વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: BRPever
  • નોંધેલ: ૦૨:૨૫, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫ (૬ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૭૨,૭૫૯
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૮૧૨
  • વૈશ્વિક જૂથ કારભારીઓ
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wiktionary.org૦૨:૩૭, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wikipedia.org૦૨:૪૧, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wiktionary.org૦૨:૩૭, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૦૬:૪૮, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ady.wikipedia.org૦૮:૫૫, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૦૯:૦૪, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikibooks.org૧૦:૨૩, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૧૭:૨૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૨૩:૫૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૦૨:૧૯, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ak.wiktionary.org૦૨:૩૭, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૧૦:૫૫, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
alt.wikipedia.org૦૬:૫૧, ૭ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ami.wikipedia.org૦૯:૫૯, ૧૩ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૦૬:૪૦, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wiktionary.org૧૭:૨૪, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૦૬:૫૩, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૧૭:૨૪, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૧૦:૫૬, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wiktionary.org૧૭:૨૪, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૧૭:૨૪, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૦૯:૦૪, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ar.wikibooks.org૧૦:૨૩, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૧૬:૦૧, ૪ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૧૭:૨૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૧૭:૨૮, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiversity.org૧૭:૨૮, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૧૭:૨૮, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ary.wikipedia.org૦૫:૨૭, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૦૯:૦૪, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ast.wikipedia.org૧૦:૫૬, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wiktionary.org૧૭:૨૯, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૦૬:૪૫, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikisource.org૧૭:૨૯, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wiktionary.org૦૨:૩૭, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૧૬:૦૫, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૦૩:૧૦, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wiktionary.org૦૨:૩૭, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
awa.wikipedia.org૦૯:૫૮, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૦૭:૦૬, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૧૭:૨૯, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૧૭:૨૯, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૦૯:૩૮, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikibooks.org૧૦:૨૩, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૧૭:૨૯, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૧૭:૨૯, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૧૭:૩૩, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikipedia.org૦૬:૪૩, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૦૮:૩૧, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
bat-smg.wikipedia.org૦૮:૨૯, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૧૭:૨૯, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikibooks.org૧૫:૩૯, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૦૭:૧૭, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
bd.wikimedia.org૧૧:૫૯, ૨ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૧૭:૨૯, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૧૭:૨૯, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
be.wikipedia.org૦૯:૩૭, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikibooks.org૧૦:૨૩, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikimedia.org૧૭:૩૦, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૧૭:૩૦, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૧૭:૩૦, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૧૭:૩૫, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૦૩:૪૦, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩autopatrolled
bg.wikibooks.org૧૦:૨૩, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૧૬:૦૧, ૪ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૧૭:૨૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikisource.org૧૭:૩૫, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૧૭:૩૫, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૧૫:૦૩, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
bh.wiktionary.org૦૨:૩૭, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૦૨:૩૩, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wiktionary.org૦૨:૩૭, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૦૨:૫૭, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
bm.wikipedia.org૦૨:૨૫, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wiktionary.org૦૨:૩૭, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૧૬:૨૨, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
bn.wikibooks.org૧૦:૨૩, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૧૬:૧૯, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikivoyage.org૧૨:૧૭, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
bn.wiktionary.org૦૭:૩૧, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૦૬:૪૯, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wiktionary.org૦૨:૩૬, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૧૬:૪૧, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
br.wikipedia.org૦૯:૧૯, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikimedia.org૦૨:૪૨, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૧૬:૫૬, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૧૬:૧૯, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૦૯:૪૨, ૨૮ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૦૯:૩૪, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikibooks.org૧૦:૨૩, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૧૬:૦૨, ૪ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૧૭:૨૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૧૪:૩૬, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૧૨:૫૭, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૦૮:૨૫, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૦૩:૦૦, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૦૩:૩૮, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikibooks.org૦૫:૩૯, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikimedia.org૧૨:૩૫, ૧૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૧૬:૦૩, ૪ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૧૭:૨૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૧૬:૧૯, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૧૪:૪૮, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૦૬:૫૬, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
cdo.wikipedia.org૦૭:૦૫, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૦૩:૩૧, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ce.wikipedia.org૦૬:૫૨, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૦૨:૩૬, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૧૪:૪૮, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ch.wikipedia.org૦૨:૨૬, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wiktionary.org૦૨:૩૬, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૦૨:૩૮, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૦૮:૧૯, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૦૯:૩૩, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯,૧૭૭patroller, rollbacker
