વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Adruiza
  • નોંધેલ: ૧૫:૫૮, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧ (૧૧ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૨૬
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૧૬
  • વૈશ્વિક જૂથ Two-factor authentication testers
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
ast.wikipedia.org૨૧:૪૪, ૫ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૨૧:૨૫, ૨૧ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૫:૫૮, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧નવું ખાતુ(?)
de.wikipedia.org૧૭:૦૧, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૬:૦૧, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikibooks.org૧૦:૩૧, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૨૨:૦૯, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૧૪:૦૭, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૬:૦૮, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
es.wikiquote.org૨૨:૦૯, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૬:૧૨, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૭:૦૧, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૧:૦૪, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૧૭:૧૧, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૨૧:૪૩, ૨૫ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૦૬:૩૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)