વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Aamrs
  • નોંધેલ: ૧૦:૩૩, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૦ (૧૨ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૩૦,૪૯૯
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૬૧
  • વૈશ્વિક જૂથ Global IP block exemptions
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
ang.wikipedia.org૧૨:૦૨, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikipedia.org૧૭:૩૪, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૧૦:૩૧, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikimedia.org૦૯:૫૭, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૧૭:૧૬, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૬:૪૦, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૭૭૭autopatrolled
co.wiktionary.org૧૩:૨૫, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૧૭:૧૬, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૫:૨૦, ૧૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૭:૧૬, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૦:૩૩, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૦પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૯
en.wikibooks.org૧૬:૪૦, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૧૬:૪૦, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૧૬:૪૦, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૧૬:૪૦, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૧૬:૪૦, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૧૬:૪૦, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૧૬:૪૦, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૧૭:૫૧, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૧૧:૧૪, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૭:૦૩, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikibooks.org૧૬:૪૪, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikisource.org૧૦:૨૦, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiversity.org૧૪:૧૨, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૧૭:૫૬, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૧૭:૫૭, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૧૨:૨૭, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
fr.wikipedia.org૧૭:૧૬, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૧૦:૨૦, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૧૪:૧૧, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૧૭:૫૭, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૧૭:૫૧, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૬:૪૦, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪૬
it.wikipedia.org૧૬:૨૭, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૫:૩૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૬:૪૦, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨,૩૮૯autopatrolled
meta.wikimedia.org૧૫:૩૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩,૮૨૦autopatrolled
nl.wikipedia.org૧૪:૩૭, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૧૮:૧૬, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩૧
pl.wikipedia.org૧૭:૧૭, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૦:૩૩, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૦ઘર વિકિ(?)૧૩૨
pt.wikibooks.org૧૬:૦૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
pt.wikimedia.org૧૬:૨૫, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
pt.wikinews.org૧૩:૪૦, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૧૩:૪૦, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikisource.org૧૩:૪૦, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૧૩:૪૦, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikivoyage.org૧૧:૪૮, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૧૬:૨૧, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૧૭:૧૬, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૪:૫૧, ૧૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૧૫:૧૩, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૦:૦૯, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૧૦:૧૯, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૬:૪૦, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૧૧:૪૯, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૧:૫૦, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૦૪:૧૫, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૧૬:૨૧, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૬:૪૦, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૮૩૩
wikimania.wikimedia.org૧૫:૩૬, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)