co.wikipedia.org૦૭:૨૪, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikimedia.org૦૬:૪૨, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૧૪:૪૭, ૨૭ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૦૭:૨૭, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૧૩:૫૫, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wiktionary.org૦૨:૩૬, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૦૭:૨૪, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wiktionary.org૧૨:૪૩, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૦૩:૩૯, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikibooks.org૧૦:૨૩, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૧૬:૦૫, ૪ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૧૭:૨૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૧૭:૪૩, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૧૭:૦૭, ૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૧૪:૦૯, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cu.wikipedia.org૦૨:૩૭, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૦૯:૫૪, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikibooks.org૧૦:૨૩, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૦૯:૩૫, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikibooks.org૧૫:૦૨, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૧૭:૨૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૧૪:૩૬, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૧૩:૨૧, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
dag.wikipedia.org૦૯:૪૯, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૦૩:૩૯, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
da.wikibooks.org૧૦:૨૨, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૧૬:૫૮, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૧૪:૩૬, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૧૩:૨૧, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૫:૦૪, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
de.wikibooks.org૧૦:૨૨, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૧૬:૦૫, ૪ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
de.wikiquote.org૧૭:૨૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
de.wikisource.org૧૮:૧૭, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
de.wikiversity.org૧૭:૦૬, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૧૭:૪૫, ૧૪ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૧૩:૨૧, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
din.wikipedia.org૧૫:૨૬, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
diq.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dk.wikimedia.org૦૪:૫૭, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૦૬:૫૬, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dty.wikipedia.org૦૭:૩૭, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦૩
dv.wikipedia.org૦૮:૫૪, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wiktionary.org૧૧:૨૪, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૦૨:૧૨, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wiktionary.org૦૨:૩૬, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૦૨:૨૪, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૦૯:૩૭, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikibooks.org૧૦:૨૨, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikinews.org૧૬:૦૫, ૪ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૧૭:૨૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૧૧:૫૩, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૦૧:૫૩, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૧૨:૧૭, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૧૩:૧૬, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eml.wikipedia.org૦૭:૧૭, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૦૨:૨૫, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫નવું ખાતુ(?)૧,૪૩૦extendedconfirmed, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org૧૦:૪૪, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૮
en.wikinews.org૧૦:૪૪, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩
en.wikiquote.org૧૦:૪૪, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૪
en.wikisource.org૧૦:૪૪, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૧૦:૪૪, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૧૦:૪૪, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
en.wiktionary.org૧૦:૪૪, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
eo.wikipedia.org૦૩:૩૯, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikibooks.org૧૦:૨૨, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૧૬:૦૫, ૪ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૧૭:૨૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૧૬:૧૮, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikivoyage.org૧૩:૦૪, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૧૪:૦૮, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૩:૩૭, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
es.wikibooks.org૧૦:૨૨, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
es.wikinews.org૧૬:૦૫, ૪ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
es.wikiquote.org૧૭:૨૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikisource.org૦૯:૫૬, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiversity.org૦૭:૧૮, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
es.wikivoyage.org૨૩:૪૧, ૮ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૦૪:૪૧, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૦૮:૦૪, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
et.wikibooks.org૧૦:૨૨, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikimedia.org૦૩:૫૪, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૧૭:૨૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૧૬:૧૮, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૧૪:૪૭, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૦૩:૩૯, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
eu.wikibooks.org૧૦:૨૨, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૧૭:૨૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikisource.org૧૪:૩૬, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૧૪:૦૮, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૦૬:૫૨, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૧૫:૫૧, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikibooks.org૧૦:૨૨, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૧૧:૨૪, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૧૭:૨૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૧૬:૧૯, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૧૨:૧૮, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૧૪:૦૮, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ff.wikipedia.org૦૨:૧૪, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૦૭:૨૨, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૧૦:૧૨, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikibooks.org૧૦:૨૨, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૧૧:૨૩, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૦૩:૪૯, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikisource.org૧૬:૧૯, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૦૧:૫૩, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikivoyage.org૧૨:૧૭, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૧૫:૫૩, ૨૬ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wikipedia.org૦૨:૧૯, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૧૩:૨૧, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૨૩:૧૩, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૦૬:૨૩, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikisource.org૧૪:૩૫, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૧૧:૫૮, