વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Achiri Bitamsimli
  • નોંધેલ: ૧૬:૧૫, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦ (૨૩ મહિના પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૪,૧૨,૯૩૬
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૫૭
  • વૈશ્વિક જૂથ Global IP block exemptions
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
ar.wikipedia.org૦૬:૪૯, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૧૯:૩૮, ૯ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૦૬:૧૦, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૦૬:૦૬, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૦૬:૩૦, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૦૭:૦૪, ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૨૭૦
dag.wikipedia.org૧૭:૪૧, ૩૦ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૫૦૯ipblock-exempt
da.wikipedia.org૧૬:૪૧, ૮ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૯:૦૪, ૨ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૩:૪૭, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩૮ipblock-exempt (temporary)
en.wikibooks.org૦૭:૫૯, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૧૩:૨૫, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
en.wikivoyage.org૧૧:૪૪, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
en.wiktionary.org૦૮:૫૮, ૧૯ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
fa.wikipedia.org૦૬:૦૬, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૦૬:૩૦, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૧૧:૦૪, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૫:૧૩, ૯ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
fr.wikisource.org૦૮:૪૪, ૫ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૨૩:૦૩, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૦૬:૦૭, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૦૮:૪૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૬:૧૫, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦નવું ખાતુ(?)૧,૦૪૧
it.wikiversity.org૦૮:૧૪, ૨૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૦૫:૪૬, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૦૫:૩૭, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૦૫:૩૮, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૦૬:૨૧, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૦૫:૩૭, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૦૬:૨૫, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૬:૧૫, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૮:૦૨, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૧૬:૧૫, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૩
mhr.wikipedia.org૦૬:૧૦, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૦૬:૪૬, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૦૬:૨૫, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૦૬:૧૦, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૧૮:૧૦, ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૦૬:૧૯, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૦૬:૦૭, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૦૬:૨૯, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikimedia.org૦૫:૪૩, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૦૬:૧૪, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૩:૦૪, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૦૬:૦૬, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikipedia.org૦૭:૧૦, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૧૦:૧૩, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૦૫:૪૩, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૯:૪૦, ૯ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૧૮:૫૦, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૦૫:૩૭, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૦૬:૦૭, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૦૫:૪૦, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૦૩:૦૬, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૦૭,૭૩૧
wikimania.wikimedia.org૨૨:૨૬, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૦૬:૦૯, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૦૫:૩૭, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)