વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Ah3kal
  • નોંધેલ: ૨૨:૩૩, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪ (૭ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૫૫,૪૩૧
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૭૭૦
  • વૈશ્વિક જૂથ વૈશ્વીક ઊલટાવનાર
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
ab.wikipedia.org૦૬:૫૬, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ace.wikipedia.org૧૮:૦૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
advisory.wikimedia.org૧૪:૦૮, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ady.wikipedia.org૧૨:૦૩, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
af.wikipedia.org૧૪:૦૩, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨
af.wikibooks.org૧૭:૪૯, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૦૬:૫૮, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૧૪:૨૧, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૧૩:૩૮, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૧૮:૦૦, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
am.wikipedia.org૦૭:૦૨, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
am.wiktionary.org૧૭:૫૩, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૦૬:૫૮, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
ang.wikibooks.org૦૭:૦૫, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૦૬:૫૯, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૦૬:૫૬, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૧
an.wiktionary.org૦૬:૫૬, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૦૭:૦૮, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૦૭:૦૧, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
ar.wikibooks.org૦૬:૫૮, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
ar.wikimedia.org૦૬:૫૬, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૦૭:૦૫, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
ar.wikiquote.org૦૬:૫૭, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
ar.wikisource.org૧૧:૧૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
ar.wikiversity.org૧૮:૦૦, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૧૭:૫૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૧૧:૧૮, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
ast.wikipedia.org૦૬:૫૭, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
ast.wiktionary.org૧૮:૦૦, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
as.wikipedia.org૦૬:૫૬, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikisource.org૧૭:૫૯, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૧૬:૫૧, ૧૪ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૦૭:૦૪, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
awa.wikipedia.org૦૪:૫૬, ૬ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૧૭:૫૭, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૧૭:૫૯, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૦૭:૪૫, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
az.wikipedia.org૦૯:૫૫, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૫
az.wikibooks.org૧૭:૫૩, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૦૬:૫૮, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૦૭:૦૪, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૦૭:૦૭, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
bar.wikipedia.org૧૨:૩૭, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
bat-smg.wikipedia.org૧૧:૩૧, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૧૭:૨૮, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikibooks.org૧૧:૩૫, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૧૮:૦૩, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
bd.wikimedia.org૦૭:૦૬, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૧૦:૨૮, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૧૦:૩૮, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
be.wikipedia.org૧૪:૦૮, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
be.wikibooks.org૧૭:૫૬, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikimedia.org૦૭:૦૬, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
be.wikiquote.org૧૭:૫૩, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૧૮:૦૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૦૭:૦૧, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
bg.wikipedia.org૧૦:૦૧, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯૬
bg.wikibooks.org૧૮:૦૦, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૧૭:૪૮, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૧૭:૫૬, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikisource.org૧૭:૫૬, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૧૮:૦૩, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૧૭:૫૭, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૧૭:૨૫, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૧૭:૫૭, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૧૭:૨૫, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૧૩:૫૪, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
bn.wikibooks.org૧૭:૫૭, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૧૭:૫૯, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
bn.wikivoyage.org૧૯:૧૯, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૧૮:૦૩, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૦૬:૫૮, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૧૭:૫૪, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૧૦:૫૮, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikimedia.org૦૭:૦૯, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
br.wikiquote.org૦૬:૫૭, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૦૭:૦૧, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૦૭:૦૪, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૦૯:૫૭, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૩
bs.wikibooks.org૦૭:૦૬, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૦૭:૦૬, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૧૮:૦૩, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૧૮:૦૦, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૦૭:૦૫, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૧૮:૦૧, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૦૬:૫૭, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
ca.wikipedia.org૨૧:૪૮, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ca.wikibooks.org૧૧:૨૧, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikimedia.org૧૨:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૦૯:૪૧, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૧૮:૦૦, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૧૮:૦૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૧૮:૦૦, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૦૭:૦૩, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૦૯:૫૭, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૧૮:૦૩, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
ce.wikipedia.org૧૩:૩૯, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૧૭:૫૭, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૦૬:૫૯, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૧૭:૨૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૦૭:૦૬, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૧૭:૫૬, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
commons.wikimedia.org૨૨:૪૩, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૪૩૭
