વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Alex Koutas
  • નોંધેલ: ૧૭:૩૪, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨ (૧૦ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૨૩
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૧૦
  • વૈશ્વિક જૂથ Two-factor authentication testers
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
commons.wikimedia.org૦૬:૨૬, ૧૮ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૬:૨૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૦:૩૫, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૭:૩૪, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨નવું ખાતુ(?)૨૧
en.wikiquote.org૨૦:૦૨, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૦૮:૦૭, ૧૫ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૧૭:૩૬, ૧૪ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૧:૧૭, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૦૬:૫૫, ૭ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૨:૪૩, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)