વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: 123d11
  • નોંધેલ: ૦૨:૧૩, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮ (૧૩ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૧૩૦
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૪૭
  • વૈશ્વિક જૂથ Global IP block exemptions
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
af.wikipedia.org૦૯:૨૦, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૧૧:૦૪, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૦૮:૦૮, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૦૭:૨૫, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૦૬:૨૦, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikibooks.org૦૬:૨૮, ૧૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૧૪:૨૬, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૧૪:૨૬, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૧૨:૦૧, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૦૫:૫૩, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૧૪:૨૬, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૧૪:૨૬, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૦૬:૨૨, ૧૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૦૯:૦૪, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૧૪:૦૦, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૦:૨૮, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૦૨:૩૮, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૦૫:૩૫, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૪:૨૬, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૦૬:૫૦, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૨:૪૨, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૦૬:૨૯, ૧૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૧૦:૦૦, ૨૪ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૧૨:૪૪, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૦૮:૪૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૨:૪૬, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૦૨:૨૯, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૦૯:૪૫, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૦૯:૧૮, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૧૦:૪૪, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૦:૩૮, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૦૮:૫૬, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૦૨:૩૬, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૩:૨૨, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૦:૪૬, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૪:૨૬, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૦૭:૫૬, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૦૬:૩૫, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૦૨:૩૭, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૦૨:૩૮, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૦૨:૧૩, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮નવું ખાતુ(?)૧૨૫
zh.wikibooks.org૦૨:૩૩, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૦૭:૫૪, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૦૮:૦૩, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૦૨:૩૫, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૧૪:૪૪, ૨૫ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૧૧:૦૫, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)