વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
ab.wikipedia.org૨૦:૩૭, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૨૦:૩૭, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
ady.wikipedia.org૧૮:૦૯, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૧૮:૧૦, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
af.wikibooks.org૦૧:૦૧, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૧૭:૫૦, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૦૩:૩૯, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૨૨:૦૪, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૨૧:૨૪, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૨૦:૩૭, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
am.wiktionary.org૨૩:૩૧, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૧૮:૪૩, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ang.wikibooks.org૨૨:૧૮, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૨૦:૩૭, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૨૧:૨૧, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wiktionary.org૨૦:૩૭, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૨૨:૫૭, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikibooks.org૨૦:૫૦, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭rollbacker
ar.wikinews.org૨૦:૩૭, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૨૦:૩૭, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૧૮:૩૨, ૪ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiversity.org૨૦:૩૮, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯૨
ar.wiktionary.org૨૦:૩૭, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦૨
ary.wikipedia.org૨૧:૨૫, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૨૨:૨૩, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ast.wikipedia.org૦૦:૪૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
ast.wiktionary.org૨૧:૦૩, ૪ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikisource.org૨૦:૩૮, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૧૧:૧૫, ૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૨૦:૩૮, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૨૨:૦૮, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૧૯:૪૦, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૩
az.wikibooks.org૨૩:૦૩, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૧૯:૨૬, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૧૪:૩૧, ૨ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૧૨:૩૫, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikipedia.org૧૯:૨૪, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૧૭:૩૩, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
bat-smg.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૧૨:૨૬, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૨૧:૦૦, ૨ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૧૯:૫૭, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
be.wikipedia.org૧૮:૩૩, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikibooks.org૨૦:૩૮, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikimedia.org૨૩:૦૯, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૨૦:૩૮, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૨૦:૩૮, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૨૧:૪૧, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૧૭:૫૬, ૪ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૪autopatrolled
bg.wikibooks.org૧૮:૨૬, ૩ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૨૦:૩૮, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૨૦:૩૮, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikisource.org૨૦:૩૮, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૧૯:૫૩, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૦૧:૩૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૧૨:૪૧, ૬ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૧
bn.wikibooks.org૨૦:૩૮, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૨૦:૩૮, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૨૦:૩૮, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૧૩:૩૯, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
br.wikimedia.org૨૦:૦૮, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૨૦:૩૮, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૨૦:૩૮, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૧૨:૧૯, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૨૩:૦૧, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
bs.wikibooks.org૨૦:૩૮, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૨૦:૩૮, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૧૭:૩૫, ૮ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૨૦:૩૮, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૨૦:૩૮, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikibooks.org૨૦:૩૮, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikimedia.org૧૪:૦૫, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૨૦:૩૮, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૨૨:૧૭, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૧૩:૧૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૨૧:૫૨, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૧૬:૫૧, ૩ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ce.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૦૨:૩૭, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૧૨:૨૪, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૨૧:૩૦, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૫:૨૬, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧૨autopatrolled
co.wikipedia.org૨૦:૨૦, ૨ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૨૦:૩૮, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૧૯:૧૨, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wiktionary.org૨૦:૩૮, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikibooks.org૧૮:૫૮, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૨૦:૩૮, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૨૧:૧૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૨૦:૩૮, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૧૨:૨૭, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૨૦:૧૬, ૨ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
cu.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikibooks.org૨૦:૩૮, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૨૨:૧૭, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
cy.wikibooks.org૨૦:૩૮, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૨૦:૪૦, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૨૦:૩૮, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૨૦:૩૮, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૨૦:૩૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૪૭
da.wikibooks.org૨૧:૧૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૪૩૨
da.wikiquote.org૨૨:૩૦, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
da.wikisource.org૨૦:૩૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૨૦:૩૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૨૦:૧૭, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૫૫autoreview, editor
de.wikibooks.org૨૦:૪૬, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૧
de.wikinews.org૦૧:૩૨, ૩ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૦૦:૦૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૧૨:૩૩, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૧૭:૩૬, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
de.wikivoyage.org૨૦:૫૬, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૧૪:૦૧, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
