વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Avicennasis
  • નોંધેલ: ૧૧:૨૬, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦ (૧૩ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૨,૮૨,૭૦૧
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૮૪૩
  • વૈશ્વિક જૂથ વૈશ્વીક ઊલટાવનાર
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wikipedia.org૧૨:૦૮, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wikibooks.org૧૯:૩૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wiktionary.org૧૮:૫૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wikipedia.org૧૧:૦૧, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wiktionary.org૧૮:૫૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
advisory.wikimedia.org૨૩:૨૨, ૨૬ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૧૧:૧૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
af.wikibooks.org૧૯:૧૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૦૯:૦૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૧૮:૪૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૦૭:૨૪, ૧૮ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikibooks.org૧૯:૧૮, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wiktionary.org૧૮:૫૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
am.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikiquote.org૦૯:૦૮, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wiktionary.org૧૮:૪૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૧૧:૦૭, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikibooks.org૨૨:૩૪, ૨૬ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikiquote.org૦૯:૦૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikisource.org૧૯:૪૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૧૮:૪૬, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૧૧:૧૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
an.wiktionary.org૧૮:૪૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૧:૧૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૦૨૭editor
ar.wikibooks.org૧૯:૦૧, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikimedia.org૧૨:૨૨, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૨૦:૦૧, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૦૯:૦૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ar.wikisource.org૧૯:૩૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiversity.org૧૨:૨૨, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૧૮:૪૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૧૧:૦૫, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikipedia.org૧૧:૧૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ast.wikibooks.org૧૯:૧૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikiquote.org૦૯:૦૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wiktionary.org૧૮:૪૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૧૧:૦૦, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
as.wikibooks.org૧૯:૩૨, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikisource.org૧૫:૩૬, ૨૦ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wiktionary.org૧૮:૫૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૧૧:૦૧, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wiktionary.org૧૮:૫૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૧૧:૦૧, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikibooks.org૧૯:૩૨, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૧૮:૫૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૧૯:૧૫, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૧૧:૧૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
az.wikibooks.org૧૯:૧૦, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૦૯:૦૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
az.wikisource.org૧૯:૩૬, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૧૮:૪૬, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૧૧:૦૭, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bat-smg.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૧૧:૦૧, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikibooks.org૧૯:૩૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bd.wikimedia.org૦૫:૩૫, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૧૧:૧૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
beta.wikiversity.org૧૦:૫૪, ૭ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૧૧:૧૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
be.wikibooks.org૧૯:૧૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikimedia.org૦૫:૩૫, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૦૯:૦૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૦૨:૧૧, ૨૪ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૧૮:૪૮, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૧૧:૧૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
bg.wikibooks.org૧૯:૧૦, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૧૮:૪૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૦૯:૦૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
bg.wikisource.org૧૯:૪૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૧૮:૪૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wiktionary.org૧૮:૫૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૧૧:૦૧, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikibooks.org૧૯:૩૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wiktionary.org૧૮:૫૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૦૦:૦૬, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૧૧:૦૧, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikibooks.org૧૯:૧૮, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikiquote.org૦૯:૦૮, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wiktionary.org૧૮:૫૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૧૧:૧૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikibooks.org૧૯:૧૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૧૯:૩૬, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૧૮:૪૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૧૧:૦૭, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikibooks.org૧૯:૩૨, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wiktionary.org૧૮:૫૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૦૭:૩૮, ૧૮ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૧૧:૧૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
br.wikimedia.org૨૩:૩૫, ૨૬ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૦૯:૦૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૦૨:૧૯, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૧૮:૪૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૧૧:૧૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikibooks.org૧૯:૧૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૧૮:૪૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૦૯:૦૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
bs.wikisource.org૧૯:૩૬, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૧૮:૪૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૧૦:૫૮, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૧૧:૦૧, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૧૧:૧૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
ca.wikibooks.org૧૯:૦૧, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikimedia.org૧૫:૨૮, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૧૮:૪૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૦૯:૦૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
ca.wikisource.org૨૧:૫૪, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ca.wiktionary.org૧૮:૪૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૧૧:૦૧, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૧૧:૦૦, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ce.wikipedia.org૧૧:૦૦, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cho.wikipedia.org૧૨:૦૮, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૧૦:૫૮, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૧૮:૪૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૧૧:૦૧, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
