વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: A675974811
  • નોંધેલ: ૦૭:૦૩, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯ (૧૩ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૮,૪૮૧
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૧૩૫
  • વૈશ્વિક જૂથ Global IP block exemptions
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
af.wikipedia.org૧૪:૩૧, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૮:૩૭, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૦૪:૩૯, ૨૫ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikipedia.org૦૭:૨૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૦૯:૨૭, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૧૦:૨૧, ૧ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૧૦:૨૧, ૧ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૦૯:૧૬, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૦૭:૦૯, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૦૭:૩૪, ૧૮ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૧૬:૦૪, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikimedia.org૧૪:૧૨, ૨૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૦૩:૨૫, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૧૬:૦૨, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૧૩:૫૨, ૪ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૧૩:૩૦, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૦૫:૪૭, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૬:૦૧, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
cs.wikipedia.org૦૭:૫૫, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૦૭:૦૬, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૧૦:૧૮, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૪:૩૬, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૫:૫૬, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૧૪:૩૪, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eml.wikipedia.org૧૦:૦૪, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૦૭:૧૨, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮,૩૭૩ipblock-exempt (temporary), extendedconfirmed
en.wikibooks.org૦૭:૦૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૦૭:૦૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૦૭:૦૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૦૭:૦૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૦૭:૦૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૦૭:૦૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૦૭:૦૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૧૨:૧૩, ૩ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૦૭:૨૧, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૧૪:૦૦, ૬ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૧૪:૦૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૧૫:૫૬, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૦:૪૩, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૧૨:૪૬, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૧૫:૫૭, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૧૩:૧૬, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૧૫:૫૬, ૩૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૧૨:૦૭, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૦૭:૧૪, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૧૮:૩૯, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૧૫:૦૩, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૦૭:૨૧, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૦૬:૫૪, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૧૭:૧૧, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૧૩:૪૨, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૧૮:૨૫, ૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૦૭:૦૬, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikipedia.org૧૦:૨૧, ૧ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૦૭:૦૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૦૪:૪૭, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૨૨:૧૯, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૦૭:૦૩, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiversity.org૧૬:૫૪, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wikipedia.org૧૩:૩૦, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૪:૪૦, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૦૬:૩૩, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૧૦:૨૧, ૧ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૧૦:૨૨, ૧ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૦૬:૫૫, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૦૫:૨૧, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૧૫:૫૬, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૧૦:૧૩, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૧૧:૧૬, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૦૫:૨૦, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૦૮:૨૯, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૦૭:૨૯, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૦૭:૦૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૦૮:૨૯, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૦૫:૫૬, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૦૪:૧૫, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૧૫:૨૯, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૧૦:૫૩, ૨૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૦૮:૧૩, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૧૩:૦૨, ૫ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૧૫:૩૧, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૦૯:૧૭, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૦૭:૩૦, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૦૫:૨૪, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૧૫:૪૮, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૦૭:૫૮, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૦૬:૩૫, ૧૭ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૯:૧૮, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૧૩:૩૦, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૦૭:૩૮, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wikipedia.org૦૪:૫૬, ૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૦૭:૨૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૦૫:૪૮, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૦૭:૫૪, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૫:૫૪, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikipedia.org૧૦:૨૫, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૧૫:૩૭, ૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૦૫:૦૮, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wikipedia.org૧૮:૦૪, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૦૭:૦૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikipedia.org૧૫:૩૯, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૧૫:૫૬, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૦૬:૨૨, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૦૭:૧૬, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૧૫:૫૬, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tet.wikipedia.org૧૦:૨૨, ૧ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૧૫:૫૬, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૦૪:૨૩, ૧૪ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૫:૫૬, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૦૫:૪૯, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wiktionary.org૧૫:૩૫, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૦૮:૧૭, ૩૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૦૫:૧૮, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૧૦:૪૬, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૦:૧૩, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૦૫:૧૮, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૦૪:૪૭, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૪:૪૦, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૧૪:૩૨, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૦૬:૪૬, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૦૭:૦૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૨
wikimania2016.wikimedia.org૦૪:૫૬, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૦૭:૧૦, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૧૦:૨૧, ૧ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૧૦:૨૧, ૧ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૦૭:૧૧, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૧૧:૨૩, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૦૭:૧૩, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૦૭:૦૩, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯નવું ખાતુ(?)
zh.wikibooks.org૧૧:૩૦, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૦૮:૦૩, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૦૭:૨૨, ૨૨ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wiktionary.org૧૫:૩૫, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)