co.wikipedia.org૦૬:૫૮, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikimedia.org૧૭:૫૧, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૧૭:૪૮, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૧૮:૦૦, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૧૭:૨૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૧૩:૩૭, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
csb.wiktionary.org૦૭:૦૫, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૧૭:૫૧, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikibooks.org૧૭:૪૯, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૦૬:૫૭, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૦૬:૫૮, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૦૭:૦૫, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૧૮:૦૧, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
cs.wiktionary.org૧૮:૦૩, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
cu.wikipedia.org૦૭:૦૮, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૧૮:૦૦, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikibooks.org૦૬:૫૮, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૦૯:૫૬, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
cy.wikibooks.org૦૭:૦૮, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૧૭:૫૭, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૧૮:૦૪, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૦૭:૦૩, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dag.wikipedia.org૧૫:૩૮, ૪ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૦૭:૦૩, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikibooks.org૧૭:૫૭, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૧૭:૫૭, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૦૭:૦૧, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
da.wiktionary.org૦૯:૩૭, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૨૨:૪૨, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikibooks.org૧૦:૪૫, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
de.wikinews.org૦૬:૫૮, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૧૮:૦૧, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
de.wikisource.org૧૭:૨૦, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
de.wikiversity.org૦૭:૦૩, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
de.wikivoyage.org૦૭:૦૫, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૦૯:૩૬, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૭
din.wikipedia.org૧૧:૩૫, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૦૭:૦૫, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wiktionary.org૦૯:૫૦, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dk.wikimedia.org૦૭:૦૫, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
dsb.wikipedia.org૧૮:૦૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dty.wikipedia.org૦૭:૨૬, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૦૭:૦૫, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wiktionary.org૦૬:૫૮, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૧૭:૨૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૧૭:૨૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૨૨:૪૬, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨,૪૪૧sysop
el.wikibooks.org૧૪:૧૬, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૩
el.wikinews.org૧૧:૨૪, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૪editor
el.wikiquote.org૨૧:૪૫, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨૭
el.wikisource.org૦૯:૧૮, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩,૮૦૨interface-admin, sysop
el.wikiversity.org૧૧:૨૫, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૫
el.wikivoyage.org૧૧:૨૪, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૦
el.wiktionary.org૧૨:૦૦, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૦૦૧autopatrolled
eml.wikipedia.org૦૭:૦૫, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૨૨:૩૩, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪નવું ખાતુ(?)૧૮૮
en.wikibooks.org૧૨:૫૭, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮૧editor
en.wikinews.org૧૨:૫૭, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
en.wikiquote.org૧૨:૫૭, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૯
en.wikisource.org૧૨:૫૭, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૦૭૧
en.wikiversity.org૧૨:૫૭, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૯
en.wikivoyage.org૧૨:૫૭, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૧૨:૫૭, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮
eo.wikipedia.org૧૩:૩૬, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
eo.wikibooks.org૦૭:૦૫, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૦૬:૫૮, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૧૭:૪૯, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૧૮:૦૦, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikivoyage.org૧૫:૧૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૦૭:૦૪, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૨૧:૨૦, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
es.wikibooks.org૧૮:૦૩, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
es.wikinews.org૦૭:૦૬, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૦૯:૪૧, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
es.wikisource.org૧૭:૧૯, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
es.wikiversity.org૦૭:૦૪, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
es.wikivoyage.org૧૭:૫૮, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૧૧:૨૦, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
et.wikipedia.org૦૯:૫૯, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬૧
et.wikibooks.org૦૭:૦૮, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikimedia.org૦૬:૫૯, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૧૭:૫૬, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૦૭:૦૫, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૧૭:૫૧, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૧૨:૨૫, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૧
eu.wikibooks.org૦૭:૦૩, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૦૬:૫૮, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikisource.org૧૩:૨૦, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૦૭:૦૧, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૦૭:૦૪, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૧૭:૫૬, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikibooks.org૧૧:૫૮, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૧૭:૫૭, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૧૪:૧૩, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૧૭:૫૬, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૧૩:૪૧, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૧૭:૫૮, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ff.wikipedia.org૧૭:૨૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૦૭:૦૧, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૧૭:૫૭, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikibooks.org૧૮:૦૧, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
fi.wikimedia.org૧૭:૫૮, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૦૬:૫૮, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૦૭:૦૫, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikisource.org૧૮:૦૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૧૭:૫૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikivoyage.org૦૬:૪૩, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૦૯:૫૮, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
