વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wikipedia.org૧૯:૫૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wikibooks.org૧૯:૫૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wiktionary.org૧૯:૫૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wikipedia.org૦૬:૫૧, ૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wiktionary.org૧૯:૫૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૧૧:૦૫, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
advisory.wikimedia.org૧૯:૫૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ady.wikipedia.org૨૦:૧૦, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૧૦:૫૩, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૩
af.wikibooks.org૦૯:૧૨, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૦૯:૧૮, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૦૯:૨૧, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૦૩:૫૩, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikibooks.org૧૯:૫૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wiktionary.org૧૯:૫૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૧૨:૫૬, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬autoreview
alt.wikipedia.org૧૧:૪૮, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ami.wikipedia.org૧૨:૨૮, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૦૯:૨૬, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
am.wikiquote.org૦૯:૨૫, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wiktionary.org૦૩:૫૩, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૧૦:૪૮, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
ang.wikibooks.org૦૯:૩૭, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikiquote.org૧૯:૫૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikisource.org૦૩:૫૯, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૦૯:૩૯, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૧૪:૫૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૭
an.wiktionary.org૦૯:૩૨, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૧૩:૩૨, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૬:૨૯, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૯૮editor
ar.wikibooks.org૦૯:૪૨, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
ar.wikimedia.org૦૮:૪૪, ૬ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૧૩:૧૭, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
ar.wikiquote.org૦૩:૫૩, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ar.wikisource.org૦૧:૦૧, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭autopatrolled
ar.wikiversity.org૧૨:૦૧, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૦૩:૫૩, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ary.wikipedia.org૧૨:૫૫, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૦૩:૨૧, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૪
ast.wikipedia.org૦૮:૧૬, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૦
ast.wikibooks.org૧૯:૫૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikiquote.org૧૯:૫૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wiktionary.org૦૩:૫૩, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
as.wikipedia.org૧૩:૨૪, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
as.wikibooks.org૧૯:૫૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikisource.org૦૫:૩૫, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wiktionary.org૧૯:૫૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૨૦:૪૫, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
avk.wikipedia.org૦૮:૨૧, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૦૪:૪૭, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
av.wiktionary.org૧૯:૫૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
awa.wikipedia.org૧૦:૪૪, ૨૧ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૨૧:૨૪, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikibooks.org૧૯:૫૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૦૩:૫૪, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૦૧:૦૪, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
az.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫૦
az.wikibooks.org૦૩:૫૪, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
az.wikiquote.org૦૩:૫૪, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૦૧:૦૧, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૦૩:૫૪, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikipedia.org૦૩:૪૪, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikisource.org૦૪:૪૨, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૧૦:૨૯, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
bat-smg.wikipedia.org૦૩:૫૪, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૦૩:૫૪, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
ba.wikibooks.org૧૯:૫૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૧૪:૩૯, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
bcl.wiktionary.org૧૦:૧૧, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bd.wikimedia.org૧૩:૩૧, ૧૬ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૧૧:૨૯, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩
beta.wikiversity.org૦૭:૪૬, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
be.wikipedia.org૧૦:૨૯, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦૯
be.wikibooks.org૦૩:૫૪, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikimedia.org૧૧:૧૯, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૦૩:૫૪, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૧૬:૦૫, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૦૩:૫૪, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૧૧:૦૬, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮૪autopatrolled
bg.wikibooks.org૦૩:૫૪, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૧૪:૦૮, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૦૩:૫૪, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikisource.org૦૧:૦૧, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૧૫:૨૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૦૩:૫૪, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
bh.wiktionary.org૧૯:૫૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૦૫:૩૯, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikibooks.org૧૯:૫૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wiktionary.org૧૯:૫૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૦૭:૫૫, ૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
bm.wikipedia.org૦૩:૫૪, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikibooks.org૧૯:૫૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikiquote.org૧૯:૫૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wiktionary.org૧૯:૫૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૦૩:૫૬, ૧ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪૦
bn.wikibooks.org૦૩:૫૪, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૦૧:૦૨, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૩
bn.wikivoyage.org૧૪:૦૯, ૮ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૦૩:૫૪, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૦૧:૨૭, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
bo.wikibooks.org૧૯:૫૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wiktionary.org૧૯:૫૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૦૩:૧૧, ૧ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૧૧:૪૫, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૫
br.wikimedia.org૧૩:૪૧, ૨૨ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૦૩:૫૪, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૦૮:૧૮, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩૩
br.wiktionary.org૦૩:૫૪, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૦૫:૨૧, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૬
bs.wikibooks.org૨૨:૦૨, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૦૩:૫૪, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૦૩:૫૪, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૦૧:૦૨, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૦૩:૫૪, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૦૩:૫૪, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૧૨:૦૯, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૦૨:૨૧, ૮ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૨૧
