વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Ajraddatz
  • નોંધેલ: ૦૨:૧૩, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦ (૧૨ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૫૬,૧૦૫
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૮૭૬
  • વૈશ્વિક જૂથ વૈશ્વીક ઊલટાવનાર
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wikipedia.org૦૧:૧૭, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wikibooks.org૦૧:૧૭, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wiktionary.org૦૧:૧૭, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wikipedia.org૧૮:૪૭, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wiktionary.org૦૧:૧૭, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૧૪:૪૫, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
advisory.wikimedia.org૦૧:૧૭, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ady.wikipedia.org૧૮:૦૫, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૦૦:૧૩, ૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
af.wikibooks.org૧૭:૨૩, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૧૭:૨૩, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૧૭:૨૩, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૧૪:૪૬, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikibooks.org૦૧:૧૭, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wiktionary.org૦૧:૧૭, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૨૩:૩૭, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૧૭:૨૩, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikiquote.org૧૭:૨૩, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wiktionary.org૨૧:૫૪, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૦૧:૫૦, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikibooks.org૧૭:૨૩, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikiquote.org૧૮:૧૪, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikisource.org૦૧:૧૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૧૭:૨૩, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૨૩:૪૨, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wiktionary.org૧૭:૨૩, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૨૧:૫૩, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૨૧:૪૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧editor
ar.wikibooks.org૨૦:૧૪, ૨૦ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikimedia.org૦૧:૧૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૨૩:૪૭, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૧૭:૦૬, ૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૨૦:૪૪, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiversity.org૧૭:૨૩, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૨૨:૫૮, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૨૧:૧૯, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૬
ast.wikipedia.org૦૧:૫૧, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ast.wikibooks.org૧૩:૨૭, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikiquote.org૦૧:૧૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wiktionary.org૧૭:૨૩, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૨૧:૨૫, ૩૦ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikibooks.org૦૧:૧૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikisource.org૧૯:૩૧, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wiktionary.org૦૧:૧૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૦૨:૧૯, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૧૭:૨૩, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
av.wiktionary.org૦૧:૧૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૧૬:૫૭, ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikibooks.org૦૧:૧૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૧૭:૨૩, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૧૬:૫૭, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૦૨:૨૮, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૦
az.wikibooks.org૧૨:૪૭, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૧૭:૨૩, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૧૫:૩૩, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૧૯:૪૯, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikipedia.org૧૪:૪૪, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૧૭:૩૭, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
bat-smg.wikipedia.org૨૧:૩૦, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૦૬:૧૦, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikibooks.org૦૧:૧૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૦૪:૩૬, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bd.wikimedia.org૦૧:૧૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૨૩:૪૦, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
beta.wikiversity.org૧૪:૨૭, ૪ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૦૦:૧૦, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
be.wikibooks.org૧૭:૨૩, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikimedia.org૦૧:૧૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૦૦:૧૧, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
be.wikisource.org૧૯:૫૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૨૨:૧૪, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૧૫:૧૫, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧autopatrolled
bg.wikibooks.org૨૩:૩૮, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૦૦:૧૦, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૦૨:૨૧, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikisource.org૦૦:૧૨, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૧૪:૩૯, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૦૨:૧૨, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wiktionary.org૦૧:૧૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૧૭:૦૨, ૨૯ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikibooks.org૦૧:૧૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wiktionary.org૦૧:૧૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૧૭:૦૬, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૨૩:૪૨, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikibooks.org૦૧:૧૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikiquote.org૦૧:૧૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wiktionary.org૦૧:૧૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૨૩:૪૯, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
bn.wikibooks.org૦૩:૪૦, ૧૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૦૫:૪૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૧૬:૫૧, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૨૦:૫૮, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikibooks.org૦૧:૧૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wiktionary.org૦૧:૧૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૦૨:૨૦, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૨૧:૦૯, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
br.wikimedia.org૧૬:૪૭, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૧૭:૨૪, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૧૭:૨૪, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૨૦:૧૩, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
bs.wikipedia.org૧૫:૧૨, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
