વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Ameisenigel
  • નોંધેલ: ૧૮:૪૯, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪ (૭ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૧૭,૦૩,૧૧૩
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૮૧૬
  • વૈશ્વિક જૂથો Global IP block exemptions, Two-factor authentication testers, Ombuds
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
ab.wikipedia.org૧૫:૩૨, ૨૪ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૧૫:૩૨, ૨૪ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ady.wikipedia.org૧૫:૩૨, ૨૪ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૧૫:૪૫, ૨૦ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikibooks.org૧૨:૪૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૧૩:૫૩, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૧૫:૫૮, ૩ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૧૫:૩૨, ૨૪ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૨૧:૫૮, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
alt.wikipedia.org૦૩:૫૩, ૧ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ami.wikipedia.org૦૭:૧૩, ૧ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૧૫:૨૨, ૨૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wiktionary.org૧૪:૪૭, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૧૫:૩૩, ૨૪ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૧૪:૪૮, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૧૫:૩૩, ૨૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wiktionary.org૧૪:૪૭, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
api.wikimedia.org૧૬:૩૮, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩docseditor
arc.wikipedia.org૧૫:૩૩, ૨૪ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૬:૪૯, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikibooks.org૧૨:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikimedia.org૧૦:૩૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૧૦:૩૦, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૧૩:૪૪, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૦૯:૦૫, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiversity.org૧૨:૫૧, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૧૪:૪૯, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ary.wikipedia.org૦૬:૨૨, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૧૫:૨૧, ૨૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikipedia.org૧૫:૪૭, ૨૦ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wiktionary.org૧૪:૪૯, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૧૫:૩૩, ૨૪ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikisource.org૦૯:૦૫, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૧૫:૩૩, ૨૪ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
avk.wikipedia.org૦૬:૧૪, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૧૫:૩૩, ૨૪ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
awa.wikipedia.org૦૬:૧૯, ૨૫ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૧૫:૩૩, ૨૪ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૧૪:૫૦, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૧૫:૫૩, ૨૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૧૯:૧૨, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikibooks.org૧૨:૧૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૧૫:૪૦, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૦૯:૦૫, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૧૪:૫૦, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikipedia.org૧૨:૫૧, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikisource.org૦૬:૧૩, ૫ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૨૨:૦૦, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bat-smg.wikipedia.org૧૫:૪૯, ૨૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૨૦:૧૯, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikibooks.org૧૨:૧૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૧૩:૨૨, ૨૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wiktionary.org૧૪:૫૮, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bd.wikimedia.org૧૦:૫૫, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭translationadmin
be-tarask.wikipedia.org૧૫:૩૧, ૨૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૧૩:૦૭, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૮૨૯translationadmin
be.wikipedia.org૧૧:૫૦, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikibooks.org૧૨:૧૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikimedia.org૧૦:૫૪, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૧૫:૩૫, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૦૯:૦૫, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૧૪:૫૧, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૦૮:૧૮, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikibooks.org૧૨:૧૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૧૦:૧૫, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૧૫:૩૫, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikisource.org૦૯:૦૫, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૧૪:૫૨, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૧૩:૨૨, ૨૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૧૩:૨૨, ૨૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૧૩:૨૨, ૨૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
blk.wikipedia.org૨૦:૨૬, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૧૩:૨૩, ૨૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૧૫:૪૮, ૨૦ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikibooks.org૧૨:૪૯, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૦૯:૦૫, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikivoyage.org૧૦:૩૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૧૪:૫૩, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૧૩:૨૩, ૨૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૧૫:૩૬, ૨૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૧૫:૪૯, ૨૦ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikimedia.org૧૦:૫૩, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૫
br.wikiquote.org૧૫:૪૧, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૦૯:૧૦, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૧૪:૫૩, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૧૫:૪૯, ૨૦ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikibooks.org૧૨:૧૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૧૦:૧૫, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૧૫:૪૧, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૦૯:૧૦, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૧૪:૫૪, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૧૫:૨૫, ૨૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૧૩:૨૩, ૨૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૧૩:૫૬, ૧૮ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikibooks.org૧૨:૧૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikimedia.org૧૦:૫૨, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
