વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: AaronBarlow
  • નોંધેલ: ૧૧:૪૫, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭ (૫ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૮૧
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૧૧
  • વૈશ્વિક જૂથ Global IP block exemptions
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
commons.wikimedia.org૧૧:૪૫, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭નવું ખાતુ(?)૭૪
de.wikipedia.org૧૩:૩૬, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૮:૫૫, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૨૦:૧૦, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૨૨:૪૪, ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૦૧:૧૦, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૧:૨૮, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૧:૪૫, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૧:૪૫, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૧૧:૪૫, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૨૨:૫૮, ૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)