વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: AntiCompositeNumber
  • નોંધેલ: ૨૩:૪૬, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩ (૮ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૮૭,૫૯૫
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૫૨૭
  • વૈશ્વિક જૂથો કારભારીઓ, VRT permissions agents
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wikipedia.org૨૩:૩૪, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૨૦:૧૫, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ady.wikipedia.org૦૨:૨૪, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૧૪:૪૮, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૦૨:૪૦, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૨૦:૩૫, ૧૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
alt.wikipedia.org૨૧:૨૭, ૫ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ami.wikipedia.org૦૩:૨૨, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૦૧:૩૧, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૧૬:૩૪, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૦૨:૫૩, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
api.wikimedia.org૨૦:૩૫, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૦૨:૪૩, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૪:૦૦, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
ar.wikibooks.org૦૧:૨૮, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikimedia.org૧૪:૪૧, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૨૨:૩૨, ૨૫ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૨૦:૨૭, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૦૦:૨૨, ૧૭ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiversity.org૦૧:૨૯, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૧૭:૫૨, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૨૦:૫૮, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikipedia.org૧૮:૨૪, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૦૨:૪૦, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૦૨:૪૪, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૧૪:૫૧, ૨૪ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૦૪:૫૯, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૨૩:૫૬, ૮ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૧૯:૦૨, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikibooks.org૦૧:૧૪, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૦૧:૩૫, ૨ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikipedia.org૧૪:૫૧, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikisource.org૦૧:૪૦, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૨૧:૨૪, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bat-smg.wikipedia.org૦૩:૧૧, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૨૧:૨૮, ૫ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૨૩:૫૯, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bd.wikimedia.org૨૨:૦૧, ૯ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૦૦:૩૮, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૦૨:૦૭, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૧૭:૫૧, ૧૧ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikimedia.org૨૨:૦૨, ૯ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૨૦:૩૯, ૧૭ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૧૭:૦૬, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૧૯:૩૨, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૦૨:૧૦, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૨૧:૩૫, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૧૯:૧૨, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૧૫:૪૯, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૦૨:૨૪, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૦૩:૨૧, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૧૬:૨૫, ૩ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikimedia.org૨૨:૦૨, ૯ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૨૧:૦૦, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૨૨:૩૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૧૭:૫૫, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૦૨:૨૩, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૧૬:૨૩, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
ca.wikibooks.org૧૫:૨૭, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikimedia.org૧૮:૫૭, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૦૨:૦૯, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૧૫:૪૨, ૮ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૨૦:૪૭, ૧૭ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૨૦:૪૭, ૧૭ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૦૦:૫૭, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૦૨:૦૨, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૨૧:૦૫, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ce.wikipedia.org૨૧:૨૮, ૫ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૧૪:૦૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૦૨:૪૯, ૫ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૦૩:૧૮, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૦૩:૧૩, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૨૧:૨૯, ૫ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૬:૫૭, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮,૧૯૭interface-admin, sysop, translationadmin
co.wikipedia.org૨૩:૩૩, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikimedia.org૧૮:૨૨, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૨૩:૫૩, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૦૩:૧૦, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૦૩:૧૩, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૧૫:૫૦, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૧૫:૨૧, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૦૨:૨૩, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૦૨:૨૪, ૫ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cu.wikipedia.org૦૨:૪૦, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૦૩:૧૯, ૨ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૨૨:૧૬, ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૨૨:૫૦, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dag.wikipedia.org૧૯:૨૭, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૦૨:૫૮, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikibooks.org૨૦:૧૪, ૨૬ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૦૨:૨૪, ૫ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૦૧:૧૯, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૮:૧૩, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
de.wikibooks.org૦૧:૧૦, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૦૧:૧૦, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૦૧:૧૦, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૧૬:૨૭, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૨૦:૧૮, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૧૦:૪૯, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૧૫:૫૭, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
din.wikipedia.org૨૩:૦૧, ૨ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
diq.wikipedia.org૦૨:૨૫, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dk.wikimedia.org૦૨:૩૧, ૨ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૨૩:૨૯, ૧૩ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dty.wikipedia.org૦૩:૧૨, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૦૩:૧૫, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૦૨:૧૦, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૦૨:૪૬, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૯:૧૯, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૨૦:૦૦, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eml.wikipedia.org૦૩:૩૪, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩નવું ખાતુ(?)૨૪,૧૪૭extendedconfirmed, extendedmover, filemover, patroller, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org૧૬:૫૭, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૧૬:૫૭, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૧૬:૫૭, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
en.wikisource.org૧૬:૫૭, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭૭
en.wikiversity.org૧૬:૫૭, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૧૬:૫૮, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
en.wiktionary.org૧૬:૫૭, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
eo.wikipedia.org૨૩:૦૦, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
eo.wikivoyage.org૧૪:૪૧, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૦૨:૪૬, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૨૦:૩૯, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
