વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Bencmq
  • નોંધેલ: ૦૦:૪૮, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮ (૧૩ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૩૬,૩૪૭
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૮૪૪
  • વૈશ્વિક જૂથ વૈશ્વીક ઊલટાવનાર
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wikipedia.org૧૯:૫૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wikibooks.org૧૯:૫૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wiktionary.org૧૯:૫૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wikipedia.org૧૩:૧૨, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wiktionary.org૧૯:૫૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૧૩:૧૨, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
advisory.wikimedia.org૧૯:૫૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૧૩:૧૨, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikibooks.org૧૩:૧૨, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૧૩:૧૨, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૧૩:૧૨, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૧૩:૧૨, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikibooks.org૧૯:૫૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wiktionary.org૧૯:૫૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૧૪:૨૫, ૫ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૧૧:૧૯, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikiquote.org૧૩:૧૩, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wiktionary.org૧૩:૧૩, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૧૩:૩૮, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikibooks.org૧૩:૧૩, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikiquote.org૧૯:૫૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikisource.org૧૯:૫૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૧૩:૧૩, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૧૩:૧૩, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wiktionary.org૦૭:૦૬, ૧૯ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૧૩:૧૩, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૩:૧૨, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ar.wikibooks.org૧૩:૧૩, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikimedia.org૧૦:૨૪, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૧૩:૧૩, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૧૩:૧૩, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૧૩:૧૩, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiversity.org૧૫:૧૫, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૦૧:૧૬, ૨૨ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૦૮:૪૭, ૧૫ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
ast.wikipedia.org૧૦:૦૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikibooks.org૧૩:૧૩, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikiquote.org૧૯:૫૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wiktionary.org૧૭:૩૮, ૨૧ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૧૩:૧૩, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikibooks.org૧૯:૫૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikisource.org૦૪:૫૮, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wiktionary.org૧૯:૫૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૧૩:૧૩, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wiktionary.org૧૯:૫૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૧૩:૧૩, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikibooks.org૧૯:૫૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૧૩:૧૩, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૧૦:૪૩, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
az.wikibooks.org૧૩:૧૩, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૧૩:૧૩, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૧૩:૧૩, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૧૩:૧૩, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૧૩:૧૪, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bat-smg.wikipedia.org૧૩:૧૪, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૧૩:૧૪, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikibooks.org૧૯:૫૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bd.wikimedia.org૦૭:૧૬, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૦૯:૫૧, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૦૭:૫૯, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
be.wikipedia.org૦૧:૦૦, ૨૨ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikibooks.org૧૩:૧૪, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikimedia.org૧૯:૫૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૧૩:૧૪, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૦૭:૦૭, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૧૩:૧૪, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૧૧:૫૬, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikibooks.org૧૩:૧૪, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૦૯:૩૦, ૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૧૩:૧૪, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikisource.org૧૩:૧૪, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૧૭:૦૨, ૨૧ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૧૩:૧૪, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wiktionary.org૧૯:૫૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૧૩:૧૪, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikibooks.org૧૯:૫૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wiktionary.org૧૯:૫૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૧૩:૧૪, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૧૩:૧૪, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikibooks.org૧૯:૫૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikiquote.org૧૯:૫૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wiktionary.org૧૯:૫૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૧૫:૩૨, ૨૧ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
bn.wikibooks.org૧૩:૧૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૧૩:૧૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૧૩:૧૪, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૧૩:૧૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikibooks.org૧૯:૫૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wiktionary.org૧૯:૫૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૧૩:૧૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૧૦:૧૭, ૨૨ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikimedia.org૦૮:૫૭, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૧૩:૧૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૧૩:૧૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૧૩:૧૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૧૩:૧૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
bs.wikibooks.org૧૩:૧૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૧૩:૧૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૧૩:૧૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૧૩:૧૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૧૩:૧૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૧૩:૧૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૧૩:૧૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૧૧:૫૬, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikibooks.org૧૩:૧૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૧૩:૧૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૧૩:૧૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૧૩:૧૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૧૩:૧૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૧૩:૧૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૦૫:૪૦, ૧ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૧૩:૧૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ce.wikipedia.org૧૩:૧૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cho.wikipedia.org૧૯:૫૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૧૩:૧૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૧૩:૧૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૦૨:૫૮, ૧૮ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikibooks.org૦૨:૫૬, ૧૮ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wiktionary.org૧૯:૫૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૧૩:૧૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૧૩:૧૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૦૦:૪૮, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪,૮૦૯autopatrolled
