વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: ASRASR
  • નોંધેલ: ૧૦:૧૯, ૧૩ મે ૨૦૧૫ (૭ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૭૫૭
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૧૮
  • વૈશ્વિક જૂથ Global IP block exemptions
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
commons.wikimedia.org૧૩:૫૦, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
de.wikipedia.org૧૧:૫૪, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૦:૧૯, ૧૩ મે ૨૦૧૫નવું ખાતુ(?)૭૪૨extendedconfirmed
es.wikipedia.org૧૨:૫૬, ૨૩ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૨૦:૩૦, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૨૦:૫૨, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૦:૧૯, ૧૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૨:૦૬, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૨૦:૧૪, ૧૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૧૯:૫૨, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૧૪:૦૪, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૧૫:૦૫, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૧૬:૩૩, ૯ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૪:૪૨, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૮:૪૬, ૧૬ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૦૮:૦૩, ૨૨ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૧:૫૩, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૧૧:૫૦, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)