ca.wikibooks.org૧૧:૫૭, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikimedia.org૧૧:૫૪, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૦૩:૫૪, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ca.wikiquote.org૦૩:૫૪, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૧૨:૪૭, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૦૩:૫૪, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૦૩:૫૪, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૦૩:૫૪, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ceb.wikipedia.org૦૯:૪૫, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૬
ce.wikipedia.org૧૪:૩૪, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
cho.wikipedia.org૧૯:૫૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૦૭:૫૨, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૧૨:૨૨, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૦૩:૫૪, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikibooks.org૧૯:૫૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wiktionary.org૧૯:૫૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૦૩:૫૪, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૧૩:૦૦, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
commons.wikimedia.org૦૬:૨૨, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૫,૬૨૧sysop
co.wikipedia.org૦૦:૩૮, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
co.wikibooks.org૧૯:૫૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikimedia.org૦૩:૫૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikiquote.org૧૯:૫૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૦૩:૫૪, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૦૩:૫૪, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૦૩:૫૪, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikiquote.org૧૯:૫૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wiktionary.org૧૯:૫૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૦૩:૫૪, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wiktionary.org૦૩:૫૪, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૧૫:૩૦, ૨૩ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧૬
cs.wikibooks.org૧૩:૨૬, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૧૫:૫૭, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
cs.wikiquote.org૧૨:૦૩, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૧૫:૩૫, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
cs.wikiversity.org૦૩:૫૪, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
cs.wiktionary.org૧૨:૨૧, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
cu.wikipedia.org૦૩:૫૫, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૧૮:૦૪, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૨
cv.wikibooks.org૦૩:૫૫, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૨૩:૫૩, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૯૩૬
cy.wikibooks.org૦૩:૫૫, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૦૩:૫૫, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૦૩:૫૯, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
cy.wiktionary.org૦૩:૫૫, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dag.wikipedia.org૦૫:૫૩, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮૦
da.wikibooks.org૦૩:૫૫, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૦૩:૫૫, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
da.wikisource.org૦૧:૦૨, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
da.wiktionary.org૦૩:૫૫, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૦૫:૨૮, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૯૯૧autoreview, editor
de.wikibooks.org૧૦:૦૦, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
de.wikinews.org૧૫:૨૮, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
de.wikiquote.org૦૩:૫૫, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
de.wikisource.org૨૨:૪૨, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૫૯૮
de.wikiversity.org૧૨:૦૨, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૨પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૮
de.wikivoyage.org૦૧:૨૦, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
de.wiktionary.org૧૩:૦૦, ૨૫ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
din.wikipedia.org૨૨:૩૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૦૩:૩૩, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
diq.wiktionary.org૧૩:૨૩, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dk.wikimedia.org૦૪:૦૪, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૧૩:૧૯, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dty.wikipedia.org૨૨:૩૭, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૧૨:૪૦, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
dv.wiktionary.org૦૩:૫૫, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૦૩:૫૫, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૭
dz.wiktionary.org૧૯:૫૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૧૪:૦૩, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૦૦:૧૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫૫
el.wikibooks.org૦૩:૫૫, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikinews.org૦૩:૫૫, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૦૩:૫૫, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૦૧:૦૩, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૦૩:૫૫, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૦૨:૦૯, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૦૩:૫૫, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
eml.wikipedia.org૦૩:૫૫, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૦:૪૭, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૦૮ઘર વિકિ(?)૪૪,૩૦૪abusefilter, autoreviewer, sysop
en.wikibooks.org૧૩:૧૯, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮૬editor
en.wikinews.org૧૩:૧૯, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૪
en.wikiquote.org૧૩:૧૯, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯૦
en.wikisource.org૧૫:૨૯, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૨૪,૨૪૧abusefilter, sysop
en.wikiversity.org૧૩:૧૯, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨૫
en.wikivoyage.org૦૧:૧૨, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૮
en.wiktionary.org૦૭:૪૦, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩૫
eo.wikipedia.org૧૫:૧૦, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭૬
eo.wikibooks.org૦૩:૫૫, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૦૩:૫૫, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૦૩:૫૫, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૦૬:૫૫, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
eo.wikivoyage.org૧૫:૦૩, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૦૩:૫૫, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૦૭:૩૬, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૨૨૦
es.wikibooks.org૦૩:૫૫, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
es.wikinews.org૧૩:૧૪, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
es.wikiquote.org૦૧:૦૮, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
es.wikisource.org૧૩:૩૪, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫,૫૫૨
es.wikiversity.org૦૩:૫૫, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
es.wikivoyage.org૦૩:૪૧, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
es.wiktionary.org૧૧:૨૫, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
et.wikipedia.org૦૨:૧૨, ૭ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭૪
et.wikibooks.org૧૨:૧૦, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikimedia.org૦૪:૨૩, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૦૩:૫૫, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૦૧:૦૩, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
et.wiktionary.org૦૩:૫૫, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૧૪:૫૫, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૯
eu.wikibooks.org૦૩:૫૫, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૦૩:૫૫, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikisource.org૦૫:૩૪, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૦૩:૫૫, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૦૬:૨૨, ૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૧૦:૩૬, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૩૯extendedconfirmed