bs.wikibooks.org૧૭:૨૪, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૧૭:૨૪, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૨૦:૨૫, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૧૭:૨૪, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૧૭:૨૪, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૨૧:૨૨, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૧૭:૨૪, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૨૨:૫૬, ૫ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
ca.wikibooks.org૨૩:૫૯, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikimedia.org૨૨:૧૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૨૨:૫૨, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૧૬:૦૦, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૧૭:૨૪, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૧૮:૦૧, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૧૬:૪૨, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૧૭:૨૪, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૦૧:૩૨, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ce.wikipedia.org૦૩:૦૭, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
cho.wikipedia.org૦૧:૧૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૧૯:૦૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૧૭:૨૪, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૨૦:૪૪, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikibooks.org૦૧:૧૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wiktionary.org૦૧:૧૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૦૧:૨૩, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૦૨:૦૯, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
commons.wikimedia.org૦૨:૪૮, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૨૮૪filemover, patroller, rollbacker
co.wikipedia.org૧૫:૧૩, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikibooks.org૦૧:૧૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikimedia.org૦૧:૧૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikiquote.org૦૧:૧૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૧૭:૨૪, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૧૭:૨૪, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૦૧:૨૩, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikiquote.org૦૧:૧૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wiktionary.org૦૧:૧૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૦૩:૪૯, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
csb.wiktionary.org૧૭:૨૪, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૧૮:૧૧, ૨૦ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
cs.wikibooks.org૨૧:૧૩, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૧૭:૨૪, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૨૧:૧૨, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૨૨:૦૭, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૨૧:૫૯, ૧૪ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૨૧:૫૩, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cu.wikipedia.org૨૩:૫૭, ૨૦ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૧૯:૫૧, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikibooks.org૧૭:૨૪, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૨૩:૫૧, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
cy.wikibooks.org૧૭:૨૪, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૧૭:૨૪, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૧૭:૨૪, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૨૧:૫૫, ૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૧૭:૫૨, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikibooks.org૨૨:૫૩, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૧૮:૦૨, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૧૩:૫૮, ૪ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૧૮:૩૪, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૦૨:૦૭, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨autoreview
de.wikibooks.org૧૭:૨૪, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૨૩:૩૭, ૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૨૩:૫૧, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૧૭:૨૪, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૧૪:૪૭, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૧૪:૨૧, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૦૪:૦૫, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
din.wikipedia.org૧૮:૪૨, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૧૭:૨૪, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dk.wikimedia.org૦૧:૧૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૦૦:૧૮, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dty.wikipedia.org૧૯:૫૩, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૦૩:૫૩, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wiktionary.org૧૭:૨૪, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૨૩:૧૫, ૧ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wiktionary.org૦૧:૧૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૧૭:૨૪, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૦૧:૧૨, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikibooks.org૨૧:૪૧, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikinews.org૧૯:૧૦, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
el.wikiquote.org૧૭:૦૯, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૨૨:૦૪, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૧૭:૨૪, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૦૩:૪૧, ૬ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૧૭:૨૪, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eml.wikipedia.org૨૦:૨૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૦૨:૧૩, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦નવું ખાતુ(?)૧૨,૫૩૭extendedconfirmed, rollbacker
en.wikibooks.org૦૦:૦૮, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૨editor
en.wikinews.org૨૦:૫૮, ૨૧ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
en.wikiquote.org૦૧:૧૬, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૪
en.wikisource.org૦૨:૩૦, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
en.wikiversity.org૦૦:૪૫, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૨
en.wikivoyage.org૨૧:૩૧, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
en.wiktionary.org૦૩:૧૫, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧૦
eo.wikipedia.org૨૨:૫૭, ૫ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikibooks.org૨૧:૨૦, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૧૭:૨૪, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૨૦:૪૯, ૨૦ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૨૦:૦૦, ૬ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૦૧:૫૫, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૨૨:૫૮, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૨
es.wikibooks.org૦૪:૫૪, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
es.wikinews.org૦૩:૦૬, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૦૨:૩૬, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
es.wikisource.org૧૫:૧૯, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
es.wikiversity.org૨૧:૨૩, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
es.wikivoyage.org૧૮:૫૮, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૦૪:૪૮, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
et.wikipedia.org૨૨:૫૭, ૫ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikibooks.org૧૭:૨૫, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikimedia.org૦૧:૧૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૧૫:૩૯, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૧૭:૨૫, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૧૭:૨૫, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૨૧:૧૦, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
