વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: AThousand
  • નોંધેલ: ૧૩:૩૦, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮ (૪ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૨૭૬
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૫૨
  • વૈશ્વિક જૂથ Global IP block exemptions
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
ak.wikipedia.org૦૬:૦૫, ૧૭ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૦૯:૧૩, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૦૩:૦૬, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૧૪:૧૪, ૧૮ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૧૪:૩૭, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૦૬:૨૨, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૧:૪૯, ૧૬ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૦૩:૪૯, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikibooks.org૧૩:૦૮, ૧૨ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૧૧:૫૭, ૧ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૧૧:૪૨, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૧૪:૫૭, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૨:૨૬, ૧૮ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૪:૧૪, ૬ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૧૧:૩૯, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૧૧:૩૯, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૧૧:૪૧, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૧૫:૫૧, ૧ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૫:૦૧, ૪ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૦૩:૫૮, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૧૨:૩૮, ૯ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૧૫:૫૧, ૧ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૦૭:૧૯, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૧૪:૫૭, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૦૯:૧૩, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૩:૩૦, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૩:૩૦, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૧૩:૩૦, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૧૫:૨૩, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૦૩:૨૫, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૨:૨૧, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૦૭:૧૧, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wiktionary.org૧૪:૫૯, ૪ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૦૪:૨૧, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૧૨:૨૪, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૪:૪૭, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૧૪:૧૫, ૧૮ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૫:૪૨, ૭ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૦૫:૦૬, ૫ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૪:૨૪, ૬ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૦૩:૧૮, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
wuu.wikipedia.org૧૩:૦૯, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૧૩:૩૦, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮નવું ખાતુ(?)૨૬ipblock-exempt
zh-min-nan.wikipedia.org૧૪:૧૫, ૬ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૧૫:૦૦, ૪ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૧૫:૦૯, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૧૪:૪૨, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧૯ipblock-exempt
zh.wikibooks.org૧૧:૪૧, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૧૧:૪૧, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૧૩:૨૯, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૦૩:૫૦, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૦૮:૦૨, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)