વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: AlexandreHamez
  • નોંધેલ: ૧૦:૧૫, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮ (૧૩ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૫૧
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૩૧
  • વૈશ્વિક જૂથ Two-factor authentication testers
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
arz.wikipedia.org૧૭:૩૯, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૦૯:૨૯, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૧૪:૪૩, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૦૮:૩૫, ૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૦૭:૪૯, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૦:૧૫, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮ઘર વિકિ(?)૧૭
en.wikibooks.org૧૬:૨૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૧૪:૨૮, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૧૫:૦૨, ૨૩ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૭:૫૨, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૨૦:૪૪, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૧૫:૧૭, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૦:૧૫, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૨
fr.wikibooks.org૧૧:૦૫, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૨૧:૫૯, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૧૧:૩૬, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૧૬:૩૮, ૨૦ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૧૨:૧૨, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૦૬:૪૯, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૦૮:૩૫, ૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૯:૨૮, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૧૭:૨૧, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૧૧:૦૪, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૧૦:૪૪, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૨:૦૬, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૫:૦૪, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૦૮:૩૫, ૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૦૮:૪૬, ૧૩ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૭:૫૩, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૧૬:૩૮, ૨૦ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૦૯:૪૦, ૨૪ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)