વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Amire80
  • નોંધેલ: ૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮ (૧૪ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૧,૩૧,૪૩૦
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૮૯૯
  • વૈશ્વિક જૂથ વૈશ્વિક પ્રબંધકો
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wikipedia.org૨૧:૫૧, ૨૧ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wikibooks.org૧૯:૧૦, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wiktionary.org૧૯:૦૩, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wikipedia.org૧૩:૨૬, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
ab.wiktionary.org૧૯:૧૧, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૨૧:૦૨, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
advisory.wikimedia.org૧૫:૩૯, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ady.wikipedia.org૦૫:૫૩, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
af.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૩
af.wikibooks.org૧૯:૧૦, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૧૯:૧૦, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૧૦:૦૮, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૧૦:૫૭, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૦૯
ak.wikibooks.org૧૯:૧૦, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wiktionary.org૧૯:૧૦, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૧
alt.wikipedia.org૧૬:૩૦, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ami.wikipedia.org૧૧:૨૭, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
am.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
am.wikiquote.org૧૯:૧૦, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wiktionary.org૦૮:૪૪, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૧૬:૫૦, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikibooks.org૧૯:૧૩, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikiquote.org૧૯:૧૩, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikisource.org૧૯:૧૩, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૧૯:૧૦, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૨૦:૫૦, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wiktionary.org૧૯:૧૦, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
api.wikimedia.org૦૯:૦૧, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૫
ar.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૩૩autoreview
ar.wikibooks.org૧૯:૧૩, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૨૨:૦૬, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૧૯:૧૩, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૧૧:૩૨, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiversity.org૧૪:૪૨, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૧૦:૦૮, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ary.wikipedia.org૨૧:૪૦, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૧૫:૪૯, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
ast.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ast.wikibooks.org૧૯:૧૪, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikiquote.org૧૫:૫૫, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wiktionary.org૧૯:૧૪, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૧૧:૫૯, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikibooks.org૧૯:૧૪, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikisource.org૨૦:૦૬, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wiktionary.org૧૯:૧૪, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૦૩:૫૮, ૧૫ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
avk.wikipedia.org૦૫:૫૮, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૧૩:૪૧, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wiktionary.org૨૩:૦૨, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
awa.wikipedia.org૧૨:૨૦, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૧૪:૧૫, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikibooks.org૨૩:૦૨, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૨૩:૦૨, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૧૯:૨૪, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૯
az.wikibooks.org૨૩:૦૨, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૨૩:૦૨, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૨૩:૦૨, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૨૩:૦૨, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikipedia.org૧૩:૪૩, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikisource.org૧૨:૪૮, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૦૯:૦૨, ૭ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bat-smg.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ba.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૮૬
ba.wikibooks.org૨૩:૦૨, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૧૨:૧૪, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wiktionary.org૨૧:૨૦, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૮૫
beta.wikiversity.org૦૯:૪૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૬૧
be.wikibooks.org૨૩:૦૨, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૧૨:૧૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૦૯:૫૭, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૨૩:૦૨, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
bg.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૬૪
bg.wikibooks.org૨૩:૦૬, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૨૩:૦૬, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૨૩:૦૬, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikisource.org૧૪:૩૫, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૨૦:૦૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૦૯:૨૧, ૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wiktionary.org૧૫:૫૭, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૧૦:૨૩, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikibooks.org૧૫:૫૮, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wiktionary.org૧૫:૫૮, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૨૧:૧૮, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
blk.wikipedia.org૧૩:૨૯, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૧૨:૪૫, ૨૫ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikibooks.org૧૫:૫૮, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikiquote.org૨૩:૦૬, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wiktionary.org૨૩:૦૬, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૨
bn.wikibooks.org૨૩:૦૬, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૧૨:૦૬, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikivoyage.org૧૦:૧૫, ૨૭ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૨૩:૦૬, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૧૨:૪૧, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikibooks.org૧૫:૫૭, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wiktionary.org૨૩:૦૬, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૨૧:૧૮, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૦