fa.wikibooks.org૧૨:૨૨, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
fa.wikinews.org૦૩:૫૫, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૧૧:૧૭, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૦૧:૦૩, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
fa.wikivoyage.org૨૩:૨૨, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
fa.wiktionary.org૧૦:૨૬, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ff.wikipedia.org૦૩:૫૭, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૦૩:૫૫, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૦૭:૪૩, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪૯autoreview
fi.wikibooks.org૦૩:૫૫, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikimedia.org૦૧:૧૪, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૧૪:૧૦, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૦૬:૨૪, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikisource.org૦૫:૩૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૦
fi.wikiversity.org૦૩:૫૫, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikivoyage.org૨૩:૫૧, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૦૩:૫૫, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wikipedia.org૦૩:૫૫, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૦૩:૫૫, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૧૨:૨૫, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
fo.wikipedia.org૧૦:૧૭, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
fo.wikisource.org૦૧:૦૩, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૦૩:૫૫, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૦૬:૨૭, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
frr.wikipedia.org૦૩:૫૬, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૦૭:૩૬, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૯૬૫
fr.wikibooks.org૧૨:૨૯, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
fr.wikinews.org૧૦:૪૩, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
fr.wikiquote.org૦૩:૫૬, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
fr.wikisource.org૨૨:૨૭, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૯
fr.wikiversity.org૦૩:૫૬, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
fr.wikivoyage.org૦૧:૧૫, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
fr.wiktionary.org૨૩:૦૫, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
fur.wikipedia.org૦૩:૫૬, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૦૬:૩૦, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
fy.wikibooks.org૦૩:૫૬, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૦૩:૫૬, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૦૩:૦૩, ૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૧૩:૦૫, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ga.wikipedia.org૧૦:૨૩, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૮
ga.wikibooks.org૧૯:૫૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikiquote.org૧૯:૫૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૦૩:૫૬, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gcr.wikipedia.org૦૨:૪૫, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૦૯:૫૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wiktionary.org૦૩:૫૬, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૧૦:૨૬, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
gl.wikipedia.org૧૪:૫૬, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૬
gl.wikibooks.org૧૨:૪૮, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૦૩:૫૬, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૦૧:૦૩, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૦૩:૫૬, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૦૩:૫૬, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikibooks.org૧૯:૫૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૦૩:૫૬, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૧૨:૧૦, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wiktionary.org૧૦:૩૫, ૨૧ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૧૧:૪૨, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૦૩:૫૬, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikibooks.org૧૯:૫૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૦૪:૪૭, ૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
gu.wikibooks.org૧૯:૫૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikiquote.org૦૩:૫૬, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૦૦:૨૧, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
gu.wiktionary.org૦૩:૫૬, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
guw.wikipedia.org૧૦:૫૧, ૨૬ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૦૬:૪૦, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wiktionary.org૦૩:૫૬, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૦૩:૫૬, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૧૩:૪૨, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ha.wiktionary.org૦૩:૫૬, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૦૨:૪૫, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૦૫:૨૨, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩૭
he.wikibooks.org૦૩:૫૬, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikinews.org૧૩:૧૯, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૧૨:૨૭, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૧૧:૪૧, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
he.wikivoyage.org૧૪:૪૦, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
he.wiktionary.org૦૮:૫૬, ૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૧૫:૫૩, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
hif.wiktionary.org૦૫:૩૫, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૦૬:૨૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૦૦૯
hi.wikibooks.org૦૩:૫૬, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
hi.wikiquote.org૦૩:૫૬, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
hi.wikisource.org૦૩:૪૪, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiversity.org૦૧:૦૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikivoyage.org૦૧:૦૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૧૧:૫૮, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૨પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ho.wikipedia.org૧૯:૫૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૦૨:૩૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪૩
hr.wikibooks.org૦૩:૫૬, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૦૩:૫૬, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૧૨:૩૪, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૦૩:૫૬, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૦૯:૪૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wiktionary.org૦૩:૫૬, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૧૨:૦૧, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ht.wikisource.org૦૧:૦૪, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૧૪:૫૪, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦૭trusted
hu.wikibooks.org૦૩:૫૬, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
hu.wikinews.org૧૯:૫૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૦૩:૫૬, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
hu.wikisource.org૦૦:૫૯, ૯ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧૦
hu.wiktionary.org૦૩:૫૬, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
hy.wikipedia.org૦૨:૨૫, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૪
hy.wikibooks.org૦૩:૫૬, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૦૩:૫૬, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૦૧:૦૪, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૩૮
hy.wiktionary.org૦૨:૨૫, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hyw.wikipedia.org૨૧:૧૩, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
hz.wikipedia.org૧૯:૫૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૧૦:૨૩, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ia.wikibooks.org૦૩:૫૬, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૦૩:૫૬, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૦૭:૩૩, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૫૪reviewer