co.wikipedia.org૧૩:૧૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikibooks.org૧૯:૫૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikimedia.org૧૯:૫૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikiquote.org૧૯:૫૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૧૩:૧૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૧૩:૧૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૧૩:૧૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikiquote.org૧૯:૫૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wiktionary.org૧૯:૫૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૧૩:૧૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wiktionary.org૧૩:૧૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૧૧:૫૬, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikibooks.org૦૯:૪૩, ૫ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૧૩:૧૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૧૩:૧૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૧૩:૧૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૧૩:૧૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૧૩:૧૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cu.wikipedia.org૧૩:૧૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૧૩:૧૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikibooks.org૧૩:૧૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૧૩:૧૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikibooks.org૧૩:૧૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૧૩:૧૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૧૩:૧૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૧૩:૧૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૧૧:૫૬, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikibooks.org૧૩:૧૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૧૩:૧૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૧૩:૧૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૧૩:૧૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૪:૧૪, ૭ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮autoreview
de.wikibooks.org૧૩:૧૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૧૩:૧૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૧૯:૫૭, ૨૧ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૧૩:૧૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૨૦:૫૭, ૨૧ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૦૭:૫૪, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૧૩:૧૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૧૩:૧૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dk.wikimedia.org૧૯:૫૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૧૩:૧૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૧૩:૧૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wiktionary.org૧૩:૧૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૦૭:૫૩, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wiktionary.org૧૯:૫૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૧૩:૧૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૦૬:૫૯, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikibooks.org૧૩:૧૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikinews.org૧૩:૧૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૧૩:૧૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૧૩:૧૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૧૩:૧૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૦૬:૩૦, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૧૩:૧૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eml.wikipedia.org૧૦:૧૯, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૦૦:૫૦, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩૧
en.wikibooks.org૦૦:૧૫, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૧૬:૩૭, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૦૫:૨૯, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
en.wikisource.org૦૦:૧૫, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૦૫:૧૬, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
en.wikivoyage.org૦૭:૫૪, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૦૫:૨૦, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૧૦:૧૮, ૨૨ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikibooks.org૧૯:૩૦, ૨૧ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૧૩:૧૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૧૩:૧૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૧૩:૧૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૨૦:૩૭, ૨૧ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૦:૧૯, ૭ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikibooks.org૦૨:૨૮, ૨૦ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikinews.org૧૩:૧૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૨૦:૦૩, ૨૧ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikisource.org૦૨:૨૩, ૨૨ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiversity.org૧૩:૧૮, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikivoyage.org૦૪:૫૯, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૧૩:૧૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૧૩:૧૮, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikibooks.org૧૩:૧૮, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikimedia.org૧૯:૫૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૧૩:૧૮, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૧૩:૧૮, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૧૩:૧૮, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૧૮:૫૭, ૨૧ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
eu.wikibooks.org૧૩:૧૮, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૧૩:૧૮, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૧૩:૧૮, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૧૩:૧૮, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૦૮:૫૧, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
fa.wikibooks.org૧૩:૧૮, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૧૩:૧૮, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૧૩:૧૮, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૧૩:૧૮, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૧૩:૧૮, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ff.wikipedia.org૧૩:૧૮, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૧૩:૧૮, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૧૨:૦૩, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikibooks.org૧૩:૧૮, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikimedia.org૧૯:૫૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૧૩:૧૮, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૧૩:૧૮, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikisource.org૧૩:૧૮, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૧૩:૧૮, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૧૩:૧૮, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wikipedia.org૧૩:૧૮, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૧૩:૧૮, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૧૩:૧૮, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikisource.org૧૩:૧૮, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૧૩:૧૮, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૧૩:૧૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૧૩:૧૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૯:૨૫, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
