વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: AF1011
  • નોંધેલ: ૦૮:૧૬, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૪ (૮ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૧,૫૪૩
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૪૫
  • વૈશ્વિક જૂથ Global IP block exemptions
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
ar.wikipedia.org૧૩:૧૫, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૦૭:૦૯, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૨:૦૨, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૧૧:૪૮, ૧૮ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૦૨:૩૭, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૧:૪૯, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૦૮:૨૭, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૧૧:૫૬, ૧૪ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૧૬:૨૮, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૦૬:૫૯, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૦૭:૦૪, ૨૯ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૬:૪૬, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૦૬:૫૯, ૨૩ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૩:૧૬, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૧૪:૩૭, ૫ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૩:૧૫, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૧૧:૫૭, ૮ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૦૮:૧૬, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૪નવું ખાતુ(?)૧,૨૭૬
id.wikibooks.org૦૭:૪૭, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikiquote.org૧૨:૦૪, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૧૧:૦૧, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૧૦:૨૩, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૧:૪૮, ૧૪ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૩:૫૩, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૩:૪૦, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૧૩:૨૩, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૨૨:૧૨, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૦૮:૧૬, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૦:૫૧, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૦૮:૨૮, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ms.wikipedia.org૧૩:૦૨, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૦૬:૫૨, ૮ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૧૪:૪૯, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૧૬:૩૯, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૫:૨૪, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૧૬:૩૮, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૬:૩૫, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૨૩:૧૪, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૦૭:૪૦, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૦:૦૨, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૬:૪૦, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૦૪:૩૨, ૯ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૦:૦૩, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩૩
wikimania.wikimedia.org૦૫:૫૯, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૦૮:૫૪, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)