din.wikipedia.org૦૦:૪૩, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૨૦:૩૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dk.wikimedia.org૨૧:૧૩, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૨૦:૩૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dty.wikipedia.org૧૪:૪૮, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૨૦:૩૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wiktionary.org૨૦:૩૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૨૦:૩૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૨૦:૩૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૯:૫૫, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikibooks.org૨૧:૧૯, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikinews.org૨૦:૩૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૨૧:૪૦, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૨૧:૩૦, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૧૭:૩૫, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
el.wikivoyage.org૨૨:૩૯, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૨૦:૧૩, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
eml.wikipedia.org૨૦:૩૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૫:૨૬, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૪૯૬extendedconfirmed
en.wikibooks.org૨૦:૨૬, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૪પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૮,૩૪૧editor, sysop
en.wikinews.org૧૫:૨૬, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
en.wikiquote.org૧૯:૫૭, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬,૪૧૩
en.wikisource.org૧૫:૨૬, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૨૦:૧૦, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩ઘર વિકિ(?)૧૯,૪૨૬curator, sysop
en.wikivoyage.org૧૫:૨૬, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૩
en.wiktionary.org૧૯:૫૭, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
eo.wikipedia.org૧૨:૧૮, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikibooks.org૧૯:૨૨, ૩ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
eo.wikinews.org૨૦:૩૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૨૦:૩૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૨૦:૩૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૨૧:૫૯, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૨૨:૫૮, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikibooks.org૦૦:૦૮, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
es.wikinews.org૧૮:૧૬, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
es.wikiquote.org૨૨:૫૯, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
es.wikisource.org૨૩:૦૦, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
es.wikiversity.org૧૮:૧૬, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
es.wikivoyage.org૨૦:૪૮, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૨૦:૩૩, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૧
et.wikipedia.org૧૯:૩૦, ૭ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૮
et.wikibooks.org૨૦:૩૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૨૦:૩૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૨૦:૩૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૨૦:૩૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૧૮:૪૧, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૮
eu.wikibooks.org૨૦:૩૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૨૦:૩૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૨૦:૩૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૨૦:૩૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૨૦:૩૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikibooks.org૨૦:૩૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૨૦:૩૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૨૦:૩૯, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૨૦:૩૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૨૦:૩૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૨૦:૩૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ff.wikipedia.org૧૭:૫૩, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૨૧:૩૮, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૨૦:૩૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikibooks.org૨૦:૩૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૨૦:૩૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૨૧:૪૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikisource.org૨૦:૩૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૨૦:૩૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikivoyage.org૦૧:૧૧, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૨૦:૩૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wikipedia.org૨૧:૨૮, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૨૦:૩૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૦૧:૩૧, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૦૧:૦૭, ૩ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikisource.org૨૦:૩૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૨૦:૩૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૨૦:૪૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૨૦:૪૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૮:૨૦, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikibooks.org૨૦:૩૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
fr.wikinews.org૨૦:૩૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૨૨:૩૩, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
fr.wikisource.org૨૦:૪૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૨૦:૪૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૧૫:૦૨, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૨૦:૩૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૨૦:૪૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૨૦:૪૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikibooks.org૨૦:૪૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૨૦:૪૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૨૦:૪૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૨૦:૪૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૨૩:૫૭, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૨૦:૪૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૨૦:૪૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wiktionary.org૨૦:૪૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૨૦:૪૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૧૩:૪૦, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
gl.wikibooks.org૨૦:૪૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૨૦:૪૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૨૦:૪૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૨૦:૪૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૨૩:૧૭, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૨૦:૪૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૨૩:૩૫, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૦૦:૧૮, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૨૦:૪૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૨૦:૩૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
gu.wikiquote.org૨૦:૪૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૨૦:૪૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૨૦:૪૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૨૦:૪૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wiktionary.org૨૦:૪૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૨૦:૪૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૨૦:૪૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wiktionary.org૨૦:૪૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૧૨:૩૭, ૬ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૦૧:૨૩, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikibooks.org૧૭:૪૯, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikinews.org૨૦:૪૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૧૬:૨૩, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૨૦:૩૬, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૨૦:૪૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૨૦:૩૭, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૨૨:૧૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wiktionary.org૧૫:૫૧, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૨૧:૩૨, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૩
hi.wikibooks.org૨૦:૪૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