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૦૬:૪૩, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૦૭:૧૦, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૦૩:૩૭, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikibooks.org૧૦:૨૨, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૧૧:૨૩, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૧૭:૨૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૧૪:૧૫, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૦૧:૫૩, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૧૨:૧૮, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૧૮:૧૫, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૦૭:૦૦, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૦૬:૧૬, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikibooks.org૧૦:૨૨, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૧૩:૦૪, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૦૬:૫૧, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૦૯:૧૩, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૧૫:૨૧, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૦૬:૨૭, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gcr.wikipedia.org૧૦:૦૮, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૦૮:૨૩, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wiktionary.org૧૨:૪૩, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૦૯:૧૩, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૧૧:૫૮, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikibooks.org૧૦:૨૧, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૧૬:૫૯, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૧૪:૩૬, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૧૪:૦૮, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૦૬:૫૮, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૧૨:૪૩, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૧૨:૧૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૧૩:૦૦, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૧૧:૩૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૦૮:૪૩, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikiquote.org૧૮:૩૯, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૧૬:૧૯, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૧૩:૧૮, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૦૭:૨૭, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
gv.wiktionary.org૦૨:૧૨, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૧૦:૦૩, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૦૩:૪૭, ૧૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wiktionary.org૧૧:૨૫, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૦૩:૦૮, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૮:૩૧, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
he.wikibooks.org૧૦:૨૧, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikinews.org૧૧:૨૩, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૧૭:૨૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૦૬:૦૬, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૧૨:૧૭, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૧૩:૧૯, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૧૬:૩૮, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
hif.wiktionary.org૦૯:૫૯, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૦૫:૧૯, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦૧
hi.wikibooks.org૦૬:૩૩, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૦૮:૪૯, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikisource.org૧૩:૨૨, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiversity.org૦૭:૦૩, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikivoyage.org૦૭:૦૩, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૧૩:૩૧, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૦૮:૩૬, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
hr.wikibooks.org૧૦:૨૧, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૧૭:૨૨, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૧૬:૧૮, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૧૩:૨૧, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૦૯:૫૧, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wiktionary.org૧૨:૫૭, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૦૯:૧૫, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૦૬:૪૨, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikibooks.org૧૦:૨૧, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikinews.org૨૦:૫૮, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૧૭:૨૨, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikisource.org૧૬:૧૯, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૦૯:૩૯, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
hy.wikipedia.org૧૨:૨૯, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
hy.wikibooks.org૧૦:૨૧, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૧૮:૪૦, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૧૪:૫૦, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૧૪:૪૮, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hyw.wikipedia.org૧૮:૩૬, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૦૮:૩૩, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikibooks.org૧૦:૨૧, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૧૨:૪૩, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૦૩:૩૯, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧autoreview
id.wikibooks.org૧૨:૩૨, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
id.wikiquote.org૧૭:૨૨, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
id.wikisource.org૧૨:૩૨, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
id.wiktionary.org૧૪:૪૧, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikipedia.org૦૭:૦૨, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૧૨:૪૩, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૦૨:૪૫, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
ik.wikipedia.org૦૨:૧૫, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wiktionary.org૦૨:૩૭, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૦૭:૧૫, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૩:૪૩, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭૫
inh.wikipedia.org૧૬:૩૦, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૦૮:૪૪, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wiktionary.org૧૪:૪૮, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૦૬:૨૮, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikibooks.org૧૦:૨૧, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૧૭:૨૧, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૧૬:૧૮, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૧૩:૦૪, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૦:૪૩, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikibooks.org૧૦:૨૧, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૧૦:૩૫, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૧૭:૨૧, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૧૫:૪૦, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiversity.org૧૫:૨૫, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikivoyage.org૧૨:૧૮, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૧૪:૪૮, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wikipedia.org૦૨:૨૪, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wiktionary.org૧૧:૨૪, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jam.wikipedia.org૧૫:૧૧, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૦૩:૩૮, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikibooks.org૧૦:૨૧, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૧૧:૨૩, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૧૭:૨૧, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ja.wikisource.org૧૬:૧૯, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ja.wikiversity.org૧૩:૨૪, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