ca.wikinews.org૧૦:૧૫, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૧૫:૪૨, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૦૯:૧૦, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૧૪:૫૫, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૦૮:૫૬, ૨૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૦૮:૫૬, ૨૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૧૨:૨૦, ૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ce.wikipedia.org૧૧:૪૫, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૦૮:૫૭, ૨૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૧૪:૫૫, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૦૮:૫૭, ૨૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૦૮:૫૭, ૨૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૧૫:૫૨, ૨૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૨:૨૯, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૨,૪૪૯patroller, rollbacker, translationadmin
co.wikipedia.org૦૮:૫૭, ૨૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikimedia.org૧૦:૫૨, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૧૪:૫૬, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૦૮:૫૭, ૨૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૦૮:૫૭, ૨૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૧૫:૪૭, ૨૩ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wiktionary.org૧૦:૩૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૧૪:૦૬, ૧૮ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikibooks.org૧૨:૩૦, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૧૦:૨૪, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૧૩:૩૨, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૦૯:૧૦, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૧૩:૦૫, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૧૪:૫૭, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cu.wikipedia.org૦૮:૫૭, ૨૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૧૫:૪૭, ૨૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikibooks.org૧૨:૧૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૧૧:૪૯, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikibooks.org૧૨:૧૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૧૫:૪૬, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૦૯:૧૦, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૧૪:૫૮, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dag.wikipedia.org૦૬:૧૦, ૫ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૧૬:૪૯, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikibooks.org૧૨:૧૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૧૫:૨૧, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૦૯:૧૦, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૧૪:૫૯, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૮:૪૯, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪નવું ખાતુ(?)૨૦,૬૦૭sysop (temporary), autoreview, editor, ipblock-exempt
de.wikibooks.org૧૪:૩૩, ૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૧૧:૨૫, ૧૩ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૧૫:૧૩, ૧૦ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૧૨:૨૯, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૧૧:૨૩, ૧૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૧૫:૩૩, ૧૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
de.wiktionary.org૨૨:૩૯, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬૯autoreview
din.wikipedia.org૧૩:૩૭, ૩૦ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૧૩:૩૭, ૩૦ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wiktionary.org૧૪:૫૯, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dk.wikimedia.org૧૦:૫૧, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૧૫:૪૬, ૨૩ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dty.wikipedia.org૧૩:૩૭, ૩૦ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૧૩:૩૭, ૩૦ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wiktionary.org૧૦:૩૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૧૩:૩૭, ૩૦ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૦૯:૨૫, ૩૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૦૮:૧૮, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikibooks.org૧૨:૧૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikinews.org૧૦:૦૬, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૧૫:૨૧, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૦૯:૧૦, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૧૨:૫૫, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૦૯:૨૩, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૧૫:૦૯, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eml.wikipedia.org૦૮:૩૦, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૩:૧૧, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૯૨extendedconfirmed, rollbacker
en.wikibooks.org૧૨:૦૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૧૦:૦૮, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૧૫:૨૪, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૧૧:૪૨, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૧૨:૫૩, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૦૯:૨૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૨૧:૧૫, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૦૮:૧૮, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikibooks.org૧૨:૦૮, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૧૦:૧૩, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૧૫:૩૦, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૦૯:૧૫, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikivoyage.org૧૬:૪૮, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૧૫:૧૧, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૬:૫૦, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikibooks.org૧૨:૦૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikinews.org૧૦:૦૯, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૧૫:૨૪, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikisource.org૦૯:૧૫, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiversity.org૧૩:૦૪, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikivoyage.org૦૯:૨૭, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૧૫:૧૦, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૧૧:૩૦, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikibooks.org૧૨:૧૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikimedia.org૧૦:૫૮, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૧૫:૪૭, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૦૯:૧૫, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૧૫:૧૧, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૦૮:૧૯, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikibooks.org૧૨:૧૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૧૫:૪૮, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikisource.org૦૯:૧૫, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