ch.wikibooks.org૧૯:૩૨, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wiktionary.org૧૮:૫૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૦૭:૨૪, ૧૮ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૧૧:૦૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૭:૧૦, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૩૨,૧૩૬filemover, patroller, rollbacker
co.wikipedia.org૧૧:૦૭, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikibooks.org૧૯:૧૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikimedia.org૨૩:૩૩, ૨૬ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikiquote.org૦૯:૦૮, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૧૮:૪૬, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૧૧:૦૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૧૧:૦૦, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૬
cr.wikiquote.org૦૯:૦૮, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wiktionary.org૧૮:૫૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૧૧:૦૫, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wiktionary.org૧૮:૪૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૧૧:૧૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
cs.wikibooks.org૧૯:૦૧, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૧૮:૪૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૦૯:૦૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
cs.wikisource.org૧૯:૩૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૨૦:૦૨, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૧૮:૪૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cu.wikipedia.org૧૦:૫૯, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૧૧:૧૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikibooks.org૧૯:૧૦, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૧૧:૧૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
cy.wikibooks.org૧૯:૧૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૦૯:૦૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૧૯:૪૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૧૮:૪૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૧૧:૧૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
da.wikibooks.org૧૯:૦૧, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૦૯:૦૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
da.wikisource.org૧૯:૩૬, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૨૨:૩૫, ૨૬ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૧:૧૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩૫autoreview, editor
de.wikibooks.org૧૯:૦૧, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૧૮:૪૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૦૯:૦૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
de.wikisource.org૧૯:૩૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૨૦:૦૨, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૧૫:૨૭, ૨૦ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૧૮:૪૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૧૧:૦૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dk.wikimedia.org૦૦:૨૮, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૧૧:૦૧, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૧૧:૦૭, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wiktionary.org૧૮:૪૮, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૧૧:૦૦, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wiktionary.org૧૮:૫૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૧૧:૦૧, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૧:૧૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
el.wikibooks.org૧૯:૧૦, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikinews.org૦૮:૪૬, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૦૯:૦૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
el.wikisource.org૧૯:૩૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
el.wikiversity.org૨૦:૦૨, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૧૫:૨૭, ૨૦ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
el.wiktionary.org૧૮:૪૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eml.wikipedia.org૧૧:૦૧, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૧:૨૬, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦ઘર વિકિ(?)૧,૧૯,૫૯૫autoreviewer, extendedconfirmed, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org૧૬:૫૮, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૭૭૧editor
en.wikinews.org૧૧:૧૭, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
en.wikiquote.org૦૬:૫૧, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૬
en.wikisource.org૧૧:૨૦, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૯
en.wikiversity.org૦૮:૪૩, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
en.wikivoyage.org૧૯:૩૧, ૧૯ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૮
en.wiktionary.org૦૫:૩૬, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૧
eo.wikipedia.org૦૫:૧૯, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૨૦૮
eo.wikibooks.org૧૦:૫૪, ૭ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૧૦:૧૮, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૧૦:૫૪, ૭ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
eo.wikisource.org૧૬:૨૮, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૧૦:૫૪, ૭ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૦૫:૨૯, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૫
es.wikibooks.org૧૯:૦૧, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikinews.org૧૮:૪૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૦૯:૦૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮
es.wikisource.org૨૨:૨૪, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiversity.org૨૦:૦૨, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikivoyage.org૧૫:૨૭, ૨૦ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૧૮:૪૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૧૧:૧૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikibooks.org૧૯:૧૦, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikimedia.org૦૦:૨૬, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૦૯:૦૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૧૯:૩૬, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૧૮:૪૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૧૧:૧૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
eu.wikibooks.org૧૯:૧૦, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૦૯:૦૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૧૮:૪૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૧૧:૦૭, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૦૭:૪૨, ૧૮ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
fa.wikibooks.org૧૯:૦૧, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૧૭:૫૨, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
fa.wikiquote.org૦૯:૦૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
fa.wikisource.org૧૯:૩૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૦૭:૨૨, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૧૮:૪૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ff.wikipedia.org૦૭:૨૪, ૧૮ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૧૧:૦૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૧૧:૧૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
fi.wikibooks.org૧૯:૦૧, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikimedia.org૨૩:૨૯, ૨૬ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૧૮:૪૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૦૯:૦૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
fi.wikisource.org૧૯:૩૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૨૦:૦૨, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૧૮:૪૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wikipedia.org૦૭:૨૪, ૧૮ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૧૮:૫૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૧૧:૦૭, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikisource.org૧૯:૪૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૧૮:૪૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૦૭:૦૬, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૧:૧૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૦૩
