વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Alexander Leisser
  • નોંધેલ: ૧૨:૩૭, ૨૦ જૂન ૨૦૧૪ (૮ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૧૫,૨૫૩
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૬૦
  • વૈશ્વિક જૂથ Two-factor authentication testers
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
als.wikipedia.org૦૭:૫૦, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૮:૫૮, ૨૯ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૧૩:૦૭, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૨૨:૦૮, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૧૨:૧૩, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૨:૩૯, ૨૦ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૨૮૭
cs.wikiquote.org૦૫:૪૭, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૦૭:૫૨, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૨:૩૭, ૨૦ જૂન ૨૦૧૪નવું ખાતુ(?)૧૪
de.wikibooks.org૧૬:૩૯, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૨૦:૧૬, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૧૯:૪૭, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૦૬:૩૬, ૭ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૨૦:૪૭, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૬૮૯autopatrolled
de.wiktionary.org૨૦:૧૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૨:૩૮, ૨૦ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikibooks.org૧૨:૫૯, ૨૦ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૧૨:૫૯, ૨૦ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૧૨:૫૯, ૨૦ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૧૨:૫૯, ૨૦ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૧૨:૫૯, ૨૦ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૧૨:૫૯, ૨૦ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૪
en.wiktionary.org૧૨:૫૯, ૨૦ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૯:૩૬, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૦૮:૫૨, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૧૨:૦૮, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૨૨:૦૬, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikibooks.org૨૩:૦૯, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૦૬:૪૦, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૧૯:૨૫, ૨૨ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૦૮:૫૬, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૧:૦૩, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૦૮:૨૨, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૨૧:૨૬, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૨:૫૯, ૨૦ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૭:૫૫, ૭ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૧૦:૪૯, ૯ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૨:૫૬, ૨૦ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૨:૫૯, ૨૦ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૧૨:૫૭, ૨૦ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
nl.wikipedia.org૦૭:૩૭, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૨૧:૨૬, ૧૯ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૧૨:૧૦, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૦૮:૫૭, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૧૧:૨૮, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૦૭:૩૦, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૬:૧૬, ૨૧ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikivoyage.org૦૩:૪૯, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૨૩:૦૧, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૦૯:૨૪, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૧૦:૨૮, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૦૮:૪૯, ૨૮ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૨:૫૯, ૨૦ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૧:૦૪, ૨ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૮:૧૧, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૨:૫૯, ૨૦ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯,૧૧૫
wikimania.wikimedia.org૦૬:૪૩, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૧૦:૨૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૧૦:૨૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૧૨:૧૦, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)