eu.wikibooks.org૧૭:૨૫, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૨૧:૫૭, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikisource.org૨૦:૦૯, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૧૭:૨૫, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૦૦:૦૧, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૨૦:૦૧, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikibooks.org૨૦:૩૭, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૨૦:૧૧, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૨૧:૦૪, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૧૪:૪૨, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૦૨:૩૬, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૦૨:૪૩, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ff.wikipedia.org૨૨:૨૩, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૧૭:૩૪, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૧૭:૫૯, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikibooks.org૨૩:૨૮, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikimedia.org૦૧:૧૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૨૨:૪૭, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૦૦:૦૫, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikisource.org૧૯:૩૬, ૫ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૦૩:૦૮, ૭ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikivoyage.org૦૬:૪૯, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૧૭:૨૫, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wikipedia.org૦૦:૩૪, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૦૦:૨૭, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૦૨:૫૮, ૭ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૨૩:૫૧, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
fo.wikisource.org૧૭:૨૫, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૦૪:૪૯, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૧૮:૪૩, ૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૦૦:૩૦, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૦૩:૫૬, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
fr.wikibooks.org૧૭:૨૫, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૦૧:૪૬, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૨૩:૩૨, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
fr.wikisource.org૧૭:૨૫, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૧૭:૨૫, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૧૩:૧૫, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૦૪:૦૫, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૧૪:૪૨, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૨૩:૧૯, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikibooks.org૨૧:૨૯, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૧૭:૨૫, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૦૦:૩૦, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૧૫:૫૪, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૨૧:૫૪, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikibooks.org૦૧:૧૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikiquote.org૦૧:૧૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૧૭:૨૫, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૨૦:૪૮, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wiktionary.org૧૭:૨૫, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૦૫:૦૬, ૨૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૨૩:૩૩, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
gl.wikibooks.org૦૦:૦૫, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૨૧:૪૨, ૧૪ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૦૩:૧૭, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૧૭:૨૫, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૦૨:૨૦, ૧૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikibooks.org૦૧:૧૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૧૭:૨૫, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૨૨:૪૯, ૧૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૧૩:૪૩, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૦૨:૫૯, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikibooks.org૦૧:૧૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૦૨:૧૮, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
gu.wikibooks.org૦૧:૧૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikiquote.org૧૭:૨૫, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૦૬:૫૯, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૧૭:૨૫, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૦૪:૧૦, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wiktionary.org૧૭:૨૫, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૦૦:૫૫, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૦૩:૫૬, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wiktionary.org૧૭:૨૫, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૦૨:૩૪, ૨ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૨૧:૧૩, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikibooks.org૨૩:૫૧, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikinews.org૨૩:૨૭, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૦૩:૧૩, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૧૭:૨૫, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૨૨:૨૧, ૨૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૨૩:૪૪, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૦૩:૧૭, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wiktionary.org૧૯:૨૩, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૨૩:૨૯, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
hi.wikibooks.org૧૫:૧૯, ૭ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૦૨:૦૨, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiversity.org૦૦:૦૦, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikivoyage.org૨૩:૫૦, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૦૩:૪૦, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ho.wikipedia.org૦૧:૧૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૦૧:૩૮, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
hr.wikibooks.org૨૩:૦૭, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૨૩:૧૨, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૧૭:૧૬, ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૨૩:૨૭, ૧૫ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૧૮:૦૬, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wiktionary.org૧૭:૨૫, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૧૭:૫૩, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikisource.org૦૧:૧૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૨૧:૨૪, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikibooks.org૨૩:૧૭, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikinews.org૦૧:૧૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૨૦:૪૪, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikisource.org૦૦:૫૭, ૨૦ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૧૮:૩૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૧૬:૩૧, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