es.wikibooks.org૦૧:૨૫, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikinews.org૨૦:૪૫, ૨૬ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiversity.org૧૮:૫૬, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikivoyage.org૨૦:૪૧, ૨૨ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૧૮:૨૫, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૦૩:૨૦, ૬ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikimedia.org૨૩:૦૩, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૧૬:૫૦, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૦૨:૩૪, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૨૧:૫૨, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)confirmed
fa.wikibooks.org૧૮:૧૫, ૩૧ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૦૧:૦૮, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૦૧:૦૯, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૦૪:૫૫, ૨૭ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૦૧:૧૫, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૦૧:૦૯, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ff.wikipedia.org૦૨:૩૫, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૦૨:૪૫, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૨૨:૧૫, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૨૧:૫૬, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wikipedia.org૦૨:૨૩, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૦૩:૨૨, ૧૫ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૧૭:૩૨, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૦૦:૪૨, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૦૨:૩૨, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૨૩:૪૧, ૨૮ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૬
fr.wikibooks.org૦૨:૫૩, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૧૧:૫૫, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૧૬:૦૨, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૦૧:૪૯, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૦૦:૧૦, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૨૨:૫૬, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૧૩:૫૦, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૦૨:૩૫, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૧૯:૧૨, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૧૮:૫૭, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૦૨:૩૮, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૨૧:૪૫, ૧૬ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૦૧:૧૯, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૦૨:૨૪, ૧૮ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gcr.wikipedia.org૦૨:૩૩, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૨૨:૦૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૧૯:૦૯, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૧૮:૨૫, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૧૬:૦૭, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૦૩:૦૩, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૦૬:૪૫, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૧૫:૫૬, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૦૦:૨૯, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૨૩:૫૦, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૧૭:૦૫, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૦૨:૨૪, ૧૮ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૦૨:૪૩, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૦૩:૦૩, ૨૧ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wiktionary.org૧૯:૦૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૨૦:૦૭, ૧૯ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૨૦:૩૯, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૨૧:૦૦, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૨૨:૫૬, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૦૦:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૦૨:૨૫, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૧૭:૫૨, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૧૪:૫૦, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૦૨:૨૭, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૧૬:૨૩, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૦૦:૧૪, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikibooks.org૦૧:૨૧, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૧૮:૦૮, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikisource.org૧૯:૦૫, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૧૬:૩૫, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikibooks.org૧૭:૩૦, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hyw.wikipedia.org૨૩:૨૯, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૧૬:૩૦, ૧૮ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૨૦:૦૬, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
id.wikibooks.org૧૭:૨૧, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikiquote.org૧૭:૨૧, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૨૩:૩૨, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૧૭:૪૯, ૨૪ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikipedia.org૧૬:૦૩, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૦૨:૪૦, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૦૩:૧૪, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૬:૫૮, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
inh.wikipedia.org૨૧:૩૧, ૫ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૦૨:૩૨, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૦૦:૫૦, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૧૮:૨૫, ૩ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૮:૩૬, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
it.wikibooks.org૧૮:૩૩, ૩ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૦૩:૨૩, ૩૧ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૨૦:૦૭, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૧૯:૧૨, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiversity.org૦૨:૩૫, ૨ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikivoyage.org૧૭:૩૦, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૦૩:૨૬, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jam.wikipedia.org૦૧:૫૫, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૦૧:૦૦, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
ja.wikibooks.org૦૩:૦૩, ૨૧ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૦૧:૦૩, ૯ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૨૨:૩૦, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
ja.wikiversity.org૨૩:૩૮, ૮ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikivoyage.org૦૨:૨૭, ૮ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૨૦:૩૧, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૦૧:૧૩, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૧૬:૦૩, ૭ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikisource.org૧૫:૦૯, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wiktionary.org૦૧:૦૪, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૦૧:૨૫, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૦૨:૨૩, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૧૯:૧૧, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbp.wikipedia.org૦૩:૨૨, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૨૩:૪૦, ૪ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૦૩:૧૬, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૦૨:૪૧, ૨૮ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikibooks.org૦૩:૦૩, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૦૨:૨૩, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૧૫:૦૫, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૨૦:૨૯, ૧૧ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૦૦:૩૯, ૬ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૧૪:૫૧, ૨૪ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૧૫:૨૫, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ko.wikibooks.org૦૧:૪૧, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૦૧:૪૧, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૦૧:૪૧, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૧૬:૨૦, ૧૨ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiversity.org૦૧:૪૨, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૦૧:૪૧, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
