વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: 50829!
  • નોંધેલ: ૧૦:૨૦, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧ (૧૯ મહિના પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૫,૪૦૬
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૭૫
  • વૈશ્વિક જૂથ Global IP block exemptions
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
ar.wikipedia.org૦૫:૦૮, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૦૬:૨૭, ૨૮ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wiktionary.org૦૬:૨૫, ૨૮ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૦૫:૪૧, ૧૯ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૦૫:૫૪, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૦૭:૪૬, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૦૫:૪૪, ૯ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૪
de.wikipedia.org૦૩:૩૪, ૧ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dty.wikipedia.org૧૨:૪૮, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૦૪:૪૦, ૨૦ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧ipblock-exempt (temporary)
en.wikibooks.org૨૨:૧૧, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૧૩:૫૩, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૦૪:૫૪, ૧ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૧૨:૦૬, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૧૩:૪૧, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૦૪:૦૮, ૨૯ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૦૯:૨૬, ૮ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૦૧:૦૮, ૭ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૦૩:૩૮, ૧૪ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૦૬:૨૫, ૨૮ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૦૩:૫૨, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૧૩:૫૩, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૦૬:૦૨, ૪ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૦૬:૪૮, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૩:૩૬, ૪ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૦૬:૨૫, ૨૮ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૦૫:૧૮, ૧૯ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૦૫:૦૨, ૯ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૦૫:૪૬, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૦૯:૩૪, ૩ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૦૫:૨૦, ૨૯ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૧૨:૫૨, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૦:૨૦, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૦:૨૦, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧નવું ખાતુ(?)૧૧૦
meta.wikimedia.org૧૦:૨૦, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૫
ml.wikipedia.org૦૬:૨૨, ૨૮ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૧૨:૩૩, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૦૮:૫૬, ૨૦ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૦૬:૪૭, ૧૫ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૦૬:૨૬, ૨૮ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૨:૩૫, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૦૫:૦૯, ૧૪ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૦૫:૩૯, ૪ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikipedia.org૦૬:૨૫, ૧૨ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૧૨:૦૮, ૧૪ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૨:૧૦, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૦૭:૦૫, ૨૧ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૦૬:૨૪, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૦૬:૨૬, ૨૮ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૧૪:૪૧, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૦૭:૫૩, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૦૩:૦૩, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૦૫:૫૩, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૦૬:૨૮, ૨૮ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૦૫:૧૮, ૩ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૦૬:૨૫, ૧૨ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૦૭:૫૬, ૨૯ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૧૩:૩૫, ૪ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૦૬:૨૯, ૨૮ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૪:૫૦, ૨૮ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૦૩:૦૪, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩૬
wikimania.wikimedia.org૧૧:૩૬, ૧૩ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૦૫:૦૧, ૧૪ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૧૪:૫૦, ૨૮ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૧૩:૩૬, ૪ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૦૫:૫૪, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૦૫:૦૨, ૧૪ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૦૪:૩૫, ૨૦ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૭૦૯extendedconfirmed, ipblock-exempt, rollbacker
zh.wikibooks.org૧૬:૦૨, ૨ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
zh.wikinews.org૦૯:૨૨, ૩ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૧૨:૦૨, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૧૨:૦૫, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૦૫:૫૬, ૪ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૦૮:૦૪, ૨ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૨૨:૩૫, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)