧૫:૫૫, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૧૨:૩૭, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikibooks.org૧૮:૧૧, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikinews.org૧૮:૦૫, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૧૬:૩૩, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૧૭:૫૫, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૨૩:૦૪, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lld.wikipedia.org૧૫:૫૫, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૧૨:૦૪, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wiktionary.org૧૪:૩૫, ૫ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૧૨:૫૧, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
ln.wikibooks.org૨૧:૫૨, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wiktionary.org૧૬:૩૨, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૨:૦૨, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wikipedia.org૧૧:૩૯, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
lo.wiktionary.org૧૬:૨૦, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lrc.wikipedia.org૧૫:૨૧, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૧૨:૫૬, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૧૨:૦૫, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૨
lt.wikibooks.org૧૮:૧૧, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikiquote.org૧૬:૩૩, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikisource.org૧૭:૫૬, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૧૬:૧૮, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૧૧:૫૮, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
lv.wikibooks.org૧૭:૩૯, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wiktionary.org૧૬:૨૦, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mad.wikipedia.org૧૩:૫૦, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૯
mai.wikipedia.org૦૮:૩૩, ૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૧૨:૦૭, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૧૨:૫૪, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૬:૦૪, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧,૫૨૨autopatrolled
meta.wikimedia.org૧૨:૦૩, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦,૮૩૪sysop, translationadmin
mg.wikipedia.org૧૨:૦૧, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૯
mg.wikibooks.org૧૫:૩૫, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૧૬:૧૮, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૧૨:૪૪, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mh.wikipedia.org૨૧:૪૭, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mh.wiktionary.org૧૭:૪૦, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૧૯:૧૯, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wiktionary.org૧૯:૧૭, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૧૨:૩૭, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikibooks.org૨૧:૫૨, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૧૬:૩૨, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૧૭:૧૭, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
mk.wikibooks.org૧૮:૧૧, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikimedia.org૧૭:૫૪, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૧૭:૫૫, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૧૬:૨૨, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૧૮:૨૧, ૪ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ml.wikibooks.org૧૫:૩૪, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૧૬:૩૪, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૧૭:૫૧, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૧૬:૧૮, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wikipedia.org૨૨:૧૫, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wiktionary.org૨૨:૧૫, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૧૨:૩૫, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikibooks.org૨૧:૫૨, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wiktionary.org૧૬:૨૨, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wikipedia.org૧૯:૧૭, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wiktionary.org૨૨:૦૪, ૧૩ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૧૨:૩૯, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૧૨:૦૧, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
mr.wikibooks.org૧૫:૩૫, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૧૫:૪૧, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૧૭:૫૫, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૧૬:૨૨, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૧૯:૨૫, ૨૪ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૬
ms.wikibooks.org૧૮:૧૧, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wiktionary.org૧૬:૨૨, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૧૨:૪૭, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wiktionary.org૧૬:૨૨, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mus.wikipedia.org૨૧:૪૭, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૧૨:૫૧, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
mx.wikimedia.org૧૮:૫૯, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૧૨:૫૨, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૧૮:૦૯, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikibooks.org૨૧:૫૨, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૧૬:૧૮, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૧૨:૩૫, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૧૨:૩૬, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikibooks.org૨૧:૫૪, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wiktionary.org૧૬:૨૨, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૧૨:૦૭, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikisource.org૧૭:૫૨, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૧૨:૫૬, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭૫
na.wikibooks.org૨૧:૫૩, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikiquote.org૧૯:૨૧, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wiktionary.org૧૬:૩૨, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૧૨:૩૯, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૨૦:૧૯, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikibooks.org૨૧:૫૩, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikiquote.org૧૯:૨૨, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wiktionary.org૧૬:૨૨, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૧૨:૦૫, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૬
ne.wikibooks.org૧૫:૩૫, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૧૬:૩૨, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૧૦:૩૮, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ng.wikipedia.org૨૧:૪૭, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wikipedia.org૨૦:૫૯, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wiktionary.org૨૨:૪૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૧૬:૧૨, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
nl.wikibooks.org૧૮:૧૦, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikimedia.org૦૧:૦૮, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૧૮:૦૪, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૧૬:૩૪, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikisource.org૧૭:૫૫, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikivoyage.org૧૮:૦૬, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૧૬:૧૮, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૨૦:૦૬, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikiquote.org૧૬:૩૩, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૧૬:૨૦, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૧૬:૨૦, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૧૦:૧૦, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikibooks.org૧૮:૧૧, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikimedia.org૦૧:૦૮, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૧૮:૦૫, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૧૬:૩૪, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૧૭:૫૫, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૧૬:૧૮, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nqo.wikipedia.org૦૧:૧૫, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૧૨:૪૬, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૧૨:૫૬, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૧૨:૫૦, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૧૯:૦૧, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨
