વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: 919sth.
  • નોંધેલ: ૧૩:૨૪, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪ (૭ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૧૪,૦૫૭
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૭૮
  • વૈશ્વિક જૂથ Global IP block exemptions
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
af.wikipedia.org૦૭:૪૦, ૨૩ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૧૧:૫૨, ૨૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૦૬:૪૪, ૬ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૦૨:૩૦, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૦૨:૨૮, ૭ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૧૯:૨૬, ૨૮ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૦૧:૨૫, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૦૬:૩૩, ૫ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૧૭:૪૬, ૩૦ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૦૪:૩૬, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૪:૩૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૧૧:૪૧, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૦૧:૪૬, ૫ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૦૩:૪૪, ૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૧૨:૦૪, ૨૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૦૬:૪૧, ૨૮ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૦૨:૩૦, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikibooks.org૧૩:૩૫, ૨૨ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૧૩:૩૫, ૨૨ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૧૩:૩૫, ૨૨ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૧૩:૩૫, ૨૨ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૧૩:૩૫, ૨૨ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૧૩:૩૬, ૨૨ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૧૩:૩૫, ૨૨ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૦૯:૦૬, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૦:૩૮, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૧૧:૪૬, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૧૬:૦૫, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૧૧:૪૫, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૦૨:૪૬, ૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૦૬:૫૩, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૬:૦૪, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૧૪:૩૫, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૧૪:૫૪, ૭ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૧૯:૩૩, ૨૯ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૫:૦૨, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૩:૩૬, ૨૨ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૧૭:૪૧, ૫ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૦૬:૩૬, ૫ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૦:૦૭, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૦૭:૨૪, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૧૫:૦૧, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૦૬:૧૭, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૧૭:૧૦, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૨૦:૫૬, ૩૦ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૩:૨૫, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૧૩:૫૪, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૧૯:૨૨, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૩:૩૫, ૨૨ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૧૩:૩૫, ૨૨ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૧૨:૧૨, ૨૮ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૦૯:૧૮, ૧૧ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૦૬:૨૯, ૧ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૧૦:૦૦, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૦૨:૧૭, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૧:૦૬, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૧૦:૪૪, ૫ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૩:૩૨, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૧૬:૫૬, ૫ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૦૭:૨૪, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૩:૩૫, ૨૨ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૦૬:૧૧, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૦૦:૫૪, ૫ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૦૧:૧૧, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૫:૩૩, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૩:૪૪, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૦૨:૧૧, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૦૫:૫૪, ૨૨ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૭૮૬
wikimania.wikimedia.org૦૯:૫૮, ૬ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૧૪:૫૭, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૦૭:૦૯, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૦૪:૧૭, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૧૩:૩૦, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૧૩:૨૪, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪નવું ખાતુ(?)૧૨,૨૬૨extendedconfirmed, ipblock-exempt
zh.wikiquote.org૧૦:૩૭, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૧૭:૩૦, ૭ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૧૨:૧૪, ૫ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૧૨:૩૯, ૧૭ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)