hy.wikibooks.org૧૭:૧૨, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૨૨:૧૮, ૫ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૨૩:૪૫, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૧૭:૨૫, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hz.wikipedia.org૦૧:૧૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૦૫:૧૬, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
ia.wikibooks.org૧૬:૧૨, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૦૩:૪૪, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૦૩:૪૯, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
id.wikibooks.org૦૫:૨૯, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikiquote.org૨૩:૨૩, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૦૧:૧૫, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૧૭:૨૫, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikipedia.org૨૦:૫૬, ૨૦ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikibooks.org૧૭:૨૬, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૧૭:૨૬, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૦૩:૫૯, ૨૪ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ii.wikipedia.org૦૧:૧૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૦૧:૧૫, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wiktionary.org૧૭:૨૬, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૦૨:૨૨, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૨૩:૪૫, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૭
io.wikipedia.org૧૮:૪૨, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wiktionary.org૧૭:૨૬, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૦૪:૧૨, ૫ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
is.wikibooks.org૨૧:૨૫, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૧૭:૨૬, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૧૭:૨૬, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૧૮:૪૦, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૪:૫૯, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
it.wikibooks.org૨૩:૪૫, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૧૫:૫૮, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૧૫:૧૨, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
it.wikisource.org૨૩:૫૩, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
it.wikiversity.org૧૮:૫૯, ૨૯ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikivoyage.org૨૧:૪૬, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૨૦:૫૧, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wikipedia.org૧૯:૨૧, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wiktionary.org૨૦:૩૭, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jam.wikipedia.org૦૭:૨૩, ૧૨ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૦૩:૨૧, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
ja.wikibooks.org૧૭:૨૬, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૧૭:૨૬, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૨૩:૧૫, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૧૭:૨૬, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૦૫:૪૦, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૧૭:૨૬, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૧૬:૩૫, ૧૪ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wiktionary.org૧૭:૨૬, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૦૪:૪૦, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
jv.wiktionary.org૧૭:૨૬, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૦૦:૧૨, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૧૬:૦૧, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૧૪:૩૯, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
ka.wikibooks.org૧૫:૪૮, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૨૧:૫૩, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૨૧:૧૦, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૧૭:૨૬, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbp.wikipedia.org૧૭:૦૮, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૦૦:૨૪, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૧૭:૨૬, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kj.wikipedia.org૦૧:૨૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૨૨:૨૨, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
kk.wikibooks.org૨૨:૪૩, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikiquote.org૦૧:૨૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૦૪:૦૨, ૧૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૨૨:૪૧, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wiktionary.org૧૭:૨૬, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૧૪:૪૯, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikibooks.org૧૭:૨૬, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૧૩:૫૧, ૧૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૦૫:૩૬, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૨
kn.wikibooks.org૦૧:૨૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikiquote.org૧૭:૨૬, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૧૭:૨૬, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૦૪:૫૬, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૨૦:૩૨, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૦૧:૩૧, ૨૦ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikibooks.org૨૨:૩૧, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૦૨:૩૭, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૦૩:૪૧, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૨૩:૩૭, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiversity.org૨૩:૫૯, ૭ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૧૭:૨૬, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
krc.wikipedia.org૨૩:૦૦, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikipedia.org૦૧:૨૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikiquote.org૦૧:૨૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૧૬:૫૫, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૧૮:૪૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikibooks.org૦૧:૨૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikiquote.org૦૧:૨૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૧૭:૨૬, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૧૪:૩૨, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikibooks.org૧૫:૨૯, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૨૨:૩૨, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૧૭:૨૬, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૧૭:૨૬, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૦૦:૪૬, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikiquote.org૦૧:૨૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wiktionary.org૧૭:૨૬, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૨૨:૨૨, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikibooks.org૧૭:૨૬, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૧૭:૨૬, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૧૭:૨૬, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૦૪:૨૩, ૨૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૨૧:૩૬, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