fj.wikipedia.org૧૭:૨૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૧૭:૪૯, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૧૦:૩૩, ૫ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૧૪:૦૨, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikisource.org૧૮:૦૦, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૦૭:૦૧, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૧૮:૦૩, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૧૭:૫૬, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૨૩:૨૯, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
fr.wikibooks.org૧૨:૨૭, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
fr.wikinews.org૧૭:૫૧, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
fr.wikiquote.org૦૬:૫૮, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૧૮:૦૩, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨
fr.wikiversity.org૧૭:૫૧, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
fr.wikivoyage.org૧૭:૫૯, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૦૭:૦૨, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૧
fur.wikipedia.org૧૭:૫૮, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
fy.wikipedia.org૧૧:૫૦, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
fy.wikibooks.org૧૭:૪૮, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૦૬:૫૮, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૦૭:૦૫, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૦૭:૦૫, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૧૪:૧૧, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૧૮:૦૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૦૬:૫૬, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wiktionary.org૦૭:૦૮, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૦૬:૫૮, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૧૩:૪૫, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
gl.wikibooks.org૧૮:૦૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૧૭:૫૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૧૮:૦૩, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૧૭:૫૧, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૦૬:૫૯, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૧૭:૫૮, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૧૨:૪૯, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૧૬:૫૨, ૧૪ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૧૭:૨૫, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૦૯:૫૬, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
gu.wikiquote.org૧૭:૫૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૦૭:૦૧, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૦૬:૫૮, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૧૭:૫૧, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wiktionary.org૧૮:૦૦, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૦૬:૫૮, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૦૭:૦૧, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wiktionary.org૧૭:૫૭, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૧૧:૫૯, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૦૭:૦૧, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikibooks.org૧૮:૦૦, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikinews.org૦૯:૩૬, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૦૭:૦૭, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૧૦:૩૫, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૧૭:૪૮, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
he.wiktionary.org૧૭:૫૮, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
hif.wikipedia.org૦૬:૫૮, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wiktionary.org૧૬:૫૨, ૧૪ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૧૦:૨૯, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
hi.wikibooks.org૧૭:૫૭, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
hi.wikiquote.org૧૮:૦૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikisource.org૧૧:૩૫, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiversity.org૧૬:૫૨, ૧૪ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikivoyage.org૧૬:૫૨, ૧૪ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૧૭:૫૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૦૯:૫૫, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮૦
hr.wikibooks.org૧૭:૪૯, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૧૭:૫૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૧૮:૦૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૧૮:૦૦, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૦૭:૦૪, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wiktionary.org૧૮:૦૩, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૧૧:૫૯, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૦૭:૦૧, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikibooks.org૧૭:૫૧, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
hu.wikiquote.org૧૮:૦૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
hu.wikisource.org૧૭:૪૮, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
hu.wiktionary.org૦૭:૦૧, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
hy.wikipedia.org૦૯:૫૫, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૫
hy.wikibooks.org૧૮:૦૧, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૧૮:૦૦, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૦૭:૦૮, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૧૭:૫૮, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hyw.wikipedia.org૧૧:૩૫, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૧૮:૦૩, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikibooks.org૦૭:૦૪, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૦૭:૦૭, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૦૬:૫૯, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikibooks.org૧૭:૫૭, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikiquote.org૦૯:૪૪, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૦૬:૫૯, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૦૬:૫૮, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikipedia.org૦૭:૦૪, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikibooks.org૦૭:૦૧, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૧૭:૫૧, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૦૬:૫૯, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૧૭:૨૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૧૮:૦૩, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૨:૫૭, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૮
inh.wikipedia.org૧૬:૫૨, ૧૪ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૧૪:૧૩, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wiktionary.org૦૭:૦૧, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૦૯:૫૮, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૩
is.wikibooks.org૦૬:૫૯, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૦૭:૦૫, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૦૭:૦૧, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૦૭:૦૨, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૨:૨૭, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikibooks.org૦૭:૦૦, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૧૮:૦૩, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૦૭:૦૩, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
it.wikisource.org૧૮:૦૦, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
it.wikiversity.org૦૭:૦૫, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikivoyage.org૦૬:૫૯, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