id.wikibooks.org૦૩:૫૬, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
id.wikiquote.org૦૩:૫૬, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૦૧:૦૦, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૫૯
id.wiktionary.org૦૩:૫૬, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
ie.wikipedia.org૦૩:૫૭, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikibooks.org૦૩:૫૭, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૦૩:૫૭, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૦૩:૫૭, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
ii.wikipedia.org૧૯:૫૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૦૩:૫૭, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wiktionary.org૦૩:૫૭, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૧૨:૨૯, ૨ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
incubator.wikimedia.org૦૬:૦૩, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩૮
inh.wikipedia.org૦૫:૩૪, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૦૧:૪૦, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
io.wiktionary.org૦૩:૫૭, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૧૬:૦૬, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
is.wikibooks.org૦૩:૫૭, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૦૩:૫૭, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૦૧:૦૪, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
is.wiktionary.org૦૩:૫૭, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૫:૩૦, ૨૩ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૬૭૮autopatrolled
it.wikibooks.org૧૫:૨૮, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
it.wikinews.org૧૩:૨૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
it.wikiquote.org૦૫:૩૪, ૧૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
it.wikisource.org૦૦:૦૪, ૧૩ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૫૪
it.wikiversity.org૧૨:૦૭, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
it.wikivoyage.org૦૧:૩૯, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
it.wiktionary.org૦૩:૫૭, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
iu.wikipedia.org૦૩:૫૭, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wiktionary.org૦૩:૫૭, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jam.wikipedia.org૦૦:૦૩, ૧૭ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૦૩:૫૬, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૩૨૦extendedconfirmed
ja.wikibooks.org૦૩:૫૭, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૦૯:૪૫, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
ja.wikiquote.org૦૩:૫૭, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૧૨:૪૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
ja.wikiversity.org૦૩:૫૭, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ja.wikivoyage.org૦૯:૨૩, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૦૩:૫૭, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
jbo.wikipedia.org૦૩:૫૭, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wiktionary.org૦૩:૫૭, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૦૪:૧૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૮
jv.wikisource.org૧૧:૫૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wiktionary.org૦૩:૫૭, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૦૩:૫૭, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
kab.wikipedia.org૦૩:૫૭, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૦૪:૧૪, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮
ka.wikibooks.org૦૩:૫૭, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૦૩:૫૭, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૦૩:૫૭, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૦૩:૫૭, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
kbp.wikipedia.org૦૯:૫૦, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૦૩:૫૭, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૦૩:૫૭, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kj.wikipedia.org૧૯:૫૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૧૩:૧૪, ૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૩
kk.wikibooks.org૦૩:૫૭, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikiquote.org૧૯:૫૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૦૩:૫૭, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૦૩:૫૭, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wiktionary.org૦૩:૫૮, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૦૩:૫૮, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
km.wikibooks.org૦૩:૫૮, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૦૩:૫૮, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૦૭:૫૩, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૫
kn.wikibooks.org૧૯:૫૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikiquote.org૦૩:૫૮, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૦૧:૦૪, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
kn.wiktionary.org૦૩:૫૮, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૦૩:૫૮, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૧૪:૫૫, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩૫extendedconfirmed
ko.wikibooks.org૦૩:૫૮, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ko.wikinews.org૧૩:૦૮, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૦૩:૫૮, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૦૧:૦૦, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ko.wikiversity.org૦૨:૨૫, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૦૩:૫૮, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
krc.wikipedia.org૧૦:૩૯, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
kr.wikipedia.org૧૯:૫૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikiquote.org૧૯:૫૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૧૧:૪૩, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૦૩:૫૮, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikibooks.org૧૯:૫૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikiquote.org૧૯:૫૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૦૩:૫૮, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૦૨:૧૨, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
ku.wikibooks.org૦૩:૫૮, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૦૩:૫૮, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૦૩:૫૮, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૦૩:૫૮, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
kw.wikipedia.org૦૮:૦૩, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
kw.wikiquote.org૧૯:૫૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wiktionary.org૦૩:૫૮, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૦૯:૧૨, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૮
ky.wikibooks.org૦૩:૫૮, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૦૩:૫૮, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૦૩:૫૮, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
lad.wikipedia.org૦૦:૧૭, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૨૩:૩૩, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૧
la.wikibooks.org૦૩:૫૮, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૦૩:૫૮, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૦૬:૦૨, ૩૧ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭૦reviewer
la.wiktionary.org૦૩:૫૮, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૦૩:૫૮, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૧૩:૦૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
lb.wikibooks.org૧૯:૫૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikiquote.org૧૯:૫૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૦૩:૫૮, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૧૪:૦૩, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lfn.wikipedia.org૦૫:૩૪, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૦૩:૫૮, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૦૩:૫૮, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