br.wikimedia.org૧૫:૩૯, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૨૩:૦૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૧૯:૧૩, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૨૩:૦૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૯
bs.wikibooks.org૨૩:૦૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૨૩:૦૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૨૩:૦૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૨૩:૦૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૨૩:૦૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
bxr.wikipedia.org૧૬:૪૮, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૫૦૯
ca.wikibooks.org૨૩:૦૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikimedia.org૨૩:૦૨, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૧૨:૦૧, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૨૩:૦૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૧૧:૨૩, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
ca.wiktionary.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
cbk-zam.wikipedia.org૧૫:૫૩, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૧૩:૨૧, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ce.wikipedia.org૦૯:૪૧, ૭ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
cho.wikipedia.org૨૩:૪૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૧૨:૧૨, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૨૩:૪૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૦૬:૪૯, ૭ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikibooks.org૨૩:૪૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wiktionary.org૨૩:૪૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૧૫:૦૬, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૧૬:૧૧, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨,૫૮૨autopatrolled, filemover
co.wikipedia.org૦૯:૨૨, ૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikibooks.org૨૩:૪૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikimedia.org૧૫:૪૦, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikiquote.org૨૩:૪૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૨૩:૪૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૧૦:૧૫, ૭ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૦૮:૧૩, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikiquote.org૨૩:૪૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wiktionary.org૨૩:૪૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
csb.wiktionary.org૨૩:૫૩, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૯૮autopatrolled
cs.wikibooks.org૨૩:૪૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૨૩:૪૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૨૩:૫૩, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૧૪:૨૪, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૨૩:૫૩, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૧૦:૦૮, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cu.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૬
cv.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૦૬
cv.wikibooks.org૨૩:૫૩, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૧
cy.wikibooks.org૨૩:૫૩, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૨૩:૫૩, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૨૩:૫૩, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૦૮:૫૧, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dag.wikipedia.org૧૭:૦૮, ૩૦ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
da.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૬૪
da.wikibooks.org૨૩:૫૫, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૨૩:૫૫, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૨૩:૫૫, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૧૦:૦૮, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૧૧autoreview
de.wikibooks.org૨૩:૫૫, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૨૩:૫૫, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૨૩:૫૫, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૧૪:૩૫, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૭
de.wikiversity.org૨૩:૫૫, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૧૨:૪૭, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૧૦:૦૭, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
din.wikipedia.org૧૧:૧૯, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૬
diq.wikipedia.org૦૯:૪૮, ૭ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dk.wikimedia.org૧૫:૪૧, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૦૯:૦૬, ૭ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dty.wikipedia.org૦૭:૦૪, ૮ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૦૯:૦૬, ૭ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wiktionary.org૨૩:૫૫, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૧૫:૩૭, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wiktionary.org૨૩:૫૫, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૧૬:૩૨, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
el.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૬૧
el.wikibooks.org૨૩:૫૫, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikinews.org૧૦:૧૭, ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૦૦:૦૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૧૪:૩૫, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૦૦:૦૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૧૩:૧૨, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૦૯:૦૪, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eml.wikipedia.org૦૯:૧૦, ૭ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮ઘર વિકિ(?)૧૯,૦૮૦abusefilter, sysop
en.wikibooks.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૬૨
en.wikinews.org૨૨:૨૯, ૮ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૩
en.wikisource.org૧૭:૪૮, ૯ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬,૧૮૮autopatrolled
en.wikiversity.org૨૨:૨૯, ૮ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૧૪:૫૪, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
en.wiktionary.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૨૮૪
eo.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૭૦૫editor
eo.wikibooks.org૦૦:૦૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૧૯:૧૩, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૦૦:૦૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૧૬:૫૭, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikivoyage.org૧૮:૪૭, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૧૫:૦૧, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૪૨
es.wikibooks.org૦૦:૦૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikinews.org૦૦:૦૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૦૦:૦૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikisource.org૧૪:૩૩, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiversity.org૧૬:૦૫, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikivoyage.org૧૦:૧૬, ૨૭ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
et.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૬