૧૫:૧૨, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૦૯:૨૫, ૩૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૦૮:૨૦, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikibooks.org૧૨:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૧૦:૩૦, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૧૩:૪૪, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૦૯:૧૫, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૦૯:૨૬, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૧૫:૧૩, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ff.wikipedia.org૦૯:૨૭, ૩૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૦૯:૨૭, ૩૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૧૪:૦૦, ૧૮ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikibooks.org૧૨:૩૦, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikimedia.org૧૦:૫૭, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૧૦:૨૩, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૧૩:૩૨, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikisource.org૦૯:૧૫, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૧૨:૫૩, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikivoyage.org૧૦:૩૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૧૫:૧૬, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wikipedia.org૦૯:૨૭, ૩૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૧૫:૧૬, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૧૬:૪૯, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૬૨૭
fo.wikipedia.org૧૫:૨૬, ૨૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikisource.org૦૯:૨૦, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૧૫:૧૭, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૦૯:૨૭, ૩૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૧૫:૩૯, ૨૩ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૨૦:૨૭, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
fr.wikibooks.org૧૨:૦૯, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૧૦:૧૦, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૧૫:૨૫, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૦૯:૨૦, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૧૨:૫૪, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૦૯:૨૩, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૨૧:૫૧, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૧૫:૪૯, ૨૩ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૧૫:૪૮, ૨૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikibooks.org૧૨:૧૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૧૫:૧૯, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૦૯:૩૦, ૩૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૦૯:૩૦, ૩૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૧૫:૩૯, ૨૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૦૯:૩૦, ૩૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gcr.wikipedia.org૦૭:૫૫, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૧૫:૫૦, ૨૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wiktionary.org૧૫:૨૦, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૦૯:૩૦, ૩૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૧૧:૩૧, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikibooks.org૧૨:૧૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૧૫:૪૯, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૦૯:૨૦, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૧૫:૨૧, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૦૯:૩૦, ૩૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૧૫:૨૨, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૦૯:૩૦, ૩૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wiktionary.org૦૬:૨૧, ૨૫ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૦૯:૩૦, ૩૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૦૯:૩૦, ૩૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૧૫:૩૭, ૨૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikiquote.org૧૪:૨૫, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૦૯:૨૦, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૧૫:૨૩, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
guw.wikipedia.org૦૬:૧૪, ૨૮ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૦૯:૩૦, ૩૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wiktionary.org૧૫:૨૩, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૦૯:૪૦, ૩૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૦૯:૪૦, ૩૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wiktionary.org૧૦:૩૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૦૯:૪૦, ૩૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૬:૪૯, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikibooks.org૧૨:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikinews.org૧૦:૩૦, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૧૩:૪૪, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૦૯:૨૦, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૦૯:૨૪, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૧૫:૨૫, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૦૯:૪૦, ૩૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wiktionary.org૧૦:૩૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૧૧:૩૪, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
hi.wikibooks.org૧૨:૪૯, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૧૪:૨૫, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikisource.org૧૦:૫૬, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiversity.org૧૦:૩૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikivoyage.org૧૦:૩૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૧૫:૨૫, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૧૧:૩૭, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikibooks.org૧૨:૧૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૧૫:૨૬, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૦૯:૨૦, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૧૫:૨૬, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૧૫:૪૦, ૨૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wiktionary.org૧૫:૨૬, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૧૫:૫૦, ૨૦ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૧૪:૨૯, ૧૮ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikibooks.org૧૨:૨૯, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૧૩:૩૧, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikisource.org૦૯:૨૦, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૧૫:૨૭, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૧૧:૨૬, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikibooks.org૧૨:૩૦, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૧૩:૩૩, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૦૯:૨૦, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૧૫:૨૮, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hyw.wikipedia.org૦૯:૪૧, ૩૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૧૫:૨૮, ૨૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikibooks.org૧૨:૦૯, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૧૫:૨૮, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૨૨:૦૩, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikibooks.org૧૨:૪૮, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikiquote.org૧૩:૫૫, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૦૯:૨૦, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૧૫:૨૯, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikipedia.org૦૯:૪૫, ૩૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૧૦:૩૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૦૯:૪૫, ૩૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૦૯:૪૫, ૩૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૧૫:૨૭, ૨૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૫:૪૩, ૧૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦૪
