વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: APalmer (WMF)
  • નોંધેલ: ૨૧:૦૩, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫ (૭ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૨૧૯
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૧૦૧
  • વૈશ્વિક જૂથ Two-factor authentication testers
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
ang.wikipedia.org૨૨:૪૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૭:૩૯, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૨૦:૫૬, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikipedia.org૧૮:૫૧, ૨૯ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૧૯:૧૭, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૧૭:૪૯, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૧૮:૩૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૨૩:૦૪, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૦૫:૨૨, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૦૧:૧૭, ૭ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૨૦:૧૭, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૨૧:૨૪, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૨૦:૧૫, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૧૮:૪૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૧૭:૨૬, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૮:૦૩, ૨૨ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikibooks.org૦૧:૨૩, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૦૧:૨૪, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૨૧:૧૩, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૨૧:૦૩, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫નવું ખાતુ(?)
en.wikibooks.org૨૧:૧૯, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૨૧:૧૯, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૨૧:૧૯, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૨૧:૧૯, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૨૧:૧૯, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૨૧:૧૯, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૨૧:૧૯, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૧૭:૪૬, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૨૧:૪૮, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૧૯:૦૬, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૧૬:૨૫, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૧૮:૨૫, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૧૦:૦૯, ૪ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯૩
fr.wikipedia.org૧૮:૩૦, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૨૩:૧૯, ૬ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૦૧:૨૦, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૦૧:૨૨, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૮:૪૮, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૦૧:૦૮, ૭ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૨૨:૨૧, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૦૦:૩૫, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૧૭:૧૫, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૨૩:૨૫, ૬ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૨૩:૪૪, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૨૧:૧૯, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૯:૨૫, ૨૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૧૭:૨૪, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૬:૫૫, ૨૦ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૨૨:૨૪, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૧૭:૩૫, ૨૫ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૨૩:૨૦, ૬ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૨૨:૪૮, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૨૧:૦૩, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૨૦:૩૭, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૧૬:૪૯, ૧૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૨૧:૧૯, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૧૮:૧૮, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
mk.wikipedia.org૧૭:૧૭, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૨૨:૫૮, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૦૦:૦૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mx.wikimedia.org૨૧:૩૮, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૨૫ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૨૨:૨૧, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૧૮:૧૯, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૨૧:૪૧, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૨૧:૨૨, ૬ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૧૯:૩૮, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૧૭:૫૦, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૨૨:૫૯, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૦૧:૧૫, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikimedia.org૨૨:૧૭, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૧૮:૦૧, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૨૧:૫૩, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikimedia.org૧૭:૦૪, ૨ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૨૦:૩૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૦૦:૫૦, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૧૭:૪૩, ૨૬ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૦૦:૫૧, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૨૩:૪૦, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૧૭:૪૮, ૨૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wikipedia.org૨૧:૫૮, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૨૧:૧૯, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૨૩:૦૦, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૦૧:૨૭, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૨૦:૨૪, ૧૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૧૭:૩૬, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૭:૩૫, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૨૧:૪૧, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૨૧:૫૪, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૨૩:૫૭, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૨૨:૨૨, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૭:૨૪, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૧૮:૫૨, ૩ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૨૧:૧૯, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2014.wikimedia.org૦૧:૫૧, ૨૨ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2015.wikimedia.org૦૧:૫૧, ૨૨ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૧૬:૫૨, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૧૯:૫૬, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૧૮:૨૫, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૨૧:૦૬, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૧૮:૦૫, ૬ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)