it.wiktionary.org૦૭:૦૮, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wikipedia.org૧૭:૨૫, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wiktionary.org૦૭:૦૧, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jam.wikipedia.org૧૪:૫૦, ૭ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૭:૫૬, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikibooks.org૧૭:૫૬, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૧૭:૫૬, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૧૮:૦૩, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૧૭:૫૩, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૦૭:૦૧, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikivoyage.org૦૫:૩૦, ૬ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૦૭:૦૭, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૧૭:૫૩, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wiktionary.org૦૭:૦૪, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૧૧:૧૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wiktionary.org૦૭:૦૨, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૦૭:૦૩, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૧૦:૪૦, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૧૩:૫૧, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨
ka.wikibooks.org૧૮:૦૦, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૦૬:૫૯, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૦૭:૦૧, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૦૭:૦૧, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbp.wikipedia.org૧૬:૫૨, ૧૪ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૦૬:૫૯, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૧૭:૨૫, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૦૯:૫૬, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
kk.wikibooks.org૧૭:૫૩, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૧૮:૦૦, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૧૮:૦૦, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wiktionary.org૦૭:૦૪, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૧૮:૦૧, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikibooks.org૦૭:૦૩, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૦૭:૦૭, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૧૪:૧૮, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikiquote.org૧૮:૦૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૦૬:૫૯, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૧૭:૫૩, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૦૭:૦૪, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૧૭:૪૯, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikibooks.org૧૭:૫૪, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૦૬:૫૭, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૧૭:૫૬, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૧૭:૫૮, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiversity.org૧૭:૪૯, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
ko.wiktionary.org૧૭:૪૯, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
krc.wikipedia.org૦૭:૦૫, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૧૭:૪૮, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૧૭:૨૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૦૬:૫૮, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૧૮:૦૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikibooks.org૧૭:૫૮, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૧૭:૫૮, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૧૭:૫૬, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
kv.wikipedia.org૦૭:૦૫, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૦૭:૦૧, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wiktionary.org૦૭:૦૧, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૦૯:૫૯, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikibooks.org૧૭:૫૮, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૦૭:૦૫, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૧૭:૨૬, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૦૬:૫૮, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૧૩:૩૬, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
la.wikibooks.org૦૭:૦૫, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૦૬:૫૭, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૧૮:૦૦, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૭
la.wiktionary.org૧૮:૦૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૦૭:૦૨, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૧૨:૫૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
lb.wiktionary.org૧૭:૫૯, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૧૭:૫૭, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lfn.wikipedia.org૧૬:૫૨, ૧૪ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૧૩:૩૫, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
lij.wikipedia.org૧૭:૫૮, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૧૭:૪૮, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
li.wikibooks.org૦૭:૦૫, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikinews.org૧૧:૩૬, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૦૭:૦૭, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૦૭:૦૨, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૧૮:૦૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૧૭:૫૧, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૦૭:૦૬, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
ln.wiktionary.org૦૭:૦૭, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૨૨:૩૩, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wikipedia.org૧૭:૫૭, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wiktionary.org૧૮:૦૩, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lrc.wikipedia.org૧૨:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૦૬:૫૬, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૧૦:૩૦, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨૩
lt.wikibooks.org૦૭:૦૩, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikiquote.org૧૮:૦૧, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikisource.org૦૭:૦૧, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૦૭:૦૩, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૦૯:૫૯, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦૧
lv.wiktionary.org૧૭:૫૮, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૧૫:૦૮, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૧૭:૫૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૧૭:૫૧, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૨૨:૪૨, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮૦
meta.wikimedia.org૨૨:૩૯, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬,૪૬૦autopatrolled
mg.wikipedia.org૦૭:૦૨, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wikibooks.org૦૬:૫૮, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૧૮:૦૦, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૧૭:૫૭, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૧૭:૪૯, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૧૭:૫૯, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૧૭:૫૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૦૬:૫૬, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikibooks.org૧૮:૦૦, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
mk.wikimedia.org૦૬:૫૭, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૧૮:૦૦, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૦૭:૦૮, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૦૯:૫૫, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