ja.wikivoyage.org૧૩:૦૪, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૧૪:૪૮, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૦૨:૫૩, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wiktionary.org૧૧:૨૫, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૦૮:૫૪, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikisource.org૧૫:૧૮, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wiktionary.org૧૭:૩૦, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૦૩:૦૫, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૦૬:૪૭, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૦૩:૪૯, ૪ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ka.wikibooks.org૧૦:૨૦, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૧૬:૫૮, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૧૨:૪૨, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૦૨:૫૯, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbp.wikipedia.org૧૫:૧૨, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૦૨:૪૬, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૦૨:૪૩, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૦૩:૩૯, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikibooks.org૧૦:૨૦, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૧૨:૫૭, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૦૩:૦૧, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wiktionary.org૧૧:૨૫, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૦૯:૧૨, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
km.wikibooks.org૧૦:૨૦, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૧૨:૫૭, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૧૨:૧૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikiquote.org૧૬:૫૯, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૧૬:૧૯, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૧૪:૪૮, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૦૭:૦૩, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૧૧:૪૮, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
ko.wikibooks.org૧૦:૨૦, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૧૧:૨૩, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૧૭:૨૧, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૧૬:૧૯, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiversity.org૦૧:૫૩, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૧૪:૨૪, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
krc.wikipedia.org૦૩:૦૬, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૦૬:૫૫, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૦૨:૨૦, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૧૧:૦૬, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૧૦:૪૦, ૨૫ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikibooks.org૧૦:૨૦, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૧૭:૨૧, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૧૪:૫૬, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૦૭:૨૭, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૦૭:૦૫, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wiktionary.org૧૧:૨૫, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૦૯:૧૭, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikibooks.org૧૦:૨૦, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૧૬:૫૩, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૧૩:૨૧, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૦૭:૦૩, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૧૨:૧૪, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikibooks.org૧૦:૨૦, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૧૭:૨૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૧૬:૧૮, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wiktionary.org૧૩:૨૧, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૦૨:૫૩, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૦૬:૩૩, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૧૨:૫૭, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૦૬:૪૯, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lfn.wikipedia.org૦૪:૦૨, ૧૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૦૨:૩૯, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૦૬:૫૭, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૦૬:૨૦, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikibooks.org૧૦:૨૦, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikinews.org૧૧:૨૪, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૧૮:૪૦, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૧૪:૩૬, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૧૪:૦૯, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lld.wikipedia.org૦૭:૦૫, ૭ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૦૪:૫૪, ૬ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wiktionary.org૦૮:૫૩, ૧ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૦૩:૦૯, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wiktionary.org૧૧:૨૫, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૦૨:૨૫, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)checkuser
lo.wikipedia.org૦૮:૪૨, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wiktionary.org૧૩:૨૧, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lrc.wikipedia.org૧૦:૧૭, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૦૨:૪૦, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૦૩:૧૩, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
lt.wikibooks.org૧૦:૨૦, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikiquote.org૧૭:૨૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikisource.org૧૪:૩૬, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૧૭:૨૪, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૦૮:૩૪, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
lv.wiktionary.org૧૩:૦૪, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mad.wikipedia.org૦૬:૫૬, ૭ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૦૮:૦૭, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨autopatrolled
map-bms.wikipedia.org૦૬:૨૪, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૦૨:૪૭, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૦૨:૨૫, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૮
meta.wikimedia.org૦૨:૨૫, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૧૯૪steward, sysop
mg.wikipedia.org૦૯:૫૪, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
mg.wikibooks.org૧૦:૨૦, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૧૪:૨૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૦૭:૧૩, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mh.wiktionary.org૦૨:૩૬, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૦૩:૩૯, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wiktionary.org૦૨:૩૯, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૦૭:૧૬, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૧૮:૨૭, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૦૯:૫૫, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikibooks.org૧૦:૧૯, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૧૪:૩૬, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૧૨:૫૭, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૧૬:૪૦, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikibooks.org૧૦:૧૯, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૧૭:૧૯, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૧૫:૨૬, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૧૪:૪૭, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૦૮:૩૦, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
mn.wiktionary.org૧૩:૦૪, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
mnw.wikipedia.org૧૦:૪૫, ૩ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૦૯:૪૯, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૦૭:૪૭, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