inh.wikipedia.org૦૯:૪૫, ૩૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૧૫:૩૮, ૨૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wiktionary.org૧૫:૩૦, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૧૫:૪૦, ૨૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikibooks.org૧૨:૩૦, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૧૩:૩૨, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૦૯:૨૦, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૧૫:૩૦, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૨૩:૦૧, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikibooks.org૧૨:૧૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૧૦:૧૦, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૧૫:૨૬, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૧૨:૧૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiversity.org૧૨:૫૫, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikivoyage.org૦૯:૨૪, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૧૫:૩૧, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wikipedia.org૦૯:૪૫, ૩૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wiktionary.org૧૫:૩૨, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jam.wikipedia.org૦૯:૪૯, ૩૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૩:૪૯, ૧૮ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikibooks.org૧૨:૪૮, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૧૦:૩૩, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૧૩:૫૫, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૦૯:૨૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૧૨:૫૭, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikivoyage.org૦૬:૧૧, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૧૫:૩૨, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૦૯:૪૯, ૩૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wiktionary.org૧૫:૩૩, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૧૫:૫૨, ૨૦ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikisource.org૦૬:૩૫, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wiktionary.org૧૫:૩૪, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૦૯:૫૧, ૩૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૦૯:૫૧, ૩૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૧૧:૩૨, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikibooks.org૧૨:૩૦, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૧૩:૩૩, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૧૫:૩૫, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૦૯:૫૧, ૩૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbp.wikipedia.org૦૯:૫૧, ૩૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kcg.wikipedia.org૦૬:૦૭, ૨૩ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૦૯:૫૧, ૩૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૦૯:૫૧, ૩૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૧૧:૩૫, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikibooks.org૧૨:૧૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૧૦:૩૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૦૯:૫૧, ૩૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wiktionary.org૧૦:૩૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૦૯:૫૧, ૩૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikibooks.org૧૨:૫૯, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૧૦:૩૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૧૫:૩૧, ૨૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikiquote.org૧૪:૨૫, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૦૯:૨૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૧૫:૩૬, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૦૯:૫૧, ૩૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૧૬:૫૦, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikibooks.org૧૨:૪૮, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૧૦:૩૩, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૧૩:૫૫, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૦૯:૨૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiversity.org૧૦:૪૧, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૧૫:૩૬, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
krc.wikipedia.org૦૯:૫૧, ૩૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૧૫:૪૫, ૨૩ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૦૯:૫૧, ૩૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૧૦:૩૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૧૫:૩૨, ૨૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikibooks.org૧૨:૨૯, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૧૫:૨૭, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૧૫:૩૭, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૦૯:૫૧, ૩૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૦૯:૫૨, ૩૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wiktionary.org૧૫:૩૪, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૧૫:૫૪, ૨૦ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikibooks.org૧૨:૪૮, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૧૩:૫૫, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૧૦:૩૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૧૩:૩૨, ૧ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૧૧:૩૭, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikibooks.org૧૨:૨૯, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૧૫:૫૦, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૦૯:૨૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wiktionary.org૧૨:૨૧, ૮ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૧૩:૩૨, ૧ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૧૫:૫૫, ૨૦ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૧૨:૨૧, ૮ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૧૩:૩૨, ૧ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lfn.wikipedia.org૧૩:૩૩, ૧ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૧૩:૩૩, ૧ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૧૩:૩૩, ૧ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikisource.org૦૬:૨૮, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૧૫:૩૩, ૨૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikibooks.org૧૨:૨૯, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikinews.org૧૦:૧૫, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૧૫:૫૧, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૦૯:૨૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૧૨:૨૧, ૮ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lld.wikipedia.org૦૩:૨૨, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૧૫:૪૧, ૨૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wiktionary.org૦૭:૧૧, ૧ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૧૩:૩૩, ૧ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wiktionary.org૧૨:૨૧, ૮ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૨:૩૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wikipedia.org૧૩:૩૩, ૧ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wiktionary.org૧૨:૨૧, ૮ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lrc.wikipedia.org૧૩:૩૩, ૧ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૧૩:૩૩, ૧ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૧૧:૩૮, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikibooks.org૧૨:૨૯, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikiquote.org૧૫:૫૦, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikisource.org૦૯:૨૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૧૨:૨૧, ૮ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૧૫:૫૪, ૨૦ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wiktionary.org૧૨:૨૧, ૮ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mad.wikipedia.org૧૬:૫૭, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૧૩:૩૯, ૧ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૧૫:૨૩, ૨૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૧૩:૩૯, ૧ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૦૮:૪૨, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧,૮૭૬translationadmin
meta.wikimedia.org૧૨:૪૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯,૮૩૩patroller, translationadmin
mg.wikipedia.org૧૫:૫૬, ૨૦ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wikibooks.org૧૨:૪૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૧૨:૨૫, ૮ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૧૩:૩૯, ૧ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૧૧:૪૦, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wiktionary.org૦૭:૫૭, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૧૩:૩૯, ૧ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૧૨:૨૫, ૮ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૧૫:૨૩, ૨૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikibooks.org૧૨:૧૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikimedia.org૧૦:૫૪, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૦૯:૩૧, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૧૨:૨૫, ૮ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૧૫:૫૭, ૨૦ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikibooks.org૧૨:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૧૩:૪૪, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૦૯:૩૧, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૧૨:૨૫, ૮ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wikipedia.org૦૩:૫૪, ૧ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wiktionary.org૦૩:૫૫, ૧ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૧૫:૩૬, ૨૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wiktionary.org૧૨:૨૫, ૮ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wikipedia.org૦૭:૧૬, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wiktionary.org૨૦:૫૮, ૯ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૧૫:૨૪, ૨૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૧૫:૫૮, ૨૦ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikibooks.org૧૨:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૧૩:૪૪, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૦૯:૩૧, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૧૨:૨૫, ૮ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૧૪:૦૨, ૧૮ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikibooks.org૧૨:૪૮, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wiktionary.org૧૨:૨૫, ૮ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૧૩:૩૯, ૧ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wiktionary.org૧૨:૨૫, ૮ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૧૩:૪૦, ૧ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mx.wikimedia.org૧૦:૫૪, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૧૩:૪૦, ૧ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૧૫:૩૫, ૨૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૧૨:૨૫, ૮ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૧૫:૩૪, ૨૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧uploader
nah.wikipedia.org૧૫:૩૮, ૨૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wiktionary.org૧૨:૨૯, ૮ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૧૫:૩૯, ૨૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikisource.org૦૯:૩૧, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૧૩:૪૪, ૧ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wiktionary.org૧૨:૨૯, ૮ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૧૫:૩૮, ૨૩ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૧૫:૪૨, ૨૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wiktionary.org૧૨:૩૧, ૮ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૧૫:૪૧, ૨૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikibooks.org૧૨:૪૯, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૧૨:૩૧, ૮ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૧૫:૨૪, ૨૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wikipedia.org૧૪:૫૭, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wiktionary.org૧૪:૫૮, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૧૫:૦૯, ૮ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikibooks.org૧૨:૧૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikimedia.org૧૦:૫૩, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૧૦:૧૧, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૧૫:૨૭, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikisource.org૦૯:૩૧, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikivoyage.org૦૯:૨૫, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૧૨:૩૨, ૮ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૧૧:૪૦, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikiquote.org૧૩:૩૨, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૧૨:૩૩, ૮ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૧૩:૪૫, ૧ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૧૪:૦૩, ૧૮ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikibooks.org૧૨:૨૯, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikimedia.org૧૦:૫૨, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૧૦:૨૩, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૧૩:૩૨, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૦૯:૩૧, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૧૨:૩૩, ૮ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nqo.wikipedia.org૦૭:૪૬, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૧૩:૪૫, ૧ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૧૩:૪૫, ૧ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૧૩:૪૫, ૧ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૧૦:૫૨, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૧૩:૪૫, ૧ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૧૫:૨૫, ૨૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikibooks.org૧૨:૨૯, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૧૨:૩૪, ૮ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