fr.wikibooks.org૧૩:૧૮, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૧૩:૧૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૧૩:૧૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૧૩:૧૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૧૩:૧૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૦૭:૫૫, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૧૩:૧૮, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૧૩:૧૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૦૩:૧૭, ૧૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikibooks.org૧૩:૧૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૧૩:૧૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૧૩:૧૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૧૦:૩૩, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૧૩:૧૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikibooks.org૧૯:૫૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikiquote.org૧૯:૫૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૧૩:૧૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૧૩:૧૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wiktionary.org૧૩:૧૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૧૩:૧૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૧૩:૪૫, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
gl.wikibooks.org૧૩:૧૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૧૩:૧૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૧૩:૧૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૧૩:૧૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૧૪:૩૦, ૨૨ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikibooks.org૧૯:૫૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૧૩:૧૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૧૩:૧૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikibooks.org૧૯:૫૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૦૮:૪૫, ૨૨ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
gu.wikibooks.org૧૯:૫૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikiquote.org૧૩:૧૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૦૧:૪૭, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૧૩:૧૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૧૩:૧૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wiktionary.org૧૩:૧૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૧૪:૨૩, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૧૩:૨૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wiktionary.org૧૩:૨૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૧૩:૨૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૦૭:૫૩, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikibooks.org૧૧:૧૭, ૨૨ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikinews.org૧૩:૨૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૧૩:૨૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૧૩:૨૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૧૫:૪૫, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૧૩:૨૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૧૧:૪૨, ૨૧ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૦૩:૧૮, ૧૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
hi.wikibooks.org૧૩:૨૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૧૩:૨૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૧૩:૨૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ho.wikipedia.org૧૯:૫૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૧૦:૧૮, ૨૨ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikibooks.org૧૩:૨૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૧૩:૨૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૧૩:૨૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૧૩:૨૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૧૩:૧૯, ૧ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wiktionary.org૧૩:૨૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૧૦:૪૩, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikisource.org૧૯:૫૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૧૪:૨૭, ૪ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikibooks.org૧૩:૨૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikinews.org૧૯:૫૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૧૩:૨૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikisource.org૧૩:૨૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૧૩:૨૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૧૧:૧૩, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
hy.wikibooks.org૧૩:૨૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૧૩:૨૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૧૩:૨૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૧૩:૨૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hyw.wikipedia.org૧૪:૫૧, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hz.wikipedia.org૧૯:૫૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૧૧:૨૩, ૨૧ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikibooks.org૧૩:૨૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૧૩:૨૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૪:૩૯, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
id.wikibooks.org૧૩:૨૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikiquote.org૧૩:૨૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૧૩:૨૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૧૩:૨૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikipedia.org૧૩:૨૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikibooks.org૧૩:૨૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૧૩:૨૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૧૩:૨૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ii.wikipedia.org૧૯:૫૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૧૩:૨૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wiktionary.org૧૩:૨૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૧૩:૨૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૪:૨૪, ૩૦ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૧૩:૨૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wiktionary.org૧૩:૨૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૧૩:૨૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikibooks.org૧૩:૨૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૧૩:૨૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૧૩:૨૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૧૩:૨૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૨:૦૩, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
it.wikibooks.org૧૩:૪૭, ૨૯ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૧૩:૨૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૧૧:૧૨, ૨૨ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
it.wikisource.org૧૩:૨૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiversity.org૧૬:૫૮, ૨૧ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikivoyage.org૦૭:૫૪, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૧૩:૨૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wikipedia.org૧૩:૨૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wiktionary.org૧૩:૨૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૦૮:૩૧, ૭ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ja.wikibooks.org૧૩:૨૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૧૩:૨૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૧૩:૨૨, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૧૩:૨૨, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૧૩:૨૨, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૧૩:૨૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૧૩:૪૭, ૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wiktionary.org૧૩:૨૨, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૧૧:૧૫, ૨૧ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wiktionary.org૧૩:૨૨, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૧૩:૨૨, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૧૩:૨૨, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૧૨:૦૩, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikibooks.org૧૩:૨૨, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૧૩:૨૨, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૧૩:૨૨, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૧૩:૨૨, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૧૩:૨૨, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૧૩:૨૨, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kj.wikipedia.org૧૯:૫૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૧૧:૨૦, ૨૧ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
