વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Alesloan
  • નોંધેલ: ૧૩:૦૭, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨ (૯ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૧૨
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૪૧
  • વૈશ્વિક જૂથ Two-factor authentication testers
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
ar.wikipedia.org૦૬:૩૮, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૦૮:૦૭, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૦૦:૨૬, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૦૯:૧૨, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૦૬:૨૨, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૦૯:૦૪, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૧૦:૧૮, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૯:૧૩, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૦૯:૫૭, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૩:૦૭, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨નવું ખાતુ(?)
en.wikibooks.org૧૬:૫૮, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૧૯:૨૪, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૧૭:૫૫, ૨૭ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૧૯:૦૯, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૬:૪૩, ૧૧ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૦૮:૩૧, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૦૮:૫૨, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૦૮:૪૪, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૦૮:૪૪, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૦૮:૪૭, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૩:૫૨, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૩:૨૪, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૦૮:૪૪, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૦૮:૫૨, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૦૫:૫૮, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૦૯:૨૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૧૩:૦૯, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૧૯:૩૫, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૧૧:૩૬, ૩ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૧૧:૨૯, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૦૮:૦૪, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૦:૨૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૦૯:૩૫, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૦૭:૦૨, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૧૩:૩૪, ૧ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૧૦:૨૭, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૩:૨૪, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૧૭:૫૫, ૨૭ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૦:૦૯, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૧:૪૪, ૧૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૧:૧૩, ૬ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)