વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: A Chinese user
  • નોંધેલ: ૦૭:૪૦, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬ (૬ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૧૦,૨૭૫
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૫૩
  • વૈશ્વિક જૂથ Global IP block exemptions
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
ar.wikipedia.org૧૦:૨૨, ૩ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૧૦:૨૬, ૩ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૦૨:૧૬, ૧૭ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૦૮:૫૧, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૦૯:૩૩, ૧૪ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૦૯:૩૩, ૧૪ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૦૯:૩૩, ૧૪ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૦૯:૩૩, ૧૪ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૦૬:૩૩, ૨૦ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩૪
cs.wikipedia.org૦૧:૨૦, ૫ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૪:૩૬, ૩ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૦૧:૨૮, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૦૭:૪૦, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬નવું ખાતુ(?)૪૬
en.wikinews.org૦૪:૧૦, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૦૨:૨૯, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૦૫:૧૫, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૦૬:૪૬, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૦૭:૧૯, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૦૩:૦૪, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૦૫:૦૧, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૦:૨૨, ૩ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૦૩:૦૬, ૨૨ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૦૫:૪૫, ૧૪ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૦૧:૧૫, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૦૧:૨૮, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૦૧:૨૮, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૦૭:૪૦, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૦૫:૧૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૦૭:૪૦, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૦૭:૪૦, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧૩
ms.wikipedia.org૦૬:૦૯, ૯ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૦૧:૧૫, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૧:૫૪, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikimedia.org૧૫:૪૩, ૨૧ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૧૫:૦૪, ૭ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૦૫:૧૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૦૨:૧૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૦૯:૪૨, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૦૪:૨૧, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૦૪:૫૩, ૨ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૦૫:૨૩, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૪:૫૫, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૭
wikimania.wikimedia.org૧૦:૪૯, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૧૧:૫૨, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૦૮:૧૮, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૦૧:૨૮, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૧૧:૩૬, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯,૫૦૯extendedconfirmed, ipblock-exempt, patroller
zh.wikibooks.org૧૪:૨૭, ૭ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૧૬:૧૫, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૦૪:૪૦, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૧૫:૦૫, ૭ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૧૨:૦૨, ૧૪ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૧૫:૦૨, ૭ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)