વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: 23胡彬
  • નોંધેલ: ૦૬:૧૩, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૪ (૮ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૨૭૨
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૭૮
  • વૈશ્વિક જૂથ Global IP block exemptions
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
als.wikipedia.org૦૪:૫૧, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૦૩:૫૪, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikipedia.org૦૨:૫૬, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૧૨:૪૫, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૧૩:૩૯, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૦૭:૦૬, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૧૫:૦૦, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૧૨:૨૧, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૧૩:૪૯, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૦૨:૩૫, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૧૫:૧૩, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૦૫:૫૭, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૧૫:૦૪, ૩ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૧૭:૧૫, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૦:૪૫, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮૬
cs.wikipedia.org૦૪:૩૦, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૩:૨૯, ૪ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૦૬:૧૮, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૦:૪૩, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
en.wikibooks.org૧૧:૫૬, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૧૧:૫૬, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૧૧:૫૬, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૧૧:૫૬, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૧૧:૫૬, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૧૧:૫૬, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૧૧:૫૬, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૧૨:૦૨, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૪:૨૬, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૧૩:૦૦, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૦૬:૦૨, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૦૭:૦૬, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૧૨:૩૯, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૦૮:૫૭, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૧૫:૨૧, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૦૬:૧૦, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૦૮:૩૨, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૧:૫૬, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૦૪:૪૯, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૦૮:૨૭, ૧ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૪:૧૬, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૦૨:૦૪, ૬ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૧૩:૪૯, ૨૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૦૨:૩૬, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૧૪:૪૫, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૦૬:૧૩, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૧:૫૫, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૦૩:૫૮, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૧૧:૩૦, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૧૦:૧૨, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૧૨:૦૬, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૧૩:૫૨, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૦૪:૧૭, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૧૩:૫૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૩:૫૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikisource.org૧૧:૫૨, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૧૫:૦૮, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૦૬:૦૧, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૦૪:૫૨, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૦૬:૧૨, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૦૯:૫૫, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૦૯:૪૮, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૦૯:૪૯, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૧:૫૬, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૦૨:૦૩, ૩૦ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૫:૧૭, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૦૯:૨૨, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૦:૦૦, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૦૪:૧૩, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૦૭:૪૨, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૦૯:૫૬, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૧:૫૬, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૦૪:૨૩, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૦૪:૦૩, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૦૬:૧૩, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૪નવું ખાતુ(?)૫૬ipblock-exempt
zh.wikibooks.org૦૪:૧૧, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૧૨:૩૭, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૦૮:૨૬, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)