વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: AJones (WMF)
  • નોંધેલ: ૨૦:૫૯, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૨૧ (૮ મહિના પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૪૭૬
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૮૫
  • વૈશ્વિક જૂથ કર્મચારીઓ
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
af.wikipedia.org૧૧:૫૭, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૧૧:૫૭, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૧૪:૦૭, ૮ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૧૬:૨૬, ૨૮ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૧:૨૦, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikipedia.org૧૨:૧૭, ૭ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૧૧:૧૮, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૧૩:૦૬, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૧૧:૧૯, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૧૩:૦૭, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikimedia.org૧૦:૩૯, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૧૩:૨૬, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૭:૧૮, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૧૧:૪૭, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૧૧:૧૯, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૧૧:૪૩, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૧:૫૦, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૧:૨૪, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૦:૧૮, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
en.wikibooks.org૧૫:૧૨, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૦૯:૪૧, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૧૦:૧૫, ૨૮ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૧૩:૫૨, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૧૧:૨૫, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૦૮:૪૮, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૧૧:૦૧, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૧૧:૩૯, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૧૧:૨૬, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૧૪:૨૭, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૧૩:૫૭, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૧૩:૫૭, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૧૧:૫૯, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૧:૨૦, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૧૩:૧૧, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૧૧:૪૫, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૧૧:૨૭, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૩:૦૭, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૩:૧૭, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૧૧:૨૮, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૩:૦૨, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૨:૫૯, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૧૧:૪૨, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૧૩:૦૪, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૧૩:૪૩, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૧૧:૪૩, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૨૦:૫૯, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૧૩:૦૫, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૧૧:૪૭, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૬:૪૬, ૨૨ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૨૦:૫૯, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૨૧નવું ખાતુ(?)૪૬૫
min.wikipedia.org૧૩:૩૯, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૧૧:૪૭, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૧૧:૪૮, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૧૩:૩૮, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૧૧:૪૨, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૧૧:૪૩, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૧૧:૪૮, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૧૧:૪૯, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૦૯:૦૯, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૧૩:૦૪, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૩:૦૩, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૧૨:૧૧, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૩:૪૩, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikimedia.org૧૧:૪૨, ૭ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wikipedia.org૧૧:૫૩, ૨૫ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૧૪:૦૪, ૮ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૨:૦૭, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૧૧:૪૮, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikipedia.org૧૧:૪૮, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૧૧:૪૮, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૩:૦૮, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૧૩:૧૨, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૧૧:૪૪, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૧૨:૧૨, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૧:૪૯, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૧૨:૧૨, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૧:૪૫, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૧૨:૪૦, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૧:૪૨, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૧૧:૫૦, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૧૮:૪૩, ૨૧ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૧:૦૬, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૧૪:૪૦, ૨ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૧૩:૩૫, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૧૧:૦૨, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)