et.wikibooks.org૦૦:૧૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikimedia.org૧૯:૧૯, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૦૦:૧૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૧૪:૩૬, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૧૦:૦૭, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૦
eu.wikibooks.org૦૦:૧૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૦૦:૧૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૦૦:૧૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૧૭:૩૧, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૫૩
fa.wikibooks.org૦૦:૧૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૨૦:૦૦, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૦૦:૧૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૦૦:૧૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૨૦:૩૯, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૧૦:૦૭, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ff.wikipedia.org૦૯:૨૨, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
fiu-vro.wikipedia.org૨૧:૪૧, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૮૧
fi.wikibooks.org૦૦:૧૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikimedia.org૧૫:૪૦, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૦૦:૧૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૦૦:૧૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikisource.org૨૨:૪૦, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૦૦:૧૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikivoyage.org૧૨:૪૮, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૧૦:૦૭, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wikipedia.org૨૧:૪૫, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૦૯:૦૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૧૨:૨૫, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૦૧
fo.wikipedia.org૦૮:૫૦, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikisource.org૦૯:૦૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૦૯:૦૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૦૭:૧૧, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૦૯:૦૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૩૯
fr.wikibooks.org૦૯:૦૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૦૯:૦૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૦૯:૦૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૧૪:૩૩, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૧૨:૨૬, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૦૯:૧૯, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૧૭:૩૮, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૧૯:૪૨, ૧૩ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૦૯:૧૨, ૭ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikibooks.org૦૯:૦૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૦૯:૦૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૧૯:૧૩, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૦૪:૫૩, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ga.wikibooks.org૦૯:૦૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikiquote.org૦૯:૦૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૨૧:૨૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gcr.wikipedia.org૧૩:૫૮, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
gd.wiktionary.org૦૯:૦૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૦૯:૦૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૯
gl.wikibooks.org૦૯:૦૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૦૯:૦૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૦૯:૦૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૨૨:૫૫, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૧૫:૨૩, ૧૮ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikibooks.org૧૬:૧૧, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૦૯:૦૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૧૯:૫૮, ૧૬ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૦૮:૩૯, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૧૬:૨૩, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikibooks.org૦૯:૦૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૦૯:૦૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikibooks.org૦૯:૦૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikiquote.org૦૯:૦૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૦૫:૦૮, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૦૯:૦૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
guw.wikipedia.org૧૫:૪૨, ૨૩ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૧
gv.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
gv.wiktionary.org૦૯:૦૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૨૧:૦૧, ૨૭ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૦૬:૦૫, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wiktionary.org૦૯:૦૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૦૯:૧૮, ૭ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૭,૯૩૧sysop (temporary), interface-admin
he.wikibooks.org૧૮:૫૪, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
he.wikinews.org૧૦:૪૩, ૫ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૨૨:૨૮, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૧૫:૨૨, ૭ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૮૩editor, interface-admin, reviewer, sysop
he.wikivoyage.org૧૧:૪૧, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨autopatrolled
he.wiktionary.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૧૮sysop
hif.wikipedia.org૧૮:૪૨, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૫
hi.wikibooks.org૧૦:૩૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૧૦:૩૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikisource.org૧૭:૩૫, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikivoyage.org૧૩:૧૧, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૧૦:૩૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ho.wikipedia.org૧૦:૩૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૧
hr.wikibooks.org૧૦:૩૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૧૦:૩૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૧૪:૩૬, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૧૦:૩૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
hsb.wiktionary.org૧૦:૩૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૧
ht.wikisource.org૧૦:૩૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૬૯
hu.wikibooks.org૧૦:૩૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikinews.org૧૦:૩૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૧૦:૩૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikisource.org૧૪:૩૬, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૧૯:૧૬, ૬ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૦૯:૧૯, ૭ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