lij.wikisource.org૧૨:૪૯, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૧૪:૫૮, ૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikibooks.org૦૩:૫૮, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikinews.org૦૫:૩૧, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૦૩:૫૮, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૧૨:૨૬, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૦૩:૫૮, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lld.wikipedia.org૧૪:૪૨, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૨૦:૫૮, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
lmo.wiktionary.org૧૨:૨૮, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૦૩:૫૮, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikibooks.org૧૯:૫૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wiktionary.org૦૩:૫૮, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૦૩:૫૭, ૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wikipedia.org૦૩:૫૯, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
lo.wiktionary.org૦૩:૫૯, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lrc.wikipedia.org૧૧:૫૮, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૦૧:૨૧, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૦૩:૫૭, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૭
lt.wikibooks.org૦૯:૪૮, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikiquote.org૦૩:૫૯, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikisource.org૦૧:૦૫, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૦૩:૫૯, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
lv.wikipedia.org૧૦:૨૬, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૪
lv.wikibooks.org૧૯:૫૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wiktionary.org૦૩:૫૯, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mad.wikipedia.org૧૦:૪૪, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૧૧:૩૩, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
map-bms.wikipedia.org૧૫:૦૧, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
mdf.wikipedia.org૦૩:૫૯, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૩:૩૨, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૨૬sysop, translationadmin
meta.wikimedia.org૧૪:૪૩, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૯,૫૪૬sysop, translationadmin
mg.wikipedia.org૧૧:૧૨, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
mg.wikibooks.org૦૩:૫૯, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૦૩:૫૯, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૦૭:૩૧, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
mh.wikipedia.org૧૯:૫૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mh.wiktionary.org૧૯:૫૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૦૨:૨૬, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
min.wiktionary.org૦૨:૪૫, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૦૩:૫૯, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
mi.wikibooks.org૧૯:૫૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૦૩:૫૯, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૧૦:૧૬, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૪
mk.wikibooks.org૦૩:૫૯, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikimedia.org૦૪:૦૯, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૦૧:૦૫, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૦૩:૫૯, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૦૯:૨૦, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૨
ml.wikibooks.org૧૨:૨૨, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૦૩:૫૯, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૧૨:૦૯, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૩
ml.wiktionary.org૦૩:૫૯, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wikipedia.org૧૧:૪૮, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wiktionary.org૧૧:૪૮, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૧૬:૨૮, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
mn.wikibooks.org૧૯:૫૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wiktionary.org૦૩:૫૯, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wikipedia.org૦૨:૪૪, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wiktionary.org૨૧:૫૨, ૨૧ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૦૪:૦૦, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
mr.wikipedia.org૦૦:૪૮, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૪
mr.wikibooks.org૦૩:૫૯, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૦૩:૫૯, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૧૬:૧૧, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
mr.wiktionary.org૦૩:૫૯, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૧૧:૦૨, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧૯
ms.wikibooks.org૦૩:૫૯, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wiktionary.org૦૩:૫૯, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૧૧:૩૦, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
mt.wiktionary.org૦૩:૫૯, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mus.wikipedia.org૧૯:૫૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૦૩:૫૫, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫૧
mx.wikimedia.org૧૩:૩૪, ૨૨ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૦૩:૫૯, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૦૮:૨૫, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
my.wikibooks.org૧૯:૫૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૦૩:૫૯, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૦૨:૨૮, ૧ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮uploader
nah.wikipedia.org૧૦:૪૨, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
nah.wikibooks.org૧૯:૫૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wiktionary.org૦૩:૫૯, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૦૨:૦૮, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
nap.wikisource.org૧૫:૦૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૦૩:૫૯, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikibooks.org૧૯:૫૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikiquote.org૧૯:૫૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wiktionary.org૦૩:૫૯, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૦૮:૨૮, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
nds.wikipedia.org૦૮:૩૧, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
nds.wikibooks.org૧૯:૫૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikiquote.org૧૯:૫૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wiktionary.org૦૩:૫૯, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૧૫:૧૮, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
ne.wikibooks.org૦૩:૫૯, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૦૩:૫૯, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૧૧:૫૬, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
ng.wikipedia.org૧૯:૫૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wikipedia.org૧૩:૨૩, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wiktionary.org૦૮:૪૯, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૦૭:૩૬, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૪૦
nl.wikibooks.org૦૨:૦૫, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikimedia.org૦૭:૪૨, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૧૯:૫૮, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૦૩:૫૯, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikisource.org૦૧:૦૫, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૩
nl.wikivoyage.org૦૧:૪૪, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
nl.wiktionary.org૦૩:૫૯, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
nn.wikipedia.org૧૪:૪૯, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૭
nn.wikiquote.org૦૩:૫૯, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૦૩:૫૯, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૦૪:૦૦, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
no.wikipedia.org૧૪:૪૯, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦૮
no.wikibooks.org૦૩:૫૯, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikimedia.org૧૩:૩૮, ૨૨ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૦૪:૦૦, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૦૪:૦૦, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૦૧:૦૫, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬,૨૭૭
