વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Agucova
  • નોંધેલ: ૨૧:૫૨, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૦ (૧૨ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૧,૧૦૫
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૩૮
  • વૈશ્વિક જૂથ Two-factor authentication testers
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
ast.wikipedia.org૧૭:૪૮, ૯ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૦૪:૦૬, ૩૦ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
de.wikipedia.org૨૧:૫૪, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૨૨:૫૩, ૧ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૯૮extendedconfirmed
en.wikibooks.org૨૩:૪૨, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૨૨:૧૭, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૦૧:૫૨, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૦૪:૧૨, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૨૩:૪૦, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૦૫:૪૮, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૨૧:૫૨, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૦નવું ખાતુ(?)૧૪૨
es.wikibooks.org૨૨:૩૫, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૦૦:૨૭, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikisource.org૦૨:૫૫, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૨૧:૫૭, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૦૩:૫૩, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૧૧:૧૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૦૪:૪૯, ૩૧ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૦૨:૪૬, ૨૦ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૦૦:૦૦, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૦૬:૫૬, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૪:૫૮, ૧૯ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૧૨:૩૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૦૩:૫૪, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૨૩:૩૮, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૨૩:૫૬, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૧૬:૨૦, ૫ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
nl.wikipedia.org૦૧:૫૬, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૦૪:૪૪, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૨૦:૨૭, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૦૧:૩૦, ૮ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૦૨:૧૦, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૦૦:૨૦, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૨૨:૧૪, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૦૦:૨૯, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૫:૪૭, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૦૩:૫૯, ૨૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૦૦:૩૯, ૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