hy.wikibooks.org૧૦:૩૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૧૬:૧૩, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૧૬:૧૩, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૧૦:૩૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hyw.wikipedia.org૧૭:૩૫, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hz.wikipedia.org૧૬:૧૩, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ia.wikibooks.org૧૧:૦૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૧૦:૦૭, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૧
id.wikibooks.org૧૧:૦૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikiquote.org૧૧:૦૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૧૪:૩૮, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૧૦:૦૭, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ie.wikibooks.org૧૧:૦૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૧૧:૦૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
ii.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૧૫:૧૧, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wiktionary.org૧૧:૦૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૨૧:૨૯, ૧૩ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૧૨૭
inh.wikipedia.org૦૬:૫૭, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૩
io.wiktionary.org૧૦:૦૭, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૨
is.wikibooks.org૧૧:૦૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૧૧:૦૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૧૧:૦૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૧૧:૦૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૭૯
it.wikibooks.org૧૨:૦૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૧૬:૨૬, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૧૨:૦૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૧૪:૩૮, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiversity.org૧૨:૦૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikivoyage.org૦૫:૦૯, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૦૯:૫૬, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wikipedia.org૨૧:૫૧, ૨૨ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wiktionary.org૧૨:૦૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jam.wikipedia.org૦૪:૪૯, ૩ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
ja.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૨૫
ja.wikibooks.org૧૨:૦૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૧૨:૦૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૧૨:૦૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૧૪:૩૮, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૧૨:૦૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikivoyage.org૧૩:૧૨, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૧૦:૦૭, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૦૮:૩૮, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wiktionary.org૧૨:૦૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૦૯:૨૩, ૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
jv.wikisource.org૧૨:૧૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wiktionary.org૧૨:૦૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૧૬:૨૪, ૧૪ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૦૮:૫૫, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૬trusted
ka.wikibooks.org૧૨:૦૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૧૨:૦૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૧૦:૦૭, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૧૬:૩૫, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૩
kbp.wikipedia.org૧૩:૪૭, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kcg.wikipedia.org૧૨:૨૪, ૧૬ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૧૫
kg.wikipedia.org૨૨:૧૮, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૧૨:૩૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kj.wikipedia.org૧૨:૩૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૨૧:૦૩, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
kk.wikibooks.org૧૨:૩૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikiquote.org૧૨:૩૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૧૦:૦૭, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
kl.wiktionary.org૧૨:૩૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૧૫:૫૯, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
km.wikibooks.org૧૨:૩૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૧૨:૩૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૦૮:૨૫, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikibooks.org૧૨:૩૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikiquote.org૧૨:૩૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૧૫:૦૭, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૧૦:૦૭, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૦૭:૦૬, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૧
ko.wikibooks.org૧૬:૨૬, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૧૨:૩૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૧૨:૩૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૧૨:૩૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૧૦:૦૪, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
krc.wikipedia.org૨૨:૩૨, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikipedia.org૧૨:૩૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikiquote.org૧૨:૪૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૦૯:૨૩, ૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૧૨:૪૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikibooks.org૧૨:૪૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikiquote.org૧૨:૪૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૧૨:૪૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૧૨:૧૮, ૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikibooks.org૧૨:૪૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૧૨:૪૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૧૨:૪૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૨૨:૦૧, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
kw.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
kw.wikiquote.org૧૨:૪૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wiktionary.org૧૬:૨૭, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૪
ky.wikibooks.org૧૨:૪૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૧૨:૪૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૧૨:૪૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૨૧:૫૦, ૧૫ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૨
la.wikibooks.org૧૨:૪૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૧૨:૪૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૧૪:૩૮, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wiktionary.org૦૯:૦૪, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૦૬:૧૭, ૧૪ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
lb.wikibooks.org૧૨:૪૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikiquote.org૧૨:૪૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૧૨:૪૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૦૬:૦૬, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
lfn.wikipedia.org૧૭:૨૧, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૦૮:૪૭, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