ny.wikipedia.org૧૯:૦૪, ૨ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nz.wikimedia.org૧૫:૧૪, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૧૮:૩૪, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikibooks.org૧૭:૧૨, ૧૭ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૧૬:૨૦, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
olo.wikipedia.org૧૫:૧૯, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૧૮:૫૮, ૨ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wiktionary.org૧૬:૩૨, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૧૦:૪૫, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૮
or.wikisource.org૧૭:૫૬, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૧૬:૧૮, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૧૨:૩૭, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૧૯:૩૩, ૧૨ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧૫
pa-us.wikimedia.org૧૯:૨૩, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pag.wikipedia.org૧૨:૪૩, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૧૨:૩૭, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
pap.wikipedia.org૧૨:૫૩, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૧૦:૪૮, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨
pa.wikibooks.org૧૫:૩૫, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૧૭:૫૬, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૧૬:૨૦, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૧૨:૪૮, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૧૨:૫૨, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૧૭:૪૧, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૧૮:૫૫, ૨ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૧૨:૪૭, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wiktionary.org૧૯:૨૪, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૧૩:૫૫, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૭
pl.wikibooks.org૧૮:૧૧, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikimedia.org૦૧:૦૮, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૧૯:૨૫, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૧૬:૩૩, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
pl.wikisource.org૧૭:૫૧, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૧૫:૨૬, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૨૦:૧૭, ૪ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikipedia.org૧૦:૫૭, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
pms.wikisource.org૧૭:૫૫, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૧૨:૦૨, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
pnb.wiktionary.org૧૬:૨૨, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૧૮:૫૭, ૨ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૧૨:૪૩, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikibooks.org૨૧:૫૩, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikivoyage.org૧૮:૦૬, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૧૬:૨૦, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૧:૩૫, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮૪
pt.wikibooks.org૧૮:૧૦, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikimedia.org૦૧:૦૯, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૧૮:૦૨, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૧૬:૩૩, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikisource.org૧૭:૫૨, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૧૬:૧૦, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikivoyage.org૧૮:૦૬, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૧૬:૧૯, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pwn.wikipedia.org૨૧:૨૮, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૮
quality.wikimedia.org૧૧:૧૧, ૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૧૨:૦૬, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikibooks.org૨૧:૫૪, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikiquote.org૧૯:૪૬, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wiktionary.org૧૬:૩૨, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૧૨:૪૬, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikibooks.org૨૧:૫૨, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wiktionary.org૧૯:૪૬, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૧૨:૫૭, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૧૮:૫૮, ૨ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wiktionary.org૧૯:૪૭, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૪ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wiktionary.org૧૬:૨૧, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૧૨:૩૭, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૪ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
ro.wikibooks.org૧૮:૧૨, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૧૬:૧૯, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૧૬:૩૪, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૧૭:૫૨, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikivoyage.org૧૮:૦૬, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૧૬:૧૯, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૧૭:૪૧, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૨:૦૩, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭,૦૭૨editor, rollbacker, suppressredirect, uploader
ru.wikibooks.org૧૦:૦૫, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૪૯
ru.wikimedia.org૧૫:૩૭, ૧૫ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪૧
ru.wikinews.org૧૩:૦૨, ૧૪ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૧૮૫autoreview
ru.wikiquote.org૧૦:૩૦, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
ru.wikisource.org૧૮:૫૩, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
ru.wikiversity.org૧૭:૫૯, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૫
ru.wikivoyage.org૧૫:૦૬, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
ru.wiktionary.org૧૨:૩૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭૪
rw.wikipedia.org૧૨:૫૨, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૧૬:૩૨, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૧૨:૩૫, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
sah.wikiquote.org૧૬:૩૪, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikisource.org૧૭:૫૬, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૧૫:૧૮, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯
sa.wikipedia.org૧૨:૩૬, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
sa.wikibooks.org૧૮:૧૨, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૧૬:૩૪, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૧૭:૫૨, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૧૬:૨૨, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૧૨:૦૫, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wiktionary.org૧૬:૨૦, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૧૨:૦૫, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
sc.wikipedia.org૧૨:૪૭, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wiktionary.org૧૯:૪૯, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૧૮:૫૭, ૨ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikinews.org૨૨:૨૬, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wiktionary.org૧૬:૨૨, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૧૨:૩૭, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikibooks.org૨૧:૫૨, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૧૯:૦૧, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૧૯:૦૦, ૨ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૧૬:૩૨, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૬
