વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: AfroBot
  • નોંધેલ: ૦૪:૨૬, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૧૮ (૩ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા:
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા:
  • વૈશ્વિક જૂથ Two-factor authentication testers
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
en.wikipedia.org૦૪:૨૬, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૧૮નવું ખાતુ(?)
login.wikimedia.org૦૪:૨૬, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૦૪:૨૬, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૦૪:૨૬, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૦૪:૪૨, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૦૪:૪૧, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)