olo.wikipedia.org૧૧:૩૩, ૨ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૧૧:૩૩, ૨ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wiktionary.org૧૨:૩૪, ૮ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૧૫:૪૧, ૨૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikisource.org૦૯:૩૧, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૧૦:૩૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૧૫:૪૧, ૨૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૨૧:૪૧, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬,૬૦૫translationadmin
pag.wikipedia.org૧૧:૩૩, ૨ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૧૧:૩૩, ૨ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pap.wikipedia.org૧૧:૩૩, ૨ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૧૫:૪૪, ૨૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikibooks.org૧૨:૪૯, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૦૯:૩૧, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૧૨:૩૫, ૮ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૧૧:૩૩, ૨ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૧૫:૪૩, ૨૩ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૧૫:૪૪, ૨૩ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૧૧:૩૪, ૨ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૧૧:૩૩, ૨ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૦૮:૨૨, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikibooks.org૧૨:૩૦, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikimedia.org૧૦:૫૧, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૧૦:૧૨, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૧૫:૨૮, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikisource.org૦૯:૩૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૦૯:૨૬, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૧૨:૩૫, ૮ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikipedia.org૧૫:૨૬, ૨૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikisource.org૦૯:૩૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૧૫:૪૯, ૨૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wiktionary.org૧૦:૩૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૧૧:૩૪, ૨ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૧૧:૩૪, ૨ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikivoyage.org૧૦:૩૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૧૦:૩૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૬:૫૦, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikibooks.org૧૨:૧૦, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikimedia.org૧૦:૫૦, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૧૦:૧૩, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૧૫:૩૦, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikisource.org૦૯:૩૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૧૨:૫૯, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikivoyage.org૦૯:૨૭, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૧૨:૩૫, ૮ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pwn.wikipedia.org૦૭:૦૯, ૧ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૧૫:૪૮, ૨૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wiktionary.org૧૨:૩૭, ૮ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૧૫:૫૦, ૨૩ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૧૫:૫૦, ૨૩ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૧૧:૪૦, ૨ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૧૧:૪૧, ૨ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wiktionary.org૧૨:૩૮, ૮ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૧૧:૪૧, ૨ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૧૪:૦૪, ૧૮ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikibooks.org૧૨:૩૦, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૧૦:૨૩, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ro.wikiquote.org૧૩:૩૨, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૦૯:૩૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikivoyage.org૦૯:૨૭, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૧૨:૩૮, ૮ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૧૫:૪૭, ૨૩ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૬:૫૦, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨uploader
ru.wikibooks.org૧૨:૧૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikimedia.org૧૦:૪૯, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૧૦:૦૬, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૧૫:૨૧, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૦૯:૩૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiversity.org૧૩:૦૦, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૦૯:૨૭, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૧૨:૩૮, ૮ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wikipedia.org૧૧:૪૧, ૨ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૧૨:૩૮, ૮ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૧૫:૨૯, ૨૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikiquote.org૧૫:૩૭, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikisource.org૦૯:૩૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૧૧:૪૪, ૨ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૧૫:૪૮, ૨૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikibooks.org૧૨:૪૯, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૧૪:૨૫, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૦૯:૩૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૧૨:૩૨, ૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૧૫:૪૫, ૨૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wiktionary.org૧૨:૩૨, ૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૧૫:૨૭, ૨૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wikipedia.org૧૧:૪૪, ૨ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૧૫:૫૧, ૨૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wiktionary.org૧૦:૩૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૧૧:૪૪, ૨ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૧૦:૪૮, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૦