li.wikipedia.org૨૧:૦૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikibooks.org૧૯:૧૩, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikinews.org૨૦:૩૯, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૧૨:૪૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૧૨:૪૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૧૨:૪૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lld.wikipedia.org૧૪:૨૮, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૪
lmo.wiktionary.org૧૦:૧૩, ૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૦૯:૩૬, ૭ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikibooks.org૧૨:૪૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wiktionary.org૧૨:૪૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૫:૫૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wikipedia.org૧૭:૩૨, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wiktionary.org૦૯:૨૧, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lrc.wikipedia.org૧૬:૨૭, ૧૬ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૧૩:૨૮, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૫
lt.wikibooks.org૧૨:૪૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikiquote.org૧૨:૪૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikisource.org૧૨:૪૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૨૦:૨૯, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૫
lv.wikibooks.org૨૦:૩૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wiktionary.org૧૨:૪૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mad.wikipedia.org૦૫:૨૪, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૦૭:૩૦, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
mdf.wikipedia.org૨૧:૨૩, ૨૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
www.mediawiki.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૪,૨૧૯sysop, translationadmin
meta.wikimedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૨,૩૦૮centralnoticeadmin, sysop, translationadmin
mg.wikipedia.org૧૪:૦૦, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wikibooks.org૨૦:૩૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૨૦:૩૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૧૪:૪૩, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
mh.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
mh.wiktionary.org૨૦:૩૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૦૪:૩૮, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wiktionary.org૧૧:૧૩, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૧૧:૪૬, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikibooks.org૨૦:૩૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૨૦:૩૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૭
mk.wikibooks.org૨૦:૩૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikimedia.org૧૫:૪૩, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૨૦:૩૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૨૦:૩૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૨૧:૦૭, ૨૭ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikibooks.org૨૦:૩૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૨૦:૩૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૧૯:૦૮, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૧૦:૦૭, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wikipedia.org૧૬:૩૦, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૫
mn.wikibooks.org૨૦:૩૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wiktionary.org૨૦:૩૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wikipedia.org૧૩:૨૧, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wiktionary.org૦૮:૦૦, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૧૪:૨૧, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
mr.wikipedia.org૦૯:૨૪, ૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
mr.wikibooks.org૨૧:૦૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૨૧:૦૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૧૮:૨૦, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૨૧:૦૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૯
ms.wikibooks.org૨૧:૦૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ms.wiktionary.org૨૧:૦૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૧૮:૨૮, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wiktionary.org૨૧:૦૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mus.wikipedia.org૨૧:૦૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૧૬:૧૦, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૦૬:૧૭, ૧૪ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૨૧:૨૭, ૧૩ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
my.wikibooks.org૨૧:૦૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૧૦:૦૭, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૦૬:૪૨, ૧૪ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨uploader
nah.wikipedia.org૦૯:૨૪, ૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikibooks.org૨૧:૦૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wiktionary.org૨૧:૦૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૦૯:૧૪, ૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikisource.org૦૮:૩૮, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૦૯:૧૩, ૨૧ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikibooks.org૨૧:૧૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikiquote.org૨૧:૧૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wiktionary.org૨૧:૧૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૦૯:૨૪, ૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
nds.wikibooks.org૨૧:૧૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikiquote.org૨૧:૧૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wiktionary.org૨૧:૧૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૦૯:૪૧, ૭ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikibooks.org૨૧:૧૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૨૧:૧૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ng.wikipedia.org૨૧:૧૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wikipedia.org૧૧:૪૭, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wiktionary.org૨૧:૦૮, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૨૩
nl.wikibooks.org૨૧:૧૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikimedia.org૧૫:૪૨, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૨૧:૧૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૨૧:૧૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikisource.org૧૪:૩૮, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikivoyage.org૧૩:૧૩, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૧૦:૦૭, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૦autopatrolled
nn.wikiquote.org૨૧:૧૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૨૧:૧૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
no.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૬૧