hi.wikiquote.org૨૦:૪૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiversity.org૧૧:૩૨, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikivoyage.org૨૩:૨૦, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૨૦:૪૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૧૮:૨૩, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૪
hr.wikibooks.org૨૦:૪૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૨૦:૪૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૨૦:૪૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૨૦:૪૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૨૦:૪૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wiktionary.org૨૦:૪૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૨૦:૪૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૨૦:૪૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikibooks.org૧૪:૦૨, ૪ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૨૧:૧૬, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikisource.org૧૭:૫૪, ૪ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૨૧:૦૬, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૧૮:૪૦, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
hy.wikibooks.org૨૦:૪૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૨૦:૪૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૨૦:૪૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૨૦:૪૮, ૭ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hyw.wikipedia.org૧૭:૫૩, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૨૦:૩૨, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
ia.wikibooks.org૨૦:૪૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૨૦:૫૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૦૩:૧૭, ૪ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikibooks.org૨૦:૪૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
id.wikiquote.org૧૯:૫૪, ૨ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૨૧:૩૫, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૨૦:૪૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
ie.wikipedia.org૦૩:૦૦, ૪ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikibooks.org૨૦:૪૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૨૦:૪૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૨૦:૪૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ik.wikipedia.org૨૦:૪૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૨૦:૪૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૫:૨૬, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૨૦:૪૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wiktionary.org૨૦:૪૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૨૦:૪૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
is.wikibooks.org૨૦:૪૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૨૦:૪૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૨૦:૪૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૨૧:૫૦, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૨૧:૦૪, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikibooks.org૨૦:૪૭, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૧૮:૪૪, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૨૩:૪૦, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૨૩:૨૦, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiversity.org૧૮:૦૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikivoyage.org૨૨:૧૮, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૧૮:૧૨, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wikipedia.org૨૨:૧૦, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wiktionary.org૨૦:૪૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jam.wikipedia.org૨૧:૨૮, ૧૯ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૨૧:૨૧, ૬ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikibooks.org૨૦:૪૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૨૦:૪૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૧૭:૧૯, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૨૦:૪૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૨૧:૪૧, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૨૦:૪૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૨૨:૧૧, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wiktionary.org૨૦:૪૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૨૩:૫૭, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wiktionary.org૨૦:૪૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૨૦:૪૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૨૦:૪૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૨૧:૫૧, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
ka.wikibooks.org૨૦:૪૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૧૩:૩૭, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૨૦:૪૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૨૦:૪૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbp.wikipedia.org૧૪:૩૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૨૦:૪૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૨૦:૪૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૧૮:૩૭, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikibooks.org૨૦:૪૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
kk.wiktionary.org૨૦:૪૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૯
kl.wikipedia.org૨૦:૪૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wiktionary.org૨૦:૪૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૨૧:૨૦, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
km.wikibooks.org૨૦:૪૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૨૦:૪૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૨૧:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikiquote.org૨૦:૪૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૨૦:૪૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૨૦:૪૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૨૦:૪૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૨૨:૫૧, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikibooks.org૨૦:૪૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
ko.wikinews.org૨૦:૪૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૨૦:૪૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૦૦:૦૯, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
ko.wikiversity.org૨૦:૪૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૧૩:૩૮, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
krc.wikipedia.org૨૦:૪૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૨૦:૪૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૨૦:૪૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૨૦:૪૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૨૦:૫૫, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikibooks.org૨૦:૪૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૨૦:૪૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૨૦:૪૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૨૦:૪૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૨૦:૪૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wiktionary.org૨૦:૪૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૨૧:૩૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikibooks.org૨૦:૪૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૨૦:૪૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૨૦:૪૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૨૦:૪૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૧૯:૫૭, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikibooks.org૨૦:૪૯, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૨૦:૪૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૨૦:૪૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wiktionary.org૨૦:૪૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૨૦:૪૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૧૪:૦૭, ૨ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૨૦:૪૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૨૦:૪૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lfn.wikipedia.org૦૦:૪૦, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૨૦:૪૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૨૦:૪૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૨૦:૪૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikibooks.org૨૦:૪૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૨૦:૪૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૨૦:૪૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૨૦:૪૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lld.wikipedia.org૧૬:૦૧, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૧૨:૩૪, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૧૯:૨૭, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wiktionary.org૨૦:૪૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૫:૨૬, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wikipedia.org૨૦:૪૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
