વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: AINH
  • નોંધેલ: ૧૦:૦૧, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪ (૮ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૩૨,૪૪૦
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૧૨૨
  • વૈશ્વિક જૂથ Global IP block exemptions
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
af.wikipedia.org૧૨:૧૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૧૫:૪૦, ૧૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૧૫:૪૦, ૧૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૭:૪૦, ૨૧ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૧૩:૨૧, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૧૫:૪૦, ૧૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૧૧:૧૭, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૦૫:૨૯, ૨૧ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૦૬:૫૭, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૦૫:૫૭, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૦૯:૪૩, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૧૮:૩૦, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૧૨:૨૭, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૧૨:૨૬, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૦૬:૧૭, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૧૨:૪૮, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૦:૩૦, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૪
cr.wikipedia.org૦૭:૫૮, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૦૯:૦૬, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૦૮:૧૫, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikibooks.org૦૬:૦૭, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૦૦:૫૧, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
din.wikipedia.org૧૬:૩૬, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૧૦:૦૩, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૩:૨૪, ૩ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૦:૪૦, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫૧
en.wikibooks.org૦૯:૫૮, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૧૫:૫૯, ૩ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૦૨:૩૨, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૧૧:૨૬, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૧૫:૫૧, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૧૫:૩૬, ૨ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૦૮:૫૦, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૦૪:૫૦, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૬:૨૯, ૯ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૧૪:૨૭, ૧૭ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૧૪:૪૪, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૦૮:૨૨, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૧૦:૨૭, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૦:૨૫, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૧૧:૫૬, ૨૨ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૧૪:૪૦, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૧૫:૧૪, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૧૭:૧૨, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૧૬:૩૩, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૭:૪૦, ૨૧ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૧૧:૨૩, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikibooks.org૧૪:૪૭, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૦૭:૦૩, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૦૮:૨૨, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૫:૧૫, ૧૦ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૦૮:૦૨, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૧:૫૫, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૦૬:૧૫, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૧૩:૪૯, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૧૧:૧૮, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૦૬:૪૬, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૦૨:૧૭, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૦૫:૪૩, ૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૦:૦૧, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૦૯:૪૪, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૧૫:૨૧, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૦:૪૮, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૧૦:૦૧, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭autopatrolled
mg.wikipedia.org૦૬:૫૩, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૦૮:૨૨, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૧૭:૪૦, ૨૧ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૦૭:૨૨, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૧૦:૨૭, ૮ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૦૨:૪૮, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૦૪:૫૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikimedia.org૦૪:૧૭, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૧૭:૫૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૧૩:૩૮, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૦૫:૩૪, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૦૮:૩૮, ૨૨ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૦૭:૦૨, ૧૪ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૦૯:૦૬, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૧૨:૩૫, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૦૫:૩૮, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikimedia.org૧૭:૧૪, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૦૩:૦૩, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૧૭:૫૨, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૦:૪૧, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૦૫:૩૯, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૧૨:૨૫, ૭ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૧૭:૧૦, ૨૧ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikipedia.org૦૫:૪૧, ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૦૫:૫૪, ૪ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૫:૪૬, ૨૫ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૧૫:૧૪, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૧૫:૧૩, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૧૧:૪૩, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૧:૫૧, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૦૭:૫૮, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૩:૨૩, ૩ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૦૯:૪૩, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૧૫:૦૩, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૧૫:૦૦, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૧૫:૧૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૩:૨૪, ૩ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૦૮:૨૨, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૧૫:૪૫, ૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૦૪:૫૩, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૦૩:૪૩, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૦૬:૨૭, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૧:૦૩, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૭૧
wikimania.wikimedia.org૦૩:૫૯, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૦૩:૨૮, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૧૩:૩૮, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yue.wiktionary.org૦૮:૦૫, ૨૦ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૧૬:૨૫, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૦૦:૧૦, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૦૯:૪૨, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૫
zh.wikipedia.org૧૦:૦૧, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪નવું ખાતુ(?)૩૧,૩૩૦extendedconfirmed, ipblock-exempt, patroller, rollbacker
zh.wikibooks.org૧૩:૨૦, ૨૬ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૧૧:૧૯, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૧૩:૦૮, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૧૮:૨૬, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૧૫:૪૯, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૦૨:૧૫, ૨ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૦૫:૦૦, ૧૪ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)