વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Alexbcoles
  • નોંધેલ: ૨૧:૪૪, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૩ (૯ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૧૦
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૨૨
  • વૈશ્વિક જૂથ Two-factor authentication testers
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
commons.wikimedia.org૦૩:૪૬, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૩:૫૨, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikibooks.org૦૪:૨૮, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૨૧:૪૪, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૩ઘર વિકિ(?)
en.wikibooks.org૦૪:૨૩, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૦૪:૨૫, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૦૪:૨૪, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૦૪:૨૪, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૦૪:૨૧, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૦૪:૨૦, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૦૪:૨૦, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૨૨:૦૯, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikibooks.org૦૪:૨૮, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikibooks.org૦૪:૨૮, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikibooks.org૦૪:૨૮, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૯:૪૮, ૩ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૦૪:૦૩, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૦૪:૦૩, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૦૪:૨૪, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૦૪:૨૨, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૦૩:૪૬, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૦૪:૨૭, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)