no.wiktionary.org૦૩:૫૯, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nqo.wikipedia.org૨૧:૪૫, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૦૪:૦૦, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૧૩:૧૧, ૬ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૦૬:૩૭, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૦૧:૧૨, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૧૩:૨૯, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nz.wikimedia.org૧૯:૫૮, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૨૨:૪૫, ૩૦ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૬
oc.wikibooks.org૦૪:૦૦, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૦૪:૦૦, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
olo.wikipedia.org૦૯:૦૭, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૦૩:૩૩, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
om.wiktionary.org૦૪:૦૦, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૧૦:૪૧, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
or.wikisource.org૨૨:૫૫, ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૦૪:૦૦, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૦૭:૫૩, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
outreach.wikimedia.org૦૬:૦૦, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
pa-us.wikimedia.org૦૮:૫૫, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pag.wikipedia.org૦૪:૦૦, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૦૪:૦૦, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
pap.wikipedia.org૦૩:૦૪, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૦૪:૦૦, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯
pa.wikibooks.org૦૪:૦૦, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૦૫:૩૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૦૪:૦૦, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૦૭:૨૯, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
pdc.wikipedia.org૧૧:૨૨, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૧૨:૪૧, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૦૪:૦૦, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
pi.wikipedia.org૦૪:૦૦, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wiktionary.org૧૯:૫૮, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૨૩:૩૨, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૭૦editor
pl.wikibooks.org૦૪:૦૦, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
pl.wikimedia.org૦૧:૦૧, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૧૪:૨૬, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
pl.wikiquote.org૧૧:૩૮, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
pl.wikisource.org૧૨:૨૬, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭૩editor
pl.wikivoyage.org૦૨:૨૨, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
pl.wiktionary.org૦૪:૦૦, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
pms.wikipedia.org૦૪:૦૬, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
pms.wikisource.org૦૫:૩૩, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૧૦:૪૪, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
pnb.wiktionary.org૦૪:૦૦, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૦૩:૦૦, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
ps.wikipedia.org૦૪:૦૦, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
ps.wikibooks.org૧૯:૫૮, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikivoyage.org૦૫:૩૩, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૦૪:૦૦, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૪:૪૯, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૩૩૯
pt.wikibooks.org૦૪:૦૦, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
pt.wikimedia.org૨૩:૧૨, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૧૧:૩૯, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
pt.wikiquote.org૦૪:૦૦, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
pt.wikisource.org૦૦:૫૯, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
pt.wikiversity.org૦૪:૦૦, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
pt.wikivoyage.org૦૩:૦૯, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
pt.wiktionary.org૦૪:૫૨, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
pwn.wikipedia.org૧૨:૨૮, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
quality.wikimedia.org૧૯:૫૮, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૦૪:૦૦, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
qu.wikibooks.org૧૯:૫૮, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikiquote.org૧૯:૫૮, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wiktionary.org૦૪:૦૦, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૦૨:૦૦, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
rm.wikibooks.org૧૯:૫૮, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wiktionary.org૧૯:૫૮, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૦૪:૦૦, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
rn.wikipedia.org૦૨:૧૩, ૬ મે ૨૦૧૨પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
rn.wiktionary.org૧૯:૫૮, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૧૩:૧૬, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
roa-rup.wiktionary.org૦૪:૦૦, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૦૪:૦૦, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૧૪:૪૯, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦૪
ro.wikibooks.org૧૬:૫૩, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
ro.wikinews.org૧૧:૩૭, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૦૪:૦૦, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૦૧:૦૫, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૮
ro.wikivoyage.org૦૨:૨૦, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૧૨:૪૮, ૭ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૦૨:૪૪, ૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૦૭:૩૦, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૪૪૮autoreview, uploader
ru.wikibooks.org૦૭:૧૪, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
ru.wikimedia.org૦૩:૪૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૧૩:૨૦, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
ru.wikiquote.org૦૪:૦૧, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
ru.wikisource.org૦૫:૪૦, ૫ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૧૦૭editor
ru.wikiversity.org૦૪:૦૧, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૦૧:૪૮, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ru.wiktionary.org૦૪:૦૦, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
rw.wikipedia.org૦૭:૪૨, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
rw.wiktionary.org૦૪:૦૧, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૧૨:૧૪, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૨
sah.wikiquote.org૦૫:૩૩, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikisource.org૧૬:૧૩, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૦૫:૩૨, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૦૬:૧૯, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
sa.wikibooks.org૦૪:૦૧, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૦૧:૫૫, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૧૬:૧૩, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
sa.wiktionary.org૧૬:૧૯, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૧૧:૪૯, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
scn.wiktionary.org૦૪:૦૧, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૧૧:૫૩, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
sc.wikipedia.org૦૪:૦૧, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wiktionary.org૧૯:૫૮, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૦૪:૦૧, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikinews.org૧૩:૧૪, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wiktionary.org૦૪:૦૧, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૦૪:૦૧, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikibooks.org૧૯:૫૮, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૦૪:૧૩, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૦૪:૦૧, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૦૪:૦૧, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shi.wikipedia.org૧૩:૦૫, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikipedia.org૧૨:૨૭, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikivoyage.org૧૦:૫૧, ૨૬ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wiktionary.org૧૩:૨૩, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૧૧:૫૬, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯૫
sh.wiktionary.org૦૪:૦૧, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shy.wiktionary.org૦૨:૪૫, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૧:૫૬, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૨૫
simple.wikibooks.org૧૯:૫૮, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikiquote.org૧૨:૦૪, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૦૮:૫૩, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
si.wikipedia.org૦૩:૪૨, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
si.wikibooks.org૦૭:૨૪, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૦૪:૦૧, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wikipedia.org૧૩:૨૩, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wiktionary.org૧૩:૨૩, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૧૪:૫૨, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭૩
sk.wikibooks.org૦૪:૦૧, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૦૪:૦૧, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૧૨:૦૭, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
sk.wiktionary.org૦૪:૦૧, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૧૪:૫૩, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૧
sl.wikibooks.org૦૪:૦૧, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૦૪:૦૧, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૦૧:૦૫, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮૮
sl.wikiversity.org૦૪:૦૧, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૦૪:૦૧, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
smn.wikipedia.org૦૧:૦૭, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૦૪:૦૧, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wiktionary.org૦૪:૦૧, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૦૩:૦૦, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wiktionary.org૧૯:૫૮, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૨૨:૨૫, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮૩
so.wikipedia.org૦૪:૦૧, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
so.wiktionary.org૦૪:૦૧, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૦૭:૪૦, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૮autopatrolled
sq.wikipedia.org૧૧:૪૩, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૦
sq.wikibooks.org૦૪:૦૧, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikinews.org૦૪:૦૧, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૦૪:૦૧, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૦૪:૦૧, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૦૪:૦૧, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૧૪:૫૪, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭૬
sr.wikibooks.org૦૪:૦૧, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૧૩:૨૮, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૦૪:૦૧, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
sr.wikisource.org૦૧:૦૫, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
sr.wiktionary.org૦૪:૦૧, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૦૪:૦૨, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૦૪:૦૨, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૧૩:૨૮, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
strategy.wikimedia.org૦૪:૧૮, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wikipedia.org૦૧:૦૮, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wiktionary.org૦૪:૦૨, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૧૧:૧૬, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
su.wikibooks.org૦૪:૦૨, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikiquote.org૦૪:૦૨, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૦૪:૦૨, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૦૭:૪૨, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧૭extendedconfirmed
sv.wikibooks.org૦૪:૦૨, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૧૪:૧૨, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૦૪:૦૨, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૧૨:૧૬, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૫૮૪
sv.wikiversity.org૧૨:૧૫, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
sv.wikivoyage.org૦૧:૫૮, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
sv.wiktionary.org૦૪:૦૨, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૦૯:૨૯, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
sw.wikibooks.org૧૯:૫૯, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wiktionary.org૦૪:૦૨, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૦૪:૦૨, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szy.wikipedia.org૦૨:૪૫, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૧૧:૫૭, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૮
ta.wikibooks.org૦૪:૦૨, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૧૩:૧૨, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૦૪:૦૨, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૦૧:૦૬, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
ta.wiktionary.org૦૪:૦૨, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tay.wikipedia.org૨૧:૫૨, ૨૧ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tcy.wikipedia.org૧૦:૧૬, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
ten.wikipedia.org૦૬:૫૨, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૧૨:૪૪, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
test.wikipedia.org૦૧:૨૬, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩sysop
test.wikidata.org૦૫:૧૬, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tet.wikipedia.org૦૪:૦૨, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૦૯:૨૯, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૩
te.wikibooks.org૦૪:૦૨, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૦૪:૦૨, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૦૧:૦૬, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
te.wiktionary.org૧૪:૨૫, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૦૪:૦૨, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
tg.wikibooks.org૦૪:૦૨, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૦૪:૦૨, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૪:૫૪, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯૧
th.wikibooks.org૦૪:૦૨, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
th.wikinews.org૧૩:૧૦, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૦૪:૦૨, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૦૧:૦૬, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૦૪:૦૨, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૦૪:૦૨, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wiktionary.org૦૪:૦૨, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૦૪:૦૨, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
tk.wikibooks.org૧૯:૫૯, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikiquote.org૧૯:૫૯, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wiktionary.org૧૦:૩૨, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૦૩:૩૧, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
tl.wikibooks.org૦૪:૦૨, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
tl.wiktionary.org૦૪:૦૨, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૦૪:૦૨, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wiktionary.org૦૪:૦૨, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૦૪:૦૨, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wiktionary.org૧૯:૫૯, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૧૨:૫૮, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૦૪:૦૨, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
trv.wikipedia.org૨૧:૫૨, ૨૧ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૫:૩૨, ૨૩ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૧૬autoreview