lo.wiktionary.org૨૦:૪૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lrc.wikipedia.org૧૯:૫૫, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૨૦:૪૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૨૧:૫૬, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૭
lt.wikibooks.org૨૦:૪૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikiquote.org૧૪:૧૪, ૪ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikisource.org૨૦:૪૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૨૦:૪૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૧૮:૩૨, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૬
lv.wiktionary.org૨૦:૪૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૨૦:૪૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૨૦:૪૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
mdf.wikipedia.org૨૦:૪૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૫:૨૬, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯૯sysop
meta.wikimedia.org૦૦:૦૨, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૪૪૦sysop
mg.wikipedia.org૦૨:૫૨, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wikibooks.org૨૦:૪૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૨૦:૪૫, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૨૦:૪૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૧૨:૫૩, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wiktionary.org૦૩:૫૬, ૪ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૨૦:૪૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૨૦:૪૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૨૧:૩૮, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikibooks.org૨૦:૪૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૨૦:૪૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૨૦:૪૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૧૬:૧૮, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
ml.wikibooks.org૨૦:૪૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૨૦:૪૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૦૩:૨૭, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૨૦:૪૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૦૧:૪૭, ૨ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
mn.wiktionary.org૧૭:૨૭, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wikipedia.org૧૬:૫૦, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૨૦:૪૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૧૯:૨૨, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikibooks.org૨૦:૪૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૨૦:૪૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૨૦:૪૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૨૦:૪૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૨૦:૪૩, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૭
ms.wikibooks.org૨૦:૪૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wiktionary.org૨૦:૪૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૨૧:૨૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wiktionary.org૨૦:૪૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૨૦:૪૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mx.wikimedia.org૦૧:૫૧, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૨૦:૪૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૨૦:૪૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
my.wiktionary.org૨૦:૪૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૦૨:૪૮, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૨૧:૦૪, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wiktionary.org૨૦:૪૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૧૯:૪૪, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૨૦:૪૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wiktionary.org૨૦:૪૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૨૦:૪૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૧૯:૦૧, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wiktionary.org૨૦:૪૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૧૪:૦૯, ૨ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ne.wikibooks.org૨૦:૪૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૨૦:૪૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૨૦:૪૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૨૩:૧૯, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭૩
nl.wikibooks.org૨૧:૩૮, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪૧
nl.wikimedia.org૨૦:૦૩, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૨૩:૪૦, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૨૦:૩૨, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
nl.wikisource.org૨૦:૪૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikivoyage.org૨૧:૫૦, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૧૨:૩૫, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
nn.wikipedia.org૨૦:૪૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikiquote.org૨૦:૪૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૨૦:૪૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૨૦:૪૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૨૦:૪૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikibooks.org૨૦:૪૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૯
no.wikinews.org૨૦:૪૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૨૦:૪૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૨૦:૪૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૨૦:૪૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nqo.wikipedia.org૧૫:૪૧, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૨૧:૦૧, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૧૨:૧૮, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૨૦:૪૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૧૮:૫૧, ૩ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૨૦:૪૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૨૦:૪૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikibooks.org૨૦:૪૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૨૦:૪૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
olo.wikipedia.org૦૫:૧૯, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૨૦:૪૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wiktionary.org૨૦:૪૩, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૧૨:૪૦, ૬ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikisource.org૨૦:૪૩, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૨૦:૪૩, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૨૦:૪૩, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૨૧:૦૫, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૮
pag.wikipedia.org૨૦:૪૩, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૧૮:૪૭, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
pap.wikipedia.org૨૩:૨૦, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૦૨:૦૫, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikibooks.org૨૦:૪૩, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૧૭:૫૨, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૨૦:૪૩, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૨૦:૪૩, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૨૦:૪૩, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૨૦:૪૩, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૨૨:૧૩, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૨૦:૪૩, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૨૦:૪૩, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikibooks.org૨૦:૪૨, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
