વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Atsme
  • નોંધેલ: ૦૨:૨૯, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧ (૧૧ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૪૫,૧૪૮
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૮૧
  • વૈશ્વિક જૂથો Global IP block exemptions, VRT permissions agents
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
af.wikipedia.org૧૫:૦૧, ૨૫ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૦૪:૧૬, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૧૩:૪૪, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૨૦:૨૯, ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૧૫:૩૧, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૯:૫૦, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૫૫૭autopatrolled
cs.wikipedia.org૨૩:૩૨, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૦૧:૫૪, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૧૭:૪૯, ૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૦૬:૨૭, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૬:૨૩, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૦૨:૨૯, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧નવું ખાતુ(?)૪૦,૩૭૪ipblock-exempt (temporary), autoreviewer, extendedconfirmed, extendedmover, patroller, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org૧૪:૧૧, ૧૨ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૧૪:૧૧, ૧૨ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૧૯:૧૮, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૦૦:૫૫, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૧૪:૧૧, ૧૨ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૧૪:૧૨, ૧૨ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૧૯:૩૬, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૦૧:૦૦, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૧૪:૫૭, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૧૩:૧૦, ૨૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૧૩:૧૯, ૨૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૧૫:૩૪, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૧૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૦૫:૩૬, ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૧૬:૨૯, ૧૧ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૨૦:૩૯, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૨૩:૨૪, ૭ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૦૯:૨૦, ૨૩ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૧૭:૩૧, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૦૧:૪૪, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૪:૦૮, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૮:૧૪, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૨૦:૧૯, ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૦૪:૦૮, ૨ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૧૯:૩૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૧૪:૦૮, ૧૬ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૨૩:૫૫, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૯:૦૪, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
meta.wikimedia.org૦૩:૨૦, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭૭
mi.wikipedia.org૨૨:૧૪, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૦૦:૩૫, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૦૩:૨૨, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૧૭:૫૯, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૦૨:૨૪, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૧૯:૨૫, ૨૯ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૧૧:૦૫, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૦૯:૫૪, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pap.wikipedia.org૧૯:૫૨, ૨૫ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૦૦:૦૨, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૨૨:૫૭, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૩:૦૪, ૩૦ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૨૨:૫૦, ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૨૦:૧૧, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikimedia.org૦૩:૧૭, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૧૬:૨૯, ૧૧ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૨૦:૦૦, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૨૦:૨૩, ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૧૯:૩૬, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૭:૪૩, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૧૬:૪૩, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૦૭:૧૦, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૨૦:૨૨, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૧૮:૫૦, ૨૩ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૧૯:૦૨, ૩ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૦૨:૫૭, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૦૩:૧૮, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikibooks.org૦૩:૧૬, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૧૧:૧૬, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૭:૧૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૨:૩૨, ૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૨:૦૧, ૨૨ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૪:૧૨, ૧૨ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
wikimania2014.wikimedia.org૦૩:૩૧, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૦૫:૫૬, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૨૧:૫૮, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૨૩:૦૮, ૩૦ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૧૧:૨૯, ૩૦ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૧૯:૦૫, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૧૩:૫૧, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)