fr.wikibooks.org૧૯:૦૧, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૧૮:૪૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૦૯:૦૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
fr.wikisource.org૧૯:૩૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૨૦:૦૨, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૧૫:૨૭, ૨૦ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૧૮:૪૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૧૧:૦૭, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૧૧:૧૧, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
fy.wikibooks.org૧૯:૧૦, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૧૮:૪૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૧૦:૨૨, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૧૧:૦૭, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૧૧:૦૭, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
ga.wikibooks.org૧૯:૩૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikiquote.org૦૯:૦૮, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૧૮:૪૬, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૧૧:૦૭, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
gd.wiktionary.org૧૮:૪૮, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૧૧:૦૭, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૧૧:૧૧, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
gl.wikibooks.org૧૯:૧૦, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૦૯:૦૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
gl.wikisource.org૧૯:૪૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૧૮:૪૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikibooks.org૧૯:૩૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૧૮:૪૬, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૧૯:૪૫, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૧૧:૦૧, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikibooks.org૧૯:૩૨, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૧૧:૧૧, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikibooks.org૧૯:૧૮, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikiquote.org૦૯:૦૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૦૨:૧૨, ૨૪ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૨૨:૩૫, ૨૬ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૧૧:૦૭, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wiktionary.org૧૮:૪૮, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૧૧:૦૬, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૧૧:૦૧, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ha.wiktionary.org૧૮:૫૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૧૧:૦૬, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૦૫:૧૯, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
he.wikibooks.org૧૦:૧૬, ૭ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikinews.org૧૦:૧૬, ૭ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૧૦:૧૬, ૭ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨autopatrolled
he.wikisource.org૦૫:૨૬, ૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
he.wikivoyage.org૧૫:૨૭, ૨૦ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
he.wiktionary.org૧૦:૧૬, ૭ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૧૧:૦૭, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૧૧:૧૧, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikibooks.org૧૯:૧૦, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૦૯:૦૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૨૨:૩૬, ૨૬ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ho.wikipedia.org૧૨:૦૮, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૧૧:૧૧, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
hr.wikibooks.org૧૯:૦૧, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૦૯:૦૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૧૯:૩૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૧૮:૪૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૧૧:૦૬, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wiktionary.org૧૮:૪૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૧૧:૧૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ht.wikisource.org૧૯:૪૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૧૧:૧૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
hu.wikibooks.org૧૯:૦૧, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikinews.org૧૮:૪૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૦૯:૦૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
hu.wikisource.org૧૯:૩૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૧૮:૪૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૧૧:૦૬, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikibooks.org૧૯:૧૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૦૯:૦૬, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
hy.wikisource.org૧૯:૩૬, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૧૮:૪૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hz.wikipedia.org૦૦:૦૮, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૧૧:૦૬, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ia.wikibooks.org૧૯:૧૦, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૧૮:૪૬, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૧:૧૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
id.wikibooks.org૧૯:૦૧, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikiquote.org૦૯:૦૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૧૯:૩૬, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૧૮:૪૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikipedia.org૧૧:૦૬, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikibooks.org૧૯:૧૦, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૧૮:૪૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૧૧:૦૧, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ii.wikipedia.org૧૨:૦૮, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૦૭:૨૫, ૧૮ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wiktionary.org૧૮:૫૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૧૧:૦૬, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૦૬:૧૪, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૨૭૭
io.wikipedia.org૧૧:૧૧, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
io.wiktionary.org૧૮:૪૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૧૧:૧૧, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
is.wikibooks.org૧૯:૦૧, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૦૯:૦૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
is.wikisource.org૧૯:૩૬, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૧૮:૪૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૧:૧૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
it.wikibooks.org૧૩:૩૬, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૧૩:૩૬, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૦૯:૪૮, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૭
it.wikisource.org૧૩:૩૬, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
it.wikiversity.org૧૩:૩૬, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikivoyage.org૧૫:૨૬, ૨૦ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૧૩:૩૬, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wikipedia.org૧૧:૦૧, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wiktionary.org૧૮:૪૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૧:૧૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
ja.wikibooks.org૧૯:૦૧, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૧૮:૪૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૦૯:૦૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