pl.wikimedia.org૨૧:૧૭, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૧૮:૧૩, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૨૩:૦૦, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
pl.wikisource.org૨૧:૫૪, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૨૩:૧૯, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૧૨:૧૯, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
pms.wikipedia.org૨૦:૪૩, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૨૦:૪૩, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wiktionary.org૨૦:૪૩, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૨૦:૪૩, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૨૦:૪૩, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૧૭:૩૩, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૨૧:૧૨, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikibooks.org૨૦:૫૬, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
pt.wikinews.org૨૦:૪૩, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૨૩:૦૧, ૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikisource.org૧૪:૧૭, ૪ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૨૦:૨૪, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikivoyage.org૨૦:૪૩, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૧૮:૦૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
qu.wikipedia.org૨૦:૪૩, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wiktionary.org૨૦:૪૩, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૧૯:૫૭, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૨૦:૪૩, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૨૩:૫૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૨૦:૪૩, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wiktionary.org૨૦:૪૩, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૨૦:૪૩, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૧૯:૨૮, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikibooks.org૨૩:૩૮, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૨૦:૪૩, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૦૦:૩૬, ૩ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૧૨:૫૬, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikivoyage.org૨૦:૪૩, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૨૦:૪૩, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૨૦:૪૩, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૨૦:૦૫, ૪ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikibooks.org૦૨:૨૧, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikimedia.org૧૨:૩૪, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૧૮:૨૭, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૧૮:૨૬, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૧૯:૩૫, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiversity.org૨૦:૪૩, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૧૯:૫૮, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૦૦:૦૬, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
rw.wikipedia.org૨૦:૪૩, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૨૦:૪૩, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૨૦:૪૩, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikisource.org૨૦:૪૩, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૦૩:૦૦, ૨૨ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૨૦:૪૩, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikibooks.org૨૦:૪૩, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૨૦:૪૩, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૨૦:૪૩, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૨૦:૪૩, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૨૦:૩૩, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wiktionary.org૨૦:૪૩, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૧૯:૩૮, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૧
sc.wikipedia.org૨૧:૪૯, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૨૦:૪૩, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wiktionary.org૨૦:૪૩, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૨૦:૪૩, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૨૦:૪૩, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૨૦:૪૩, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૨૧:૦૩, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
sh.wiktionary.org૨૩:૪૦, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૯:૦૭, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૭
simple.wiktionary.org૨૩:૦૧, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩૩
si.wikipedia.org૧૮:૨૧, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
si.wikibooks.org૨૦:૪૪, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૨૦:૪૪, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૨૧:૦૭, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૨
sk.wikibooks.org૨૦:૪૪, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૨૦:૪૪, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૨૦:૪૪, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૨૦:૪૪, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૧૮:૩૨, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૮
sl.wikibooks.org૨૦:૪૪, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૨૦:૪૪, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૨૦:૪૪, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૨૦:૪૪, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૨૦:૪૪, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૨૦:૪૪, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wiktionary.org૨૦:૪૪, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૨૦:૪૪, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૨૩:૧૯, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wikipedia.org૨૧:૨૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wiktionary.org૨૧:૨૧, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૫:૨૬, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૫
sq.wikipedia.org૨૦:૧૫, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૬autoreview, editor, reviewer
sq.wikibooks.org૧૪:૩૮, ૪ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikinews.org૨૦:૪૪, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૨૦:૪૪, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૨૦:૪૪, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૨૦:૪૪, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikibooks.org૨૦:૪૪, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૨૦:૪૪, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૨૦:૪૪, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૨૦:૪૪, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૨૦:૪૪, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૨૦:૪૪, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૦૨:૦૪, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૨૦:૪૪, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wikipedia.org૨૦:૪૪, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wiktionary.org૨૦:૪૪, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૨૦:૪૪, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikiquote.org૨૦:૪૪, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૨૦:૪૪, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૨૦:૪૪, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikibooks.org૨૦:૪૯, ૪ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૨૦:૪૪, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૨૦:૪૪, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૨૨:૦૯, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૨૨:૦૦, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૨૦:૪૪, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૧૨:૫૫, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
sw.wikipedia.org૧૯:૩૫, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