kk.wikibooks.org૧૩:૨૨, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikiquote.org૧૯:૫૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૧૩:૨૨, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૧૩:૨૨, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wiktionary.org૧૩:૨૨, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૦૭:૫૩, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikibooks.org૧૩:૨૨, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૧૩:૨૨, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૦૬:૩૭, ૨૨ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikibooks.org૧૯:૫૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikiquote.org૧૩:૨૨, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૧૩:૨૨, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૧૩:૨૨, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૧૩:૨૩, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૦૨:૧૧, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ko.wikibooks.org૧૩:૪૭, ૨૯ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૧૩:૨૨, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૧૩:૧૧, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૧૩:૨૨, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiversity.org૦૬:૪૬, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૦૭:૦૬, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
krc.wikipedia.org૧૩:૨૩, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikipedia.org૦૭:૪૦, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikiquote.org૧૯:૫૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૧૩:૨૩, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૧૩:૨૩, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikibooks.org૧૯:૫૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikiquote.org૧૯:૫૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૧૩:૨૩, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૧૯:૨૦, ૨૧ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikibooks.org૧૩:૨૩, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૧૩:૨૩, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૧૩:૨૩, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૧૩:૦૭, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૧૩:૨૩, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikiquote.org૧૯:૫૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wiktionary.org૦૭:૦૬, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૧૩:૨૩, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikibooks.org૧૩:૨૩, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૧૩:૨૩, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૧૩:૨૩, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૧૩:૨૩, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૧૮:૪૨, ૨૧ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikibooks.org૧૩:૨૩, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૧૩:૨૩, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૧૩:૨૩, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wiktionary.org૧૩:૨૩, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૧૩:૨૩, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૦૧:૦૯, ૨૨ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikibooks.org૧૯:૫૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikiquote.org૧૯:૫૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૧૩:૨૩, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૧૩:૨૬, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૧૩:૨૩, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૧૩:૨૩, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૧૩:૨૩, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikibooks.org૧૩:૨૩, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૧૩:૨૩, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૧૩:૨૩, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૧૩:૨૩, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૧૧:૧૮, ૧૭ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૧૩:૨૪, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikibooks.org૧૯:૫૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wiktionary.org૧૩:૨૪, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૯:૫૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wikipedia.org૧૩:૨૪, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wiktionary.org૧૩:૨૪, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૧૩:૨૪, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૦૭:૫૩, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
lt.wikibooks.org૧૩:૨૪, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikiquote.org૧૩:૨૪, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikisource.org૧૩:૨૪, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૧૩:૨૪, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૦૬:૫૯, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
lv.wikibooks.org૧૯:૫૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wiktionary.org૧૩:૨૪, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૦૧:૩૦, ૨૨ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૧૩:૨૪, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૦૮:૧૯, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૦
meta.wikimedia.org૦૪:૫૨, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૧૬૭translationadmin
mg.wikipedia.org૧૩:૨૪, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wikibooks.org૧૩:૨૪, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૧૩:૨૪, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૧૩:૨૪, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mh.wikipedia.org૧૯:૫૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mh.wiktionary.org૧૯:૫૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૦૬:૪૬, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૧૩:૨૪, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikibooks.org૧૯:૫૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૧૩:૨૪, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૨૦:૫૪, ૨૧ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
mk.wikibooks.org૧૩:૨૪, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikimedia.org૧૯:૫૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૧૩:૨૪, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૧૩:૨૪, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૦૬:૪૯, ૧૯ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
ml.wikibooks.org૧૩:૨૪, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૧૩:૨૪, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૧૧:૪૮, ૨૧ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૧૩:૨૪, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૧૯:૨૨, ૨૧ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikibooks.org૧૯:૫૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wiktionary.org૧૩:૨૪, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૧૩:૨૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૦૨:૩૬, ૨૨ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
mr.wikibooks.org૧૩:૨૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૧૩:૨૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૦૨:૪૯, ૩૧ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૧૩:૨૪, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૧૨:૫૧, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
