વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: AirbusStop
  • નોંધેલ: ૦૪:૫૦, ૨૩ મે ૨૦૨૧ (૧૪ મહિના પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૪૪૧
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૧૮
  • વૈશ્વિક જૂથો Global IP block exemptions, Two-factor authentication testers
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
commons.wikimedia.org૦૪:૫૦, ૨૩ મે ૨૦૨૧નવું ખાતુ(?)૧૬૬
de.wikipedia.org૧૩:૪૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૦૪:૦૪, ૧૩ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૦૯:૦૮, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૩:૧૩, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૦૩:૨૯, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૦૮:૨૬, ૧૩ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૩:૦૦, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૦૪:૫૦, ૨૩ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૨:૫૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૦૪:૫૦, ૨૩ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૦:૪૬, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૧:૧૬, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૦૬:૩૨, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૦૦:૨૮, ૧૩ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯૮
wikimania.wikimedia.org૦૬:૩૩, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૧૦:૩૩, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૦૪:૦૪, ૧૩ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૨