no.wikibooks.org૨૧:૧૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikimedia.org૧૫:૪૩, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૨૧:૧૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૨૧:૧૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૨૧:૧૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૧૦:૦૭, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nqo.wikipedia.org૧૮:૪૩, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
nrm.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
nso.wikipedia.org૦૮:૦૩, ૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૧૫:૫૫, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૧૬:૩૯, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
nz.wikimedia.org૧૫:૪૩, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૬૫
oc.wikibooks.org૨૧:૧૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૫૧
olo.wikipedia.org૦૫:૦૦, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૧૯:૩૪, ૩ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wiktionary.org૨૧:૧૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૦૯:૪૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
or.wikisource.org૦૭:૪૪, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૨૧:૧૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૧૯:૩૬, ૩ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
outreach.wikimedia.org૧૪:૧૨, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
pa-us.wikimedia.org૧૫:૪૪, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pag.wikipedia.org૨૧:૧૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૦૯:૨૩, ૭ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pap.wikipedia.org૦૮:૪૩, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૦૯:૫૭, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪૦
pa.wikibooks.org૨૧:૧૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૧૦:૨૪, ૧૩ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૨૧:૧૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૧૪:૪૮, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcm.wikipedia.org૧૧:૨૭, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૧૫:૫૭, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૨૦:૦૮, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૦૮:૧૩, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૦૯:૨૫, ૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wiktionary.org૨૧:૨૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૬૭
pl.wikibooks.org૨૧:૨૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikimedia.org૧૫:૪૪, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૨૧:૨૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૨૧:૨૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikisource.org૧૪:૩૯, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૧૫:૦૧, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
pnb.wikipedia.org૧૯:૧૯, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wiktionary.org૧૪:૫૬, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૧૬:૩૯, ૮ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૧૦:૧૦, ૭ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikibooks.org૨૧:૨૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikivoyage.org૧૧:૦૧, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૨૧:૨૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૫૦
pt.wikibooks.org૨૧:૨૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૨૧:૨૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૧૭:૦૮, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikisource.org૧૪:૩૯, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૧૭:૦૮, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikivoyage.org૧૭:૧૧, ૧ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૨૦:૨૨, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pwn.wikipedia.org૦૪:૦૨, ૮ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
quality.wikimedia.org૧૫:૪૪, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
qu.wikibooks.org૨૧:૨૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikiquote.org૨૧:૨૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wiktionary.org૨૧:૨૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૨૧:૨૯, ૧૪ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikibooks.org૨૧:૨૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wiktionary.org૨૧:૨૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૯
rn.wikipedia.org૦૭:૦૨, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wiktionary.org૨૧:૨૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૧૫:૨૧, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wiktionary.org૨૧:૨૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૧૨:૦૧, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૫૦autopatrolled
ro.wikibooks.org૨૧:૨૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૨૧:૨૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૨૧:૨૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૧૪:૨૪, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikivoyage.org૧૩:૩૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૧૩:૫૮, ૯ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૧૫:૪૫, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ru.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨,૧૯૯autoreview, uploader
ru.wikibooks.org૨૩:૧૬, ૨૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikimedia.org૧૫:૪૫, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
ru.wikinews.org૦૯:૧૩, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૧૯:૨૪, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૧૦:૨૨, ૮ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
ru.wikiversity.org૧૧:૫૬, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૧૮:૫૭, ૮ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૨૦:૨૮, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
rw.wikipedia.org૨૧:૫૩, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૨૧:૨૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૦૬:૧૯, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
sah.wikiquote.org૨૨:૩૯, ૭ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikisource.org૧૨:૪૮, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૧૫:૨૭, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
sa.wikipedia.org૧૦:૫૩, ૭ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikibooks.org૨૧:૨૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૧૬:૫૯, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૨૧:૨૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૧૦:૫૩, ૭ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wiktionary.org૨૧:૨૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૧
sc.wikipedia.org૧૦:૨૫, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wiktionary.org૨૧:૨૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૧૧:૩૧, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikinews.org૨૧:૨૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wiktionary.org૨૧:૨૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૨૧:૧૮, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikibooks.org૨૧:૨૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૧૫:૪૫, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૧૮:૨૧, ૨૦ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૨૧:૨૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shi.wikipedia.org૧૮:૨૮, ૩૦ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪૦
