વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: AAli (WMF)
  • નોંધેલ: ૦૧:૦૫, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧ (૧૦ મહિના પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૨૪
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૧૯
  • વૈશ્વિક જૂથ કર્મચારીઓ
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
ar.wikipedia.org૧૪:૧૧, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૧૦:૨૧, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૦:૦૮, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૦૯:૪૫, ૧૦ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૦:૪૦, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
en.wikibooks.org૦૮:૩૨, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૧૧:૨૩, ૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૧૮:૨૦, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૧૦:૨૪, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૧૧:૨૩, ૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૧૭:૩૯, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
en.wiktionary.org૦૮:૪૨, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૧૩:૦૨, ૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૪:૫૪, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૦૧:૦૫, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૬:૧૮, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૦૧:૦૫, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧નવું ખાતુ(?)
pt.wikipedia.org૧૪:૧૪, ૨૮ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૧૪:૪૧, ૨ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)