વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Alexlist
  • નોંધેલ: ૧૭:૨૫, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯ (૧૨ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૩૭
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૧૨
  • વૈશ્વિક જૂથ Two-factor authentication testers
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
commons.wikimedia.org૧૦:૫૬, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૭:૨૫, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯ઘર વિકિ(?)૧૩
de.wikiquote.org૦૯:૩૧, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૨૧:૪૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૭:૨૫, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૩
en.wikiquote.org૧૨:૩૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૦૭:૦૬, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૨:૫૩, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૦૫:૫૩, ૨૪ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૦૯:૧૮, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૦૯:૧૦, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૧૨:૧૦, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)