ms.wikibooks.org૧૧:૨૭, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wiktionary.org૧૩:૨૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૧૧:૨૯, ૨૧ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wiktionary.org૧૩:૨૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mus.wikipedia.org૧૯:૫૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૧૩:૨૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mx.wikimedia.org૧૯:૫૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૧૩:૨૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૧૧:૫૯, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikibooks.org૧૯:૫૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૧૩:૨૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૧૩:૨૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૦૬:૫૧, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikibooks.org૧૯:૫૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wiktionary.org૧૩:૨૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૧૩:૨૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikisource.org૧૪:૫૫, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૧૩:૨૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikibooks.org૧૯:૫૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikiquote.org૧૯:૫૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wiktionary.org૧૩:૨૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૦૮:૨૪, ૨૨ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૧૩:૧૨, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
nds.wikibooks.org૧૯:૫૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikiquote.org૧૯:૫૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wiktionary.org૧૩:૨૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૧૫:૫૦, ૨૧ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikibooks.org૧૩:૨૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૧૩:૨૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૦૭:૫૩, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ng.wikipedia.org૧૯:૫૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૦૪:૪૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
nl.wikibooks.org૧૦:૦૦, ૫ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikimedia.org૦૮:૧૨, ૧૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૧૯:૫૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૧૧:૫૧, ૨૧ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikisource.org૧૩:૨૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikivoyage.org૦૭:૫૪, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૧૩:૨૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૧૩:૨૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikiquote.org૧૩:૨૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૧૩:૨૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૧૩:૨૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૧૩:૫૬, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikibooks.org૧૩:૨૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikimedia.org૧૯:૫૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૧૩:૨૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૧૩:૨૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૧૩:૨૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૧૩:૨૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૧૩:૨૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૨૧:૫૮, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૧૩:૨૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૦૨:૫૩, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૧૩:૨૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nz.wikimedia.org૧૯:૫૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૧૩:૨૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikibooks.org૧૩:૨૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૧૩:૨૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૧૩:૨૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wiktionary.org૧૩:૨૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૧૩:૨૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૧૩:૨૬, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૧૩:૨૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૦૭:૧૫, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa-us.wikimedia.org૧૦:૨૩, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pag.wikipedia.org૧૩:૩૧, ૧૨ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૧૨:૨૪, ૨૨ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pap.wikipedia.org૧૩:૨૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૧૩:૨૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikibooks.org૧૩:૨૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૧૩:૨૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૧૩:૨૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૧૩:૨૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૧૩:૨૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૧૩:૨૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૧૩:૨૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wiktionary.org૧૯:૫૮, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૧૨:૦૩, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikibooks.org૧૩:૨૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikimedia.org૧૯:૫૮, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૧૦:૧૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૧૩:૨૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikisource.org૧૩:૨૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૦૬:૪૬, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૧૩:૨૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikipedia.org૧૩:૨૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૧૬:૨૦, ૨૧ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wiktionary.org૦૭:૨૫, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૧૩:૨૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૧૧:૨૩, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikibooks.org૧૯:૫૮, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૧૩:૨૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૨:૦૩, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikibooks.org૧૩:૨૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૧૩:૨૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૧૩:૨૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikisource.org૧૩:૨૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૧૩:૨૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikivoyage.org૦૪:૫૯, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૧૩:૨૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
quality.wikimedia.org૧૯:૫૮, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૧૬:૨૯, ૨૧ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikibooks.org૧૯:૫૮, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikiquote.org૧૯:૫૮, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wiktionary.org૧૩:૨૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૧૩:૨૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikibooks.org૧૯:૫૮, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wiktionary.org૧૯:૫૮, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૧૩:૨૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૧૩:૨૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wiktionary.org૧૯:૫૮, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૧૩:૨૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wiktionary.org૧૩:૨૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૧૩:૨૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૧૩:૨૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikibooks.org૧૩:૨૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૧૩:૨૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૧૩:૨૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૧૩:૨૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikivoyage.org૦૬:૪૬, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૧૩:૨૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૧૩:૨૮, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૦૭:૩૧, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ru.wikibooks.org૧૩:૨૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikimedia.org૧૯:૫૮, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૦૪:૨૩, ૨૨ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