krc.wikipedia.org૦૩:૧૦, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૦૨:૪૪, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૧૩:૫૮, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૦૨:૦૫, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૨૨:૧૧, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૦૩:૫૨, ૪ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૧૪:૫૧, ૨૪ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૧૮:૩૩, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૧૯:૦૮, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikibooks.org૦૩:૦૮, ૧૮ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૧૪:૫૧, ૮ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૦૨:૩૩, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૦૦:૧૧, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૦૦:૫૧, ૮ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wiktionary.org૧૬:૩૪, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૨૩:૧૦, ૪ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૦૨:૫૫, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૧૬:૦૩, ૩ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૨૧:૩૧, ૫ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lfn.wikipedia.org૦૩:૩૩, ૬ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૨૦:૪૧, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૨૩:૫૦, ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૦૨:૧૧, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lld.wikipedia.org૦૩:૧૦, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૦૨:૩૭, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૨૩:૪૬, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)checkuser
lo.wikipedia.org૦૨:૨૩, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૧૭:૧૪, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૨૧:૫૩, ૧૬ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૧૪:૩૨, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wiktionary.org૧૯:૦૨, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mad.wikipedia.org૧૬:૨૪, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૦૩:૧૧, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૦૩:૧૭, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૧૫:૩૭, ૩ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૬:૫૭, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૨autopatrolled
meta.wikimedia.org૧૬:૦૬, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૩૫steward
mg.wikipedia.org૧૫:૫૦, ૨૮ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૧૪:૫૨, ૨૪ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૧૯:૦૦, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૦૨:૧૩, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૨૨:૨૭, ૧૨ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૨૩:૫૩, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikibooks.org૨૩:૫૩, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૨૩:૫૫, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૨૩:૫૩, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૧૮:૨૧, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૧૬:૫૬, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૧૫:૦૫, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wiktionary.org૧૯:૦૮, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wikipedia.org૦૫:૩૪, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wiktionary.org૧૫:૦૪, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૨૧:૧૩, ૨૯ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૦૨:૧૫, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikibooks.org૧૫:૧૫, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૧૫:૧૬, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૨૧:૨૮, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૧૫:૧૫, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૧૯:૦૬, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wiktionary.org૦૨:૨૫, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૦૩:૧૫, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૧૫:૨૫, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mx.wikimedia.org૧૮:૨૨, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૦૨:૨૮, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૧૫:૩૪, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૧૫:૩૪, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૦૩:૧૬, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૧૯:૦૭, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૦૩:૧૫, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૦૨:૩૫, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૦૨:૨૫, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૨૩:૦૨, ૨ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૨૩:૩૪, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikibooks.org૧૫:૪૪, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૧૫:૪૪, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૦૨:૨૫, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wikipedia.org૦૨:૨૫, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૨૦:૧૨, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
nl.wikibooks.org૦૪:૦૧, ૧૨ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikimedia.org૦૨:૩૩, ૫ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૦૦:૦૫, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૧૫:૨૨, ૨૨ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikisource.org૦૦:૫૧, ૮ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikivoyage.org૦૨:૨૨, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૦૫:૧૫, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૦૦:૧૦, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૦૨:૨૬, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૧૮:૧૯, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikibooks.org૦૧:૧૭, ૧૨ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૦૩:૧૪, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૧૮:૨૦, ૨૭ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nqo.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૦૩:૧૧, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૦૨:૪૬, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૨૨:૫૯, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૦૨:૩૩, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૨૩:૦૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
olo.wikipedia.org૦૩:૧૧, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૨૩:૪૦, ૪ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૧૭:૨૫, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૦૨:૨૩, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૦૩:૫૯, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pag.wikipedia.org૦૩:૧૩, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૧૯:૦૮, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pap.wikipedia.org૦૧:૫૧, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૨૧:૩૩, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૦૨:૩૭, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૦૨:૨૫, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૦૨:૩૮, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૧૪:૫૧, ૨૪ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૦૧:૩૩, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
pl.wikibooks.org૧૫:૫૪, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikimedia.org૧૭:૨૯, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૦૨:૦૫, ૬ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૨૩:૧૬, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikisource.org૧૭:૧૨, ૨૧ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૨૩:૩૮, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૧૮:૨૦, ૨૭ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikipedia.org૧૯:૪૮, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૨૧:૦૫, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૨૨:૫૮, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૧૮:૫૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikivoyage.org૧૬:૧૯, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૧૬:૧૯, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૦૧:૧૪, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૦૩:૨૪, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૦૩:૨૪, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikisource.org૨૨:૧૮, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૨૨:૫૮, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikivoyage.org૦૨:૧૩, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૦૨:૨૧, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pwn.wikipedia.org૨૧:૧૦, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૦૩:૧૫, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૦૨:૨૪, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૧૯:૨૧, ૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૦૦:૧૦, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૦૩:૧૧, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૦૨:૩૪, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૨૨:૪૦, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikibooks.org૧૬:૨૮, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૧૩:૪૨, ૨ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૧૩:૪૨, ૨ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૧૬:૨૮, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikivoyage.org૧૬:૨૮, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૧૬:૨૮, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૦૨:૪૨, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૭:૫૭, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ru.wikibooks.org૧૬:૨૭, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikimedia.org૧૮:૫૪, ૧ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૦૨:૪૦, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૧૬:૨૭, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૦૫:૪૮, ૧૪ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiversity.org૧૬:૨૭, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૧૭:૧૭, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૧૬:૨૬, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wikipedia.org૦૪:૨૪, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૨૧:૩૪, ૫ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikiquote.org૦૧:૨૧, ૧૮ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૨૧:૪૯, ૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૦૨:૩૭, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૦૧:૨૦, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wiktionary.org૧૮:૨૪, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૧૬:૩૧, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wikipedia.org૨૧:૦૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૦૨:૨૨, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૧૨:૪૩, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shi.wikipedia.org૦૨:૨૫, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૧૭:૦૬, ૭ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૨૧:૦૮, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
simple.wiktionary.org૧૫:૦૭, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikipedia.org૨૧:૫૩, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wikipedia.org૦૧:૧૫, ૪ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૧૯:૦૪, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikibooks.org૧૮:૦૮, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૦૩:૨૩, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૧૭:૫૭, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikibooks.org૧૬:૫૨, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૧૮:૩૩, ૩ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૧૯:૫૭, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wikipedia.org૦૩:૧૮, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wiktionary.org૨૧:૪૯, ૪ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૬:૫૮, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
sq.wikipedia.org૧૩:૦૯, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikibooks.org૧૯:૪૪, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૦૨:૪૪, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૧૮:૨૦, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૧૮:૨૫, ૩ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૧૫:૨૭, ૨ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૦૨:૩૩, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wikipedia.org૦૩:૧૪, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૦૨:૪૦, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૮:૫૦, ૧૬ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikibooks.org૨૩:૪૯, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૦૧:૦૭, ૧૭ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૧૯:૫૮, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૦૨:૨૭, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૦૨:૨૪, ૫ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૦૧:૧૩, ૨ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૨૧:૩૫, ૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૧૮:૩૬, ૩ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szy.wikipedia.org૦૨:૪૬, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૦૦:૫૮, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૦૩:૨૭, ૩ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૧૯:૦૪, ૩૦ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૨૦:૩૧, ૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test-commons.wikimedia.org૧૮:૫૯, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૧૭:૦૯, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૨sysop, translationadmin
test.wikidata.org૨૨:૧૮, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tet.wikipedia.org૦૨:૪૦, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૦૩:૩૨, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૨૨:૦૩, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૧૬:૪૨, ૨૯ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૦૧:૧૬, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૦૦:૫૪, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૧૩:૩૪, ૨૯ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૦૨:૨૩, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૦૨:૩૨, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૧૨:૪૮, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૦૩:૦૩, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૦૩:૧૪, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૦૩:૧૦, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૨૧:૪૪, ૪ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
trv.wikipedia.org૨૩:૪૦, ૪ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૩:૪૬, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૧૭:૩૭, ૮ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikivoyage.org૦૧:૪૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૦૩:૧૫, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wikipedia.org૦૨:૨૩, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૧૯:૫૧, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૧૧:૫૪, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૦૩:૧૬, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૨૧:૦૭, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૦૨:૪૧, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૦૨:૨૧, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૮:૦૯, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikibooks.org૦૩:૫૪, ૧૨ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૦૩:૫૪, ૧૨ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૨૦:૦૮, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
usability.wikimedia.org૧૯:૧૫, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૧૯:૦૯, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૦૨:૩૭, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૦૨:૨૪, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૫:૨૧, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikibooks.org૧૭:૧૨, ૮ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikiquote.org૨૦:૪૦, ૨૨ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૧૯:૧૧, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૧૯:૧૦, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૧૪:૩૦, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૦૨:૪૨, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૦૩:૧૫, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૧૫:૨૪, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૧૯:૦૬, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૬:૫૭, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૨૪૬
wikimania2017.wikimedia.org૧૮:૫૬, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૨૩:૫૩, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૨૩:૧૮, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૦૧:૨૩, ૩૧ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૦૩:૧૫, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૦૩:૩૬, ૨૦ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૦૨:૩૮, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૦૨:૨૫, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૦૪:૧૨, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૧૬:૨૮, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૦૩:૧૦, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૦૨:૩૩, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૦૨:૪૦, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૧૯:૪૫, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૨૨:૧૮, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૧૯:૦૫, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૨૦:૨૯, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
zh.wikibooks.org૧૮:૪૨, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૦૨:૦૫, ૬ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૦૨:૨૯, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૦૦:૦૨, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૦૧:૧૪, ૧૧ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૧૫:૨૪, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૦૨:૩૪, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)