ja.wikisource.org૧૯:૩૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૨૦:૦૨, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૧૮:૪૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૧૧:૦૫, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wiktionary.org૧૮:૫૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૧૧:૧૧, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
jv.wiktionary.org૧૮:૫૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૧૧:૦૦, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૧૦:૫૮, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૧૧:૧૧, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ka.wikibooks.org૧૯:૧૦, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૦૯:૦૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
ka.wiktionary.org૧૮:૪૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૦૦:૩૧, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૧૧:૦૦, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૧૧:૦૧, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kj.wikipedia.org૧૨:૦૮, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૧૧:૦૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikibooks.org૧૯:૩૨, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૧૮:૪૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૧૧:૦૦, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wiktionary.org૨૨:૩૬, ૨૬ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૧૧:૦૫, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikibooks.org૧૯:૧૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૧૮:૪૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૧૧:૦૬, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikiquote.org૦૯:૦૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૧૯:૪૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૧૮:૪૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૦૨:૧૯, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૧૧:૧૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
ko.wikibooks.org૧૯:૧૦, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૦૨:૧૯, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૦૯:૦૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
ko.wikisource.org૧૯:૩૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiversity.org૧૫:૩૬, ૨૦ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૧૮:૪૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
krc.wikipedia.org૨૨:૪૦, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikipedia.org૧૨:૦૭, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikiquote.org૦૯:૦૮, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૧૧:૧૦, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ks.wikipedia.org૧૧:૦૦, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikibooks.org૧૯:૩૨, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikiquote.org૦૯:૦૮, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૧૮:૫૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૧૧:૧૧, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ku.wikibooks.org૧૯:૧૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૦૯:૦૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૧૮:૪૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૧૧:૦૫, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૧૧:૦૫, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
kw.wikiquote.org૦૯:૦૮, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wiktionary.org૧૮:૪૮, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૧૧:૦૫, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikibooks.org૧૯:૧૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૦૯:૦૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૧૮:૪૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૧૧:૦૫, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૧૧:૧૧, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
la.wikibooks.org૧૯:૧૦, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૦૯:૦૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૧૯:૩૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wiktionary.org૧૮:૪૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૦૭:૨૪, ૧૮ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૧૧:૧૧, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
lb.wikibooks.org૧૯:૩૨, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikiquote.org૦૯:૦૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૧૮:૫૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૦૨:૧૨, ૨૪ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૦૭:૨૩, ૧૮ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૧૧:૦૫, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૧૧:૦૫, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikibooks.org૧૦:૨૧, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૦૯:૦૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૧૯:૩૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૧૮:૪૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૧૧:૦૫, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૧૧:૦૫, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikibooks.org૧૯:૩૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wiktionary.org૧૮:૫૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૦૬:૦૮, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wikipedia.org૧૧:૦૦, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wiktionary.org૧૮:૪૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lrc.wikipedia.org૧૯:૪૬, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૦૦:૩૧, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૧૧:૧૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
lt.wikibooks.org૧૯:૧૦, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikiquote.org૦૯:૦૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
lt.wikisource.org૧૯:૪૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૧૮:૪૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૧૧:૧૧, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
lv.wikibooks.org૧૯:૧૦, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wiktionary.org૧૮:૪૬, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૧૫:૨૩, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૧૧:૦૦, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૦૭:૧૮, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
meta.wikimedia.org૦૭:૩૧, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨૦autopatrolled
mg.wikipedia.org૧૧:૦૫, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wikibooks.org૧૯:૧૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૧૮:૪૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૧૧:૦૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mh.wikipedia.org૧૨:૦૮, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mh.wiktionary.org૧૮:૫૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૧૫:૩૬, ૨૦ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૧૧:૦૫, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikibooks.org૧૯:૩૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૧૮:૫૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૧૧:૧૧, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
mk.wikibooks.org૧૯:૦૧, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikimedia.org૦૦:૨૫, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૧૯:૩૬, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૧૮:૪૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૧૧:૧૧, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikibooks.org૧૯:૧૦, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૦૯:૦૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૧૯:૩૬, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૧૮:૪૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૧૧:૦૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