tr.wikibooks.org૧૩:૪૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikimedia.org૦૦:૫૬, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૧૪:૧૪, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૦૮:૩૦, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
tr.wikisource.org૦૧:૦૬, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
tr.wikivoyage.org૧૨:૪૨, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૧૪:૧૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
ts.wikipedia.org૧૭:૧૯, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wiktionary.org૦૪:૦૨, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૧૨:૩૬, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૨
tt.wikibooks.org૦૪:૦૩, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikiquote.org૧૯:૫૯, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૦૪:૦૩, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૦૪:૦૩, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૦૭:૨૮, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
tw.wiktionary.org૧૯:૫૯, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૦૩:૫૪, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૦૪:૦૩, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૦૦:૫૨, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૦૪:૦૩, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ug.wikipedia.org૦૪:૦૩, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikibooks.org૧૯:૫૯, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikiquote.org૧૯:૫૯, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૦૪:૦૩, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૪:૫૩, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૨૮૬
uk.wikibooks.org૦૪:૦૩, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૧૩:૨૬, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૦૪:૦૩, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૧૩:૫૦, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૦૯૭
uk.wikivoyage.org૧૯:૫૯, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૧૧:૩૮, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૦૪:૦૩, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૯
ur.wikibooks.org૦૪:૦૩, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૦૪:૦૩, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૦૪:૦૩, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
usability.wikimedia.org૨૧:૫૪, ૧૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૦૪:૦૩, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
uz.wikibooks.org૦૪:૦૩, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikiquote.org૦૪:૦૩, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૦૪:૦૩, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૦૪:૦૩, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
vec.wikisource.org૦૭:૦૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯૮
vec.wiktionary.org૦૨:૦૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૦૪:૦૩, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૦૪:૦૩, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૪:૫૩, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫૧
vi.wikibooks.org૦૪:૦૩, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
vi.wikiquote.org૦૪:૦૩, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
vi.wikisource.org૦૪:૧૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૬
vi.wikivoyage.org૦૪:૦૮, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
vi.wiktionary.org૦૯:૧૯, ૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
vls.wikipedia.org૧૫:૨૯, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૦૨:૨૫, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
vo.wikibooks.org૦૪:૦૩, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikiquote.org૧૯:૫૯, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૧૦:૨૨, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૧૫:૦૮, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૭
wa.wikipedia.org૦૪:૦૩, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
wa.wikibooks.org૧૯:૫૯, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikisource.org૧૨:૩૫, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૦૪:૦૩, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૧:૦૪, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૮૫,૦૭૨
wikimania2005.wikimedia.org૧૯:૫૯, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2006.wikimedia.org૧૯:૫૯, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2007.wikimedia.org૧૯:૫૯, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2008.wikimedia.org૧૯:૫૯, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2009.wikimedia.org૧૯:૫૯, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2010.wikimedia.org૧૨:૫૯, ૨૫ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2011.wikimedia.org૧૯:૫૯, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2012.wikimedia.org૧૧:૪૦, ૨૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2013.wikimedia.org૧૬:૩૪, ૨૯ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2014.wikimedia.org૨૨:૫૦, ૨ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
wikimania2015.wikimedia.org૦૮:૨૨, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૧૨:૩૧, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૧૨:૦૯, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
wikimania2018.wikimedia.org૨૩:૫૪, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૧૧:૧૫, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૩૧૬bureaucrat, sysop, translationadmin
wo.wikipedia.org૧૬:૧૮, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikiquote.org૦૪:૦૩, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૦૪:૦૩, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૧૨:૩૮, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
xal.wikipedia.org૦૪:૦૩, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
xh.wikipedia.org૦૪:૦૩, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikibooks.org૧૯:૫૯, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wiktionary.org૧૯:૫૯, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૦૨:૩૬, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
yi.wikipedia.org૧૩:૦૨, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
yi.wikisource.org૦૧:૦૬, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૦૪:૦૩, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૧૩:૦૫, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
yo.wikibooks.org૧૯:૫૯, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wiktionary.org૧૯:૫૯, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yue.wiktionary.org૦૫:૩૦, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૧૫:૧૭, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikibooks.org૧૯:૫૯, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikiquote.org૧૯:૫૯, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wiktionary.org૦૪:૦૩, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૦૪:૦૪, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
zh-classical.wikipedia.org૦૪:૦૪, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
zh-min-nan.wikipedia.org૦૪:૦૪, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯૫
zh-min-nan.wikibooks.org૦૪:૦૪, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikiquote.org૦૪:૦૪, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૦૧:૦૬, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૦૪:૦૪, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૧૩:૧૩, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
zh.wikipedia.org૦૭:૩૯, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૦૫૫extendedconfirmed
zh.wikibooks.org૦૯:૦૪, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૧૩:૦૬, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૧૧:૫૨, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૧૩:૩૮, ૨૨ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
zh.wikiversity.org૧૧:૫૧, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૧૨:૩૮, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૦૪:૦૪, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૦૪:૦૪, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
zu.wikibooks.org૧૯:૫૯, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wiktionary.org૦૪:૦૪, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)