shi.wikipedia.org૧૬:૫૩, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikipedia.org૧૫:૨૨, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wiktionary.org૧૪:૧૯, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૧૪:૫૧, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૮
sh.wiktionary.org૧૬:૧૯, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shy.wiktionary.org૧૯:૧૮, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૮:૨૦, ૨૧ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૧૨rollbacker
simple.wikibooks.org૧૯:૪૯, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikiquote.org૧૯:૪૯, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૧૨:૦૦, ૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૮
si.wikipedia.org૧૯:૦૪, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
si.wikibooks.org૧૮:૧૨, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૧૬:૨૨, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wikipedia.org૧૩:૫૦, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wiktionary.org૧૩:૫૦, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૧૮:૧૪, ૪ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
sk.wikibooks.org૧૮:૧૨, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૧૬:૩૩, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૧૭:૫૬, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૧૬:૨૦, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૧૦:૫૭, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
sl.wikibooks.org૧૮:૧૨, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૧૬:૩૩, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૧૭:૫૨, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૧૬:૧૦, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૧૮:૧૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
smn.wikipedia.org૧૪:૧૯, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૧૮:૫૬, ૨ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wiktionary.org૧૬:૨૨, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૧૨:૫૧, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
sn.wiktionary.org૧૯:૫૩, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૧૯:૩૨, ૧૨ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
so.wikipedia.org૧૨:૪૬, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
so.wiktionary.org૧૬:૨૨, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૬:૦૪, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫,૮૭૯autopatrolled, translationadmin
sq.wikipedia.org૧૨:૦૦, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
sq.wikibooks.org૧૮:૧૧, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikinews.org૧૮:૦૫, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૧૯:૫૩, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૧૬:૨૨, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૧૨:૫૫, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૨૦:૨૪, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૯
sr.wikibooks.org૧૨:૧૪, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૧૮:૦૨, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૧૬:૩૪, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૧૭:૫૨, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૧૩:૪૭, ૮ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૧૧:૦૩, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૧૬:૩૨, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૧૨:૪૭, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
strategy.wikimedia.org૧૯:૨૬, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wikipedia.org૧૯:૦૨, ૨ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wiktionary.org૧૬:૨૨, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૧૨:૦૬, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
su.wikibooks.org૨૧:૫૪, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikiquote.org૧૬:૩૩, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૩
su.wiktionary.org૧૬:૩૨, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૨૦:૪૮, ૨૩ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
sv.wikibooks.org૧૮:૧૧, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૧૫:૪૦, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૧૬:૩૩, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૧૭:૫૨, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૧૬:૧૦, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૧૮:૦૬, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૧૬:૧૯, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૧૨:૦૫, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
sw.wikibooks.org૨૧:૫૪, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wiktionary.org૧૬:૨૦, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૧૨:૫૦, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szy.wikipedia.org૧૯:૧૮, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૧૮:૧૪, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
ta.wikibooks.org૧૮:૧૨, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૧૮:૦૪, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૧૬:૩૪, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૧૭:૫૫, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૧૬:૧૯, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tay.wikipedia.org૨૨:૦૪, ૧૩ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tcy.wikipedia.org૧૫:૧૭, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ten.wikipedia.org૧૯:૨૭, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૧૯:૩૪, ૧૨ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test-commons.wikimedia.org૦૧:૧૬, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
test.wikipedia.org૧૯:૩૩, ૧૨ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૧૧૦extendedconfirmed
test.wikidata.org૧૯:૩૪, ૧૨ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
tet.wikipedia.org૧૨:૫૬, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૧૮:૫૦, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikibooks.org૧૫:૩૫, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૧૬:૩૪, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૧૭:૫૨, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૧૬:૧૯, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૧૨:૦૪, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikibooks.org૧૫:૩૫, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૧૬:૨૦, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૮:૧૮, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
th.wikibooks.org૧૭:૧૨, ૧૭ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikinews.org૨૨:૩૦, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૧૬:૩૩, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૧૭:૫૩, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૨૨:૫૫, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૧૮:૫૯, ૨ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wiktionary.org૧૬:૩૨, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૧૨:૪૩, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
tk.wikibooks.org૨૧:૫૨, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikiquote.org૧૯:૫૬, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wiktionary.org૧૬:૨૩, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૧૧:૫૭, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
tl.wikibooks.org૧૮:૧૨, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wiktionary.org૧૬:૨૦, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૧૭:૨૯, ૧ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wiktionary.org૧૬:૩૨, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૧૨:૫૨, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wiktionary.org૧૯:૫૭, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૧૨:૫૩, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૧૬:૩૨, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
trv.wikipedia.org૨૨:૦૪, ૧૩ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૧:૪૨, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૯