mn.wikibooks.org૧૯:૩૨, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wiktionary.org૧૮:૪૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૧૯:૧૩, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૧૧:૧૧, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikibooks.org૧૯:૧૦, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૦૯:૦૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૦૫:૩૨, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૧૮:૪૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૧૧:૧૧, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
ms.wikibooks.org૧૯:૧૦, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wiktionary.org૧૮:૪૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૧૧:૦૫, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wiktionary.org૧૮:૪૮, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mus.wikipedia.org૧૨:૦૭, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૧૧:૦૦, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mx.wikimedia.org૧૨:૨૩, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૧૧:૦૭, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૧૧:૦૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikibooks.org૧૯:૩૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૧૮:૪૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૧૧:૦૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૧૧:૦૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikibooks.org૧૯:૩૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wiktionary.org૧૮:૪૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૧૧:૧૧, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૧૧:૦૦, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikibooks.org૧૯:૧૮, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikiquote.org૦૯:૦૮, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wiktionary.org૧૮:૫૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૧૧:૦૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૧૧:૧૦, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
nds.wikibooks.org૧૯:૩૨, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikiquote.org૦૯:૦૮, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wiktionary.org૧૮:૪૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૧૧:૦૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikibooks.org૧૯:૧૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૧૮:૪૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૧૧:૧૧, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ng.wikipedia.org૦૭:૧૯, ૧૮ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૧૧:૧૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
nl.wikibooks.org૧૯:૦૧, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikimedia.org૨૩:૨૫, ૨૬ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૦૯:૦૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikisource.org૧૯:૩૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikivoyage.org૧૫:૨૭, ૨૦ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૧૮:૪૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૧૧:૧૧, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
nn.wikiquote.org૦૯:૦૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
nn.wiktionary.org૧૮:૪૮, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૧૧:૦૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૧૧:૧૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
no.wikibooks.org૧૯:૧૦, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikimedia.org૨૩:૨૬, ૨૬ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૧૮:૪૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૦૯:૦૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
no.wikisource.org૧૯:૩૬, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૧૮:૪૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૧૧:૦૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૦૫:૩૨, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૧૧:૦૭, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૦૮:૩૭, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૦૭:૨૪, ૧૮ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nz.wikimedia.org૨૩:૩૧, ૨૬ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૧૧:૧૧, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૯
oc.wikibooks.org૧૯:૧૦, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૧૮:૪૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૧૧:૦૦, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
om.wiktionary.org૧૮:૪૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૧૧:૦૦, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૭
or.wikisource.org૧૯:૪૮, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૧૮:૫૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૧૧:૦૬, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
outreach.wikimedia.org૦૩:૫૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa-us.wikimedia.org૨૩:૩૩, ૨૬ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pag.wikipedia.org૧૧:૦૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૧૧:૦૬, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pap.wikipedia.org૧૧:૦૦, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૧૧:૦૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikibooks.org૧૯:૧૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૧૮:૪૮, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૧૧:૦૦, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૦૭:૩૨, ૧૮ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૧૦:૨૦, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૧૧:૦૦, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૧૧:૦૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wiktionary.org૧૮:૫૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૧૧:૧૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦૧editor
pl.wikibooks.org૦૫:૨૪, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikimedia.org૨૩:૩૩, ૨૬ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૧૮:૪૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૦૯:૦૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨
pl.wikisource.org૧૯:૩૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૧૫:૨૭, ૨૦ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૧૮:૪૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikipedia.org૧૧:૧૦, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૧૧:૦૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wiktionary.org૦૫:૩૨, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૧૧:૦૦, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૧૧:૦૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikibooks.org૧૯:૩૨, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૧૮:૪૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૧:૧૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
pt.wikibooks.org૧૯:૦૧, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૧૮:૪૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૦૯:૦૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
pt.wikisource.org૧૯:૩૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૨૦:૦૨, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikivoyage.org૧૫:૨૭, ૨૦ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૧૮:૪૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
quality.wikimedia.org૨૩:૩૫, ૨૬ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૧૧:૧૦, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikibooks.org૧૯:૧૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikiquote.org૦૯:૦૮, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wiktionary.org૧૮:૪૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૧૧:૦૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikibooks.org૧૯:૩૨, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wiktionary.org૧૮:૫૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૧૦:૫૯, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૧૨:૦૮, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wiktionary.org૧૮:૫૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wiktionary.org૧૮:૫૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૧૧:૦૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૧૧:૧૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