mr.wikibooks.org૧૦:૧૯, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૧૬:૫૬, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૦૭:૦૯, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૧૩:૫૧, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૦૩:૩૯, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
ms.wikibooks.org૧૦:૧૯, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wiktionary.org૧૨:૫૭, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૦૭:૦૧, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wiktionary.org૧૨:૪૩, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૦૬:૫૧, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mx.wikimedia.org૧૫:૫૧, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
myv.wikipedia.org૦૬:૫૬, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૦૭:૪૯, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૦૭:૪૯, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૧૧:૫૧, ૨૧ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૦૬:૨૧, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wiktionary.org૧૨:૫૭, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૦૮:૨૫, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikisource.org૧૧:૪૬, ૬ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૦૨:૫૪, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
na.wiktionary.org૧૧:૨૫, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૦૭:૨૨, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૦૮:૩૯, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wiktionary.org૧૩:૦૪, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૦૨:૨૭, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮,૪૫૯autopatrolled, rollbacker, templateeditor
ne.wikibooks.org૦૮:૧૮, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૭ipblock-exempt
ne.wiktionary.org૧૬:૨૨, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬૮
new.wikipedia.org૦૬:૪૯, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
nia.wikipedia.org૦૬:૫૬, ૭ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૧૩:૩૬, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikibooks.org૧૦:૧૯, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikimedia.org૦૮:૦૫, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૧૧:૨૪, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૧૭:૧૯, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikisource.org૧૬:૧૯, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikivoyage.org૧૨:૧૮, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૦૫:૪૬, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
nn.wikipedia.org૦૩:૪૯, ૪ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikiquote.org૧૮:૪૦, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૧૩:૦૪, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૦૩:૦૧, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૦૩:૩૮, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
no.wikibooks.org૧૦:૧૯, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikimedia.org૦૧:૩૪, ૨૧ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૧૧:૨૩, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૧૭:૧૯, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૧૬:૧૮, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૧૪:૪૮, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nqo.wikipedia.org૦૬:૫૬, ૭ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૦૭:૦૪, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૦૬:૫૪, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૦૬:૪૫, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૦૪:૩૫, ૧૪ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૦૨:૧૩, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
oc.wikipedia.org૦૯:૫૪, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikibooks.org૧૦:૧૯, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૧૪:૦૮, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
olo.wikipedia.org૦૪:૦૨, ૧૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૧૫:૫૫, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wiktionary.org૧૧:૨૫, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૧૨:૨૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikisource.org૧૪:૪૯, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૧૪:૦૯, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૦૯:૫૦, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૦૮:૨૩, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭૪
pag.wikipedia.org૦૬:૪૬, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૦૭:૧૪, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pap.wikipedia.org૦૨:૫૫, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૧૨:૨૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikibooks.org૧૦:૧૯, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૧૪:૩૬, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૧૧:૦૨, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૦૬:૫૯, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૦૩:૦૨, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૦૩:૦૯, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૦૨:૩૪, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૦૯:૪૩, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
pi.wiktionary.org૦૨:૩૭, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૦૩:૩૮, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬autoreview
pl.wikibooks.org૧૦:૧૯, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikimedia.org૧૫:૦૬, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૧૬:૨૦, ૪ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૧૭:૧૯, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikisource.org૦૭:૨૮, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૧૯:૨૫, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૧૪:૫૬, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikipedia.org૦૯:૨૭, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikisource.org૧૬:૧૮, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૧૬:૨૭, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wiktionary.org૧૩:૦૪, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૦૨:૩૧, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૦૯:૧૩, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikivoyage.org૧૨:૧૭, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ps.wiktionary.org૧૩:૨૧, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૦૩:૩૮, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikibooks.org૧૦:૧૯, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
pt.wikimedia.org૦૧:૨૩, ૯ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૧૬:૨૦, ૪ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૧૭:૧૯, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
pt.wikisource.org૧૫:૪૨, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૧૯:૩૦, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
pt.wikivoyage.org૧૨:૧૭, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૦૬:૪૮, ૩ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pwn.wikipedia.org૦૩:૦૨, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૦૮:૩૬, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wiktionary.org૧૧:૨૫, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૦૭:૦૩, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wiktionary.org૦૨:૩૬, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૧૩:૫૮, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