la.wikibooks.org૧૭:૨૬, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૧૭:૨૬, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૦૨:૧૯, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wiktionary.org૧૭:૨૬, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૧૫:૨૩, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૨૧:૨૫, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikibooks.org૦૧:૨૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikiquote.org૦૧:૨૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૨૧:૧૩, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૧૩:૩૩, ૩ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lfn.wikipedia.org૧૫:૨૨, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૧૬:૪૭, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૦૨:૩૪, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૧૬:૪૨, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikibooks.org૧૭:૨૬, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikinews.org૧૯:૦૨, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૧૭:૨૬, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૧૭:૨૬, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૦૧:૨૨, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૨૧:૪૯, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૧૭:૦૩, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikibooks.org૦૧:૨૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wiktionary.org૧૭:૨૬, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૪:૪૩, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wikipedia.org૦૩:૨૫, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wiktionary.org૧૭:૨૭, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lrc.wikipedia.org૧૭:૫૯, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૨૧:૪૮, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૦૧:૪૫, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
lt.wikibooks.org૧૮:૩૧, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikiquote.org૧૭:૨૭, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikisource.org૧૭:૨૭, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૧૭:૨૭, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૧૫:૧૨, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
lv.wikibooks.org૦૧:૨૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wiktionary.org૧૮:૨૦, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૧૬:૨૨, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૦૪:૪૯, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૧૭:૨૭, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૦૧:૧૩, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯૫
meta.wikimedia.org૦૦:૨૮, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧,૩૬૭checkuser, sysop
mg.wikipedia.org૨૩:૧૧, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wikibooks.org૧૭:૨૭, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૦૨:૦૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૨૧:૧૪, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mh.wikipedia.org૦૧:૨૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mh.wiktionary.org૦૧:૨૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૦૧:૦૦, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૦૦:૧૬, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikibooks.org૦૧:૨૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૦૪:૫૭, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૧૪:૫૨, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨
mk.wikibooks.org૧૭:૨૭, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikimedia.org૦૧:૨૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૧૭:૨૭, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૧૭:૨૭, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૦૧:૫૨, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
ml.wikibooks.org૧૭:૨૭, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૧૫:૩૫, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૨૦:૧૯, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૦૧:૪૬, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૧૯:૧૭, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
mn.wikibooks.org૦૧:૨૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wiktionary.org૧૭:૨૭, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wikipedia.org૧૭:૨૧, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૨૧:૨૭, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૨૩:૩૩, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikibooks.org૧૭:૨૭, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૦૪:૪૪, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૦૪:૩૭, ૧૮ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૧૭:૨૭, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૦૪:૧૫, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૬
ms.wikibooks.org૧૭:૨૭, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wiktionary.org૧૭:૨૭, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૨૧:૩૩, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wiktionary.org૧૭:૨૭, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mus.wikipedia.org૦૧:૨૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૦૩:૩૫, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mx.wikimedia.org૦૧:૨૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૦૨:૨૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૦૨:૧૩, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikibooks.org૦૧:૨૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૦૪:૩૮, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૧૭:૨૭, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૦૧:૨૯, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikibooks.org૦૧:૨૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wiktionary.org૧૭:૨૭, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૨૧:૫૨, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૨૧:૫૯, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikibooks.org૦૧:૨૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikiquote.org૦૧:૨૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wiktionary.org૧૭:૨૭, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૦૨:૨૧, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૦૨:૦૦, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikibooks.org૦૧:૨૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikiquote.org૦૧:૨૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wiktionary.org૧૬:૦૬, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૦૫:૧૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikibooks.org૧૭:૨૭, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૦૪:૫૪, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૧૭:૨૭, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ng.wikipedia.org૦૧:૨૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૧૮:૪૧, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
nl.wikibooks.org૨૧:૩૮, ૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikimedia.org૦૧:૨૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૦૧:૨૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૧૩:૫૯, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikisource.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikivoyage.org૧૪:૪૧, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૦૪:૦૬, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૧૭:૨૭, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikiquote.org૧૭:૨૭, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૧૭:૨૭, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૧૭:૨૭, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૨૧:૧૫, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikibooks.org૧૪:૧૮, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikimedia.org૦૧:૨૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૦૧:૦૨, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૦૫:૧૧, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૧૭:૨૭, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૧૭:૧૮, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૧૭:૨૭, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૦૬:૫૯, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૦૩:૦૮, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૨૧:૪૫, ૨૭ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૧૭:૨૭, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nz.wikimedia.org૦૨:૨૦, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૧૪:૨૮, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikibooks.org૧૭:૨૭, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૧૯:૨૬, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