tr.wikibooks.org૧૮:૦૩, ૧૭ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikimedia.org૧૯:૦૦, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૧૮:૦૪, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૧૬:૩૩, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
tr.wikisource.org૧૭:૫૫, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikivoyage.org૨૨:૪૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૧૬:૧૯, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wikipedia.org૧૮:૫૮, ૨ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wiktionary.org૧૬:૩૨, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૧૧:૫૮, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
tt.wikibooks.org૧૮:૧૨, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikiquote.org૨૦:૧૬, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૧૬:૨૨, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૧૯:૦૪, ૨ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦૩
tw.wikipedia.org૧૮:૫૫, ૨ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wiktionary.org૨૦:૧૭, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૧૫:૧૮, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦૮
ty.wikipedia.org૧૦:૫૮, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૦૧:૦૩, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૧૨:૪૬, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૧૨:૪૭, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikibooks.org૨૧:૫૨, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikiquote.org૧૮:૪૬, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૧૬:૨૩, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૦૯:૧૬, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩૦autoreview
uk.wikibooks.org૧૮:૧૨, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૧૮:૦૪, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
uk.wikiquote.org૧૬:૩૩, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૧૭:૫૩, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૧૮:૦૬, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૧૬:૨૦, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૧૦:૩૨, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૭
ur.wikibooks.org૧૮:૧૨, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૧૬:૩૪, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૧૬:૨૦, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
usability.wikimedia.org૨૦:૨૧, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૦૯:૧૬, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
uz.wikibooks.org૨૧:૫૪, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikiquote.org૧૫:૪૧, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૧૬:૧૯, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૧૨:૩૫, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikisource.org૧૭:૫૬, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૧૬:૨૩, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૧૨:૪૪, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૧૯:૦૨, ૨ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૨:૧૧, ૪ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૯
vi.wikibooks.org૧૭:૧૩, ૧૭ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikiquote.org૧૬:૩૪, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૧૭:૫૫, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૧૮:૦૬, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૧૬:૧૯, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૧૨:૪૩, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૧૬:૨૧, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikibooks.org૨૧:૫૪, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikiquote.org૧૮:૪૭, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૧૬:૨૦, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૧૧:૪૬, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૧૨:૦૭, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikibooks.org૨૧:૫૪, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikisource.org૨૨:૪૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૧૬:૨૦, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૬:૦૪, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯,૧૨,૪૪૫rollbacker
wikimania2005.wikimedia.org૧૯:૨૦, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2006.wikimedia.org૧૯:૨૧, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2007.wikimedia.org૧૯:૨૧, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2008.wikimedia.org૧૯:૨૧, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2009.wikimedia.org૧૯:૨૧, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2010.wikimedia.org૧૯:૨૧, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2011.wikimedia.org૧૯:૨૧, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2012.wikimedia.org૧૯:૨૧, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2013.wikimedia.org૧૯:૨૧, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2014.wikimedia.org૦૯:૫૪, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2015.wikimedia.org૧૪:૨૫, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૧૦:૩૮, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૨૧:૫૬, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૧૯:૨૩, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૧૬:૦૬, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૫
wo.wikipedia.org૧૨:૫૪, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikiquote.org૧૫:૪૧, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૧૬:૨૩, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૭
wuu.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૪ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૧૨:૫૨, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૧
xh.wikipedia.org૧૮:૫૮, ૨ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikibooks.org૨૧:૫૩, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wiktionary.org૧૮:૪૮, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૧૯:૧૭, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૧૭:૩૭, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikisource.org૧૭:૫૬, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
yi.wiktionary.org૧૭:૩૮, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૧૨:૦૨, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮૦
yo.wikibooks.org૨૧:૫૨, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wiktionary.org૧૮:૪૮, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yue.wiktionary.org૧૬:૨૩, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૧૨:૫૬, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikibooks.org૨૧:૫૪, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikiquote.org૧૮:૪૯, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wiktionary.org૧૮:૪૯, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૧૨:૪૪, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૧૦:૫૦, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૧૦:૫૨, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikibooks.org૧૮:૪૯, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikiquote.org૧૮:૪૯, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૧૭:૫૭, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૧૬:૧૯, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૧૮:૧૪, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૧૩:૫૫, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
zh.wikibooks.org૧૭:૧૩, ૧૭ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૧૮:૦૨, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૧૬:૩૪, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૧૭:૦૪, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૧૬:૧૦, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૧૪:૦૬, ૧૭ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૨૨:૩૬, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૧૨:૫૭, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
zu.wikibooks.org૨૧:૫૩, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wiktionary.org૧૬:૩૨, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)