૧૩:૨૮, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૦૨:૫૫, ૨૨ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiversity.org૧૩:૨૮, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૦૭:૫૪, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૦૨:૦૨, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wikipedia.org૧૩:૨૮, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૧૩:૨૮, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૧૩:૨૮, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikisource.org૧૩:૨૮, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૧૩:૨૮, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikibooks.org૧૩:૨૮, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૦૬:૪૬, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૧૩:૨૮, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૧૩:૨૮, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૧૩:૨૮, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wiktionary.org૧૩:૨૮, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૧૩:૨૮, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wikipedia.org૧૩:૨૮, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wiktionary.org૧૯:૫૮, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૧૩:૨૮, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
sd.wikinews.org૧૯:૫૮, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wiktionary.org૧૩:૨૮, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૧૩:૨૮, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikibooks.org૧૯:૫૮, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૦૯:૧૨, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૧૩:૨૮, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૧૩:૨૮, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૦૬:૧૪, ૨૨ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
sh.wiktionary.org૧૩:૨૮, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૦૮:૫૨, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
simple.wikibooks.org૧૯:૫૮, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikiquote.org૧૯:૫૮, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૧૩:૨૮, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikipedia.org૦૭:૪૫, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
si.wikibooks.org૧૩:૨૮, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૧૩:૨૮, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૧૫:૦૬, ૨૧ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
sk.wikibooks.org૧૩:૨૮, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૧૩:૦૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૧૩:૨૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૧૩:૨૮, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૦૬:૫૯, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikibooks.org૦૮:૩૯, ૨૨ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૧૩:૨૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૧૮:૨૭, ૨૧ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૧૦:૧૧, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૧૩:૨૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૧૩:૨૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wiktionary.org૧૩:૨૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૧૩:૨૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wiktionary.org૧૯:૫૮, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૧૫:૪૮, ૫ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wikipedia.org૧૯:૨૦, ૨૧ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
so.wiktionary.org૧૩:૨૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૨:૫૪, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikipedia.org૧૧:૩૦, ૨૧ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
sq.wikibooks.org૧૩:૨૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikinews.org૧૩:૨૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૧૩:૨૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૧૩:૨૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૧૩:૨૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૧૩:૩૪, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikibooks.org૧૩:૨૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૧૩:૨૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૧૩:૨૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૧૩:૨૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૧૩:૨૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૧૩:૨૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૧૩:૨૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૧૩:૨૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
strategy.wikimedia.org૦૮:૪૯, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wikipedia.org૧૩:૨૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wiktionary.org૧૩:૨૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૧૩:૨૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikibooks.org૧૩:૨૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikiquote.org૧૩:૨૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૧૩:૨૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૮:૩૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
sv.wikibooks.org૧૩:૨૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૧૩:૨૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૧૩:૨૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૧૩:૨૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૧૩:૩૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૦૭:૫૪, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૧૩:૨૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૧૩:૩૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikibooks.org૧૯:૫૮, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wiktionary.org૧૩:૩૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૧૩:૩૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૦૮:૨૭, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ta.wikibooks.org૧૩:૩૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૦૬:૫૮, ૧૩ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૧૩:૩૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૧૩:૩૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૧૩:૩૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ten.wikipedia.org૦૮:૦૨, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૦૭:૩૬, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test-commons.wikimedia.org૧૯:૨૫, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૦૯:૧૨, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
test.wikidata.org૧૬:૨૭, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tet.wikipedia.org૦૬:૪૭, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૧૮:૦૮, ૨૧ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
te.wikibooks.org૧૩:૩૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૧૩:૩૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૧૩:૩૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૧૩:૩૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૧૩:૩૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikibooks.org૧૩:૩૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૧૩:૩૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૦૩:૦૧, ૧૬ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
th.wikibooks.org૧૩:૩૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikinews.org૧૯:૫૮, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૧૩:૨૭, ૨૧ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૧૫:૩૨, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૧૩:૩૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૧૩:૩૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wiktionary.org૧૩:૩૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૧૩:૩૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikibooks.org૧૯:૫૮, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikiquote.org૧૯:૫૮, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wiktionary.org૧૩:૩૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૦૦:૩૨, ૧૮ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