olo.wikipedia.org૧૫:૧૦, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૧૯:૦૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wiktionary.org૧૭:૨૭, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૦૫:૧૭, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikisource.org૦૧:૪૨, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૧૭:૨૭, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૨૦:૪૩, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૦૩:૩૨, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa-us.wikimedia.org૦૩:૧૩, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pag.wikipedia.org૦૪:૩૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૧૬:૧૮, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pap.wikipedia.org૦૦:૫૮, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૧૬:૦૯, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikibooks.org૧૭:૨૭, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૦૩:૧૨, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૧૭:૨૭, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૦૦:૧૫, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૦૨:૩૪, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૧૩:૩૬, ૨૧ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૦૨:૪૪, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૦૦:૫૮, ૧૯ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wiktionary.org૦૧:૨૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૦૩:૫૪, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭autoreview
pl.wikibooks.org૨૧:૪૦, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikimedia.org૧૫:૨૮, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૨૩:૩૯, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૧૭:૦૬, ૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
pl.wikisource.org૧૬:૦૩, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૦૬:૫૮, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૧૭:૨૭, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikipedia.org૧૭:૧૮, ૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૨૧:૦૯, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wiktionary.org૦૬:૫૯, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૦૦:૨૮, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૨૩:૨૪, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikibooks.org૦૧:૨૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૦૧:૦૧, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૭:૧૬, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
pt.wikibooks.org૨૦:૫૪, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
pt.wikimedia.org૧૫:૩૫, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૨૧:૨૭, ૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૨૦:૨૮, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
pt.wikisource.org૦૪:૨૮, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૦૦:૨૩, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikivoyage.org૧૫:૫૩, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૦૦:૩૧, ૧૯ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
quality.wikimedia.org૦૧:૨૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૦૦:૧૯, ૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikibooks.org૦૧:૨૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikiquote.org૦૧:૨૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wiktionary.org૧૭:૨૮, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૧૭:૫૭, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikibooks.org૦૧:૨૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wiktionary.org૦૧:૨૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૧૬:૦૫, ૨૪ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
rn.wikipedia.org૨૧:૩૯, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wiktionary.org૦૧:૨૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૧૭:૫૪, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wiktionary.org૧૭:૨૮, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૧૬:૦૩, ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૦૩:૫૪, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ro.wikibooks.org૧૬:૦૭, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૧૭:૨૮, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૧૭:૨૮, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૨૦:૦૬, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikivoyage.org૦૬:૫૮, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૨૩:૩૪, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૨૨:૨૪, ૨૦ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૮:૫૦, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
ru.wikibooks.org૨૦:૦૮, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ru.wikimedia.org૦૧:૨૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૧૪:૨૦, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૦૦:૨૭, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
ru.wikisource.org૦૨:૨૮, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ru.wikiversity.org૧૭:૨૮, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૧૯:૨૩, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૧૪:૩૪, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
rw.wikipedia.org૧૮:૦૧, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૧૭:૨૮, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૧૬:૨૮, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikisource.org૨૦:૩૮, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૧૫:૫૨, ૨૩ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૨૩:૫૧, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikibooks.org૧૭:૨૮, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૧૯:૦૮, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૦૩:૪૨, ૫ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૧૭:૨૮, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૨૨:૨૪, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
scn.wiktionary.org૨૩:૪૨, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૦૨:૫૩, ૨૫ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
sc.wikipedia.org૨૧:૦૨, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wiktionary.org૦૧:૨૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૧૯:૩૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikinews.org૦૧:૨૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wiktionary.org૧૭:૨૮, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૦૩:૪૬, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikibooks.org૦૧:૨૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૦૧:૪૧, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૧૯:૩૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૧૭:૨૮, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૦૧:૫૭, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
