વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: 21stCenturySloth
  • નોંધેલ: ૧૨:૩૯, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮ (૩ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૮૦૮
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૫૯
  • વૈશ્વિક જૂથ Global IP block exemptions
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
ab.wikipedia.org૨૨:૧૬, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૧:૨૦, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૧૦:૩૩, ૧૪ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૧૪:૨૭, ૮ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૧૧:૦૪, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૫:૩૩, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૦૯:૫૧, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૦૨:૧૩, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૫:૦૨, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૨૦:૪૨, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૯:૨૨, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૨:૫૦, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૭
en.wikibooks.org૧૩:૧૪, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૧૨:૪૭, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૦૭:૫૯, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૧૩:૨૨, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૧૮:૩૮, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૦૯:૪૦, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૨૨:૪૦, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૧૨:૦૫, ૧૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૧૫:૨૧, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૨૦:૧૯, ૯ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૨:૩૯, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮નવું ખાતુ(?)૬૨૫
fr.wikibooks.org૧૩:૧૪, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૦૮:૦૦, ૨૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૧૨:૩૧, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૧૫:૪૮, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૧૧:૦૮, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૧:૨૦, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૦૦:૧૫, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૦૯:૫૦, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૪:૧૦, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૦૭:૫૩, ૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૧૨:૦૩, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૧૦:૪૦, ૭ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૧૬:૧૫, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૧૩:૨૮, ૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૨:૪૦, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૧૦:૦૦, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૨:૪૦, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૧૨:૪૦, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૧૯:૪૬, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૨૩:૦૦, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૦૧:૧૦, ૩૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૧૨:૨૨, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૦૮:૨૨, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૦:૫૭, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૧૫:૦૧, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૫:૦૯, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૦૯:૧૯, ૨૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૦૭:૪૩, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૨૧:૦૪, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૨:૨૦, ૫ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૧:૨૦, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૧૪:૧૮, ૮ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૦૯:૧૯, ૨૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૨:૦૬, ૧૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૦૭:૫૩, ૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
zh.wikipedia.org૧૦:૪૬, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)