sg.wikipedia.org૧૧:૪૪, ૨ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૧૦:૩૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shi.wikipedia.org૦૬:૧૧, ૫ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikipedia.org૧૦:૩૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikivoyage.org૦૬:૧૬, ૨૮ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wiktionary.org૦૨:૩૩, ૨૯ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૧૪:૦૫, ૧૮ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wiktionary.org૧૦:૩૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shy.wiktionary.org૦૭:૫૯, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૧:૨૯, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૧૨:૩૨, ૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikipedia.org૧૫:૫૨, ૨૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikibooks.org૧૨:૫૯, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૧૨:૩૨, ૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wikipedia.org૧૬:૫૭, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wiktionary.org૧૬:૫૭, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૧૧:૪૧, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikibooks.org૧૨:૩૦, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૧૩:૩૨, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૦૯:૪૨, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૧૨:૩૨, ૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૧૧:૪૨, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikibooks.org૧૨:૩૦, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૧૩:૩૨, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૦૯:૪૨, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૧૩:૦૩, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૧૨:૩૨, ૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
smn.wikipedia.org૦૭:૧૦, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૧૧:૪૪, ૨ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wiktionary.org૧૨:૩૨, ૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૧૧:૪૪, ૨ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૧૨:૩૦, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૭૭
so.wikipedia.org૧૧:૪૪, ૨ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wiktionary.org૧૨:૩૨, ૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૫:૪૧, ૧૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૧૪૩autopatrolled, translationadmin
sq.wikipedia.org૧૫:૪૬, ૨૦ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikibooks.org૧૨:૩૦, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikinews.org૧૦:૨૩, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૧૩:૩૨, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૧૨:૩૨, ૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૧૧:૪૫, ૨ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૧૩:૫૫, ૧૮ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikibooks.org૧૨:૧૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૧૦:૧૫, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૧૫:૩૮, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૦૯:૪૨, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૧૨:૩૨, ૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૧૧:૪૫, ૨ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૧૦:૩૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૧૫:૪૦, ૨૩ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wikipedia.org૧૧:૪૫, ૨ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wiktionary.org૧૦:૩૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૧૫:૪૫, ૨૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikiquote.org૧૩:૫૬, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૧૦:૩૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૦૮:૨૨, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikibooks.org૧૨:૩૦, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૧૦:૨૩, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૧૩:૩૨, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૦૯:૪૨, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૧૩:૦૧, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૦૯:૨૭, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૧૨:૩૨, ૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૧૫:૪૬, ૨૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wiktionary.org૧૨:૩૨, ૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૧૫:૪૮, ૨૩ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szy.wikipedia.org૦૭:૫૬, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૧૧:૪૩, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikibooks.org૧૨:૪૯, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૧૦:૩૩, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૧૪:૨૫, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૦૯:૪૨, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૧૨:૩૯, ૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tay.wikipedia.org૨૦:૫૬, ૯ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tcy.wikipedia.org૧૧:૫૧, ૨ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૧૦:૩૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test-commons.wikimedia.org૧૯:૧૩, ૧૧ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૧૫:૪૨, ૩ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯translationadmin
test.wikidata.org૧૦:૪૭, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૪bureaucrat, sysop, translationadmin
tet.wikipedia.org૧૧:૫૧, ૨ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૧૫:૩૦, ૨૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikibooks.org૧૨:૪૯, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૧૪:૨૫, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૦૯:૪૨, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૧૨:૩૯, ૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૧૫:૨૮, ૨૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikibooks.org૧૨:૪૮, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૧૦:૩૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૧:૪૫, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikibooks.org૧૨:૫૯, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૧૪:૨૫, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૦૯:૪૨, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૧૨:૩૯, ૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૧૧:૫૧, ૨ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wiktionary.org૧૨:૩૯, ૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૧૧:૫૧, ૨ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wiktionary.org૧૨:૩૯, ૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૧૫:૨૮, ૨૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikibooks.org૧૨:૪૯, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wiktionary.org૧૨:૩૯, ૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૧૧:૫૧, ૨ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wiktionary.org૧૨:૩૯, ૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૧૧:૫૧, ૨ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૧૧:૫૧, ૨ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૧૨:૩૯, ૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