sh.wiktionary.org૧૬:૨૮, ૧૪ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૭:૨૪, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯૪
simple.wikibooks.org૦૫:૦૦, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikiquote.org૦૪:૫૯, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૦૨:૨૦, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
si.wikipedia.org૦૪:૧૦, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikibooks.org૧૬:૪૭, ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૧૭:૨૮, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૧૪:૩૨, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૪
sk.wikibooks.org૨૦:૪૨, ૬ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૨૦:૧૪, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૧૭:૨૮, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૧૮:૨૮, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૧૭:૨૮, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
sl.wikibooks.org૧૮:૫૨, ૫ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૧૭:૨૮, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૧૫:૫૫, ૧૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૧૩:૫૩, ૨૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૨૧:૦૯, ૧૭ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૧૮:૦૫, ૨૦ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wiktionary.org૧૭:૨૮, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૨૧:૧૫, ૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wiktionary.org૦૧:૨૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૦૪:૦૪, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
so.wikipedia.org૨૩:૫૫, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
so.wiktionary.org૧૫:૨૯, ૨૯ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૦૫:૧૩, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫autopatrolled
sq.wikipedia.org૧૪:૪૫, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૩
sq.wikibooks.org૧૭:૨૮, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikinews.org૧૪:૫૯, ૨૦ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૧૭:૨૮, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૨૩:૦૧, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૧૬:૧૫, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૨૦ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikibooks.org૧૭:૨૮, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૧૭:૨૮, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૦૩:૧૩, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૨૦:૪૭, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૦૪:૩૮, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૨૦:૦૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૨૦:૦૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૧૭:૨૯, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
strategy.wikimedia.org૧૬:૪૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wikipedia.org૨૦:૦૨, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wiktionary.org૨૩:૨૮, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૨૨:૪૩, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikibooks.org૧૭:૨૯, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikiquote.org૧૭:૨૯, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૧૭:૨૯, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૦૩:૫૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
sv.wikibooks.org૨૨:૧૩, ૭ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૧૭:૨૯, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૨૩:૫૬, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૨૦:૪૫, ૪ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૧૭:૪૫, ૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૦૦:૩૭, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૧૭:૨૯, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૦૩:૩૫, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
sw.wikibooks.org૦૧:૨૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wiktionary.org૨૦:૦૩, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૧૬:૨૪, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szy.wikipedia.org૨૨:૦૧, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૦૪:૦૮, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
ta.wikibooks.org૧૪:૫૮, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૧૭:૨૯, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૧૭:૨૯, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૧૭:૨૯, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૧૭:૨૯, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tcy.wikipedia.org૦૩:૧૯, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ten.wikipedia.org૦૦:૨૦, ૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
test2.wikipedia.org૦૨:૪૬, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૧૯:૨૭, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
test.wikidata.org૨૧:૦૧, ૬ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
tet.wikipedia.org૧૭:૨૯, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૦૪:૨૫, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
te.wikibooks.org૧૭:૨૯, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૧૭:૨૯, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૧૬:૫૪, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૦૪:૨૨, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૨૧:૨૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikibooks.org૧૭:૨૯, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૧૭:૨૯, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૦૩:૫૭, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૨
th.wikibooks.org૦૨:૧૮, ૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikinews.org૦૧:૨૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૧૩:૨૧, ૨૧ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૦૩:૫૬, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૦૩:૫૨, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૨૩:૧૬, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wiktionary.org૧૭:૨૯, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૧૬:૫૪, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikibooks.org૦૧:૨૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikiquote.org૦૧:૨૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wiktionary.org૦૩:૪૮, ૫ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૦૪:૧૩, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૬
tl.wikibooks.org૦૦:૪૫, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
tl.wiktionary.org૨૩:૪૨, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૨૦:૧૨, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wiktionary.org૧૭:૨૯, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૦૫:૦૫, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wiktionary.org૦૧:૨૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૨૨:૫૯, ૨૭ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૧૭:૨૯, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૫:૨૭, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૭autoreview
tr.wikibooks.org૧૭:૨૯, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikimedia.org૧૯:૦૦, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૧૫:૩૫, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૧૭:૨૯, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikisource.org૧૭:૨૯, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૨૧:૨૪, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
