વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Agastya
  • નોંધેલ: ૧૧:૦૯, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૩ (૯ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૨,૬૧૫
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૬૩
  • વૈશ્વિક જૂથ Two-factor authentication testers
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
ar.wikipedia.org૦૯:૨૩, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૦૪:૦૧, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૦૮:૨૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૨૦:૧૯, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૦૯:૨૩, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૦૬:૩૭, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૦૪:૪૩, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૫
cs.wikipedia.org૦૮:૪૮, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૦૯:૪૮, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૦૯:૨૩, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૦૮:૫૧, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૦૯:૫૩, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikinews.org૧૯:૩૩, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૩નવું ખાતુ(?)૪૩૧
en.wikibooks.org૦૪:૪૩, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૦૪:૪૩, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૦૫૯
en.wikiquote.org૦૪:૪૩, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૦૪:૪૩, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૦૪:૪૩, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૦૪:૪૨, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૦૪:૪૩, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૧:૦૬, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikinews.org૦૬:૩૩, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૦૬:૧૧, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૦:૨૯, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૦૯:૫૩, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikinews.org૧૧:૨૯, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૧૬:૧૮, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૦૪:૪૩, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૦૯:૨૩, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૦૬:૩૩, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૨૦:૨૩, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૨૦:૨૩, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૦૫:૨૮, ૩ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૧૬:૫૪, ૩ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૦૯:૨૩, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૦૮:૪૨, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૨૦:૧૯, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૦૪:૪૩, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૦૮:૪૩, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૧૬:૩૯, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૨૦:૨૭, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૧૯:૦૩, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
no.wikipedia.org૦૮:૪૯, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૧૭:૩૭, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૦૬:૩૩, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૧:૩૪, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૦૬:૩૩, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૭:૩૬, ૧૩ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૦૬:૩૩, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૭:૪૬, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૦૬:૩૬, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૦૪:૪૩, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૦૬:૩૨, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૨૦:૧૪, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૨૦:૦૪, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૧૯:૩૪, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૦૮:૨૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૧૮:૫૭, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૦૪:૪૩, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૧૯:૪૨, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૦૬:૧૧, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૦૫:૦૦, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)