shn.wikipedia.org૧૧:૪૬, ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikivoyage.org૦૯:૨૧, ૫ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૧૦:૫૩, ૭ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wiktionary.org૨૧:૨૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shy.wiktionary.org૧૧:૨૧, ૯ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૨
simple.wikibooks.org૨૧:૩૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikiquote.org૧૭:૧૨, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૧૦:૦૭, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikipedia.org૧૬:૨૦, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikibooks.org૨૧:૩૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૨૧:૩૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wikipedia.org૦૫:૨૪, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wiktionary.org૦૪:૧૭, ૧૩ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૭
sk.wikibooks.org૨૧:૩૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૨૧:૩૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૨૧:૩૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૨૧:૩૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૬
sl.wikibooks.org૨૧:૩૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૨૧:૩૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૨૧:૩૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૨૧:૩૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
smn.wikipedia.org૧૬:૦૨, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wiktionary.org૨૧:૩૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૧૯:૩૦, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wiktionary.org૨૧:૩૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૭
so.wikipedia.org૦૬:૦૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
so.wiktionary.org૨૧:૩૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૧:૪૭, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૭
sq.wikibooks.org૨૧:૩૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikinews.org૧૬:૫૮, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૨૧:૩૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૨૧:૩૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૧૮:૧૯, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૫૧
sr.wikibooks.org૨૧:૩૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૨૧:૩૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૨૧:૩૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૦૭:૫૬, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૧૦:૪૬, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૨૧:૩૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૨૧:૩૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૧૬:૦૧, ૧૪ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
strategy.wikimedia.org૦૯:૪૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૪
st.wikipedia.org૨૧:૩૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
st.wiktionary.org૨૧:૩૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૦૯:૨૫, ૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikibooks.org૨૧:૩૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikiquote.org૨૧:૩૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૨૧:૩૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૮૬
sv.wikibooks.org૨૧:૨૦, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૨૧:૩૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૨૧:૩૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૧૪:૪૦, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૧૩:૧૩, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૧૦:૦૭, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૨
sw.wikibooks.org૦૮:૧૪, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wiktionary.org૦૮:૧૪, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૦૬:૧૭, ૧૪ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szy.wikipedia.org૦૮:૨૮, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૧૦:૪૮, ૭ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ta.wikibooks.org૦૮:૧૪, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૦૮:૧૪, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૦૮:૧૪, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૦૮:૧૪, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૧૦:૦૭, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tay.wikipedia.org૦૧:૨૬, ૨૧ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tcy.wikipedia.org૨૦:૧૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ten.wikipedia.org૧૧:૦૩, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૧૨:૫૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮ઈ-મેલ વડે ખાતરી કરો(?)
test.wikidata.org૧૩:૦૦, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tet.wikipedia.org૧૦:૪૮, ૭ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૧૭:૫૮, ૩૦ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikibooks.org૦૮:૧૪, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૦૮:૧૪, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૦૮:૧૪, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૧૦:૦૭, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૬
tg.wikibooks.org૦૮:૧૪, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૦૮:૧૪, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૫
th.wikibooks.org૦૮:૧૪, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikinews.org૦૮:૧૪, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૦૮:૧૪, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૦૮:૧૪, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૦૮:૧૪, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૧૪:૨૩, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wiktionary.org૦૮:૧૬, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૧
tk.wikibooks.org૦૮:૧૬, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikiquote.org૦૮:૧૬, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wiktionary.org૦૮:૧૬, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૧૦:૪૮, ૭ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikibooks.org૦૮:૧૬, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wiktionary.org૦૮:૧૬, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૦૮:૧૬, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
tn.wiktionary.org૦૮:૧૬, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૦૮:૪૮, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wiktionary.org૧૭:૨૪, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૧૦:૦૦, ૭ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૦૮:૧૬, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
trv.wikipedia.org૦૭:૦૫, ૨૮ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૬૯