ts.wikipedia.org૨૦:૧૩, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wiktionary.org૧૭:૨૯, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૨૦:૩૫, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikibooks.org૧૭:૨૯, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikiquote.org૦૧:૨૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૧૭:૨૯, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૨૩:૪૧, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૦૨:૪૯, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wiktionary.org૦૧:૨૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૦૪:૪૨, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૧૮:૦૯, ૨૦ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૧૭:૧૮, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૧૭:૨૯, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૧૬:૨૫, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
ug.wikibooks.org૦૧:૨૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikiquote.org૦૧:૨૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૧૭:૨૯, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૦૦:૫૮, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikibooks.org૧૪:૦૪, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૧૭:૨૯, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૧૭:૨૯, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૧૪:૧૦, ૨૫ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૦૭:૦૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૨૨:૨૧, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૨૦:૫૩, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikibooks.org૧૬:૦૫, ૧૪ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૧૭:૨૯, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૧૭:૨૯, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
usability.wikimedia.org૦૧:૨૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૨૩:૩૧, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
uz.wikibooks.org૧૭:૨૯, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikiquote.org૧૭:૨૯, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૧૭:૨૯, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૧૯:૨૩, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikisource.org૧૭:૨૯, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૦૧:૨૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૨૦:૫૮, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૧૬:૫૯, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૨૦ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikibooks.org૧૬:૩૦, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikiquote.org૦૨:૫૧, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૦૪:૧૫, ૧૨ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૦૩:૩૬, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૧૭:૨૯, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૧૫:૦૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૦૦:૧૮, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikibooks.org૧૭:૨૯, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikiquote.org૦૧:૨૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૧૭:૨૯, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૦૨:૨૧, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૦૧:૫૭, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikibooks.org૦૧:૨૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૧૯:૨૨, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૦૦:૧૨, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫,૪૩૩suppress, sysop
wikimania2005.wikimedia.org૦૧:૨૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2006.wikimedia.org૦૧:૨૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2007.wikimedia.org૦૧:૨૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2008.wikimedia.org૦૧:૨૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2009.wikimedia.org૦૧:૨૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2010.wikimedia.org૦૧:૨૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2011.wikimedia.org૧૯:૧૩, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2012.wikimedia.org૧૯:૧૪, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2013.wikimedia.org૧૨:૩૩, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2014.wikimedia.org૧૪:૪૫, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2015.wikimedia.org૦૬:૩૫, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૦૩:૧૯, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૦૨:૫૧, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૨૨:૧૮, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૧૯:૦૪, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૧૯:૩૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikiquote.org૧૭:૨૯, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૧૯:૦૦, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૧૭:૨૯, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૨૩:૪૮, ૧૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૦૧:૧૦, ૨૪ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikibooks.org૦૧:૨૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wiktionary.org૦૧:૨૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૦૪:૧૬, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૧૮:૦૧, ૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikisource.org૧૭:૩૦, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૧૭:૧૧, ૧૬ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૧૯:૨૦, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikibooks.org૦૧:૨૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wiktionary.org૦૧:૨૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૨૩:૧૦, ૧૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikibooks.org૦૧:૨૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikiquote.org૦૧:૨૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wiktionary.org૧૭:૩૦, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૧૭:૩૩, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૨૦:૦૬, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૨૨:૧૮, ૬ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikibooks.org૧૭:૩૦, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikiquote.org૧૭:૩૦, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૦૨:૧૭, ૨૬ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૧૭:૩૦, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૦૨:૧૪, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
zh.wikipedia.org૨૧:૦૨, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
zh.wikibooks.org૨૩:૪૯, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૨૩:૩૧, ૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૦૪:૧૨, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૨
zh.wikisource.org૦૫:૪૦, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
zh.wikiversity.org૧૭:૨૫, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૧૭:૩૮, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૦૨:૪૨, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૨૩:૦૯, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikibooks.org૦૧:૨૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wiktionary.org૦૩:૧૧, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)