ml.wikibooks.org૧૮:૦૩, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૧૭:૫૬, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૦૭:૦૩, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૧૭:૫૬, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૧૪:૨૦, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
mn.wiktionary.org૧૩:૩૮, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૧૮:૦૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૧૭:૪૯, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikibooks.org૧૮:૦૦, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૦૬:૫૯, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૧૮:૦૦, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૧૭:૫૭, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૧૦:૩૮, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
ms.wikibooks.org૧૭:૫૬, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wiktionary.org૧૭:૫૯, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૧૧:૫૩, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
mt.wiktionary.org૧૭:૫૬, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૦૭:૦૪, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mx.wikimedia.org૧૭:૫૧, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૧૮:૦૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૧૧:૫૯, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૧૮:૦૩, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૧૭:૫૭, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૦૯:૫૫, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wiktionary.org૧૭:૫૩, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૧૮:૦૦, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikisource.org૧૧:૩૬, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૧૭:૫૬, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wiktionary.org૧૭:૫૯, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૧૭:૧૭, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૦૭:૦૩, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
nds.wiktionary.org૧૮:૦૩, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૧૮:૦૩, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikibooks.org૧૮:૦૩, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૦૬:૫૯, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૦૭:૦૨, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૧૪:૦૧, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikibooks.org૧૦:૨૪, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
nl.wikimedia.org૦૬:૫૮, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૧૬:૫૨, ૧૪ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૦૭:૦૬, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikisource.org૧૨:૩૬, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikivoyage.org૦૭:૦૭, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૧૮:૦૩, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
nn.wikipedia.org૧૭:૫૬, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikiquote.org૦૭:૦૮, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૧૮:૦૦, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૧૭:૫૬, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૧૮:૦૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
no.wikibooks.org૦૬:૫૮, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikimedia.org૦૭:૦૭, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૦૭:૦૭, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૦૭:૦૬, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૧૮:૦૦, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૦૭:૦૧, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nqo.wikipedia.org૧૨:૦૭, ૭ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૦૭:૦૨, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૦૭:૦૫, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૧૮:૦૩, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૦૭:૦૫, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૧૭:૨૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૧૩:૪૩, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikibooks.org૦૭:૦૬, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૧૭:૫૬, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
olo.wikipedia.org૦૬:૪૩, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૦૬:૫૯, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wiktionary.org૧૭:૫૭, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૧૭:૫૭, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikisource.org૧૫:૦૮, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૧૭:૫૧, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૧૭:૫૭, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૦૭:૦૬, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૩૦
pag.wikipedia.org૧૭:૫૬, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૦૭:૦૫, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pap.wikipedia.org૧૭:૫૭, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૧૦:૨૮, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikibooks.org૦૭:૦૨, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૧૬:૫૨, ૧૪ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૦૭:૦૬, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૧૮:૦૧, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૦૭:૦૪, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
pfl.wikipedia.org૧૮:૦૦, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૧૭:૨૫, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૧૭:૫૮, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૦૭:૦૪, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
pl.wikibooks.org૧૩:૦૪, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
pl.wikimedia.org૧૭:૫૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૬
pl.wikinews.org૧૦:૩૨, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૧૨:૨૫, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
pl.wikisource.org૦૭:૦૫, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૧૮:૦૩, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૧૪:૨૪, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
pms.wikipedia.org૦૭:૦૧, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikisource.org૦૮:૩૧, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૦૭:૦૧, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wiktionary.org૦૭:૦૮, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૧૭:૨૫, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
ps.wikipedia.org૧૭:૫૭, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૧૮:૦૦, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૦૭:૦૪, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikibooks.org૧૨:૨૩, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
pt.wikimedia.org૧૬:૫૩, ૧૪ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૧૭:૫૩, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૦૭:૦૭, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
pt.wikisource.org૧૭:૪૮, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
pt.wikiversity.org૧૭:૩૧, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikivoyage.org૦૬:૫૬, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૧૩:૫૮, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pwn.wikipedia.org૧૫:૧૧, ૪ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૧૮:૦૩, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
qu.wiktionary.org૦૭:૦૬, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૧૭:૪૯, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૧૭:૫૭, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૧૭:૨૫, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૧૮:૦૧, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wiktionary.org૦૭:૦૪, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૦૭:૦૮, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૧૭:૪૮, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikibooks.org૧૪:૦૧, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૧૪:૦૨, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૧૮:૦૦, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૧૨:૦૬, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikivoyage.org૦૬:૫૮, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૧૭:૫૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૧૭:૫૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૪:૫૯, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikibooks.org૧૩:૪૯, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikimedia.org૧૪:૨૪, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૧૨:૩૫, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૧૩:૪૨, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ru.wikisource.org૧૩:૪૪, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
ru.wikiversity.org૦૭:૦૮, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૦૬:૫૮, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
ru.wiktionary.org૧૨:૫૦, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
rw.wikipedia.org૦૭:૦૧, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૦૭:૦૮, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૧૭:૫૯, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikiquote.org૧૧:૩૭, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikisource.org૧૮:૦૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૦૬:૪૮, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૧૨:૪૮, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikibooks.org૧૭:૫૮, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૦૭:૦૪, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૦૭:૦૧, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૦૭:૦૪, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૦૬:૫૮, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
scn.wiktionary.org૦૭:૦૨, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૧૭:૨૬, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
sc.wikipedia.org૦૭:૦૩, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૧૦:૩૫, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wiktionary.org૦૭:૦૭, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૧૨:૨૧, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૦૭:૦૫, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૧૭:૨૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૧૭:૫૭, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikipedia.org૧૧:૩૭, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૧૭:૫૬, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wiktionary.org૧૮:૦૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૪:૧૬, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨૧
simple.wiktionary.org૧૭:૫૩, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikipedia.org૧૮:૦૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
si.wikibooks.org૦૭:૦૫, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૦૬:૫૮, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૧૦:૨૬, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮૮
sk.wikibooks.org૧૭:૫૮, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૦૭:૦૧, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૧૭:૫૭, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૦૭:૦૧, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૧૪:૨૯, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩૦
sl.wikibooks.org૦૭:૦૫, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૦૭:૦૨, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૧૭:૫૩, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૧૭:૫૬, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૧૮:૦૧, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૧૭:૨૫, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wiktionary.org૧૮:૦૧, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૧૭:૫૬, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૦૯:૧૮, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦૮
so.wikipedia.org૧૩:૩૭, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
so.wiktionary.org૦૭:૦૧, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૨:૫૭, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૩
sq.wikipedia.org૧૦:૫૪, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૧autoreview
sq.wikibooks.org૧૭:૫૬, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૬
sq.wikinews.org૧૮:૦૩, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૦૭:૦૪, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૦૯:૫૫, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૧૮:૦૩, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૧૮:૦૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikibooks.org૧૮:૦૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૦૭:૦૧, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૦૭:૦૬, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૧૭:૫૪, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૦૬:૫૮, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૧૭:૨૫, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૦૭:૦૮, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૧૭:૫૧, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wikipedia.org૧૭:૨૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wiktionary.org૧૮:૦૦, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૦૯:૫૮, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikiquote.org૧૭:૫૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૦૭:૦૧, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૭:૫૧, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikibooks.org૧૮:૦૩, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૧૮:૦૩, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૧૩:૩૭, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૦૬:૫૮, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૦૭:૦૬, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૦૬:૫૬, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૧૩:૪૫, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
sw.wikipedia.org૧૪:૦૫, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wiktionary.org૧૩:૩૫, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
szl.wikipedia.org૧૭:૫૩, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૧૦:૩૬, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
ta.wikibooks.org૧૭:૫૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૧૭:૫૯, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૧૭:૫૭, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૧૮:૦૦, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
ta.wiktionary.org૦૭:૦૬, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
tcy.wikipedia.org૦૬:૩૮, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
