વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Abdotorg
  • નોંધેલ: ૧૦:૨૦, ૧૭ મે ૨૦૧૬ (૬ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૨૮,૯૩૪
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૫૧
  • વૈશ્વિક જૂથ Global IP block exemptions
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
ace.wikipedia.org૧૭:૫૪, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૨:૨૯, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૨૧:૨૦, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikipedia.org૧૫:૪૮, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૧૭:૫૪, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૧૪:૦૫, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૧૮:૪૦, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૧૩:૧૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૦:૩૮, ૧૮ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
cs.wikipedia.org૧૯:૫૧, ૨૭ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૯:૨૧, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૦:૨૦, ૧૭ મે ૨૦૧૬નવું ખાતુ(?)૨૮,૫૬૫extendedconfirmed, reviewer, rollbacker
en.wikiquote.org૧૮:૫૩, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૧૮:૫૩, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૧૯:૨૭, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૧૪:૦૦, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૮:૧૭, ૫ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૧૬:૫૨, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૧૩:૫૨, ૧૭ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૭:૧૬, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૨૨:૩૦, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૭:૫૪, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૧૮:૪૯, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૧૨:૨૯, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૨:૦૧, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૭:૫૮, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૫:૫૯, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૧૯:૧૩, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૮
ko.wiktionary.org૧૩:૪૫, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૦:૨૦, ૧૭ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૦:૨૦, ૧૭ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૧૦:૨૦, ૧૭ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૧૮:૦૮, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૧૬:૩૧, ૨ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૦૮:૫૮, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૧૨:૨૯, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૩:૦૬, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૧૬:૪૫, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૨:૨૯, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૧૯:૫૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૪:૩૭, ૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૨:૨૯, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૧૩:૪૭, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૭:૧૬, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૨૧:૪૭, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬૯
zh-classical.wikipedia.org૨૧:૫૪, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૧૫:૦૩, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૧૬:૪૮, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)