tr.wikibooks.org૦૮:૧૬, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikimedia.org૧૫:૪૬, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૦૮:૧૬, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૦૮:૧૬, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikisource.org૧૪:૪૦, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૧૦:૦૭, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wikipedia.org૧૧:૦૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wiktionary.org૦૮:૧૬, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૪
tt.wikibooks.org૦૮:૨૦, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikiquote.org૦૮:૨૦, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૦૮:૨૦, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૧૧:૫૮, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
tw.wikipedia.org૧૧:૦૦, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૪૩
tw.wiktionary.org૦૮:૨૦, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૧૨:૨૯, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ty.wikipedia.org૧૧:૦૧, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૧૫:૪૬, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૦૮:૪૯, ૭ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
ug.wikipedia.org૨૧:૦૩, ૭ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikibooks.org૦૮:૨૦, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikiquote.org૦૮:૨૦, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૦૮:૨૦, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૧૭
uk.wikibooks.org૦૮:૨૦, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૦૮:૨૦, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૦૮:૨૦, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૨૨:૪૭, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૧૯:૦૬, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૨૧:૧૯, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૧૦:૦૦, ૭ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯
ur.wikibooks.org૦૮:૨૧, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૦૮:૨૦, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૦૮:૨૦, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
usability.wikimedia.org૨૨:૨૧, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
uz.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૬
uz.wikibooks.org૦૮:૨૩, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikiquote.org૦૮:૨૩, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૦૮:૨૩, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૦૯:૨૫, ૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikisource.org૧૯:૧૩, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૨૦:૫૮, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૧૯:૫૦, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૪
vi.wikibooks.org૦૮:૨૩, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikiquote.org૦૮:૨૩, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૦૮:૨૩, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૧૩:૧૩, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૧૦:૦૭, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૧૪:૨૫, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
vo.wikibooks.org૦૮:૨૩, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikiquote.org૦૮:૨૩, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૧૦:૦૭, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૦૯:૪૮, ૭ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૨૦:૪૭, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikibooks.org૦૮:૨૩, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૧૦:૦૭, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૦:૦૪, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧,૮૭૬rollbacker
wikimania2008.wikimedia.org૧૫:૪૯, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2009.wikimedia.org૧૫:૪૯, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2010.wikimedia.org૦૬:૨૮, ૨૨ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
wikimania2011.wikimedia.org૧૫:૧૧, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦૬
wikimania2012.wikimedia.org૨૧:૧૧, ૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૪
wikimania2013.wikimedia.org૦૮:૪૦, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૦
wikimania2014.wikimedia.org૧૫:૦૯, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
wikimania2015.wikimedia.org૦૮:૧૫, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
wikimania2016.wikimedia.org૧૮:૩૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૨૦:૪૧, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨૨
wikimania2018.wikimedia.org૧૦:૨૪, ૧૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
wikimania.wikimedia.org૧૪:૩૯, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
wo.wikipedia.org૦૯:૪૮, ૭ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikiquote.org૦૮:૨૩, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૦૮:૨૩, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૧૭:૨૯, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
xh.wikipedia.org૧૨:૪૨, ૨૫ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
xh.wikibooks.org૦૮:૨૩, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૨૧:૧૨, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૩
yi.wikisource.org૧૬:૪૭, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૦૮:૦૫, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૨૦:૪૦, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikibooks.org૦૮:૨૩, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wiktionary.org૦૮:૨૩, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૨૩:૧૯, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikibooks.org૦૮:૨૩, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikiquote.org૦૮:૨૩, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wiktionary.org૦૮:૨૩, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૧૬:૫૯, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૨૦:૫૨, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૦૮:૫૬, ૭ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikibooks.org૦૮:૨૩, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikiquote.org૦૮:૨૩, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૧૪:૪૦, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૦૮:૨૩, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
zh.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૮૮
zh.wikibooks.org૦૮:૨૩, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૦૮:૨૩, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૦૮:૨૩, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૨૨:૨૬, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૧૩:૧૩, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૧૦:૦૭, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૦૮:૨૩, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
zu.wikibooks.org૦૮:૨૩, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wiktionary.org૦૮:૨૩, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)