trv.wikipedia.org૨૦:૫૬, ૯ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૦૮:૨૩, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikibooks.org૧૨:૩૦, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikimedia.org૧૦:૪૬, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૧૦:૦૬, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૧૫:૨૯, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikisource.org૦૯:૪૭, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikivoyage.org૦૭:૧૦, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૧૨:૩૯, ૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wikipedia.org૧૧:૫૧, ૨ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wiktionary.org૧૦:૩૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૧૫:૨૯, ૨૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikibooks.org૧૨:૧૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૧૨:૩૯, ૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૧૧:૫૧, ૨ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૧૧:૫૧, ૨ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૧૧:૫૨, ૨ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૧૧:૫૧, ૨ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૧૦:૪૫, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
udm.wikipedia.org૧૧:૫૯, ૨ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૧૧:૫૯, ૨ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૧૦:૩૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૩:૫૨, ૧૮ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikibooks.org૧૨:૧૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૧૦:૧૫, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૧૫:૩૯, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૦૯:૪૭, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૦૯:૨૭, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૧૨:૪૫, ૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૧૧:૪૬, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikibooks.org૧૨:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૧૩:૪૪, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૧૨:૪૫, ૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૧૬:૪૮, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikiquote.org૧૩:૫૬, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૧૨:૪૫, ૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૧૫:૫૪, ૨૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikisource.org૦૯:૪૭, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૧૨:૪૭, ૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૧૨:૦૧, ૨ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૧૨:૦૧, ૨ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૦૮:૨૩, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikibooks.org૧૨:૪૯, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikiquote.org૧૩:૫૬, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૦૯:૪૭, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૦૯:૨૭, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૧૨:૪૭, ૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૧૫:૪૧, ૨૩ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૧૧:૪૮, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૧૨:૪૭, ૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૧૧:૨૩, ૧૩ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૧૫:૫૫, ૨૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikisource.org૧૭:૦૦, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૧૨:૪૮, ૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૯:૩૧, ૭ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫,૫૬,૭૩૯sysop, translationadmin
wikimania2005.wikimedia.org૨૧:૧૩, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2006.wikimedia.org૨૧:૧૩, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2007.wikimedia.org૨૧:૧૨, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2008.wikimedia.org૨૧:૧૨, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2009.wikimedia.org૨૧:૧૨, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2010.wikimedia.org૨૧:૧૧, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2011.wikimedia.org૨૧:૧૧, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2012.wikimedia.org૨૧:૧૧, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2013.wikimedia.org૨૧:૦૯, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2014.wikimedia.org૨૧:૦૯, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2015.wikimedia.org૦૯:૧૫, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૨૧:૦૭, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૨૧:૦૭, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૨૧:૦૮, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૧૪:૩૮, ૧૮ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬,૦૧૪translationadmin (temporary)
wo.wikipedia.org૧૨:૦૨, ૨ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikiquote.org૧૩:૫૩, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૧૨:૪૮, ૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૧૨:૦૨, ૨ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૧૨:૦૨, ૨ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૧૨:૦૨, ૨ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૧૬:૪૮, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૧૫:૩૦, ૨૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikisource.org૦૯:૪૭, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૧૫:૩૦, ૨૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૧૫:૫૦, ૨૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yue.wiktionary.org૧૦:૩૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૧૨:૦૮, ૨ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૧૫:૪૦, ૨૩ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૧૨:૦૮, ૨ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૦૮:૩૩, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૦૯:૪૭, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૧૦:૩૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૧૫:૫૩, ૨૦ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૧૬:૫૦, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikibooks.org૧૨:૪૮, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૧૦:૩૨, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૧૩:૫૫, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૦૯:૪૭, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૧૦:૪૫, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૦૯:૨૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૧૨:૫૦, ૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૧૨:૦૮, ૨ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wiktionary.org૧૨:૫૦, ૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)