વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: AKarani (WMF)
  • નોંધેલ: ૧૭:૪૪, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૧ (૧૫ મહિના પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૧૦
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૨૪
  • વૈશ્વિક જૂથ કર્મચારીઓ
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
ar.wikipedia.org૧૫:૦૬, ૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૪:૪૪, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૭:૩૫, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૨૧:૧૩, ૨૮ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૧૪:૧૪, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૦૪:૧૧, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૧૫:૪૨, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૧૪:૫૦, ૨૩ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૨૧:૩૧, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૫:૦૬, ૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૩:૪૩, ૩ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૭:૪૪, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૯:૪૨, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૧૭:૪૪, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૧નવું ખાતુ(?)૧૦
nl.wikipedia.org૧૮:૪૨, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૨૦:૨૪, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૮:૨૦, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikimedia.org૧૬:૪૪, ૨ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૨૨:૪૨, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૯:૨૩, ૨૨ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૦૪:૧૩, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૦૬:૪૭, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૧૬:૪૫, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)