tl.wikibooks.org૧૩:૩૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wiktionary.org૧૩:૩૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૧૩:૩૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wiktionary.org૧૩:૩૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૧૩:૩૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wiktionary.org૧૯:૫૯, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૧૩:૩૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૧૩:૩૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૦૨:૦૯, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikibooks.org૧૩:૩૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikimedia.org૧૩:૫૮, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૧૩:૩૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૧૩:૩૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikisource.org૧૩:૩૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૧૫:૩૨, ૨૧ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
ts.wikipedia.org૧૩:૩૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wiktionary.org૧૩:૩૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૧૫:૪૩, ૨૨ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikibooks.org૧૩:૩૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikiquote.org૧૯:૫૯, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૦૮:૩૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૧૩:૩૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૦૭:૩૫, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wiktionary.org૧૯:૫૯, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૦૧:૪૧, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૧૩:૩૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૧૯:૫૯, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૧૩:૩૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૧૩:૩૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikibooks.org૧૯:૫૯, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikiquote.org૧૯:૫૯, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૧૩:૩૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૨:૦૩, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikibooks.org૧૩:૩૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૧૩:૩૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૧૩:૩૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૧૩:૩૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૧૯:૫૯, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૧૩:૩૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૧૩:૩૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikibooks.org૧૩:૩૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૧૩:૩૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૧૩:૩૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
usability.wikimedia.org૧૪:૩૯, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
uz.wikipedia.org૧૨:૫૫, ૨૨ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikibooks.org૧૩:૩૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikiquote.org૧૩:૩૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૧૩:૩૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૧૨:૨૪, ૨૧ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikisource.org૧૩:૩૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૦૬:૩૦, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૧૫:૨૬, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૧૩:૩૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૮:૩૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikibooks.org૧૩:૩૨, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikiquote.org૧૩:૩૨, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૧૩:૩૨, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૦૧:૪૨, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૧૩:૩૨, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૧૩:૩૨, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૧૩:૩૨, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikibooks.org૧૩:૩૨, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikiquote.org૧૯:૫૯, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૧૩:૩૨, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૧૩:૪૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૧૩:૩૨, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikibooks.org૧૯:૫૯, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૧૩:૩૨, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૨૩:૦૭, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
wikimania2005.wikimedia.org૧૯:૫૯, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2006.wikimedia.org૧૯:૫૯, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2007.wikimedia.org૧૯:૫૯, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2008.wikimedia.org૧૯:૫૯, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2009.wikimedia.org૧૫:૩૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2010.wikimedia.org૧૯:૫૯, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2011.wikimedia.org૧૧:૫૦, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2012.wikimedia.org૧૧:૪૯, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
wikimania2013.wikimedia.org૧૩:૨૪, ૧૭ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2014.wikimedia.org૧૧:૨૭, ૩ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૧૧:૫૧, ૧૫ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikiquote.org૧૩:૩૨, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૧૩:૩૨, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૦૪:૦૪, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૧૩:૩૨, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૧૩:૩૨, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikibooks.org૧૯:૫૯, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wiktionary.org૧૯:૫૯, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૧૫:૦૦, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૧૩:૩૨, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikisource.org૧૩:૩૨, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૧૩:૩૨, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૧૩:૩૨, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikibooks.org૧૯:૫૯, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wiktionary.org૧૯:૫૯, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૦૫:૨૭, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikibooks.org૧૯:૫૯, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikiquote.org૧૯:૫૯, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wiktionary.org૧૩:૩૨, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૧૩:૩૨, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૧૨:૧૮, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૧૩:૧૬, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikibooks.org૧૫:૫૬, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikiquote.org૧૩:૩૩, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૧૩:૩૩, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૧૩:૩૩, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
zh-yue.wikipedia.org૧૪:૧૦, ૯ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
zh.wikipedia.org૦૦:૪૮, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮ઘર વિકિ(?)૨૬,૯૯૩
zh.wikibooks.org૦૬:૪૬, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
zh.wikinews.org૦૫:૨૯, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
zh.wikiquote.org૦૫:૨૮, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
zh.wikisource.org૧૫:૨૪, ૫ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૦
zh.wikiversity.org૨૧:૨૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૧૫:૪૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૦૫:૧૫, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
zu.wikipedia.org૧૩:૩૩, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikibooks.org૧૯:૫૯, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wiktionary.org૧૩:૩૩, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)