ro.wikibooks.org૧૯:૧૦, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૧૮:૪૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૦૯:૦૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ro.wikisource.org૧૯:૩૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikivoyage.org૧૫:૨૭, ૨૦ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૧૮:૪૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૧૮:૨૫, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૧:૧૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૬uploader
ru.wikibooks.org૧૯:૦૧, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikimedia.org૨૩:૩૩, ૨૬ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૧૮:૪૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૦૪:૫૩, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
ru.wikisource.org૦૬:૧૦, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ru.wikiversity.org૨૦:૦૨, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૧૫:૨૭, ૨૦ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૧૮:૪૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wikipedia.org૦૭:૨૪, ૧૮ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૧૮:૪૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૧૧:૦૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikisource.org૦૭:૪૨, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૧૧:૦૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikibooks.org૧૯:૧૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૧૫:૩૬, ૨૦ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૦૨:૧૯, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૧૮:૫૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૧૧:૧૦, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
scn.wiktionary.org૧૮:૪૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૧૧:૦૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬,૮૧૬
sc.wikipedia.org૧૧:૦૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wiktionary.org૧૮:૫૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૧૦:૫૯, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikinews.org૧૮:૪૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wiktionary.org૧૮:૪૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૧૧:૦૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikibooks.org૧૯:૩૨, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૨૩:૩૧, ૨૬ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૦૭:૨૪, ૧૮ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૧૮:૫૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
sh.wiktionary.org૧૮:૪૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૦૬:૦૨, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫,૬૧૩patroller, rollbacker
simple.wikibooks.org૧૬:૪૭, ૨૫ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikiquote.org૦૯:૨૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૦૭:૩૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૦૫૫rollbacker
si.wikipedia.org૧૧:૦૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikibooks.org૧૯:૧૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૧૮:૪૮, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૧૧:૧૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
sk.wikibooks.org૧૯:૧૦, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૦૯:૦૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
sk.wikisource.org૧૯:૪૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૧૮:૪૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
sl.wikibooks.org૧૯:૧૦, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૦૯:૦૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
sl.wikisource.org૧૯:૩૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૦૨:૧૨, ૨૪ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૧૮:૪૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૧૦:૫૯, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wiktionary.org૧૮:૫૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૦૭:૨૪, ૧૮ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wiktionary.org૧૮:૫૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૧૧:૧૭, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wikipedia.org૧૦:૫૯, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wiktionary.org૧૮:૫૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૧:૧૭, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikipedia.org૧૧:૧૦, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikibooks.org૧૯:૦૧, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikinews.org૦૦:૩૧, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
sq.wikiquote.org૦૯:૦૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૧૮:૪૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૧૦:૫૮, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૧૧:૧૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
sr.wikibooks.org૧૯:૦૧, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૧૮:૪૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૦૯:૦૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
sr.wikisource.org૧૯:૩૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૧૮:૪૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૧૦:૫૯, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૧૮:૪૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૧૧:૦૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
strategy.wikimedia.org૦૩:૪૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૫
st.wikipedia.org૦૭:૨૪, ૧૮ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wiktionary.org૧૮:૪૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikibooks.org૧૯:૧૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikiquote.org૦૯:૦૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૧૮:૪૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૧:૧૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૮
sv.wikibooks.org૨૧:૦૬, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૧૮:૪૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૦૯:૦૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
sv.wikisource.org૧૯:૩૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૦૨:૧૯, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૧૫:૨૭, ૨૦ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૧૮:૪૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
sw.wikibooks.org૧૯:૧૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wiktionary.org૧૮:૪૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૧૧:૦૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ta.wikibooks.org૧૯:૧૦, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૧૮:૪૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૦૯:૦૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૧૯:૩૬, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૧૮:૪૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tcy.wikipedia.org૦૪:૪૨, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ten.wikipedia.org૦૨:૪૧, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૧૨:૫૮, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૦૩:૫૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩reviewer
test.wikidata.org૧૫:૩૭, ૨૦ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tet.wikipedia.org૧૦:૫૮, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikibooks.org૧૯:૧૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૦૯:૦૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૧૯:૩૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૧૮:૪૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૧૧:૦૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikibooks.org૧૯:૧૦, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૧૮:૪૮, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
