વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: AlexLeeCN
  • નોંધેલ: ૧૦:૨૪, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪ (૭ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૧૪,૧૮૧
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૧૨૧
  • વૈશ્વિક જૂથો Global IP block exemptions, Two-factor authentication testers
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
af.wikipedia.org૧૭:૩૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૧૭:૩૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૦૩:૪૬, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૧૭:૧૪, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikipedia.org૧૭:૩૯, ૨૫ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૧૭:૧૨, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૧૪:૪૦, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૧૭:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૧૭:૩૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૧૭:૩૯, ૨૫ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૧૧:૨૮, ૧૯ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૧૪:૦૯, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ce.wikipedia.org૧૫:૧૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૦૮:૨૩, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬૪
cs.wikipedia.org૦૯:૧૯, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૧૨:૦૧, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૦૯:૩૮, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૧૭:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૦૪:૪૨, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૦૮:૨૩, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikibooks.org૧૨:૪૭, ૧૬ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૧૩:૫૨, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૧૨:૪૭, ૧૬ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૧૩:૫૨, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૧૨:૪૭, ૧૬ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૧૨:૪૭, ૧૬ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૧૨:૪૭, ૧૬ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૧૭:૧૨, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૧:૨૧, ૨૭ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૧૭:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૦૯:૪૪, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૦૯:૫૧, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૦૩:૨૮, ૧૪ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૧૭:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૫:૦૩, ૧૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૧૭:૩૫, ૨૬ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૦૩:૫૬, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૧૭:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૧૭:૩૯, ૨૫ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૧૬:૨૬, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૦૪:૦૦, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૭:૩૫, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૧૭:૩૫, ૨૬ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૧૭:૩૭, ૨૬ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૧૪:૧૮, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૧૭:૩૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૧૭:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૫:૩૧, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikipedia.org૧૭:૩૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૧૭:૩૭, ૨૬ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૦૮:૨૩, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
inh.wikipedia.org૧૭:૧૨, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૧૭:૩૫, ૨૬ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૦૬:૦૫, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૧૭:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૪:૧૫, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૦૨:૪૧, ૮ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૧૬:૨૦, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૧૬:૦૦, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૧૭:૩૯, ૨૫ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૧૩:૨૧, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૧૪:૨૦, ૧૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૧૭:૩૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૧૪:૧૧, ૪ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૧૭:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૧૪:૪૯, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૧૭:૩૯, ૨૫ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૩:૧૨, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૧૩:૪૭, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૨:૪૭, ૧૬ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૧૩:૧૨, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
mg.wikipedia.org૧૦:૧૪, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૧૭:૧૩, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૧૭:૧૨, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wikipedia.org૧૭:૩૯, ૨૫ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૧૭:૩૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૧૨:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૧૨:૪૦, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૧૪:૦૨, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikisource.org૧૭:૩૯, ૨૫ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૬:૨૨, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૩:૩૧, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૧૦:૦૦, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૩:૦૦, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૧૭:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૧૭:૩૭, ૨૬ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૧૬:૧૩, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૦૮:૨૩, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikipedia.org૧૪:૧૮, ૧૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૦૯:૧૮, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૫:૨૨, ૭ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૧૭:૩૫, ૨૬ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૧૫:૪૩, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૫:૨૩, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૧૩:૪૨, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૧૮:૦૨, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૧૭:૩૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૧૭:૦૭, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૫:૧૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૧૭:૩૫, ૨૬ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૧૭:૧૨, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૦૮:૧૮, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૧૬:૩૫, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૨:૪૭, ૧૬ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬૬
wikimania2016.wikimedia.org૧૦:૪૯, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૧૮:૩૪, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૧૪:૫૦, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૧૭:૩૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૧૭:૩૫, ૨૬ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૦૭:૪૪, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૧૯:૧૦, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૧૪:૦૪, ૨૦ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૧૦:૨૪, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪નવું ખાતુ(?)૧૩,૧૯૬extendedconfirmed, ipblock-exempt, patroller, rollbacker
zh.wikibooks.org૦૧:૪૬, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૦૮:૨૩, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૧૧:૫૩, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૧૩:૫૨, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૧૨:૧૧, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૧૬:૪૫, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૧૧:૨૫, ૩૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૧૭:૩૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)