test2.wikipedia.org૦૭:૦૨, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test-commons.wikimedia.org૧૧:૩૭, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૧૭:૫૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikidata.org૦૭:૦૭, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tet.wikipedia.org૧૮:૦૦, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૧૦:૨૫, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
te.wikibooks.org૦૭:૦૬, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૧૮:૦૦, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૧૭:૪૯, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૦૭:૦૫, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૧૩:૪૮, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikibooks.org૧૮:૦૦, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૧૮:૦૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૦૯:૫૪, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૧
th.wikibooks.org૧૭:૫૩, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૧૪:૨૩, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૧૭:૫૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૧૭:૪૮, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૧૪:૦૦, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wiktionary.org૦૬:૫૬, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૧૭:૫૬, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
tk.wiktionary.org૦૭:૦૩, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૧૪:૦૨, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૧
tl.wikibooks.org૧૭:૫૧, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
tl.wiktionary.org૧૭:૪૮, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૧૭:૫૭, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wiktionary.org૧૭:૫૮, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૧૭:૫૬, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૦૭:૦૧, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૧૮:૦૧, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૮:૦૦, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
tr.wikibooks.org૦૭:૦૧, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikimedia.org૧૮:૦૧, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૦૭:૦૨, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
tr.wikiquote.org૦૭:૦૮, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
tr.wikisource.org૦૭:૦૫, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
tr.wiktionary.org૦૯:૪૧, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
ts.wikipedia.org૧૭:૨૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wiktionary.org૧૮:૦૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૦૯:૫૮, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikibooks.org૦૭:૦૩, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૦૭:૦૧, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૧૭:૨૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૧૭:૫૩, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૧૭:૫૬, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૧૨:૫૯, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૧૮:૦૩, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૧૨:૫૯, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૧૮:૦૪, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૧૭:૪૮, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૦૬:૫૮, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
uk.wikibooks.org૧૭:૪૦, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૦૭:૦૧, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૧૭:૫૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૧૭:૫૬, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
uk.wikivoyage.org૦૬:૫૮, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૧૨:૪૯, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૧૩:૪૧, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikibooks.org૧૭:૫૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૦૭:૦૫, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૦૭:૦૭, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૦૯:૩૭, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
uz.wikiquote.org૧૭:૫૪, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૧૩:૧૯, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૧૮:૦૧, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikisource.org૦૬:૫૭, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
vec.wiktionary.org૦૬:૫૯, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૧૮:૦૩, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૧૭:૨૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૦૯:૩૭, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikibooks.org૦૭:૦૭, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikiquote.org૧૦:૫૯, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૦૭:૦૩, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૧૭:૫૬, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૧૭:૨૦, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૦૬:૫૮, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૧૮:૦૧, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૦૭:૦૪, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૦૯:૩૭, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૧૭:૫૧, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૦૬:૫૯, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૨૨:૪૭, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮,૯૩૭
wikimania2014.wikimedia.org૦૭:૦૫, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2015.wikimedia.org૧૨:૩૪, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૧૦:૨૩, ૧ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
wikimania2017.wikimedia.org૧૨:૪૩, ૩ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૦૮:૪૭, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૧૮:૦૩, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikiquote.org૦૭:૦૪, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૦૭:૦૬, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૦૭:૦૩, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૦૬:૫૬, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૧૭:૨૫, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૦૯:૩૭, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૦૯:૩૭, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikisource.org૧૮:૦૩, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૦૬:૫૯, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૦૯:૩૭, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૦૭:૦૫, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૦૯:૩૭, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૧૭:૫૩, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૦૯:૩૭, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૧૭:૫૩, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
zh-min-nan.wiktionary.org૦૭:૦૧, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૦૯:૩૭, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
zh.wikipedia.org૦૯:૩૭, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikibooks.org૧૮:૦૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૦૭:૦૬, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૧૧:૫૩, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૮
zh.wikisource.org૧૧:૦૬, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
zh.wikiversity.org૧૩:૦૭, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૧૮:૦૦, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
zh.wiktionary.org૦૬:૫૭, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૦૯:૩૭, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wiktionary.org૧૮:૦૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)