th.wikibooks.org૧૯:૦૧, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikinews.org૧૮:૪૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૦૯:૦૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૧૯:૩૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૧૮:૪૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૧૦:૫૮, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૨
ti.wiktionary.org૧૮:૪૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૧૧:૦૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikibooks.org૧૯:૧૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikiquote.org૦૯:૦૮, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wiktionary.org૧૮:૪૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
tl.wikibooks.org૧૯:૦૧, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wiktionary.org૧૮:૪૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૧૦:૫૯, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wiktionary.org૧૮:૫૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૧૧:૦૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wiktionary.org૧૮:૫૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૧૦:૫૮, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૧૮:૫૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૧:૧૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૧
tr.wikibooks.org૧૯:૦૧, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikimedia.org૨૩:૩૪, ૨૬ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૧૮:૪૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૦૯:૦૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
tr.wikisource.org૧૯:૩૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૧૮:૪૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wikipedia.org૧૦:૫૮, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wiktionary.org૧૮:૪૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૧૧:૦૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikibooks.org૧૯:૧૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikiquote.org૦૯:૦૮, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૧૮:૪૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૦૭:૨૦, ૧૮ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૫
tw.wikipedia.org૦૭:૨૪, ૧૮ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wiktionary.org૧૮:૫૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૧૯:૪૯, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૧૦:૫૮, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૨૩:૩૩, ૨૬ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૧૦:૫૮, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૧૧:૦૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikibooks.org૧૯:૩૨, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikiquote.org૦૯:૦૮, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૧૮:૪૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૧:૧૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
uk.wikibooks.org૧૯:૧૦, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૧૮:૪૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૦૯:૦૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
uk.wikisource.org૧૯:૩૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૧૫:૨૭, ૨૦ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૧૮:૪૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ur.wikibooks.org૧૯:૧૦, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૦૯:૦૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૧૮:૪૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
usability.wikimedia.org૦૩:૪૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
uz.wikipedia.org૧૧:૦૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikibooks.org૧૯:૧૮, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikiquote.org૦૯:૦૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૧૮:૫૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૧૧:૦૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikisource.org૦૨:૧૯, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૧૫:૩૬, ૨૦ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૦૫:૩૨, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૧૦:૫૮, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૩
vi.wikipedia.org૧૧:૧૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
vi.wikibooks.org૧૯:૦૧, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikiquote.org૦૯:૦૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૧૯:૩૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૦૭:૨૨, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૧૮:૪૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૧૧:૦૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૧૧:૧૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikibooks.org૧૯:૧૮, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikiquote.org૦૯:૦૮, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૧૮:૪૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
wa.wikibooks.org૧૯:૩૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૧૮:૪૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૦૮:૩૭, ૧૫ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૨૧
wikimania2008.wikimedia.org૦૦:૩૪, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2009.wikimedia.org૦૪:૦૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2010.wikimedia.org૦૪:૦૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2011.wikimedia.org૦૦:૩૩, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2012.wikimedia.org૦૫:૩૬, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2013.wikimedia.org૦૨:૧૯, ૨૪ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2014.wikimedia.org૧૦:૫૬, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2015.wikimedia.org૧૦:૫૬, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૧૦:૫૮, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૧૧:૦૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikiquote.org૦૯:૦૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૧૮:૪૬, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૧૧:૦૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૧૧:૦૧, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૧૦:૫૮, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikibooks.org૧૯:૩૨, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wiktionary.org૧૮:૫૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૧૨:૨૨, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
yi.wikipedia.org૧૧:૦૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૧૨૩
yi.wikisource.org૧૯:૩૬, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૧૮:૪૮, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૧૧:૦૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
yo.wikibooks.org૧૯:૩૨, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wiktionary.org૧૮:૫૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૧૧:૦૧, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikiquote.org૦૯:૦૮, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wiktionary.org૧૮:૫૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૧૦:૫૮, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૧૧:૦૭, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikibooks.org૧૯:૧૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikiquote.org૦૯:૦૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૧૯:૪૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૧૮:૪૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
zh.wikipedia.org૧૧:૧૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
zh.wikibooks.org૧૯:૦૧, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૧૮:૪૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૦૯:૦૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
zh.wikisource.org૧૯:૩૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૦૭:૨૧, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૧૮:૪૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૧૦:૫૮, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikibooks.org૨૨:૩૪, ૨૬ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wiktionary.org૧૮:૪૮, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)