rn.wikipedia.org૦૨:૩૫, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wiktionary.org૦૨:૩૬, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૦૨:૪૮, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wiktionary.org૧૨:૪૨, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૦૭:૧૧, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૦૯:૪૦, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ro.wikibooks.org૧૦:૧૮, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૧૭:૧૯, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૧૭:૧૯, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૧૫:૨૫, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikivoyage.org૧૨:૧૭, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૧૧:૦૬, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૦૭:૨૨, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૦૩:૩૭, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
ru.wikibooks.org૧૦:૧૮, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikimedia.org૧૬:૩૫, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૧૬:૨૦, ૪ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૧૭:૧૯, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૦૩:૩૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiversity.org૧૫:૨૮, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૧૨:૧૮, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૦૭:૨૬, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wikipedia.org૦૩:૦૨, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૧૧:૨૫, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૦૬:૧૯, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikiquote.org૧૬:૫૬, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikisource.org૧૪:૩૬, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૦૬:૩૬, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૧૫:૩૫, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
sa.wikibooks.org૧૦:૧૮, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૧૬:૫૬, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૧૬:૧૯, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૧૪:૩૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૦૮:૪૧, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wiktionary.org૧૩:૦૪, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૦૩:૪૮, ૪ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
sc.wikipedia.org૦૭:૨૪, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wiktionary.org૦૨:૩૬, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૦૭:૨૭, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikinews.org૨૦:૫૮, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wiktionary.org૧૨:૪૩, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૦૭:૧૫, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૦૫:૦૮, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૦૨:૧૮, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૧૧:૦૬, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shi.wikipedia.org૦૨:૫૮, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikipedia.org૧૪:૨૫, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૦૩:૩૮, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
sh.wiktionary.org૧૪:૫૬, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shy.wiktionary.org૦૪:૩૪, ૪ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૦:૦૦, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩,૫૯૧sysop
simple.wikiquote.org૦૫:૫૯, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૧૦:૩૮, ૬ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪૭rollbacker
si.wikipedia.org૧૬:૦૧, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
si.wikibooks.org૧૦:૧૮, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૧૨:૪૨, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wikipedia.org૧૦:૪૬, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૦૩:૪૦, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
sk.wikibooks.org૧૦:૧૮, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૧૭:૧૯, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૧૪:૩૬, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૦૭:૨૮, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૦૭:૨૮, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
sl.wikibooks.org૧૦:૧૮, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૧૭:૧૯, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૧૬:૧૯, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૧૫:૪૦, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૧૩:૪૫, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
smn.wikipedia.org૦૪:૦૬, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૦૨:૩૧, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wiktionary.org૧૨:૫૭, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૦૬:૪૪, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wiktionary.org૦૨:૩૬, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૧૦:૨૨, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wikipedia.org૦૭:૦૮, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wiktionary.org૧૨:૪૩, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૩:૪૩, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૫autopatrolled
sq.wikipedia.org૦૮:૫૪, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
sq.wikibooks.org૧૦:૧૮, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikinews.org૧૬:૨૧, ૪ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૧૬:૫૬, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૧૨:૫૭, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૦૨:૪૩, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૦૩:૩૯, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikibooks.org૧૦:૧૮, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૧૬:૨૦, ૪ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૧૭:૧૯, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૧૬:૧૯, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૧૭:૦૫, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૦૨:૩૧, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૧૧:૨૫, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૦૭:૦૭, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
strategy.wikimedia.org૧૩:૧૧, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wikipedia.org૦૨:૨૩, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wiktionary.org૧૨:૪૩, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૦૮:૩૨, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikiquote.org૧૭:૧૮, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૧૧:૨૫, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૦૩:૨૯, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikibooks.org૧૦:૧૮, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૧૬:૧૦, ૪ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૧૭:૧૮, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૧૬:૧૯, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૦૧:૫૩, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૧૨:૧૭, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૦૬:૪૯, ૩ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૦૮:૫૧, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wiktionary.org૧૩:૦૪, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૦૭:૨૭, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szy.wikipedia.org૦૫:૨૦, ૧ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૧૩:૫૦, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
ta.wikibooks.org૦૫:૪૦, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૧૬:૧૦, ૪ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૧૭:૧૮, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૧૬:૧૯, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૧૫:૩૭, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tay.wikipedia.org૦૯:૫૯, ૧૩ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tcy.wikipedia.org૧૩:૪૦, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૦૪:૧૪, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩sysop
test-commons.wikimedia.org૧૧:૧૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૦૩:૦૨, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikidata.org૦૯:૨૦, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tet.wikipedia.org૦૨:૫૬, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૦૪:૧૩, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikibooks.org૧૦:૧૮, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૧૬:૫૯, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૧૬:૧૯, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૧૪:૦૮, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૦૬:૩૧, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
tg.wikibooks.org૧૦:૧૮, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૧૩:૨૧, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૦૬:૪૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
th.wikibooks.org૧૦:૧૮, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikinews.org૨૦:૫૮, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૧૮:૪૦, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૦૫:૫૮, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૧૫:૪૯, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૦૨:૧૩, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wiktionary.org૧૧:૦૬, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૦૯:૧૨, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wiktionary.org૧૨:૫૭, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૦૯:૩૧, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
tl.wikibooks.org૧૦:૧૭, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wiktionary.org૧૩:૦૪, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૦૨:૩૫, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wiktionary.org૧૧:૦૬, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૦૩:૦૨, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wiktionary.org૦૨:૩૬, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૦૨:૫૫, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૧૧:૨૪, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
tr.wikipedia.org૦૩:૩૯, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikibooks.org૧૦:૧૭, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૧૬:૧૦, ૪ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૧૭:૧૮, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikisource.org૧૮:૧૮, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikivoyage.org૦૫:૨૭, ૯ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૧૩:૩૮, ૧૬ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wikipedia.org૦૨:૨૩, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
ts.wiktionary.org૧૧:૨૫, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૧૪:૨૪, ૭ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikibooks.org૧૦:૧૭, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૧૨:૪૩, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૧૩:૫૬, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
tw.wikipedia.org૦૨:૩૬, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wiktionary.org૦૨:૩૬, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૦૨:૫૪, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૦૨:૪૭, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૧૪:૫૩, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૦૭:૦૭, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૦૬:૪૮, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ug.wiktionary.org૧૨:૪૩, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૦૩:૩૮, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
uk.wikibooks.org૧૦:૧૭, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૧૬:૧૦, ૪ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૧૭:૧૮, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૧૦:૦૯, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૧૨:૧૭, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૧૦:૧૮, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૧૬:૦૯, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ur.wikibooks.org૧૦:૧૭, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૧૬:૫૯, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૧૭:૧૩, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૧૦:૦૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikiquote.org૧૬:૫૬, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૧૪:૦૯, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૦૯:૫૩, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikisource.org૧૬:૧૮, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૧૨:૫૭, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૦૭:૨૪, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ve.wikipedia.org૦૨:૧૫, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૦૩:૩૮, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
vi.wikibooks.org૧૦:૧૭, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikiquote.org૧૭:૧૮, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૧૬:૧૯, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૦૬:૪૩, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૦૮:૩૮, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
vls.wikipedia.org૦૭:૨૨, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૦૬:૪૩, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૧૩:૦૪, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૦૩:૩૭, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૧
wa.wikipedia.org૦૮:૨૪, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikisource.org૦૭:૫૨, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૧૩:૦૪, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૦:૪૪, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦,૪૩૫checkuser, sysop
wikimania2015.wikimedia.org૧૨:૨૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૦૮:૧૭, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
wikimania2018.wikimedia.org૦૮:૫૦, ૨૮ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૧૦:૩૦, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
wo.wikipedia.org૦૨:૪૪, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikiquote.org૧૬:૫૪, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૧૨:૪૩, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૦૯:૧૧, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
xal.wikipedia.org૦૩:૦૮, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૦૨:૩૩, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wiktionary.org૦૨:૩૬, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૦૯:૧૨, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
yi.wikipedia.org૧૬:૦૧, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
yi.wikisource.org૧૪:૩૬, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૧૬:૨૦, ૪ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૦૮:૪૫, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
yo.wiktionary.org૦૨:૩૬, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yue.wiktionary.org૧૨:૪૩, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૦૨:૪૫, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wiktionary.org૦૨:૩૭, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૦૭:૧૦, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૦૯:૧૧, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
zh-min-nan.wikipedia.org૦૬:૩૭, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
zh-min-nan.wikisource.org૧૪:૩૫, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૧૩:૦૪, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૦૪:૩૧, ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૦૩:૩૮, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
zh.wikibooks.org૧૦:૧૭, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૧૬:૧૦, ૪ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૧૭:૧૮, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૧૪:૨૮, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૧૬:૨૬, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૦૧:૩૧, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૧૦:૦૭, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૦૨:૩૯, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
zu.wiktionary.org૧૩:૩૭, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)