sw.wiktionary.org૧૨:૪૯, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૨૨:૨૮, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૨૦:૪૨, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૩
ta.wikibooks.org૨૦:૪૪, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
ta.wikinews.org૨૦:૪૪, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૨૦:૪૪, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૨૦:૪૪, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૧૯:૫૦, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tcy.wikipedia.org૧૮:૩૩, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૦૧:૩૭, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦bureaucrat, sysop
test-commons.wikimedia.org૨૧:૨૩, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૦૧:૧૩, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
test.wikidata.org૦૧:૨૪, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
tet.wikipedia.org૨૦:૪૪, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૦૦:૧૨, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
te.wikibooks.org૨૦:૪૪, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૨૦:૪૪, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૨૦:૪૪, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૧૭:૨૭, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikibooks.org૨૦:૪૪, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૨૦:૪૪, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૪ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૭
th.wikibooks.org૨૦:૪૪, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૨૦:૪૪, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૨૦:૪૪, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૨૦:૪૪, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૧૯:૨૪, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wiktionary.org૨૦:૪૪, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૨૦:૪૪, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wiktionary.org૨૦:૪૪, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
tl.wikipedia.org૧૨:૨૧, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૯
tl.wikibooks.org૨૦:૪૫, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮૮
tl.wiktionary.org૨૩:૨૧, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૧૯:૪૩, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wiktionary.org૨૦:૪૫, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૨૦:૪૫, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૨૦:૪૫, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૨૦:૪૫, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૨૩:૨૪, ૮ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikibooks.org૧૮:૧૪, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
tr.wikimedia.org૧૧:૫૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૨૦:૪૫, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૨૧:૩૨, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
tr.wikisource.org૨૦:૪૫, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૨૦:૩૨, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
ts.wikipedia.org૨૩:૨૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
ts.wiktionary.org૨૦:૪૫, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૨૩:૩૩, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikibooks.org૨૦:૪૫, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૨૦:૪૫, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૨૦:૪૫, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૨૧:૦૬, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૨૦:૪૫, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૧૨:૪૧, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૨૦:૪૫, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૧૮:૫૩, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૨૦:૪૫, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૨૦:૪૫, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikibooks.org૨૦:૪૫, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૨૦:૪૫, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૧૭:૩૮, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૧૮:૦૮, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૨૦:૪૫, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૨૦:૩૧, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૨૩:૫૩, ૫ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikibooks.org૨૦:૪૫, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૨૦:૪૫, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૨૦:૪૫, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૨૨:૨૨, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikiquote.org૨૦:૪૫, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૨૨:૩૧, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૨૦:૪૫, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikisource.org૨૦:૪૫, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૨૦:૪૫, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૨૦:૪૫, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૨૦:૪૫, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૨૦:૪૫, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikibooks.org૧૭:૪૧, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૯
vi.wikiquote.org૨૦:૪૫, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૨૦:૪૫, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૨૦:૪૫, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૧૯:૪૯, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
vls.wikipedia.org૨૧:૦૭, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૧૯:૨૨, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૨૦:૪૫, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૨૧:૧૭, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૨૦:૪૫, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૨૦:૪૫, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૫:૨૬, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૩
wikimania2014.wikimedia.org૨૧:૪૭, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2015.wikimedia.org૧૮:૧૧, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૦૦:૩૧, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૦૦:૧૧, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૧૯:૩૨, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૦૨:૧૩, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૧૯:૪૬, ૫ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikiquote.org૨૦:૪૫, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૨૦:૪૫, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૨૨:૦૭, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૨૦:૪૫, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૨૨:૦૯, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૨૦:૪૫, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૨૦:૪૫, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikisource.org૨૦:૪૫, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૨૦:૪૫, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૨૦:૪૫, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૨૦:૪૫, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૨૦:૪૫, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૨૦:૪૬, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૨૩:૦૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૨૦:૪૬, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૨૦:૪૬, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૧૯:૨૧, ૩ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
zh.wikipedia.org૦૩:૩૬, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikibooks.org૨૦:૪૫, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૨૦:૪૫, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૨૦:૪૫, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૨૦:૪૫, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૧૬:૦૬, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૦૦:૨૨, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૨૦:૪૫, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૨૦:૨૭, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wiktionary.org૨૨:૫૮, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)